ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

01 มิ.ย. 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ >
01 มิ.ย. 2566

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2566

อ่านต่อ >
01 มิ.ย. 2566

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2566

อ่านต่อ >
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ.
รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ
สํานักตรวจราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
นางสาวอารียา  ไกรทอง
ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ส่วนบริหารงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ส.ก.ธ.จ.)

เบอร์โทรศัพท์/ โทรสาร 0 2283 4193 - 4

       นางสาวจันทร์วิไล  อยู่เจริญ
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

เบอร์โทรศัพท์ 08 5481 2407

นางดาหวัน อะมริต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ 08 5481 2410


ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ (ภาค)
นางสาวรัตนากร อารมย์ยิ้ม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
รับผิดชอบงาน ก.ธ.จ. ภาคใต้

เบอร์โทรศัพท์ 0 2283 4188, 08 1946 0981นายอดุลย์ ซาลาหมัดเจริญ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
รับผิดชอบงาน ก.ธ.จ. ภาคเหนือ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2283 4185, 08 0121 7003

นายพรเทพ อยู่ชื่น
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
รับผิดชอบงาน ก.ธ.จ. ภาคกลางและภาคตะวันออก

เบอร์โทรศัพท์ 0 2283 4186, 06 3549 6254นายปฏิพัทธ์ ตรงชื่น
นิติกร
รับผิดชอบงาน ก.ธ.จ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2283 4295, 08 0772 9277


 

แจ้งข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือแจ้งข้อเสนอแนะอื่นๆ
รูปภาพแคปต์ชาป้องกันหุ่นยนต์
เปลี่ยนรูปภาพ

หมายเหตุ : * กรุณากรอกรายละเอียด