ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

04 เม.ษ. 2567

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านต่อ >
13 มี.ค. 2567

รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อ่านต่อ >
08 มี.ค. 2567

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ ๕)

อ่านต่อ >
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม (รายละเอียด)
04 เม.ษ. 2567
 • ผลการส่งรายงานค่าใช้จ่ายฯ ของจังหวัด รอบ 3 เดือน (1 ต.ค. - 1 ธ.ค. 66) >>ดาวน์โหลด<<
 • ส่งรายงานการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67) >>LINK<<
 • แบบรายงานค่าใช้จ่ายในภารกิจงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแบบรายงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  >>ดาวน์โหลด<<
 • หนังสือ สปน. ที่ นร 0110/ว2664 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2567 แจ้งให้จังหวัดรายงานผลการใช้จ่ายฯ (รอบ 6 เดือน) และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม  >>ดาวน์โหลด<<

 • ส่งรายงานการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 66) >>LINK<<
 • แบบรายงานค่าใช้จ่ายในภารกิจงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแบบรายงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  >>ดาวน์โหลด<< 
 • หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 253 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 แจ้งส่งสำเนาแบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน >>ดาวน์โหลด<<
 • หนังสือ สปน. ที่ นร 0110/ว1768 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 แจ้งให้จังหวัดจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ และขอให้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในทุกไตรมาส ภายใน 15 วัน >>ดาวน์โหลด<<
 • ตารางแสดงจำนวนงบประมาณที่สนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 >>ดาวน์โหลด<<    
 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในภารกิจงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  >>ดาวน์โหลด<<