ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

รูปภาพแผนที่ประเทศไทยแผนที่แสดงข้อมูล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
 • ภาคใต้ชายแดน
             ดูรายละเอียด >
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ระหว่าง 5 หน่วยงาน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
เขตพื้นที่ภาคเหนือ
 • นายอิทธิพล ช่างกลึงดี
  นายอิทธิพล ช่างกลึงดี

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. น่าน

  นายดวง ติ๊บถา
  นายดวง ติ๊บถา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาน้อย)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายบุญยงค์ สดสอาด
  นายบุญยงค์ สดสอาด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองน่าน)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายปรีชา รอดเพชร
  นายปรีชา รอดเพชร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าวังผา)
  ก.ธ.จ. น่าน

 • นายภูมิพันธ์ ปรารมภ์
  นายภูมิพันธ์ ปรารมภ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปัว)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายวิชาน พูใบ
  นายวิชาน พูใบ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงสา)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายสวาท พินยา
  นายสวาท พินยา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งช้าง)
  ก.ธ.จ. น่าน

  พันจ่าอากาศเอกสินธ์ สนนา
  พันจ่าอากาศเอกสินธ์ สนนา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สองแคว)
  ก.ธ.จ. น่าน

 • นายอนุรักษ์ ไชยโย
  นายอนุรักษ์ ไชยโย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่จริม)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายอิสรภาพ คำฟู
  นายอิสรภาพ คำฟู

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านหลวง)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายธนวัฒน์ อุดแดง
  นายธนวัฒน์ อุดแดง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.นาหมื่น)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายอำนาจ วิสุทธิธาดา
  นายอำนาจ วิสุทธิธาดา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ท่าวังผา)
  ก.ธ.จ. น่าน

 • นายนิยม ขอคำ
  นายนิยม ขอคำ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ท่าวังผา)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายศรีรุ่ง รัตนศิลา
  นายศรีรุ่ง รัตนศิลา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. น่าน

  ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ วงค์วิเศษ
  ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ วงค์วิเศษ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายสาธิต  บุญทอง
  นายสาธิต บุญทอง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. น่าน

 • นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ
  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ

  เลขานุการ

  จ.น่าน

  นางสาวสุนันทา แย้มฉวาก
  นางสาวสุนันทา แย้มฉวาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.น่าน

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวรริณชญา บุตรแก้ว

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.น่าน

  นางมาลินี ภาวิไล
  นางมาลินี ภาวิไล

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

 • นายวิชา จันทร์เชื้อ
  นายวิชา จันทร์เชื้อ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายกิตติศักดิ์ จ๋วงพานิช
  นายกิตติศักดิ์ จ๋วงพานิช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ขาณุวรลักษบุรี)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายถาวร แก้ววัฒถา
  นายถาวร แก้ววัฒถา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คลองขลุง)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายบัญญัติ จันทร์กระจ่าง
  นายบัญญัติ จันทร์กระจ่าง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปางศิลาทอง)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

 • นายประพันธ์ จิตคำ
  นายประพันธ์ จิตคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คลองลาน)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายมนตรี อ่อนสิงห์
  นายมนตรี อ่อนสิงห์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทรายทองวัฒนา)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายมาณพ ศิริไพบูลย์
  นายมาณพ ศิริไพบูลย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองกำแพงเพชร)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายวิโรจน์ บุญต่อ
  นายวิโรจน์ บุญต่อ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โกสัมพีนคร)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

 • นายอนงค์ ขุนหาญ
  นายอนงค์ ขุนหาญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลานกระบือ)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายอุดม สมอนาค
  นายอุดม สมอนาค

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พรานกระต่าย)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นางยุวดี คงอินทร์
  นางยุวดี คงอินทร์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายอนัน จันทราภิรมย์
  นายอนัน จันทราภิรมย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

 • นายสัญชัย ปานสุด
  นายสัญชัย ปานสุด

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายนิกร ภากรนิพัทธ์
  นายนิกร ภากรนิพัทธ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร
  นายสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นางนภาพร จันทร์สุข
  นางนภาพร จันทร์สุข

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.กำแพงเพชร

 • นายพรเทพ อยู่ชื่น
  นายพรเทพ อยู่ชื่น

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.กำแพงเพชร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวอมรรัตน์ วงษ์งาม

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.กำแพงเพชร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ปาจรีย์ ผลประเสริฐ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.กำแพงเพชร

  นายอุดม วราหะ
  นายอุดม วราหะ

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.กำแพงเพชร

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายปรภาค ปรภาคธรรม

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.กำแพงเพชร

  นายอิทธิพล ช่างกลึงดี
  นายอิทธิพล ช่างกลึงดี

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. เชียงราย

  นางไขนภา มะรินทร์
  นางไขนภา มะรินทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองเชียงราย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายธันวา เหลี่ยมพันธุ์
  นายธันวา เหลี่ยมพันธุ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เชียงของ)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

 • นางภิญญดา อุ่นคำ
  นางภิญญดา อุ่นคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่สรวย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายมานิตย์ ประกอบกิจ
  นายมานิตย์ ประกอบกิจ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่สาย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายวัง นอรัตน์
  นายวัง นอรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงชัย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายวีรพงษ์ วงศ์พิชัย
  นายวีรพงษ์ วงศ์พิชัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ป่าแดด)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

 • นายศรีชัย พุฒิพิทยาธร
  นายศรีชัย พุฒิพิทยาธร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พาน)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นางศรีวรรณ นุกาศ
  นางศรีวรรณ นุกาศ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงเชียงรุ้ง)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นางศรีวรรณา รู้ทำนอง
  นางศรีวรรณา รู้ทำนอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ขุนตาล)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายชินกรณ์ บั้งเงิน
  นายชินกรณ์ บั้งเงิน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองเชียงราย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

 • นายสงกรานต์ นวานุช
  นายสงกรานต์ นวานุช

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองเชียงราย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นางสาวจินตนา จงตรอง
  นางสาวจินตนา จงตรอง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.แม่สาย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายธนพงษ์ กาใจยา
  นายธนพงษ์ กาใจยา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เวียงเชียงรุ้ง)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายศรัณย์พัส ศรีสวัสดิ์
  นายศรัณย์พัส ศรีสวัสดิ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

 • นายเศวตยนต์ ศรีสมุทร
  นายเศวตยนต์ ศรีสมุทร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นางพัชรี ดวงแสงทอง
  นางพัชรี ดวงแสงทอง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นางวริศรา ศรีกุนนะ
  นางวริศรา ศรีกุนนะ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ
  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ

  เลขานุการ

  จ.เชียงราย

 • นางสาวสุนันทา แย้มฉวาก
  นางสาวสุนันทา แย้มฉวาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เชียงราย

  นายสุริยัน เดชรักษา
  นายสุริยัน เดชรักษา

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.เชียงราย

  นายธงชัย พูนทรัพย์ทวีกิจ
  นายธงชัย พูนทรัพย์ทวีกิจ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.เชียงราย

  นางสาวนันทวรรณ กันคำ
  นางสาวนันทวรรณ กันคำ

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.เชียงราย

 • นายเนติพล ชุมยวง
  นายเนติพล ชุมยวง

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.เชียงราย

  นายพีระ ทองโพธิ์
  นายพีระ ทองโพธิ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายจงกล โนจา
  นายจงกล โนจา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ฮอด)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นางจำเนียน พรหมกันธา
  นางจำเนียน พรหมกันธา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอยสะเก็ด)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

 • นายนิพล ศรีทอง
  นายนิพล ศรีทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่อาย)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายรุจ เหลี่ยวรุ่งเรือง
  นายรุจ เหลี่ยวรุ่งเรือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อมก๋อย)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายวรพงศ์ ชุมภูศรี
  นายวรพงศ์ ชุมภูศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จอมทอง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายวรพจน์ ปรีชารัตน์
  นายวรพจน์ ปรีชารัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สันทราย)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

 • นายศราวุฒิ คำเกลี้ยง
  นายศราวุฒิ คำเกลี้ยง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ริม)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายสงบ ศรีบุรี
  นายสงบ ศรีบุรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สันกำแพง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายสุเทพ กันธารักษ์
  นายสุเทพ กันธารักษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ฝาง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นางอรวรรณ อินตาพรหม
  นางอรวรรณ อินตาพรหม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ออน)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

 • นายอินต่วน เมืองดี
  นายอินต่วน เมืองดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่วาง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายสมบูรณ์ บุญเรือง
  นายสมบูรณ์ บุญเรือง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองเชียงใหม่)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  นายอินสม ปัญญารัตนดิลก

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.แม่ริม)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายณัฏฐพล รินแก้ว
  นายณัฏฐพล รินแก้ว

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ฝาง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

 • นางศรีนวล วังผาสุข
  นางศรีนวล วังผาสุข

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.แม่ริม)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายสมฤทธิ์ ไหคำ
  นายสมฤทธิ์ ไหคำ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นางธีรวัลย์ ประจันตะเสน
  นางธีรวัลย์ ประจันตะเสน

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายพัลลภ แซ่จิว
  นายพัลลภ แซ่จิว

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

 • นางสาวปนัดดา วงศ์เสถียร
  นางสาวปนัดดา วงศ์เสถียร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์
  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เชียงใหม่

  นางสาวณภชนก พรมคำ
  นางสาวณภชนก พรมคำ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เชียงใหม่

  นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
  นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.เชียงใหม่

 • นายกล้าณรงค์ ไกรฤกษ์
  นายกล้าณรงค์ ไกรฤกษ์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.เชียงใหม่

  พันตำรวจเอกเอกรัฐ พัฒนสมบัติ
  พันตำรวจเอกเอกรัฐ พัฒนสมบัติ

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.เชียงใหม่

  นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล
  นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ตาก

  นายปกรณ์ สตะนีกรรณ
  นายปกรณ์ สตะนีกรรณ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พบพระ)
  ก.ธ.จ. ตาก

 • นางจีรวัฒน์ แสนหาญ
  นางจีรวัฒน์ แสนหาญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่สอด)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายเจริญ สุกจันทร์
  นายเจริญ สุกจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ระมาด)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายนัสชัย มูลสาย
  นายนัสชัย มูลสาย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามเงา)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายพิชัย ภู่คง
  นายพิชัย ภู่คง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังเจ้า)
  ก.ธ.จ. ตาก

 • นายภพรัตน์ เชื้อดี
  นายภพรัตน์ เชื้อดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองตาก)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายหิน สิทธิกัน
  นายหิน สิทธิกัน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านตาก)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายคมกิต เกษร
  นายคมกิต เกษร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองตาก)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายรวีโรจน์ จันทริมา
  นายรวีโรจน์ จันทริมา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ตาก

 • นายพิษณุ ธนะบุญ
  นายพิษณุ ธนะบุญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พบพระ)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นางจุฑาวัลย์ บัวกลิ่น
  นางจุฑาวัลย์ บัวกลิ่น

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายชัยรัตน์ วิเชียร
  นายชัยรัตน์ วิเชียร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นางสาววรรณิษา จักภิละ
  นางสาววรรณิษา จักภิละ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ตาก

 • นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย
  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ตาก

  นางสาวกัญญาพัชร นรากร
  นางสาวกัญญาพัชร นรากร

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ตาก

  นางแสงดาว เรื่อศรีจันทร์
  นางแสงดาว เรื่อศรีจันทร์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ตาก

  นายสบเกษม แหงมงาม
  นายสบเกษม แหงมงาม

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ตาก

 • นายสุเทพ ประเสริฐน้อย
  นายสุเทพ ประเสริฐน้อย

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ตาก

  นายอดุลย์ ธิยะใจ
  นายอดุลย์ ธิยะใจ

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.ตาก

  นางมาลินี ภาวิไล
  นางมาลินี ภาวิไล

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายจิระวิทย์ ศุภนันทกานต์
  นายจิระวิทย์ ศุภนันทกานต์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

 • นางภิขณิสา ภูมิมเหศวร
  นางภิขณิสา ภูมิมเหศวร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองนครสวรรค์)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายวัลลภ ตันวิสุทธิ์
  นายวัลลภ ตันวิสุทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พยุหะคีรี)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายวินิจฉัย กะระกล
  นายวินิจฉัย กะระกล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บรรพตพิสัย)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายศักดา สอนชม
  นายศักดา สอนชม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าตะโก)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

 • นายสมชาย ประไพวัลย์
  นายสมชาย ประไพวัลย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลาดยาว)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายสำพันธ์ แย้มอ่ำ
  นายสำพันธ์ แย้มอ่ำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตากฟ้า)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายสุเทพ บุญส่ง
  นายสุเทพ บุญส่ง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชุมแสง)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายโสภณ พิมพ์โคตร
  นายโสภณ พิมพ์โคตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชุมตาบง)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

 • นางอธิสา แขขุนทด
  นางอธิสา แขขุนทด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่วงก์)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นางบุญลือ ส่งเสริมอุดมชัย
  นางบุญลือ ส่งเสริมอุดมชัย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พยุหะคีรี)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายสิรภัทร กลิ่นเจริญ
  นายสิรภัทร กลิ่นเจริญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.โกรกพระ)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายทรงยศ โมรา
  นายทรงยศ โมรา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ลาดยาว)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

 • นายเปรมินทร์ เจียมจิตพลชัย
  นายเปรมินทร์ เจียมจิตพลชัย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายอภิวัชร์ คัจฉสุวรรณมณี
  นายอภิวัชร์ คัจฉสุวรรณมณี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นางนภาพร จันทร์สุข
  นางนภาพร จันทร์สุข

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครสวรรค์

  นายพรเทพ อยู่ชื่น
  นายพรเทพ อยู่ชื่น

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครสวรรค์

 • นายสามารถ นิภานันท์
  นายสามารถ นิภานันท์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.นครสวรรค์

  นายใหญ่ โรจน์สุวณิชกร
  นายใหญ่ โรจน์สุวณิชกร

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.นครสวรรค์

  นายสุภาพ พวงสมบัติ
  นายสุภาพ พวงสมบัติ

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.นครสวรรค์

  นายวิบูลย์ บุญสุวรรณ
  นายวิบูลย์ บุญสุวรรณ

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.นครสวรรค์

 • นายอิทธิพล ช่างกลึงดี
  นายอิทธิพล ช่างกลึงดี

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พะเยา

  นายหัสนัย แก้วกุล
  นายหัสนัย แก้วกุล

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นางชิน ใจเย็น
  นางชิน ใจเย็น

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปง)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นางบัวเงา วงศ์ใหญ่
  นางบัวเงา วงศ์ใหญ่

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เชียงคำ)
  ก.ธ.จ. พะเยา

 • นายสังคม สมฤทธิ์
  นายสังคม สมฤทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ภูซาง)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายสายันห์ โยธา
  นายสายันห์ โยธา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ใจ)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นางสุพัฒน์ มูลศรี
  นางสุพัฒน์ มูลศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เชียงม่วน)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นางแสงดาว ใจกว้าง
  นางแสงดาว ใจกว้าง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ภูกามยาว)
  ก.ธ.จ. พะเยา

 • นายอภิชาติ กันยะมี
  นายอภิชาติ กันยะมี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จุน)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายกมล หทัยดำรงวิทยา
  นายกมล หทัยดำรงวิทยา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.แม่ใจ)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นางสาวแววตา สักลอ
  นางสาวแววตา สักลอ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.จุน)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายประเสริฐ ชัยวรรณ์
  นายประเสริฐ ชัยวรรณ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ปง)
  ก.ธ.จ. พะเยา

 • นายคงศักดิ์ ธรานิศร
  นายคงศักดิ์ ธรานิศร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายณัฐธีร์ อมรพันธุ์รัชตะ
  นายณัฐธีร์ อมรพันธุ์รัชตะ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ
  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ

  เลขานุการ

  จ.พะเยา

  นางสาวสุนันทา แย้มฉวาก
  นางสาวสุนันทา แย้มฉวาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พะเยา

 • นางสาวธัญญาภรณ์ จันทร์สว่าง
  นางสาวธัญญาภรณ์ จันทร์สว่าง

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.พะเยา

  นางสาวนันทนา  รักกอบชัย
  นางสาวนันทนา รักกอบชัย

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.พะเยา

  นายอนันต์ วิเชียรกันทา
  นายอนันต์ วิเชียรกันทา

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.พะเยา

  นางมาลินี ภาวิไล
  นางมาลินี ภาวิไล

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พิจิตร

 • นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์
  นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สากเหล็ก)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายทัศน์ไชย เปรมศิริดำรงสุข
  นายทัศน์ไชย เปรมศิริดำรงสุข

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองพิจิตร)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นางพเยาว์ เต็งสุวรรณ์
  นางพเยาว์ เต็งสุวรรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพธิ์ประทับช้าง)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายไพบูลย์ มโนศิลปกร
  นายไพบูลย์ มโนศิลปกร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทับคล้อ)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

 • นางสาวรุ่งทิพย์ ฟักชื่น
  นางสาวรุ่งทิพย์ ฟักชื่น

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพทะเล)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายวราทิตย์ บุศย์ญารินทร์
  นายวราทิตย์ บุศย์ญารินทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตะพานหิน)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายวิสูตร โพธิ์ศรี
  นายวิสูตร โพธิ์ศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วชิรบารมี)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายสมร จะตุเทน
  นายสมร จะตุเทน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังทรายพูน)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

 • นางอำภรณ์ แซ่ลิ้ม
  นางอำภรณ์ แซ่ลิ้ม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางมูลนาก)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายธรายุทธ ศรขำพันธ์
  นายธรายุทธ ศรขำพันธ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.โพธิ์ประทับช้าง)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายทรงธรรม ชัยศิรินวกาญจน์
  นายทรงธรรม ชัยศิรินวกาญจน์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สามง่าม)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายธวัช คัชมาตย์
  นายธวัช คัชมาตย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองพิจิตร)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

 • นายวิสุทธิ์ ประวัติเมือง
  นายวิสุทธิ์ ประวัติเมือง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองพิจิตร)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายโสภณ มโนวชิรสรรค์
  นายโสภณ มโนวชิรสรรค์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองพิจิตร)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายสิทธิพงษ์ เจียมศรีพงษ์
  นายสิทธิพงษ์ เจียมศรีพงษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.บางมูลนาก)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นางนภาพร จันทร์สุข
  นางนภาพร จันทร์สุข

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พิจิตร

 • นายพรเทพ อยู่ชื่น
  นายพรเทพ อยู่ชื่น

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พิจิตร

  นางสาวกนกทิพย์ ทิมเครือจีน
  นางสาวกนกทิพย์ ทิมเครือจีน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.พิจิตร

  นายบดินทร์ มีลาภ
  นายบดินทร์ มีลาภ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.พิจิตร

  นางสาวนันทนีย์ ติบใจ
  นางสาวนันทนีย์ ติบใจ

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.พิจิตร

 • นายธวัชชัย กาวประเสริฐ
  นายธวัชชัย กาวประเสริฐ

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.พิจิตร

  นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล
  นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายเฉลิม จันทร์รอด
  นายเฉลิม จันทร์รอด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางกระทุ่ม)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายณรงค์ ดิษดี
  นายณรงค์ ดิษดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางระกำ)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

 • นางระเบย เมืองยม
  นางระเบย เมืองยม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังทอง)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายสมศักดิ์ โสดา
  นายสมศักดิ์ โสดา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วัดโบสถ์)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายสวน เจริญสุขรุ่งเรือง
  นายสวน เจริญสุขรุ่งเรือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองพิษณุโลก)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นางสุรีพรรณ เทพพิทักษ์
  นางสุรีพรรณ เทพพิทักษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พรหมพิราม)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

 • นายอภิศักดิ์ ฟองจางวาง
  นายอภิศักดิ์ ฟองจางวาง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชาติตระการ)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  ว่าที่ร้อยตรีประเชิญ เพชรจันทร์
  ว่าที่ร้อยตรีประเชิญ เพชรจันทร์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองพิษณุโลก)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายสวง พันเรือง
  นายสวง พันเรือง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองพิษณุโลก)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายวสันต์ กล่ำสี
  นายวสันต์ กล่ำสี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บางระกำ)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

 • นายชัยณรงค์ พจนานุวัตร
  นายชัยณรงค์ พจนานุวัตร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นางสาวยลลดา ช่างพินิจ
  นางสาวยลลดา ช่างพินิจ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายมนิตย์ สีฆสัมบันน์
  นายมนิตย์ สีฆสัมบันน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย
  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พิษณุโลก

 • นางสาวกัญญาพัชร นรากร
  นางสาวกัญญาพัชร นรากร

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พิษณุโลก

  นายเอกราช รังสรรค์
  นายเอกราช รังสรรค์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.พิษณุโลก

  นายธีระ พงศ์ภิญโญโอภาส
  นายธีระ พงศ์ภิญโญโอภาส

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.พิษณุโลก

  นางวชิราภรณ์ น้อยยม
  นางวชิราภรณ์ น้อยยม

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.พิษณุโลก

 • นายธเนศ ทองไทย
  นายธเนศ ทองไทย

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.พิษณุโลก

  นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล
  นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายกัมพล พรหมไพโรจน์
  นายกัมพล พรหมไพโรจน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองไผ่)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายจุมพล บุญเขต
  นายจุมพล บุญเขต

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังโป่ง)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

 • นายชัยชาญ แสงพันตา
  นายชัยชาญ แสงพันตา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขาค้อ)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นางนงลักษณ์ เรือนมูล
  นางนงลักษณ์ เรือนมูล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองเพชรบูรณ์)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายบุญช่วย ทองเถาว์
  นายบุญช่วย ทองเถาว์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หล่มเก่า)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นางเบญจมาศ แสนขุนทด
  นางเบญจมาศ แสนขุนทด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วิเชียรบุรี)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

 • นายประดิษฐ์ อารมณ์ดี
  นายประดิษฐ์ อารมณ์ดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บึงสามพัน)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายรณสิทธิ์ ชูเตชะ
  นายรณสิทธิ์ ชูเตชะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.น้ำหนาว)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นางสาวสังวาลย์ บุญยก
  นางสาวสังวาลย์ บุญยก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชนแดน)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน
  นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองเพชรบูรณ์)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

 • นางสงบพิน ศาลศาลา
  นางสงบพิน ศาลศาลา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.วิเชียรบุรี)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายนาวิน งานการ
  นายนาวิน งานการ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองเพชรบูรณ์)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายกษิต โฆษิตานนท์
  นายกษิต โฆษิตานนท์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายสมเกียรติ กิตติธรสมบัติ
  นายสมเกียรติ กิตติธรสมบัติ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

 • นายอุกกฤษ ฉัตรศรีสุวรรณ
  นายอุกกฤษ ฉัตรศรีสุวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย
  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เพชรบูรณ์

  นางสาวกัญญาพัชร นรากร
  นางสาวกัญญาพัชร นรากร

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เพชรบูรณ์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายอมรฉัตร กำภู ณ อยุธยา

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.เพชรบูรณ์

 • นางเจริญศรี ชวาลสันตติ
  นางเจริญศรี ชวาลสันตติ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.เพชรบูรณ์

  นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี
  นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.เพชรบูรณ์

  นายสมศักดิ์ แม้นศรี
  นายสมศักดิ์ แม้นศรี

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.เพชรบูรณ์

  นายอิทธิพล ช่างกลึงดี
  นายอิทธิพล ช่างกลึงดี

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. แพร่

 • ว่าที่ร้อยตรีภาคิน ชมภูพันธ์
  ว่าที่ร้อยตรีภาคิน ชมภูพันธ์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองแพร่)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นางจีราภัทร์ บุญมา
  นางจีราภัทร์ บุญมา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ร้องกวาง)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายเจษฎา แก้วศล
  นายเจษฎา แก้วศล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สูงเม่น)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายบุลกิต ธีรกุล
  นายบุลกิต ธีรกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังชิ้น)
  ก.ธ.จ. แพร่

 • นายสถาพร พิศิษฎ์สังขกุล
  นายสถาพร พิศิษฎ์สังขกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลอง)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายสถิตย์ ปลาลาศ
  นายสถิตย์ ปลาลาศ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สอง)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นางกุลชา บัญสว่าง
  นางกุลชา บัญสว่าง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองแพร่)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นางมุกดา จันทร์คำ
  นางมุกดา จันทร์คำ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.วังชิ้น)
  ก.ธ.จ. แพร่

 • นายอุดม กาลังใจ
  นายอุดม กาลังใจ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สอง)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายสุริยน เมืองเอก
  นายสุริยน เมืองเอก

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายประยุทธ ชาป่ง
  นายประยุทธ ชาป่ง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายจิรพงษ์ กันหมุด
  นายจิรพงษ์ กันหมุด

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. แพร่

 • นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ
  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ

  เลขานุการ

  จ.แพร่

  นางสาวสุนันทา แย้มฉวาก
  นางสาวสุนันทา แย้มฉวาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.แพร่

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายบุญเกิด การิยา

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.แพร่

  นายพิทักษ์ บุญยเวทย์
  นายพิทักษ์ บุญยเวทย์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.แพร่

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธีรพงษ์ ธงออน

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.แพร่

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.แพร่

  นายพีระ ทองโพธิ์
  นายพีระ ทองโพธิ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  พันตำรวจโทจักร์ สายแก้ว
  พันตำรวจโทจักร์ สายแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปางมะผ้า)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

 • นางชนานันท์ เง่าสุวรรณ์
  นางชนานันท์ เง่าสุวรรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่สะเรียง)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายประเสริฐ ประดิษฐ์
  นายประเสริฐ ประดิษฐ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายรัฎฐกรณ์ แสงโชติ
  นายรัฎฐกรณ์ แสงโชติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปาย)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายสถาพร ศรีวันชื่น
  นายสถาพร ศรีวันชื่น

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ลาน้อย)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

 • นางสุภาพ จันทร์สาม
  นางสุภาพ จันทร์สาม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ขุนยวม)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายอำนวย ธรรมตะถา
  นายอำนวย ธรรมตะถา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สบเมย)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายพิริยะ ตวงลาภทวีกิจ
  นายพิริยะ ตวงลาภทวีกิจ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายชุมพล รู้ผลประโยชน์ศิลป์
  นายชุมพล รู้ผลประโยชน์ศิลป์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

 • นางมณฑา เจตน์ดำรงเลิศ
  นางมณฑา เจตน์ดำรงเลิศ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ปาย)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นางสาวชนเขต บุญญขันธ์
  นางสาวชนเขต บุญญขันธ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายประเวช คำสวัสดิ์
  นายประเวช คำสวัสดิ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายคณากฤช โรจรัตน์
  นายคณากฤช โรจรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

 • นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์
  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.แม่ฮ่องสอน

  นางสาวณภชนก พรมคำ
  นางสาวณภชนก พรมคำ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.แม่ฮ่องสอน

  นายถนอมรัตน์ กรดงาม
  นายถนอมรัตน์ กรดงาม

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.แม่ฮ่องสอน

  นายพีระ ทองโพธิ์
  นายพีระ ทองโพธิ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ลำปาง

 • นายเกรียงไกร ชัยเมืองมา
  นายเกรียงไกร ชัยเมืองมา

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สบปราบ)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายกำจร ฟูเมืองปาน
  นายกำจร ฟูเมืองปาน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังเหนือ)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายไกรวัน ศุภลักษณากร
  นายไกรวัน ศุภลักษณากร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.งาว)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายชยิน มงคลวิสุทธิ
  นายชยิน มงคลวิสุทธิ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เสริมงาม)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

 • นายชิงชัย ทิพย์มณฑา
  นายชิงชัย ทิพย์มณฑา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ทะ)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นางทิพยวารี คีรีวรรณ์
  นางทิพยวารี คีรีวรรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกาะคา)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายประสงค์ ปาสิงห์
  นายประสงค์ ปาสิงห์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แจ้ห่ม)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายประหยัด จุมปา
  นายประหยัด จุมปา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เถิน)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

 • นายอนันต์ พุ่มพันธุ์วงศ์
  นายอนันต์ พุ่มพันธุ์วงศ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองปาน)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายเชน ปานสังข์
  นายเชน ปานสังข์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เสริมงาม)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายคมสัน ขวัญวงศ์
  นายคมสัน ขวัญวงศ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เกาะคา)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นางจันทร์จิรา ตันมล
  นางจันทร์จิรา ตันมล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.แม่ทะ)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

 • นายกำพล ไชยวรรชะนะ
  นายกำพล ไชยวรรชะนะ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายธนโชติ วนาวัฒน์
  นายธนโชติ วนาวัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์
  นายกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์
  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ลำปาง

 • นางสาวณภชนก พรมคำ
  นางสาวณภชนก พรมคำ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ลำปาง

  นางสาวอำพัน ใจอินตา
  นางสาวอำพัน ใจอินตา

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ลำปาง

  นายกิตติพันธ์ นวลจันทร์ฉาย
  นายกิตติพันธ์ นวลจันทร์ฉาย

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ลำปาง

  นายประเสริฐ อินทา
  นายประเสริฐ อินทา

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ลำปาง

 • นายโกศล ชุมพลวงศ์
  นายโกศล ชุมพลวงศ์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ลำปาง

  นายพีระ ทองโพธิ์
  นายพีระ ทองโพธิ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายหิรัญ ชัยนุ
  นายหิรัญ ชัยนุ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองลำพูน)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นางนรีสรินทร์ ณ ลำพูน
  นางนรีสรินทร์ ณ ลำพูน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งหัวช้าง)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

 • นายนิคม วงศ์พนัสสัก
  นายนิคม วงศ์พนัสสัก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ทา)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายบุญเยี่ยม ดวงจิรประภา
  นายบุญเยี่ยม ดวงจิรประภา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านโฮ่ง)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายสนั่น มีสอน
  นายสนั่น มีสอน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลี้)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายสมสกุล ศรีสวัสด์
  นายสมสกุล ศรีสวัสด์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองลำพูน)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

 • นายสุรพล โพธาเจริญ
  นายสุรพล โพธาเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านธิ)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นางแสงจันทร์ มโนสร้อย
  นางแสงจันทร์ มโนสร้อย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงหนองล่อง)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายวีระศักดิ์ สุภายอง
  นายวีระศักดิ์ สุภายอง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ป่าซาง)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายธนัติ สินธุพงษ์
  นายธนัติ สินธุพงษ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ป่าซาง)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

 • นายอุทัย สุนันต๊ะ
  นายอุทัย สุนันต๊ะ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายธงชัย สิทธิกูล
  นายธงชัย สิทธิกูล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายกฤษฎา ปูแดง
  นายกฤษฎา ปูแดง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์
  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ลำพูน

 • นางสาวณภชนก พรมคำ
  นางสาวณภชนก พรมคำ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ลำพูน

  นายชิดพงศ์ ลัคนทิน
  นายชิดพงศ์ ลัคนทิน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ลำพูน

  นายธีระศักดิ์ ชัยวิศิษฐ์
  นายธีระศักดิ์ ชัยวิศิษฐ์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ลำพูน

  นายสถาพร สุภายอง
  นายสถาพร สุภายอง

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ลำพูน

 • ดอกเตอร์วุฒิ นันทขว้าง
  ดอกเตอร์วุฒิ นันทขว้าง

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ลำพูน

  นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล
  นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายชัยคม ศกุนรักษ์
  นายชัยคม ศกุนรักษ์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายจีระวัฒน์ ฟักเฟื่อง
  นายจีระวัฒน์ ฟักเฟื่อง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านด่านลานหอย)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

 • นายชวลิต คำราม
  นายชวลิต คำราม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีสำโรง)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายประยงค์ สัพทเสวี
  นายประยงค์ สัพทเสวี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสุโขทัย)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายฤกษ์ชัย สายทองคำ
  นายฤกษ์ชัย สายทองคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สวรรคโลก)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายวิชัย เถื่อนถ้ำ
  นายวิชัย เถื่อนถ้ำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีสัชนาลัย)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

 • นายวิชิต ดีหนอ
  นายวิชิต ดีหนอ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คีรีมาศ)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายสมชัน วงศ์คำมา
  นายสมชัน วงศ์คำมา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งเสลี่ยม)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายณรินทร์ ศิริพงศ์สวรรค์
  นายณรินทร์ ศิริพงศ์สวรรค์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายคำรณ สิริพงศ์สถาพร
  นายคำรณ สิริพงศ์สถาพร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กงไกรลาศ)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

 • นายวสันต์ ยิ้มประดิษฐ์
  นายวสันต์ ยิ้มประดิษฐ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กงไกรลาศ)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายสรวิศ ติยะพิษณุไพศาล
  นายสรวิศ ติยะพิษณุไพศาล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายสมศักดิ์ เดชชุษณะนาถ
  นายสมศักดิ์ เดชชุษณะนาถ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย
  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุโขทัย

 • นางสาวกัญญาพัชร นรากร
  นางสาวกัญญาพัชร นรากร

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุโขทัย

  นายสมเดช แสงเมือง
  นายสมเดช แสงเมือง

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สุโขทัย

  นางเบญจภัทร หมวกทอง
  นางเบญจภัทร หมวกทอง

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สุโขทัย

  นายกิตติ พรดวงจันทร์
  นายกิตติ พรดวงจันทร์

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.สุโขทัย

 • นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล
  นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายไพทูรย์ พรหมน้อย
  นายไพทูรย์ พรหมน้อย

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองอุตรดิตถ์)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นางจงกลรัตน์ เขียวจันทร์แสง
  นางจงกลรัตน์ เขียวจันทร์แสง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลับแล)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายธงชัย บุญธรรมมา
  นายธงชัย บุญธรรมมา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พิชัย)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

 • นายประสงค์ มั่นกันนาน
  นายประสงค์ มั่นกันนาน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตรอน)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายภูวฤทธิ์ กรงทอง
  นายภูวฤทธิ์ กรงทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ฟากท่า)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายยุทธนา จันโส
  นายยุทธนา จันโส

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านโคก)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายเสถียร พุฒิเมธางกูร
  นายเสถียร พุฒิเมธางกูร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.น้ำปาด)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

 • ร้อยตรีเคลือ มีสุข
  ร้อยตรีเคลือ มีสุข

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองอุตรดิตถ์)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายสมหมาย ก้อนทอง
  นายสมหมาย ก้อนทอง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองอุตรดิตถ์)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายเหลียง เมืองเสือ
  นายเหลียง เมืองเสือ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พิชัย)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ
  นายวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

 • นายณัฏฐพล แก้วผัด
  นายณัฏฐพล แก้วผัด

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายสุรชัย วาณิชย์ปกรณ์
  นายสุรชัย วาณิชย์ปกรณ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย
  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุตรดิตถ์

  นางสาวกัญญาพัชร นรากร
  นางสาวกัญญาพัชร นรากร

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุตรดิตถ์

 • นายชูชาติ ไทยภักดิ์
  นายชูชาติ ไทยภักดิ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.อุตรดิตถ์

  ดอกเตอร์นวรัตน์ ทรงเกียรติกุล
  ดอกเตอร์นวรัตน์ ทรงเกียรติกุล

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.อุตรดิตถ์

  นายณรงค์พันธ์ เจนประกอบกิจ
  นายณรงค์พันธ์ เจนประกอบกิจ

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.อุตรดิตถ์

  นายพยงค์ ยาเภา
  นายพยงค์ ยาเภา

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.อุตรดิตถ์

 • นางมาลินี ภาวิไล
  นางมาลินี ภาวิไล

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายนิพนธ์ บุรณะเรศน์
  นายนิพนธ์ บุรณะเรศน์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายเกรียงศักดิ์ แจ้งจิตร
  นายเกรียงศักดิ์ แจ้งจิตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองอุทัยธานี)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  ร้อยตำรวจตรีดิเรก จันทา
  ร้อยตำรวจตรีดิเรก จันทา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สว่างอารมณ์)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

 • นายธนกร อ่อนศรี
  นายธนกร อ่อนศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลานสัก)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายน้อย สุทธิประภา
  นายน้อย สุทธิประภา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านไร่)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายประสาน อบเชย
  นายประสาน อบเชย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองขาหย่าง)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายวิเชียร จบศรี
  นายวิเชียร จบศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ห้วยคต)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

 • นายสมบุญ ทิพรังศรี
  นายสมบุญ ทิพรังศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองฉาง)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายกฤษฎา  ซักเซ็ค
  นายกฤษฎา ซักเซ็ค

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายมนตรี อโณวรรณพันธ์
  นายมนตรี อโณวรรณพันธ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายพิชิต ใบเนียม
  นายพิชิต ใบเนียม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

 • นางชลอ โนรี
  นางชลอ โนรี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายพรชัย เอี่ยมพิบูลย์วัฒนา
  นายพรชัย เอี่ยมพิบูลย์วัฒนา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นางนภาพร จันทร์สุข
  นางนภาพร จันทร์สุข

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุทัยธานี

  นายพรเทพ อยู่ชื่น
  นายพรเทพ อยู่ชื่น

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุทัยธานี

 • นางสาวทอปัด คุณาจิรเมธ
  นางสาวทอปัด คุณาจิรเมธ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.อุทัยธานี

  นายสำเริง โพธิ
  นายสำเริง โพธิ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.อุทัยธานี

  นางสาวฐานิตา แจ้งชัด
  นางสาวฐานิตา แจ้งชัด

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.อุทัยธานี

  นายพิเชษฐ์ ชัยวัน
  นายพิเชษฐ์ ชัยวัน

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.อุทัยธานี

สื่อวีดิทัศน์
สื่อโทรทัศน์
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
16 พ.ค. 2567
Infographic แนวทางในการสอดส่องแผนงาน/โครงการของ ก.ธ.จ.
16 พ.ค. 2567
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2567
16 พ.ค. 2567
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2564
16 พ.ค. 2567
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2567
อ่านต่อ >
16 พ.ค. 2567
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2567
อ่านต่อ >
16 พ.ค. 2567
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2567
อ่านต่อ >