ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

06 มิ.ย. 2567

Infographic ถาม-ตอบ ประเด็น ก.ธ.จ. และที่ปรึกษา ก.ธ.จ. กับการสมัครรับเลือกเป็น สว.

อ่านต่อ >
04 มิ.ย. 2567

Infographic แนวทางในการสอดส่องแผนงาน/โครงการของ ก.ธ.จ.

อ่านต่อ >
04 มิ.ย. 2567

รายละเอียด ข้อกฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ 5)

อ่านต่อ >
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม (รายละเอียด)
04 มิ.ย. 2567 1. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 
    และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร

2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาล
    จังหวัด ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร

3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร

4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 สรุปประเด็นคำถามและข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้น หรือที่พบในการสรรหากรรมการ
    ธรรมาภิบาลจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร

5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หนังสือแสดงความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร

6. ตัวอย่างประกาศจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร

7. ตัวอย่างหนังสือจังหวัดแจ้งนายกสมาคมการค้า ดาวน์โหลดเอกสาร

8. ตัวอย่่างหนังสือจังหวัดแจ้งประธานหอการค้าจังหวัด-สภาอุตสาหรรมจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร

9. ตัวอย่างหนังสือถึงจังหวัดแจ้งรายชื่อผู้แทนของสมาคมการค้า ดาวน์โหลดเอกสาร

10. ตัวอย่างหนังสือถึงจังหวัดแจ้งรายชื่อผู้แทนของหอการค้าจังหวัด-สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

11. ตัวอย่างประกาศอำเภอ ดาวน์โหลดเอกสาร

12. แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการสรรหากรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม ดาวน์โหลดเอกสาร

13. ตัวอย่างหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
      แบบฟอร์มที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร

14. ตัวอย่างหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
      แบบฟอร์มที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร

15. ตัวอย่างหนังสืออำเภอแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (คนเดียว) ดาวน์โหลดเอกสาร

16. ตัวอย่างหนังสืออำเภอแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (หลายคน) ดาวน์โหลดเอกสาร

17. ตัวอย่างหนังสืออำเภอแจ้งประธานสภาเทศบาล-อบต.-เมืองพัทยา ดาวน์โหลดเอกสาร

18. ตัวอย่างหนังสือถึงอำเภอแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น 

19. แบบฟอร์มประวัติกรรมการ ดาวน์โหลดเอกสาร