ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

06 มิ.ย. 2567

Infographic ถาม-ตอบ ประเด็น ก.ธ.จ. และที่ปรึกษา ก.ธ.จ. กับการสมัครรับเลือกเป็น สว.

อ่านต่อ >
04 มิ.ย. 2567

Infographic แนวทางในการสอดส่องแผนงาน/โครงการของ ก.ธ.จ.

อ่านต่อ >
04 มิ.ย. 2567

รายละเอียด ข้อกฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ 5)

อ่านต่อ >
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม (รายละเอียด)
07 พ.ย. 2566
 • ผลการส่งรายงานค่าใช้จ่ายฯ ของจังหวัด (รอบ 12 เดือน) >>ดาวน์โหลด<< 
 • ส่งรายงานการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)  >>LINK<<
 • แบบรายงานค่าใช้จ่ายในภารกิจงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแบบรายงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  >>ดาวน์โหลด<< 
 • หนังสือ สปน. ที่ นร 0110/ว1487 ลงวันที่ 19 กันยายน 2566 แจ้งให้จังหวัดรายงานการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน >>ดาวน์โหลด<< 

 • ผลการส่งรายงานค่าใช้จ่ายฯ ของจังหวัด ไตรมาสที่ 1-3 >>ดาวน์โหลด<< 
 • หนังสือ สปน. ที่ นร 0110/ว4457 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 แจ้งให้จังหวัดรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 - 3 >>ดาวน์โหลด<<

 • ผลการส่งรายงานค่าใช้จ่ายฯ ของจังหวัด (รอบ 6 เดือน) >>ดาวน์โหลด<< 
 • หนังสือ สปน. ที่ นร 0110/ว2283 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566 แจ้งให้จังหวัดรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน >>ดาวน์โหลด<< 

 • ตารางแสดงจำนวนงบประมาณที่สนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >>ดาวน์โหลด<<    
 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในภารกิจงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  >>ดาวน์โหลด<<