ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

16 ก.ค. 2567

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ ๕)

อ่านต่อ >
15 ก.ค. 2567

รายละเอียด ข้อกฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ 5)

อ่านต่อ >
15 ก.ค. 2567

รายงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านต่อ >
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ.
รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ
สํานักตรวจราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
นางสาวอารียา  ไกรทอง
ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ส่วนบริหารงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ส.ก.ธ.จ.)

เบอร์โทรศัพท์/ โทรสาร 0 2283 4193 - 4

       นางภัทรกมล  ตั้งธนาทร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

เบอร์โทรศัพท์ 0 2283 4184


ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ (ภาค)
นางสาวแก้วสุดา  ประภาวะตัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รับผิดชอบงาน ก.ธ.จ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เบอร์โทรศัพท์ 0 2283 4185


นางสาวกัญวดา  นิยมผล
นิติกร
รับผิดชอบงาน ก.ธ.จ. ภาคใต้
เบอร์โทรศัพท์ 0 2283 4295, 08 92446 2415


นางสาวปาณิตา  สายคำทอน
นิติกร
รับผิดชอบงาน ก.ธ.จ. ภาคกลางและภาคตะวันออก
เบอร์โทรศัพท์ 0 2283 4192, 06 4678 8067


นายกฤตเมธ  ตันอร่าม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
รับผิดชอบงาน ก.ธ.จ. ภาคเหนือ
เบอร์โทรศัพท์ 0 2283 4295, 06 2923 5541


 

แจ้งข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือแจ้งข้อเสนอแนะอื่นๆ
รูปภาพแคปต์ชาป้องกันหุ่นยนต์
เปลี่ยนรูปภาพ

หมายเหตุ : * กรุณากรอกรายละเอียด