ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

16 ก.ค. 2567

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ ๕)

อ่านต่อ >
15 ก.ค. 2567

รายละเอียด ข้อกฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ 5)

อ่านต่อ >
15 ก.ค. 2567

รายงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านต่อ >
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม (รายละเอียด)
26 มิ.ย. 2567
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๗ 
วันพุธที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๗  
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนพพร บุญแก้ว ผต.นร. 
เขต ๑๔  ร่วมกับ ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ 
ลงพื้นที่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสิ พร้อมอาคารประกอบ 
ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ : โครงการชลประทานศรีสะเกษ 
โดยมีข้อเสนอแนะ 
๑. ขอให้เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
๒. เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด
เวลา ๑๐.๓๐ น. นายนพพร บุญแก้ว ผต.นร.
เขต ๑๔ เป็นประธานในการประชุม ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้
รับทราบ
๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามภารกิจของ ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๗๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน  ๓๙,๐๘๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑๑
๒. รายงานผลการประชุมแบบไม่เป็นทางการ
เห็นชอบ
ผลการสอดส่องโครงการตามแผนการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน  ๒๑  โครงการและการลงพื้นที่สอดส่องโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสิ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ