ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

16 ก.ค. 2567

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ ๕)

อ่านต่อ >
15 ก.ค. 2567

รายละเอียด ข้อกฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ 5)

อ่านต่อ >
15 ก.ค. 2567

รายงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านต่อ >
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม (รายละเอียด)
27 มิ.ย. 2567
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๖๗ 
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา ๐๘.๓๐ น. นายนพพร บุญแก้ว ผต.นร. 
เขต ๑๔ ร่วมกับ ก.ธ.จ. อุบลราชธานี ลงพื้นที่โครงการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หน่วยงานดำเนินงาน : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) 
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองดูแลทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และแก้ปัญหาทางสังคม ตามแนวพื้นที่ชายแดนไทย-สปป.ลาว บริเวณจุดผ่อนปรนช่องตาอูในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า บุณฑริก-ยอดมน จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ขนาด ๓ กิโลวัตต์ ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ ๔๔๗,๗๐๐บาท
กิจกรรมย่อยที่ ๒ ปรับปรุงเส้นทางตรวจการณ์เส้นทางเข้าจุดแลกเปลี่ยนสินค้าช่องตาคูตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง ๐.๘๕๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๓,๓๖๔,๐๐๐ บาท
กิจกรรมย่อยที่ ๓ ปรับปรุงลานจอดรถจุดผ่อนปรนช่องตาอุ ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๔๔๐ ตารางเมตรงบประมาณ ๙๔๗,๐๐๐ บาท
กิจกรรมย่อยที่ ๔ จัดทำป่าเปียกตามแนวพระราชดำริ ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท
โดยมีข้อเสนอแนะ 
๑. ขอให้ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด 
๒. ขอให้ดูแลรักษาพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดความยั่งยืนและให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างคุ้มค่า
๓. ขอให้บริหารจัดการพื้นที่การดำเนินโครงการให้มีความสะอาด โดยเฉพาะห้องน้ำ
เวลา ๑๐.๓๐ น. นายนพพร บุญแก้ว ผต.นร. 
เขต ๑๔ เป็นประธานในการประชุม ก.ธ.จ. อุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม
ที่ว่าการอำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้
รับทราบ
๑. การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี 
ได้แก่
         ( ๑)  นางอำไพรวรรณ เปรมภิรักษ์ 
ด้านวิชาการ
         (๒)  นายสมพงษ์ อนุวรรณ
 ด้านการประชาสัมพันธ์
         ( ๓)  นายสงคราม ชัดเจน 
ด้านกฏหมาย
๒ การลาออกจากตำแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ของนายกิตติพงษ์ 
เทียมสุวรรณ กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
๓. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามภารกิจของ ก.ธ.จ. อุบลราชธานี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น ๗๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๖
๔. รายงานผลการประชุมแบบไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบหมายรองประธาน ก.ธ.จ. อุบลราชธานี จัดประชุมนอกรอบเพื่อคัดเลือกโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้แต่ละกลุ่มเลือกโครงการ
กลุ่มละ ๑ โครงการ
๕. การเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด
เห็นชอบ
ผลการสอดส่องโครงการตามแผนการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.  อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๑ โครงการและการลงพื้นที่สอดส่องโครงการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองดูแลทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและแก้ปัญหาทางสังคม ตามแนวพื้นที่ชายแดนไทย-สปป.ลาว บริเวณจุดผ่อนปรนช่องตาอูในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน จังหวัดอุบลราชธานี