ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

รูปภาพแผนที่ประเทศไทยแผนที่แสดงข้อมูล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
 • ภาคใต้ชายแดน
             ดูรายละเอียด >
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ระหว่าง 5 หน่วยงาน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
เขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
 • นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา
  นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายยศพงศ์ พิมพ์ดี
  นายยศพงศ์ พิมพ์ดี

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองร้อยเอ็ด)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายเฉลิม ชมภูแดง
  นายเฉลิม ชมภูแดง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พนมไพร)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นางนฤมล วิเชียรดี
  นางนฤมล วิเชียรดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เสลภูมิ)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

 • นายประจักษ์ อาษาธง
  นายประจักษ์ อาษาธง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกษตรวิสัย)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายวรชาติ เชาว์ไวย์
  นายวรชาติ เชาว์ไวย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อาจสามารถ)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายศักดิ์ศรี คณะเจริญ
  นายศักดิ์ศรี คณะเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จตุรพักตรพิมาน)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายสมดี ไทยทองหลาง
  นายสมดี ไทยทองหลาง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพธิ์ชัย)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

 • นางสมพร โยธะกา
  นางสมพร โยธะกา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสรวง)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายสะอาด ขันอาษา
  นายสะอาด ขันอาษา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพนทราย)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นางพรธิพา ไชยรัตน์
  นางพรธิพา ไชยรัตน์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสรวง)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายนิติกร ขัติยนนท์
  นายนิติกร ขัติยนนท์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หนองพอก)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

 • นายณัสม์ธนจักร จัตวาภักดี
  นายณัสม์ธนจักร จัตวาภักดี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองร้อยเอ็ด)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นางนงคราญ พันธุ์ชัย
  นางนงคราญ พันธุ์ชัย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เสลภูมิ)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายยุทธนา คุณกิตติยานนท์
  นายยุทธนา คุณกิตติยานนท์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองร้อยเอ็ด)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายเรืองศักดิ์ รัตนโภคาสถิต
  นายเรืองศักดิ์ รัตนโภคาสถิต

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองร้อยเอ็ด)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

 • นายพงษ์ศิลป์ สิมวิเศษ
  นายพงษ์ศิลป์ สิมวิเศษ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.จตุรพักตรพิมาน)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายปองพล คงมั่น
  นายปองพล คงมั่น

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.โพธิ์ชัย)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ร้อยเอ็ด

  นางสาวจุฑาพร บุตรสีเขียว
  นางสาวจุฑาพร บุตรสีเขียว

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ร้อยเอ็ด

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายกฤต อรรคศรีวร

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ร้อยเอ็ด

  นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา
  นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายสมศักดิ์ พงษ์สุภา
  นายสมศักดิ์ พงษ์สุภา

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองบัวระเหว)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายคณิต ฐานหมั้น
  นายคณิต ฐานหมั้น

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองบัวแดง)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

 • นางจำรัส อิทธิกุล
  นางจำรัส อิทธิกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านเขว้า)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายจิระศักดิ์ ภัทรวลี
  นายจิระศักดิ์ ภัทรวลี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เนินสง่า)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายธวัช เอื้อไพโรจน์ถาวร
  นายธวัช เอื้อไพโรจน์ถาวร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บำเหน็จณรงค์)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นางสาววดาวรรค์ พงศนันทน์
  นางสาววดาวรรค์ พงศนันทน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองชัยภูมิ)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

 • นายสมัย กาฬปักษิณ
  นายสมัย กาฬปักษิณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านแท่น)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายสุริยะ สิทธิ์กลาง
  นายสุริยะ สิทธิ์กลาง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เทพสถิต)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายเสนอ นราพล
  นายเสนอ นราพล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกษตรสมบูรณ์)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายศิวะ พงศ์ธีระดุลย์
  นายศิวะ พงศ์ธีระดุลย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เกษตรสมบูรณ์)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หนองบัวระเหว)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายประเสริฐ ญาติปลื้ม
  นายประเสริฐ ญาติปลื้ม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.คอนสวรรค์)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายพวงพล หมู่โสภณ
  นายพวงพล หมู่โสภณ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ภูเขียว)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายยงยุทธ อรุณวิไลรัตน์
  นายยงยุทธ อรุณวิไลรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.จัตุรัส)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

 • นายสมพร บุญเกิน
  นายสมพร บุญเกิน

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองชัยภูมิ)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายรัฐการ ด่านกุล
  นายรัฐการ ด่านกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.หนองบัวแดง)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายภูดิศ ศิริภาณุภัค
  นายภูดิศ ศิริภาณุภัค

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองชัยภูมิ)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นางสาวพิณทิพย์ ยอดปืนธรกุล
  นางสาวพิณทิพย์ ยอดปืนธรกุล

  เลขานุการ

  จ.ชัยภูมิ

 • นางสาวสุกัญญา วงศ์รัตนชัย
  นางสาวสุกัญญา วงศ์รัตนชัย

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ชัยภูมิ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายบุญช่วย ผ่านอ้น

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ชัยภูมิ

  นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา
  นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายวิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์
  นายวิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.ครบุรี)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

 • นายชาญชัย เด่นจักรวาฬ
  นายชาญชัย เด่นจักรวาฬ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โนนไทย)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายชำนาญ กุลงูเหลือม
  นายชำนาญ กุลงูเหลือม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โชคชัย)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายณรงค์ชัย หวังเลี้ยงกลาง
  นายณรงค์ชัย หวังเลี้ยงกลาง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ขามสะแกแสง)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  จ่าสิบเอกธานี แก้วกระจ่าง
  จ่าสิบเอกธานี แก้วกระจ่าง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ครบุรี)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

 • นายประเสริฐ ทวีภูมิ
  นายประเสริฐ ทวีภูมิ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านเหลื่อม)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นางปาริชาติ เฟสูงเนิน
  นางปาริชาติ เฟสูงเนิน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สูงเนิน)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายพงสรรค์ ชวนขุนทด
  นายพงสรรค์ ชวนขุนทด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เทพารักษ์)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายวัชระ กานตวนิชกูร
  นายวัชระ กานตวนิชกูร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บัวใหญ่)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

 • นางสาววาสนา นามไพร
  นางสาววาสนา นามไพร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองบุญมาก)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายเสริมศักดิ์ ถวัลยรัตน์
  นายเสริมศักดิ์ ถวัลยรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บัวลาย)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายหล้า พรไธสง
  นายหล้า พรไธสง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ประทาย)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายเจษฎา พิทยาภรณ์
  นายเจษฎา พิทยาภรณ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เทพารักษ์)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  ร้อยตำรวจโทวิโรจน์ มณเฑียรทอง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองนครราชสีมา)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายชัยชนะ นารถสูงเนิน
  นายชัยชนะ นารถสูงเนิน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สีคิ้ว)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายณัฐภูมิ สันฉิมพลี
  นายณัฐภูมิ สันฉิมพลี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ปักธงชัย)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์
  นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองนครราชสีมา)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

 • นางธิดารัตน์ รอดอนันต์
  นางธิดารัตน์ รอดอนันต์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองนครราชสีมา)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายไพสิทธิ์ ปิติทรงสวัสดิ์
  นายไพสิทธิ์ ปิติทรงสวัสดิ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองนครราชสีมา)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นางสาวพิณทิพย์ ยอดปืนธรกุล
  นางสาวพิณทิพย์ ยอดปืนธรกุล

  เลขานุการ

  จ.นครราชสีมา

  นางสาวสุกัญญา วงศ์รัตนชัย
  นางสาวสุกัญญา วงศ์รัตนชัย

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครราชสีมา

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางพรรณี คนรู้

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.นครราชสีมา

  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นายบุญเพ็ง ลามคำ
  นายบุญเพ็ง ลามคำ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองบึงกาฬ)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นางสาวกชพร ศิริโรจนพร
  นางสาวกชพร ศิริโรจนพร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปากคาด)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

 • นายประมูล ปทุมซ้าย
  นายประมูล ปทุมซ้าย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โซ่พิสัย)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นายพันธ์ชัย สมบัติมนต์
  นายพันธ์ชัย สมบัติมนต์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีวิไล)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นายรังสิต เชื้อคำจันทร์
  นายรังสิต เชื้อคำจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองบึงกาฬ)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นายวิชัย ตะดวงดี
  นายวิชัย ตะดวงดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บึงโขงหลง)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

 • นายสุรพงษ์ ผานคำ
  นายสุรพงษ์ ผานคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เซกา)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นายสุรศักดิ์ ชัยชิต
  นายสุรศักดิ์ ชัยชิต

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พรเจริญ)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นายถิ่น แดวขุนทด
  นายถิ่น แดวขุนทด

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บึงโขงหลง)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นางลัดดาวัลย์ ยอดบุนอก
  นางลัดดาวัลย์ ยอดบุนอก

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พรเจริญ)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

 • นายปานทอง คนเพียร
  นายปานทอง คนเพียร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พรเจริญ)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นายพนม อนุสุริยา
  นายพนม อนุสุริยา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.พรเจริญ)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นายวาปี เณระสุระ
  นายวาปี เณระสุระ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองบึงกาฬ)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  จ่าสิบตรีกฤษฎา ศิริพิน
  จ่าสิบตรีกฤษฎา ศิริพิน

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองบึงกาฬ)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

 • นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.บึงกาฬ

  นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.บึงกาฬ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวชนากานต์ ธิติไชยวัฒน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.บึงกาฬ

  นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา
  นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

 • นายกังวาน วงศ์วัฒนโสภณ
  นายกังวาน วงศ์วัฒนโสภณ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองบุรีรัมย์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายคำผง นิมิตร
  นายคำผง นิมิตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาโพธิ์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายจักรกฤษณ์ อุดไธสง
  นายจักรกฤษณ์ อุดไธสง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พุทไธสง)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายพรเจริญ ธรรมสาร
  นายพรเจริญ ธรรมสาร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านกรวด)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

 • นายไพรัตน์ ชื่นศรี
  นายไพรัตน์ ชื่นศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สตึก)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายวิเชียร อุตราศรี
  นายวิเชียร อุตราศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แคนดง)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  ว่าที่พันตรีสงวน นนท์ธีระโชติ
  ว่าที่พันตรีสงวน นนท์ธีระโชติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านใหม่ไชยพจน์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นางสมจิตร กฤตสิน
  นางสมจิตร กฤตสิน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ห้วยราช)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

 • นายสมชาย นาคกุล
  นายสมชาย นาคกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลำปลายมาศ)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายสมชาย วงศ์จอม
  นายสมชาย วงศ์จอม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองหงส์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายสุด มิตรเจริญ
  นายสุด มิตรเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปะคำ)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายแพ เดชพร
  นายแพ เดชพร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองบุรีรัมย์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

 • นายมานพ สัมมาวรกิจ
  นายมานพ สัมมาวรกิจ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กระสัง)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายธวัชชัย ปะสุข
  นายธวัชชัย ปะสุข

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ประโคนชัย)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายนิรันดร์ ตามสีรัมย์
  นายนิรันดร์ ตามสีรัมย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.แคนดง)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  ว่าที่ร้อยตรีประกาย อัครศศิกิตสกุล
  ว่าที่ร้อยตรีประกาย อัครศศิกิตสกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองบุรีรัมย์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

 • นางพรศรี ไกรรณภูมิ
  นางพรศรี ไกรรณภูมิ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองบุรีรัมย์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายรังสรรค์ เกียรติวิทยะ
  นายรังสรรค์ เกียรติวิทยะ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองบุรีรัมย์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายอนุชิต ทองกู้เกียรติกูล
  นายอนุชิต ทองกู้เกียรติกูล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองบุรีรัมย์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นางสาวพิณทิพย์ ยอดปืนธรกุล
  นางสาวพิณทิพย์ ยอดปืนธรกุล

  เลขานุการ

  จ.บุรีรัมย์

 • นางสาวสุกัญญา วงศ์รัตนชัย
  นางสาวสุกัญญา วงศ์รัตนชัย

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.บุรีรัมย์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายศุภวัฒน์ โสวภาค

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.บุรีรัมย์

  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายอดิศักดิ์ มีชัยดำรงกิจ
  นายอดิศักดิ์ มีชัยดำรงกิจ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ขุนหาญ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

 • ดาบตำรวจฉัตรชัย จันทะศิลา
  ดาบตำรวจฉัตรชัย จันทะศิลา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองศรีสะเกษ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายชุมพล รัตนา
  นายชุมพล รัตนา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กันทรลักษ์)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายดวงดี เจริญยิ่ง
  นายดวงดี เจริญยิ่ง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปรางค์กู่)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายธีระกิจ กุราช
  นายธีระกิจ กุราช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กันทรารมย์)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

 • นายบรรจบ นันทะเสน
  นายบรรจบ นันทะเสน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ราษีไศล)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายปรีชา ไพสิฐตระกูล
  นายปรีชา ไพสิฐตระกูล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พยุห์)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายสงวน ปีมา
  นายสงวน ปีมา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โนนคูณ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายสุธา กรอบทอง
  นายสุธา กรอบทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.น้ำเกลี้ยง)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสุพิช แดงบุญเรือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศิลาลาด)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายเสริม บุญธรรม
  นายเสริม บุญธรรม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บึงบูรพ์)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายอรุณ พรหมคุณ
  นายอรุณ พรหมคุณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ห้วยทับทัน)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธนา กิจไพบูลย์ชัย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กันทรลักษ์)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายจำรูญศักดิ์ อุตมะ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ขุนหาญ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายณรงค์ บุญภามา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.วังหิน)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายไพรี ดวงจันทร์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ห้วยทับทัน)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายสุรพล ตั้งคณสกุล
  นายสุรพล ตั้งคณสกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองศรีสะเกษ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

 • นายธนภัทร ส่งเสริม
  นายธนภัทร ส่งเสริม

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ขุขันธ์)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นางสาวบุศรา อินทร์ชะตา
  นางสาวบุศรา อินทร์ชะตา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองศรีสะเกษ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายประยูร ธรรมษา
  นายประยูร ธรรมษา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.ไพรบึง)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นางสาวธรศิญา เชื้อสระคู
  นางสาวธรศิญา เชื้อสระคู

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ศรีสะเกษ

 • นายวิทยา ทองสาย
  นายวิทยา ทองสาย

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ศรีสะเกษ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสถิตย์ ปัทมวัฒน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ศรีสะเกษ

  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายอภิรักษ์ วรกิจ
  นายอภิรักษ์ วรกิจ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สว่างแดนดิน)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

 • นายคำเสาร์ ธุรารัตน์
  นายคำเสาร์ ธุรารัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เจริญศิลป์)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายธัญชัยพงศ์ ทิลารักษ์
  นายธัญชัยพงศ์ ทิลารักษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พรรณานิคม)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  สิบเอกบัณฑิต เชาว์วัลล์
  สิบเอกบัณฑิต เชาว์วัลล์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พังโคน)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  ร้อยตำรวจตรีมังกร แสนโสดา
  ร้อยตำรวจตรีมังกร แสนโสดา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วานรนิวาส)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

 • นายรัตนพงษ์ มาลีลัย
  นายรัตนพงษ์ มาลีลัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสกลนคร)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายวีระพันธ์ ใครบุตร
  นายวีระพันธ์ ใครบุตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อากาศอำนวย)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายสำรวย พลศรีษะ
  นายสำรวย พลศรีษะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โคกศรีสุพรรณ)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นางอุไรลักษณ์ นิกาพฤกษ์
  นางอุไรลักษณ์ นิกาพฤกษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คำตากล้า)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

 • นายเรืองชัย พรมแสง
  นายเรืองชัย พรมแสง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.อากาศอำนวย)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายวิสุุทธิ์ ศรีวงษา
  นายวิสุุทธิ์ ศรีวงษา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ส่องดาว)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายโชคไพศาล เชยชม
  นายโชคไพศาล เชยชม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สว่างแดนดิน)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายอุดร น้อยวิรก
  นายอุดร น้อยวิรก

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เจริญศิลป์)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

 • นายจักรพงศ์ ตงศิริ
  นายจักรพงศ์ ตงศิริ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสกลนคร)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายวิษณุ อ๋องสกุล
  นายวิษณุ อ๋องสกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสกลนคร)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายกอบเดช นามประกาย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองสกลนคร)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายพิเชษฐพงศ์ น้อยใจบุญ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองสกลนคร)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

 • นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ
  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ

  เลขานุการ

  จ.สกลนคร

  นายมนัสพงศ์ ชูทาน
  นายมนัสพงศ์ ชูทาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สกลนคร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายมาวิน ยศรุ่งเรืองวัฒนา

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สกลนคร

  นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา
  นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สุรินทร์

 • นายประยุทธ เขียวหวาน
  นายประยุทธ เขียวหวาน

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองสุรินทร์)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายถนอม ทองจันทร์
  นายถนอม ทองจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชุมพลบุรี)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นางนงเยาว์ ทรงวิชา
  นางนงเยาว์ ทรงวิชา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขวาสินรินทร์)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายนเริญ ลีลาอุดม
  นายนเริญ ลีลาอุดม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โนนนารายณ์)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

 • นายบรรพต สุรินทร์ศิริรัฐ
  นายบรรพต สุรินทร์ศิริรัฐ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จอมพระ)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายประพันธ์ พาละพล
  นายประพันธ์ พาละพล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พนมดงรัก)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายประวัติดี เหมาะตัว
  นายประวัติดี เหมาะตัว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปราสาท)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายประสิทธิ์ สุขชีพ
  นายประสิทธิ์ สุขชีพ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าตูม)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

 • นายประเสริฐ วงศ์ฉลาด
  นายประเสริฐ วงศ์ฉลาด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สนม)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายวีรวุฒิ ครุฑสุวรรณ
  นายวีรวุฒิ ครุฑสุวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.รัตนบุรี)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นางธันย์นิชา จรัสรพีพงษ์
  นางธันย์นิชา จรัสรพีพงษ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสุรินทร์)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายธีรพงศ์ โสวภาค
  นายธีรพงศ์ โสวภาค

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสุรินทร์)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

 • นายศักดิ์สถิตย์ กมลบูรณ์
  นายศักดิ์สถิตย์ กมลบูรณ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสุรินทร์)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายอดิศร บูรณะ
  นายอดิศร บูรณะ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.จอมพระ)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายปราสิทธิ์ พงษ์นุเคราะห์ศิริ
  นายปราสิทธิ์ พงษ์นุเคราะห์ศิริ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสุรินทร์)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายพชร พัทธวิภาส
  นายพชร พัทธวิภาส

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสุรินทร์)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

 • นายธีรโชต อังศุวัฒนา
  นายธีรโชต อังศุวัฒนา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองสุรินทร์)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นางสาวพิณทิพย์ ยอดปืนธรกุล
  นางสาวพิณทิพย์ ยอดปืนธรกุล

  เลขานุการ

  จ.สุรินทร์

  นางสาวสุกัญญา วงศ์รัตนชัย
  นางสาวสุกัญญา วงศ์รัตนชัย

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุรินทร์

  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. อุดรธานี

 • นายนวคม เสมา
  นายนวคม เสมา

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองแสง)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายคงศักดิ์ จันทา
  นายคงศักดิ์ จันทา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พิบูลย์รักษ์)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายบุญช่วย ศิริถาวร
  นายบุญช่วย ศิริถาวร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ประจักษ์ศิลปาคม)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายบุญเลิศ แสวงนาม
  นายบุญเลิศ แสวงนาม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังสามหมอ)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

 • นางพะเยาว์ งอกทรัพย์
  นางพะเยาว์ งอกทรัพย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งฝน)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นางวารี พันธุ์พรม
  นางวารี พันธุ์พรม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กู่แก้ว)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายสมชัย โสดเสียว
  นายสมชัย โสดเสียว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สร้างคอม)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายสำเนียง ศิริรัตนพงษ์
  นายสำเนียง ศิริรัตนพงษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองอุดรธานี)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

 • นางสุภาพร ศรีบุญเรือง
  นางสุภาพร ศรีบุญเรือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองวัวซอ)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายชินโชติ ลิ้มธนาคม
  นายชินโชติ ลิ้มธนาคม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.วังสามหมอ)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายประจันทร์ อนุมาตย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กุมภวาปี)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายคุณาวุฒิ ดอนกลอย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พิบูลย์รักษ์)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวัชรพงษ์ กันฤทธิ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.น้ำโสม)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์
  นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง
  นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายชานนท์ เศรษฐแสงศรี
  นายชานนท์ เศรษฐแสงศรี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

 • นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์
  นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุดรธานี

  นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุดรธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเจษฎา ปานะถึก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.อุดรธานี

 • นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เดชอุดม)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเกรียงศักดิ์ คูณมี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตาลสุม)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายคงภพ มณีวรรณ
  นายคงภพ มณีวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วารินชำราบ)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

 • นายคำพวง ทัดเทียม
  นายคำพวง ทัดเทียม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สำโรง)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายชาญวิทย์ โสภิตะชา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กุดข้าวปุ้น)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายนิรันดร์ เรียตะนา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.น้ำขุ่น)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นางปนัดดา ขอศรีกลาง
  นางปนัดดา ขอศรีกลาง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บุณฑริก)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวิชัย สิถิระบุตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตระการพืชผล)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายวิรุณ หน่อแก้ว
  นายวิรุณ หน่อแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เหล่าเสือโก้ก)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายสมพงษ์ อนุวรรณ
  นายสมพงษ์ อนุวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ม่วงสามสิบ)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายสุเทพ ปาสิกเทพย์
  นายสุเทพ ปาสิกเทพย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองอุบลราชธานี)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายอิทธิศักดิ์ แฝงพงศ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พิบูลมังสาหาร)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางพรพรรณ หมอนเสมอ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองอุบลราชธานี)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเลอศักดิ์ หล่อรุ่งเลิศ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พิบูลมังสาหาร)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสงคราม ชัดเจน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ม่วงสามสิบ)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  ร้อยตรีสุพจน์ บุญคำ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เดชอุดม)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นางพริ้งพิศ วังทอง
  นางพริ้งพิศ วังทอง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองอุบลราชธานี)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองอุบลราชธานี)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายอุทัย สุดเต้
  นายอุทัย สุดเต้

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองอุบลราชธานี)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

 • นางสาวธรศิญา เชื้อสระคู
  นางสาวธรศิญา เชื้อสระคู

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุบลราชธานี

  นายวิทยา ทองสาย
  นายวิทยา ทองสาย

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุบลราชธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายทวีชัย อรัมสัจจากูล

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.อุบลราชธานี

  นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา
  นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

 • นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล
  นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองกาฬสินธุ์)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายจำลอง เขจรกุล
  นายจำลอง เขจรกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นามน)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายบุญช่วย กั้วศรี
  นายบุญช่วย กั้วศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองกาฬสินธุ์)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายภูมา คล่องแคล่ว
  นายภูมา คล่องแคล่ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขาวง)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

 • นายวีรศักดิ์ จันทะสงคราม
  นายวีรศักดิ์ จันทะสงคราม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าคันโท)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายสมบูรณ์ นาสาทร
  นายสมบูรณ์ นาสาทร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองกุงศรี)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายสว่าง ศรีวิสัย
  นายสว่าง ศรีวิสัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กมลาไสย)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายสุนทรา กุลาสา
  นายสุนทรา กุลาสา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ห้วยเม็ก)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

 • นายอดุลศักดิ์ ทองดี
  นายอดุลศักดิ์ ทองดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กุฉินารายณ์)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายอริยพล เทอำรุง
  นายอริยพล เทอำรุง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ห้วยผึ้ง)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายคงเดช เฉิดสถิตย์
  นายคงเดช เฉิดสถิตย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กมลาไสย)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายกฤษฎา ศิรินคร
  นายกฤษฎา ศิรินคร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หนองกุงศรี)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

 • นางบุญเส็ง การีรัตน์
  นางบุญเส็ง การีรัตน์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กุฉินารายณ์)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายสุภัทรชัย หันจรัส
  นายสุภัทรชัย หันจรัส

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ร่องคำ)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นางสาววิไลลักษณ์ เวชยาพันธุ์
  นางสาววิไลลักษณ์ เวชยาพันธุ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองกาฬสินธุ์)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายสืบเกียรติ์ ตั้งทีฆาโชติ
  นายสืบเกียรติ์ ตั้งทีฆาโชติ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองกาฬสินธุ์)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

 • นายสง่า สำเนียง
  นายสง่า สำเนียง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองกาฬสินธุ์)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.กาฬสินธุ์

  นางสาวจุฑาพร บุตรสีเขียว
  นางสาวจุฑาพร บุตรสีเขียว

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.กาฬสินธุ์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.กาฬสินธุ์

 • นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา
  นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นายโกมิฬ ขอดคำ
  นายโกมิฬ ขอดคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แวงใหญ่)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายชำนาญ ศรีวงษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านไผ่)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นายดวงเด่น ลีลรัตนปัญญา
  นายดวงเด่น ลีลรัตนปัญญา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านแฮด)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

 • นายถวิลกานต์ ชาวกะตา
  นายถวิลกานต์ ชาวกะตา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ภูเวียง)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นายธนพล รักบุญ
  นายธนพล รักบุญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.น้ำพอง)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นายประณต มิ่งขวัญ
  นายประณต มิ่งขวัญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.มัญจาคีรี)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสนาน ศรีม่วง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สีชมพู)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

 • นายสมยงค์ แก้วสุพรรณ
  นายสมยงค์ แก้วสุพรรณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โคกโพธิ์ไชย)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นายสวัสดิ์ พรมโสภณ
  นายสวัสดิ์ พรมโสภณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงเก่า)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นายสุภี ทองมีค่า
  นายสุภี ทองมีค่า

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พล)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นางอรัญญา ศรีทอง
  นางอรัญญา ศรีทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กระนวน)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

 • ดาบตำรวจพิชิต ศรีวิไล
  ดาบตำรวจพิชิต ศรีวิไล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หนองนาคำ)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย
  นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองขอนแก่น)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นายกุศล ประเสริฐไทย
  นายกุศล ประเสริฐไทย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ภูเวียง)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นางรัดดาวรรณ์ อาษาสนา
  นางรัดดาวรรณ์ อาษาสนา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ซำสูง)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายบูรพงศ์ วรรักษ์ธารา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองขอนแก่น)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายอาทร กันตวธีระ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองขอนแก่น)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นายจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล
  นายจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองขอนแก่น)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองขอนแก่น)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

 • นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ขอนแก่น

  นางสาวจุฑาพร บุตรสีเขียว
  นางสาวจุฑาพร บุตรสีเขียว

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ขอนแก่น

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางดิลกา จำนงภักดี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ขอนแก่น

  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นครพนม

 • นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ
  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ

  เลขานุการ

  จ.นครพนม

  นางสาวสุนันทา แย้มฉวาก
  นางสาวสุนันทา แย้มฉวาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครพนม

  นางสาวฐิตามร ชุมปัญญา
  นางสาวฐิตามร ชุมปัญญา

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.นครพนม

  นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา
  นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. มหาสารคาม

 • นายเกรงศักดิ์ ทุมมาลา
  นายเกรงศักดิ์ ทุมมาลา

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พยัคฆภูมิพิสัย)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นางแฉล้ม สุทธมาตย์
  นางแฉล้ม สุทธมาตย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กุดรัง)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายชัยยะ รัตนเกษมชัย
  นายชัยยะ รัตนเกษมชัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พยัคฆภูมิพิสัย)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นางทองนาค แสนภักดี
  นางทองนาค แสนภักดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โกสุมพิสัย)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

 • นายประณต พวงศรีคุณ
  นายประณต พวงศรีคุณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ยางสีสุราช)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายปัญญา ทรมา
  นายปัญญา ทรมา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชื่นชม)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายพีระชัย ธะนะสาร
  นายพีระชัย ธะนะสาร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วาปีปทุม)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายรังสรรค์ นันทะแสน
  นายรังสรรค์ นันทะแสน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาเชือก)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

 • ร้อยตำรวจโทวัลลภ ศรีบุญเรือง
  ร้อยตำรวจโทวัลลภ ศรีบุญเรือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แกดำ)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายสุรชัย ชนะบุญ
  นายสุรชัย ชนะบุญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บรบือ)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายบุญจันทร์ ศรีสมยา
  นายบุญจันทร์ ศรีสมยา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พยัคฆภูมิพิสัย)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายชาญณรงค์ บุญทา
  นายชาญณรงค์ บุญทา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.นาดูน)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

 • นายนิรันดร์ ธนภัทรไกรพร
  นายนิรันดร์ ธนภัทรไกรพร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองมหาสารคาม)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายจิรพงศ์ เพ็ญภักดี
  นายจิรพงศ์ เพ็ญภักดี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.พยัคฆภูมิพิสัย)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายพรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์
  นายพรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองมหาสารคาม)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.มหาสารคาม

 • นางสาวจุฑาพร บุตรสีเขียว
  นางสาวจุฑาพร บุตรสีเขียว

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.มหาสารคาม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวพรพัสกร วงษาเวียง

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.มหาสารคาม

  รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีกิตติกรณ์ บำรุงบุญ
  รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีกิตติกรณ์ บำรุงบุญ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.มหาสารคาม

  นางไคริกา ศิรประภาเดโช
  นางไคริกา ศิรประภาเดโช

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.มหาสารคาม

 • นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายนินนนทร์ วงค์กระโซ่
  นายนินนนทร์ วงค์กระโซ่

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดงหลวง)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายยงยุทธ ไชยสีหา
  นายยงยุทธ ไชยสีหา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คำชะอี)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายวิมาลทอง ยืนยง
  นายวิมาลทอง ยืนยง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นิคมคำสร้อย)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

 • นายสุรทิน กุลสุทธิ์
  นายสุรทิน กุลสุทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หว้านใหญ่)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายเสนอ กลางประพันธ์
  นายเสนอ กลางประพันธ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองสูง)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายอนันต์ ปริปุรณะ
  นายอนันต์ ปริปุรณะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอนตาล)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายอรรครัตน์ รัตนจันทร์
  นายอรรครัตน์ รัตนจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองมุกดาหาร)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

 • นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า
  นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ดอนตาล)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายมานิช วังคะฮาต
  นายมานิช วังคะฮาต

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หว้านใหญ่)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นางจันธะจร พาลึก
  นางจันธะจร พาลึก

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หว้านใหญ่)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
  นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองมุกดาหาร)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

 • นายปณวรรต กุลตังวัฒนา
  นายปณวรรต กุลตังวัฒนา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองมุกดาหาร)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายสมยศ ชาญจึงถาวร
  นายสมยศ ชาญจึงถาวร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองมุกดาหาร)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ
  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ

  เลขานุการ

  จ.มุกดาหาร

  นางสาวสุนันทา แย้มฉวาก
  นางสาวสุนันทา แย้มฉวาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.มุกดาหาร

 • นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ยโสธร

  นายภู ภูช่อธรรม
  นายภู ภูช่อธรรม

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองยโสธร)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเกษมศักดิ์ เอ็มรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.มหาชนะชัย)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นายชลยุทธ์ พิมาลัย
  นายชลยุทธ์ พิมาลัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.มหาชนะชัย)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

 • นายทิวา เพิ่มศรี
  นายทิวา เพิ่มศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ป่าติ้ว)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นายบุญทอง วิเศษชาติ
  นายบุญทอง วิเศษชาติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กุดชุม)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นายประเทือง ตาสว่าง
  นายประเทือง ตาสว่าง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ไทยเจริญ)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นางสาวรุ้งลาวัณย์ ศักดิ์สกุลไท
  นางสาวรุ้งลาวัณย์ ศักดิ์สกุลไท

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทรายมูล)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

 • นายอดิเทพ โยธิคาร์
  นายอดิเทพ โยธิคาร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เลิงนกทา)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นายธนารัตน์ แสนเสริม
  นายธนารัตน์ แสนเสริม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.มหาชนะชัย)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นายโชคประสงค์ เหล่าสีนาท
  นายโชคประสงค์ เหล่าสีนาท

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ป่าติ้ว)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นายเกรียงไกร พันธ์สายเชื้อ
  นายเกรียงไกร พันธ์สายเชื้อ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองยโสธร)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

 • นายวิโรจน์ ฉัตรหิรัญย์
  นายวิโรจน์ ฉัตรหิรัญย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองยโสธร)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นางธนมน วัฒนเรืองโกวิท
  นางธนมน วัฒนเรืองโกวิท

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองยโสธร)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นางสาวธรศิญา เชื้อสระคู
  นางสาวธรศิญา เชื้อสระคู

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ยโสธร

  นายวิทยา ทองสาย
  นายวิทยา ทองสาย

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ยโสธร

 • นายประยูร ใบบัว
  นายประยูร ใบบัว

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ยโสธร

  นายลุย มิ่งขวัญ
  นายลุย มิ่งขวัญ

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ยโสธร

  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. เลย

  นางนิศากร ไชยคุณ
  นางนิศากร ไชยคุณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาด้วง)
  ก.ธ.จ. เลย

 • นายยงยุทธ ศรีหล่อเหล็ก
  นายยงยุทธ ศรีหล่อเหล็ก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองเลย)
  ก.ธ.จ. เลย

  นายยุทธ บุญเกษ
  นายยุทธ บุญเกษ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังสะพุง)
  ก.ธ.จ. เลย

  นายวิชัย พิมพ์ศรี
  นายวิชัย พิมพ์ศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองหิน)
  ก.ธ.จ. เลย

  นายสุริยา ดีอุดมจันทร์
  นายสุริยา ดีอุดมจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เชียงคาน)
  ก.ธ.จ. เลย

 • นายแสวง ดาปะ
  นายแสวง ดาปะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ภูหลวง)
  ก.ธ.จ. เลย

  นายอภิวัฒน์ มาดี
  นายอภิวัฒน์ มาดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปากชม)
  ก.ธ.จ. เลย

  นายอารีย์ สูงแข็ง
  นายอารีย์ สูงแข็ง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ผาขาว)
  ก.ธ.จ. เลย

  นายอุดร แสวงผล
  นายอุดร แสวงผล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ด่านซ้าย)
  ก.ธ.จ. เลย

 • นายชาติชาย สุจิมงคล
  นายชาติชาย สุจิมงคล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.นาด้วง)
  ก.ธ.จ. เลย

  นายวิษณุ กุจะพันธ์
  นายวิษณุ กุจะพันธ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เอราวัณ)
  ก.ธ.จ. เลย

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายภิญโญ ดีมั่น

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ปากชม)
  ก.ธ.จ. เลย

  นายเดช วัฒนาวิทยานุกูล
  นายเดช วัฒนาวิทยานุกูล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เชียงคาน)
  ก.ธ.จ. เลย

 • นางจันทร์เพ็ญ แสงเจริญรัตน์
  นางจันทร์เพ็ญ แสงเจริญรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองเลย)
  ก.ธ.จ. เลย

  นายธีรชัย มยุรา
  นายธีรชัย มยุรา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองเลย)
  ก.ธ.จ. เลย

  นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ

  จ.เลย

  นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เลย

 • นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. หนองคาย

  นายอนุสรณ์ วุฒิชาติ
  นายอนุสรณ์ วุฒิชาติ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพนพิสัย)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นายชาคริตชัย จอมแจ้ง
  นายชาคริตชัย จอมแจ้ง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าบ่อ)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นายนายทองดี สินลา
  นายนายทองดี สินลา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพธิ์ตาก)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

 • นางพงค์ศรี สุวรรณประภา
  นางพงค์ศรี สุวรรณประภา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สระใคร)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นายภูวิศ เพียงรวี
  นายภูวิศ เพียงรวี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สังคม)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นายสนธยา เพ็งนิล
  นายสนธยา เพ็งนิล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีเชียงใหม่)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นายสุรเชษฐ์ นนละพล
  นายสุรเชษฐ์ นนละพล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองหนองคาย)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

 • นายเจริญ จันทวงศ์
  นายเจริญ จันทวงศ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ท่าบ่อ)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นายนครินทร์ ทุมมาปักษ์
  นายนครินทร์ ทุมมาปักษ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ท่าบ่อ)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นายสุรัช ชมภูวิเศษ
  นายสุรัช ชมภูวิเศษ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ท่าบ่อ)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นางสาวดวงใจ สุขเกษมสิน
  นางสาวดวงใจ สุขเกษมสิน

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองหนองคาย)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

 • นายพฤทธิ์ โคตรจรัส
  นายพฤทธิ์ โคตรจรัส

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองหนองคาย)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวนฤมล รักษาภักดี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองหนองคาย)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ

  จ.หนองคาย

  นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.หนองคาย

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธนวัฒน์ วิไล

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.หนองคาย

  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นายผาภูมิ  ปัดถาวะโร
  นายผาภูมิ ปัดถาวะโร

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.นากลาง)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นายเกรียงไกร ไทยอ่อน
  นายเกรียงไกร ไทยอ่อน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โนนสัง)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

 • นายจำนงค์ จีนบัว
  นายจำนงค์ จีนบัว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองหนองบัวลำภู)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  ร้อยโทมานิตย์ อ่อนท้าว
  ร้อยโทมานิตย์ อ่อนท้าว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สุวรรณคูหา)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นางเรณู พัฒนาศรี
  นางเรณู พัฒนาศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีบุญเรือง)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นายศรีศักดิ์ อุปมา
  นายศรีศักดิ์ อุปมา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นากลาง)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

 • นายสยาม ศิลา
  นายสยาม ศิลา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาวัง)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นายไพบูลย์ แฝงเมืองคุก
  นายไพบูลย์ แฝงเมืองคุก

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ศรีบุญเรือง)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นายวิไล มาสอน
  นายวิไล มาสอน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ศรีบุญเรือง)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นายชัยสิทธิ์ ชัยชนะสุวัฒน์
  นายชัยสิทธิ์ ชัยชนะสุวัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองหนองบัวลำภู)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

 • นายวนัส คำวันสา
  นายวนัส คำวันสา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองหนองบัวลำภู)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นายสุดใจ พนมเขต
  นายสุดใจ พนมเขต

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองหนองบัวลำภู)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ

  จ.หนองบัวลำภู

  นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.หนองบัวลำภู

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธีร์ สิทธิหาโคตร

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.หนองบัวลำภู

  นายสุพล แก้วปัญญา
  นายสุพล แก้วปัญญา

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.หนองบัวลำภู

  นายวินัย รัตนพลที
  นายวินัย รัตนพลที

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.หนองบัวลำภู

  นายเอกภพ ดารีย์
  นายเอกภพ ดารีย์

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.หนองบัวลำภู

 • นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นายชาตรี ศรีจันทร์
  นายชาตรี ศรีจันทร์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เสนางคนิคม)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นายเกษมสันต์ แสงสิงแก้ว
  นายเกษมสันต์ แสงสิงแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พนา)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นายธีระชาติ ไชยวงค์
  นายธีระชาติ ไชยวงค์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองอำนาจเจริญ)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

 • นายเพชร นางาม
  นายเพชร นางาม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปทุมราชวงศา)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นางสาวภัคพร บุญเคล้า
  นางสาวภัคพร บุญเคล้า

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลืออำนาจ)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นายวิจิตร ถิ่นระหา
  นายวิจิตร ถิ่นระหา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชานุมาน)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นายสำเนียง คูณเมือง
  นายสำเนียง คูณเมือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หัวตะพาน)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

 • นายหนูพันธ์ ธรรมบุตร
  นายหนูพันธ์ ธรรมบุตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เสนางคนิคม)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นายณฐกร วรรณะวัลย์
  นายณฐกร วรรณะวัลย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองอำนาจเจริญ)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นายอุทัย พลสีทา
  นายอุทัย พลสีทา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองอำนาจเจริญ)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นายพงศ์อนันต์ พงศ์วศิน
  นายพงศ์อนันต์ พงศ์วศิน

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองอำนาจเจริญ)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

 • นายมานิต จงจิตต์เวชกุล
  นายมานิต จงจิตต์เวชกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองอำนาจเจริญ)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นายชัยวัฒน์ ฤทธิทิศ
  นายชัยวัฒน์ ฤทธิทิศ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองอำนาจเจริญ)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นางสาวธรศิญา เชื้อสระคู
  นางสาวธรศิญา เชื้อสระคู

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อำนาจเจริญ

  นายวิทยา ทองสาย
  นายวิทยา ทองสาย

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อำนาจเจริญ

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายปิยศักดิ์ เกิดสุข

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.อำนาจเจริญ

สื่อวีดิทัศน์
สื่อโทรทัศน์
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
30 มี.ค. 2566
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ ๕)
28 มี.ค. 2566
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
25 มี.ค. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2566
25 มี.ค. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2566
อ่านต่อ >
20 มี.ค. 2566
รายละเอียด ข้อกฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ 5)
อ่านต่อ >
14 มี.ค. 2566
การประชุม ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2566
อ่านต่อ >