ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

04 เม.ษ. 2567

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านต่อ >
13 มี.ค. 2567

รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อ่านต่อ >
08 มี.ค. 2567

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ ๕)

อ่านต่อ >
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม (รายละเอียด)
02 ก.พ. 2567
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2567 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 10 (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง)
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี(นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร) เพื่อหารือข้อราชการ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. มีมติ ดังนี้
รับทราบ
- รับรองรายงานการประชุม ก.ธ.จ. อุดรธานี ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566
- การเปลี่ยนแปลงประธาน ก.ธ.จ. อุดรธานี และฝ่ายเลขานุการใน ก.ธ.จ. อุดรธานี
- การประสานความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการรณรงค์ ป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ท. และ ก.ธ.จ. ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. อุดรธานี ด้านวิชาการ (นายนวคม เสมา) เป็นผู้ประสานงาน
- ผลการตรวจสอบการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการขุดลอกลำห้วยหมากคอม และก่อสร้างรั้วรวดหนามฯ ของราษฎรตำบลนาคำ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
- รายงานผลความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนการดำเนินการฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลนาคำ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
- การแจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะนำตามมติที่ประชุมของ ก.ธ.จ. อุดรธานี ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 โดยมอบให้ประธานมีหนังสือติดตามผลความคืบหน้าโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อด.4081 แยกทางหลวง 2410 - บ้านนาบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
งบประมาณ 30,000,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
เห็นชอบ
- การมอบหมายรองประธาน หรือ ก.ธ.จ. อุดรธานี เป็นผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาหรือการประชุมคณะต่างๆ
- การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. และการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 71,250 บาท
- การคัดเลือกโครงการ เพื่อจัดทำแผนการสอดส่องของ ก.ธ.จ. อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ประชุมได้คัดเลือกโครงการของจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินงาน รวมจำนวน 4 โครงการ แยกเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด และโครงการงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรร ให้แก่ อปท. และมอบหมายรองประธาน ก.ธ.จ. อุดรธานี จัดประชุมนอกรอบ เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการสอดส่องเพิ่มเติม พร้อมทั้งจัดทำแผนการลงพื้นที่สอดส่องโครงการ โดยมอบหมายให้ประธานมีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป
- การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- การจัดทำใบประกาศเกียรติคุณให้หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี