ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

รูปภาพแผนที่ประเทศไทยแผนที่แสดงข้อมูล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
 • ภาคใต้ชายแดน
             ดูรายละเอียด >
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ระหว่าง 5 หน่วยงาน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
เขตพื้นที่ภาคเหนือ
 • นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. เลย

  นายอารีย์ สูงแข็ง
  นายอารีย์ สูงแข็ง

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ผาขาว)
  ก.ธ.จ. เลย

  นางนิศากร ไชยคุณ
  นางนิศากร ไชยคุณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาด้วง)
  ก.ธ.จ. เลย

  นายยงยุทธ ศรีหล่อเหล็ก
  นายยงยุทธ ศรีหล่อเหล็ก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองเลย)
  ก.ธ.จ. เลย

 • นายยุทธ บุญเกษ
  นายยุทธ บุญเกษ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังสะพุง)
  ก.ธ.จ. เลย

  นายวิชัย พิมพ์ศรี
  นายวิชัย พิมพ์ศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองหิน)
  ก.ธ.จ. เลย

  นายสุริยา ดีอุดมจันทร์
  นายสุริยา ดีอุดมจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เชียงคาน)
  ก.ธ.จ. เลย

  นายแสวง ดาปะ
  นายแสวง ดาปะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ภูหลวง)
  ก.ธ.จ. เลย

 • นายอภิวัฒน์ มาดี
  นายอภิวัฒน์ มาดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปากชม)
  ก.ธ.จ. เลย

  นายอุดร แสวงผล
  นายอุดร แสวงผล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ด่านซ้าย)
  ก.ธ.จ. เลย

  นายชาติชาย สุจิมงคล
  นายชาติชาย สุจิมงคล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.นาด้วง)
  ก.ธ.จ. เลย

  นายวิษณุ กุจะพันธ์
  นายวิษณุ กุจะพันธ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เอราวัณ)
  ก.ธ.จ. เลย

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายภิญโญ ดีมั่น

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ปากชม)
  ก.ธ.จ. เลย

  นายเดช วัฒนาวิทยานุกูล
  นายเดช วัฒนาวิทยานุกูล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เชียงคาน)
  ก.ธ.จ. เลย

  นางจันทร์เพ็ญ แสงเจริญรัตน์
  นางจันทร์เพ็ญ แสงเจริญรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองเลย)
  ก.ธ.จ. เลย

  นายธีรชัย มยุรา
  นายธีรชัย มยุรา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองเลย)
  ก.ธ.จ. เลย

 • นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์
  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เลย

  ร้อยเอกเกียรติศักดิ์ สุวรรณรงค์
  ร้อยเอกเกียรติศักดิ์ สุวรรณรงค์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เลย

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายนราวุฒิ รัตนัง

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.เลย

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ พันชะโก

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.เลย

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวิเศษ ศรีประเสริฐ

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.เลย

  นายนิวัฒน์ วรินทรา
  นายนิวัฒน์ วรินทรา

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.เลย

  นายอิทธิพล ช่างกลึงดี
  นายอิทธิพล ช่างกลึงดี

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายประยุทธ เขียวหวาน
  นายประยุทธ เขียวหวาน

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองสุรินทร์)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

 • นายถนอม ทองจันทร์
  นายถนอม ทองจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชุมพลบุรี)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นางนงเยาว์ ทรงวิชา
  นางนงเยาว์ ทรงวิชา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขวาสินรินทร์)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายนเริญ ลีลาอุดม
  นายนเริญ ลีลาอุดม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โนนนารายณ์)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายบรรพต สุรินทร์ศิริรัฐ
  นายบรรพต สุรินทร์ศิริรัฐ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จอมพระ)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

 • นายประพันธ์ พาละพล
  นายประพันธ์ พาละพล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พนมดงรัก)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายประวัติดี เหมาะตัว
  นายประวัติดี เหมาะตัว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปราสาท)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายประสิทธิ์ สุขชีพ
  นายประสิทธิ์ สุขชีพ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าตูม)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายประเสริฐ วงศ์ฉลาด
  นายประเสริฐ วงศ์ฉลาด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สนม)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

 • นายวีรวุฒิ ครุฑสุวรรณ
  นายวีรวุฒิ ครุฑสุวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.รัตนบุรี)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นางธันย์นิชา จรัสรพีพงษ์
  นางธันย์นิชา จรัสรพีพงษ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสุรินทร์)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายธีรพงศ์ โสวภาค
  นายธีรพงศ์ โสวภาค

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสุรินทร์)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายศักดิ์สถิตย์ กมลบูรณ์
  นายศักดิ์สถิตย์ กมลบูรณ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสุรินทร์)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

 • นายอดิศร บูรณะ
  นายอดิศร บูรณะ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.จอมพระ)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายปราสิทธิ์ พงษ์นุเคราะห์ศิริ
  นายปราสิทธิ์ พงษ์นุเคราะห์ศิริ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสุรินทร์)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายพชร พัทธวิภาส
  นายพชร พัทธวิภาส

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสุรินทร์)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายธีรโชต อังศุวัฒนา
  นายธีรโชต อังศุวัฒนา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองสุรินทร์)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

 • นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ
  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุรินทร์

  นายมนัสพงศ์ ชูทาน
  นายมนัสพงศ์ ชูทาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุรินทร์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายประเสริฐ กิ่งกรดกลาง

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สุรินทร์

  นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
  นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

 • นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล
  นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองกาฬสินธุ์)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายจำลอง เขจรกุล
  นายจำลอง เขจรกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นามน)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายบุญช่วย กั้วศรี
  นายบุญช่วย กั้วศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองกาฬสินธุ์)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายภูมา คล่องแคล่ว
  นายภูมา คล่องแคล่ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขาวง)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

 • นายวีรศักดิ์ จันทะสงคราม
  นายวีรศักดิ์ จันทะสงคราม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าคันโท)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายสมบูรณ์ นาสาทร
  นายสมบูรณ์ นาสาทร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองกุงศรี)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายสว่าง ศรีวิสัย
  นายสว่าง ศรีวิสัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กมลาไสย)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายสุนทรา กุลาสา
  นายสุนทรา กุลาสา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ห้วยเม็ก)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

 • นายอดุลศักดิ์ ทองดี
  นายอดุลศักดิ์ ทองดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กุฉินารายณ์)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายอริยพล เทอำรุง
  นายอริยพล เทอำรุง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ห้วยผึ้ง)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายคงเดช เฉิดสถิตย์
  นายคงเดช เฉิดสถิตย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กมลาไสย)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายกฤษฎา ศิรินคร
  นายกฤษฎา ศิรินคร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หนองกุงศรี)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

 • นางบุญเส็ง การีรัตน์
  นางบุญเส็ง การีรัตน์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กุฉินารายณ์)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายสุภัทรชัย หันจรัส
  นายสุภัทรชัย หันจรัส

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ร่องคำ)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นางสาววิไลลักษณ์ เวชยาพันธุ์
  นางสาววิไลลักษณ์ เวชยาพันธุ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองกาฬสินธุ์)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายสืบเกียรติ์ ตั้งทีฆาโชติ
  นายสืบเกียรติ์ ตั้งทีฆาโชติ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองกาฬสินธุ์)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

 • นายสง่า สำเนียง
  นายสง่า สำเนียง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองกาฬสินธุ์)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นางสาวธรศิญา เชื้อสระคู
  นางสาวธรศิญา เชื้อสระคู

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.กาฬสินธุ์

  นางสาวภัทรีพันธุ์ ปอแก้ว
  นางสาวภัทรีพันธุ์ ปอแก้ว

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.กาฬสินธุ์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.กาฬสินธุ์

 • นายชาญยุทธ โคตะนนท์
  นายชาญยุทธ โคตะนนท์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.กาฬสินธุ์

  นายสมบัติ ชัยรัตน์
  นายสมบัติ ชัยรัตน์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.กาฬสินธุ์

  พลตำรวจตรีมนตรี จรัลพงศ์
  พลตำรวจตรีมนตรี จรัลพงศ์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.กาฬสินธุ์

  นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
  นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ขอนแก่น

 • นายสมยงค์ แก้วสุพรรณ
  นายสมยงค์ แก้วสุพรรณ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โคกโพธิ์ไชย)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นายโกมิฬ ขอดคำ
  นายโกมิฬ ขอดคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แวงใหญ่)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นายชำนาญ ศรีวงษ์
  นายชำนาญ ศรีวงษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านไผ่)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นายดวงเด่น ลีลรัตนปัญญา
  นายดวงเด่น ลีลรัตนปัญญา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านแฮด)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

 • นายถวิลกานต์ ชาวกะตา
  นายถวิลกานต์ ชาวกะตา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ภูเวียง)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นายธนพล รักบุญ
  นายธนพล รักบุญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.น้ำพอง)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นายประณต มิ่งขวัญ
  นายประณต มิ่งขวัญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.มัญจาคีรี)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นายสนาน ศรีม่วง
  นายสนาน ศรีม่วง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สีชมพู)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

 • นายสวัสดิ์ พรมโสภณ
  นายสวัสดิ์ พรมโสภณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงเก่า)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นายสุภี ทองมีค่า
  นายสุภี ทองมีค่า

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พล)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นางอรัญญา ศรีทอง
  นางอรัญญา ศรีทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กระนวน)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  ดาบตำรวจพิชิต ศรีวิไล
  ดาบตำรวจพิชิต ศรีวิไล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หนองนาคำ)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

 • นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย
  นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองขอนแก่น)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นายกุศล ประเสริฐไทย
  นายกุศล ประเสริฐไทย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ภูเวียง)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นางรัดดาวรรณ์ อาษาสนา
  นางรัดดาวรรณ์ อาษาสนา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ซำสูง)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นายบูรพงศ์ วรรักษ์ธารา
  นายบูรพงศ์ วรรักษ์ธารา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองขอนแก่น)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

 • นายอาทร กันตวธีระ
  นายอาทร กันตวธีระ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองขอนแก่น)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นายจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล
  นายจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองขอนแก่น)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
  นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองขอนแก่น)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นางสาวธรศิญา เชื้อสระคู
  นางสาวธรศิญา เชื้อสระคู

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ขอนแก่น

 • นางสาวภัทรีพันธุ์ ปอแก้ว
  นางสาวภัทรีพันธุ์ ปอแก้ว

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ขอนแก่น

  นางดิลกา จำนงภักดี
  นางดิลกา จำนงภักดี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ขอนแก่น

  นายเรืองยศ เเวดล้อม
  นายเรืองยศ เเวดล้อม

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ขอนแก่น

  นายชูไทย ววงศ์บุญมี
  นายชูไทย ววงศ์บุญมี

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ขอนแก่น

 • นายนิรุช สุวรรณเเสง
  นายนิรุช สุวรรณเเสง

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ขอนแก่น

  นายอิทธิพล ช่างกลึงดี
  นายอิทธิพล ช่างกลึงดี

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายคณิต ฐานหมั้น
  นายคณิต ฐานหมั้น

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองบัวแดง)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายจิระศักดิ์ ภัทรวลี
  นายจิระศักดิ์ ภัทรวลี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เนินสง่า)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

 • นายตุ๊หิน ไตรทิพย์
  นายตุ๊หิน ไตรทิพย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองชัยภูมิ)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายนพ ภูมิชัยศักดิ์
  นายนพ ภูมิชัยศักดิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บำเหน็จณรงค์)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายพิสิษฐ์ พลหาราช
  นายพิสิษฐ์ พลหาราช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แก้งคร้อ)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายวิชิต เหล็กโชติ
  นายวิชิต เหล็กโชติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คอนสวรรค์)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

 • ร้อยตำรวจตรีสายันต์ เชิดเขว้า
  ร้อยตำรวจตรีสายันต์ เชิดเขว้า

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ภูเขียว)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายเสนอ นราพล
  นายเสนอ นราพล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกษตรสมบูรณ์)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายอุดม พูนประสิทธิ์
  นายอุดม พูนประสิทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จัตุรัส)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายเอกพล สงวนวงศ์ชัย
  นายเอกพล สงวนวงศ์ชัย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บำเหน็จณรงค์)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

 • นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
  นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หนองบัวระเหว)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายประเสริฐ ญาติปลื้ม
  นายประเสริฐ ญาติปลื้ม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.คอนสวรรค์)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายพวงพล หมู่โสภณ
  นายพวงพล หมู่โสภณ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ภูเขียว)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายสมพร บุญเกิน
  นายสมพร บุญเกิน

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองชัยภูมิ)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

 • นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี
  นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองชัยภูมิ)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายสุพิน ศรวิเศษ
  นายสุพิน ศรวิเศษ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองชัยภูมิ)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายวชิระวิชญ์ จารุพัฒนวาณิช
  นายวชิระวิชญ์ จารุพัฒนวาณิช

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองชัยภูมิ)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ
  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ชัยภูมิ

 • นางสาวสุนันทา แย้มฉวาก
  นางสาวสุนันทา แย้มฉวาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ชัยภูมิ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางณัชชภัทร ศรีชัย

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ชัยภูมิ

  นายยงยุทธ อรุณวิไลรัตน์
  นายยงยุทธ อรุณวิไลรัตน์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ชัยภูมิ

  นางสาวอรนิศวร์ จารุวัฒน์วงษ์
  นางสาวอรนิศวร์ จารุวัฒน์วงษ์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ชัยภูมิ

 • นายรัฐการ ด่านสกุล
  นายรัฐการ ด่านสกุล

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ชัยภูมิ

  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นครพนม

  นายอภิชาติ รัชโน
  นายอภิชาติ รัชโน

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เรณูนคร)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นางจำเนียร กุลจันทร์ศรี
  นางจำเนียร กุลจันทร์ศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาแก)
  ก.ธ.จ. นครพนม

 • นายเตียง โกษาแสง
  นายเตียง โกษาแสง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาหว้า)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นายนิกร คำใบ
  นายนิกร คำใบ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีสงคราม)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นายบรรจง เอกจักรแก้ว
  นายบรรจง เอกจักรแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาทม)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นางศุภิสรา นครังสุ
  นางศุภิสรา นครังสุ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพนสวรรค์)
  ก.ธ.จ. นครพนม

 • นายสงวน จุรีมาศ
  นายสงวน จุรีมาศ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ธาตุพนม)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นายสมหมาย ศรีจันทร์
  นายสมหมาย ศรีจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองนครพนม)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นายสุรชาติ เลิศไพจิตร
  นายสุรชาติ เลิศไพจิตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านแพง)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นางสาวรณิดา เนตรสาย
  นางสาวรณิดา เนตรสาย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองนครพนม)
  ก.ธ.จ. นครพนม

 • นายนันท์ธวัฒน์ โชตกิตติศักดิ์
  นายนันท์ธวัฒน์ โชตกิตติศักดิ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ปลาปาก)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นายปิยนัฐ มานะเสน
  นายปิยนัฐ มานะเสน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ท่าอุเทน)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นายชนนท์ กุลตั้งวัฒนา
  นายชนนท์ กุลตั้งวัฒนา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองนครพนม)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นายสมาน ศรีสุข
  นายสมาน ศรีสุข

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองนครพนม)
  ก.ธ.จ. นครพนม

 • นายโชติวรุตม์ ทิพย์โฆษิตคุณ
  นายโชติวรุตม์ ทิพย์โฆษิตคุณ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองนครพนม)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์
  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครพนม

  ร้อยเอกเกียรติศักดิ์ สุวรรณรงค์
  ร้อยเอกเกียรติศักดิ์ สุวรรณรงค์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครพนม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา ประทุมชมภู

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.นครพนม

 • นายคณิน เชื้อดวงผุย
  นายคณิน เชื้อดวงผุย

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.นครพนม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายฐากูร ใสส่อง

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.นครพนม

  นายจักรพงษ์ ศิริสวัสดิ์
  นายจักรพงษ์ ศิริสวัสดิ์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.นครพนม

  นายอิทธิพล ช่างกลึงดี
  นายอิทธิพล ช่างกลึงดี

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นครราชสีมา

 • นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์
  นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นางกษิมา ภูษิรัตนากุล
  นางกษิมา ภูษิรัตนากุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปากช่อง)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายชาติ พิทยาภักดี
  นายชาติ พิทยาภักดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เฉลิมพระเกียรติ)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายชำนาญ กุลงูเหลือม
  นายชำนาญ กุลงูเหลือม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โชคชัย)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

 • นายณรงค์ชัย เลี้ยงภัทรวงษ์
  นายณรงค์ชัย เลี้ยงภัทรวงษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ขามสะแกแสง)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายถนัด ภูมิอภินันท์
  นายถนัด ภูมิอภินันท์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ขามทะเลสอ)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นางนิตยา เกษประเสริฐ
  นางนิตยา เกษประเสริฐ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โนนสูง)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายวัชระ กานตวนิชกูร
  นายวัชระ กานตวนิชกูร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บัวใหญ่)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

 • นางสาววาสนา นามไพร
  นางสาววาสนา นามไพร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองบุญมาก)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายเสริมศักดิ์ ถวัลยรัตน์
  นายเสริมศักดิ์ ถวัลยรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บัวลาย)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายอรพิณ โกสุมภ์ศิริ
  นายอรพิณ โกสุมภ์ศิริ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สูงเนิน)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายอุดม สร้อยแสงพันธุ์
  นายอุดม สร้อยแสงพันธุ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ด่านขุนทด)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

 • นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์
  นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายคเชนทร์ สร้อยจำปี
  นายคเชนทร์ สร้อยจำปี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สีคิ้ว)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายชัยชนะ นารถสูงเนิน
  นายชัยชนะ นารถสูงเนิน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สีคิ้ว)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายณัฐภูมิ สันฉิมพลี
  นายณัฐภูมิ สันฉิมพลี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ปักธงชัย)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

 • นายธีรพงศ์ คณาศักดิ์
  นายธีรพงศ์ คณาศักดิ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายวีระศักดิ์ บุญเพลิง
  นายวีระศักดิ์ บุญเพลิง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นางวันเพ็ญ อ่อนวงษ์
  นางวันเพ็ญ อ่อนวงษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ
  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครราชสีมา

 • นางสาวสุนันทา แย้มฉวาก
  นางสาวสุนันทา แย้มฉวาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครราชสีมา

  นางพรรณี คนรู้
  นางพรรณี คนรู้

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.นครราชสีมา

  นายวิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์
  นายวิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.นครราชสีมา

  นายผดุง จตุรภักดิ์
  นายผดุง จตุรภักดิ์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.นครราชสีมา

 • นายสุรพงษ์ ทรงประโคน
  นายสุรพงษ์ ทรงประโคน

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.นครราชสีมา

  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นายพันธ์ชัย สมบัติมนต์
  นายพันธ์ชัย สมบัติมนต์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีวิไล)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นางสาวกชพร ศิริโรจนพร
  นางสาวกชพร ศิริโรจนพร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปากคาด)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

 • นายคำตัน วรรณชู
  นายคำตัน วรรณชู

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เซกา)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นายนิเวศน์ เติมประชุม
  นายนิเวศน์ เติมประชุม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พรเจริญ)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นายรังสิต เชื้อคำจันทร์
  นายรังสิต เชื้อคำจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองบึงกาฬ)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นายอภิชาติ คำเพชร
  นายอภิชาติ คำเพชร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โซ่พิสัย)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

 • นายอิทธิชัย วิชิต
  นายอิทธิชัย วิชิต

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บุ่งคล้า)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นางวรวรร บุญประสิทธิ์
  นางวรวรร บุญประสิทธิ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นายดุสิต เกิดลาภา
  นายดุสิต เกิดลาภา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นายปานทอง คนเพียร
  นายปานทอง คนเพียร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

 • นายบุญเพ็ง ลามคำ
  นายบุญเพ็ง ลามคำ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นายสหรัถ พิศาลเศรษฐพงศ์
  นายสหรัถ พิศาลเศรษฐพงศ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นายเจตน์ เกตุจำนงค์
  นายเจตน์ เกตุจำนงค์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์
  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.บึงกาฬ

 • ร้อยเอกเกียรติศักดิ์ สุวรรณรงค์
  ร้อยเอกเกียรติศักดิ์ สุวรรณรงค์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.บึงกาฬ

  ร้อยโทรัฐพงษ์ กาจกำแหง
  ร้อยโทรัฐพงษ์ กาจกำแหง

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.บึงกาฬ

  นายบุญทวี สาลี
  นายบุญทวี สาลี

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.บึงกาฬ

  นายสุรศักดิ์ ชัยชิต
  นายสุรศักดิ์ ชัยชิต

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.บึงกาฬ

 • นายสัจสิฏฐ์ ถินทะสิทธิ์
  นายสัจสิฏฐ์ ถินทะสิทธิ์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.บึงกาฬ

  นายอิทธิพล ช่างกลึงดี
  นายอิทธิพล ช่างกลึงดี

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายกังวาน วงศ์วัฒนโสภณ
  นายกังวาน วงศ์วัฒนโสภณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองบุรีรัมย์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายคำผง นิมิตร
  นายคำผง นิมิตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาโพธิ์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

 • นายจักรกฤษณ์ อุดไธสง
  นายจักรกฤษณ์ อุดไธสง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พุทไธสง)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายวิเชียร อุตราศรี
  นายวิเชียร อุตราศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แคนดง)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายวีระพงษ์ กาดนอก
  นายวีระพงษ์ กาดนอก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สตึก)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  ว่าที่พันตรีสงวน นนท์ธีระโชติ
  ว่าที่พันตรีสงวน นนท์ธีระโชติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านใหม่ไชยพจน์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

 • นางสมจิตร์ พยัคษา
  นางสมจิตร์ พยัคษา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ประโคนชัย)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นางสมจิตร กฤตสิน
  นางสมจิตร กฤตสิน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ห้วยราช)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายสวัสดิ์ บุราสิทธิ์
  นายสวัสดิ์ บุราสิทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลำปลายมาศ)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายสังเวียน ศรีสืบมา
  นายสังเวียน ศรีสืบมา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โนนสุวรรณ)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

 • นายสุด มิตรเจริญ
  นายสุด มิตรเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปะคำ)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายแพ เดชพร
  นายแพ เดชพร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายนพดล ทั่วประโคน
  นายนพดล ทั่วประโคน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายธวัชชัย ปะสุข
  นายธวัชชัย ปะสุข

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

 • นายนิรันดร์ ตามสีรัมย์
  นายนิรันดร์ ตามสีรัมย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายกนกพงศ์ ศักดิ์อลงกรณ์
  นายกนกพงศ์ ศักดิ์อลงกรณ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายบุญศกร นพตลุง
  นายบุญศกร นพตลุง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายกิตติเชษฐ์ ธรรมวิทย์เมธี
  นายกิตติเชษฐ์ ธรรมวิทย์เมธี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

 • นายภัทรวรรธน์ ธนไพศาลจิราธร
  นายภัทรวรรธน์ ธนไพศาลจิราธร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ
  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.บุรีรัมย์

  นายมนัสพงศ์ ชูทาน
  นายมนัสพงศ์ ชูทาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.บุรีรัมย์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายศุภวัฒน์ โสวภาค

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.บุรีรัมย์

 • นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
  นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายเกรงศักดิ์ ทุมมาลา
  นายเกรงศักดิ์ ทุมมาลา

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พยัคฆภูมิพิสัย)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นางแฉล้ม สุทธมาตย์
  นางแฉล้ม สุทธมาตย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กุดรัง)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นางทองนาค แสนภักดี
  นางทองนาค แสนภักดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โกสุมพิสัย)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

 • นายประณต พวงศรีคุณ
  นายประณต พวงศรีคุณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ยางสีสุราช)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายปรีชา ป้อมบุบผา
  นายปรีชา ป้อมบุบผา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เชียงยืน)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายปัญญา ทรมา
  นายปัญญา ทรมา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชื่นชม)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายพีระชัย ธะนะสาร
  นายพีระชัย ธะนะสาร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วาปีปทุม)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

 • นายรังสรรค์ นันทะแสน
  นายรังสรรค์ นันทะแสน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาเชือก)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  ร้อยตำรวจโทวัลลภ ศรีบุญเรือง
  ร้อยตำรวจโทวัลลภ ศรีบุญเรือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แกดำ)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายสุรชัย ชนะบุญ
  นายสุรชัย ชนะบุญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บรบือ)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายบุญจันทร์ ศรีสมยา
  นายบุญจันทร์ ศรีสมยา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พยัคฆภูมิพิสัย)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

 • นายชาญณรงค์ บุญทา
  นายชาญณรงค์ บุญทา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.นาดูน)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายนิรันดร์ ธนภัทรไกรพร
  นายนิรันดร์ ธนภัทรไกรพร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองมหาสารคาม)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายจิรพงศ์ เพ็ญภักดี
  นายจิรพงศ์ เพ็ญภักดี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.พยัคฆภูมิพิสัย)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายพรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์
  นายพรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองมหาสารคาม)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

 • นางสาวธรศิญา เชื้อสระคู
  นางสาวธรศิญา เชื้อสระคู

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.มหาสารคาม

  นางสาวภัทรีพันธุ์ ปอแก้ว
  นางสาวภัทรีพันธุ์ ปอแก้ว

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.มหาสารคาม

  นางสาวพรพัสกร วงษาเวียง
  นางสาวพรพัสกร วงษาเวียง

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.มหาสารคาม

  รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีกิตติกรณ์ บำรุงบุญ
  รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีกิตติกรณ์ บำรุงบุญ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.มหาสารคาม

 • นางไคริกา ศิรประภาเดโช
  นางไคริกา ศิรประภาเดโช

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.มหาสารคาม

  นายดุลย์ปรีดา วงศ์ศรีอาจ
  นายดุลย์ปรีดา วงศ์ศรีอาจ

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.มหาสารคาม

  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายอรรครัตน์ รัตนจันทร์
  นายอรรครัตน์ รัตนจันทร์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองมุกดาหาร)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

 • นายนินนนทร์ วงค์กระโซ่
  นายนินนนทร์ วงค์กระโซ่

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดงหลวง)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายยงยุทธ ไชยสีหา
  นายยงยุทธ ไชยสีหา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คำชะอี)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายวิมาลทอง ยืนยง
  นายวิมาลทอง ยืนยง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นิคมคำสร้อย)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายสุรทิน กุลสุทธิ์
  นายสุรทิน กุลสุทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หว้านใหญ่)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

 • นายเสนอ กลางประพันธ์
  นายเสนอ กลางประพันธ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองสูง)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายอนันต์ ปริปุรณะ
  นายอนันต์ ปริปุรณะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอนตาล)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า
  นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ดอนตาล)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายมานิช วังคะฮาต
  นายมานิช วังคะฮาต

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หว้านใหญ่)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

 • นางจันธะจร พาลึก
  นางจันธะจร พาลึก

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หว้านใหญ่)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
  นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองมุกดาหาร)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายปณวรรต กุลตังวัฒนา
  นายปณวรรต กุลตังวัฒนา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองมุกดาหาร)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายสมยศ ชาญจึงถาวร
  นายสมยศ ชาญจึงถาวร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองมุกดาหาร)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

 • นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์
  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.มุกดาหาร

  ร้อยเอกเกียรติศักดิ์ สุวรรณรงค์
  ร้อยเอกเกียรติศักดิ์ สุวรรณรงค์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.มุกดาหาร

  นางสาวชัชฎาภรณ์ กอผจญ
  นางสาวชัชฎาภรณ์ กอผจญ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.มุกดาหาร

  นายสุรพร ผิวงาม
  นายสุรพร ผิวงาม

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.มุกดาหาร

 • นายสมจิตร พิลารัตน์
  นายสมจิตร พิลารัตน์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.มุกดาหาร

  นางสาวนฤนารถ กลิ่นปทุมทิพย์
  นางสาวนฤนารถ กลิ่นปทุมทิพย์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.มุกดาหาร

  นายนพพร บุญแก้ว
  นายนพพร บุญแก้ว

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ยโสธร

  นายเกษมศักดิ์ เอ็มรัตน์
  นายเกษมศักดิ์ เอ็มรัตน์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.มหาชนะชัย)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

 • นายชลยุทธ์ พิมาลัย
  นายชลยุทธ์ พิมาลัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.มหาชนะชัย)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นายทิวา เพิ่มศรี
  นายทิวา เพิ่มศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ป่าติ้ว)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นายบุญทอง วิเศษชาติ
  นายบุญทอง วิเศษชาติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กุดชุม)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นายประเทือง ตาสว่าง
  นายประเทือง ตาสว่าง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ไทยเจริญ)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

 • นางสาวรุ้งลาวัณย์ ศักดิ์สกุลไท
  นางสาวรุ้งลาวัณย์ ศักดิ์สกุลไท

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทรายมูล)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นายอดิเทพ โยธิคาร์
  นายอดิเทพ โยธิคาร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เลิงนกทา)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นายวิทยา ป้องกัน
  นายวิทยา ป้องกัน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ป่าติ้ว)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นายธนารัตน์ แสนเสริม
  นายธนารัตน์ แสนเสริม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.มหาชนะชัย)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

 • นายโชคประสงค์ เหล่าสีนาท
  นายโชคประสงค์ เหล่าสีนาท

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ป่าติ้ว)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นายเกรียงไกร พันธ์สายเชื้อ
  นายเกรียงไกร พันธ์สายเชื้อ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองยโสธร)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นายวิโรจน์ ฉัตรหิรัญย์
  นายวิโรจน์ ฉัตรหิรัญย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองยโสธร)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นางธนมน วัฒนเรืองโกวิท
  นางธนมน วัฒนเรืองโกวิท

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองยโสธร)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

 • นายรักษ์ศักดิ์  สุขวิเศษ
  นายรักษ์ศักดิ์ สุขวิเศษ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ยโสธร

  นางสาวกรรณิกา ยิ้มสวัสดิ์
  นางสาวกรรณิกา ยิ้มสวัสดิ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ยโสธร

  นางสาวธวชินี โสภา
  นางสาวธวชินี โสภา

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ยโสธร

  นางเบญจวรรณ นามคง
  นางเบญจวรรณ นามคง

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ยโสธร

 • นายประยูร ใบบัว
  นายประยูร ใบบัว

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ยโสธร

  นายลุย มิ่งขวัญ
  นายลุย มิ่งขวัญ

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ยโสธร

  นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
  นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายเรืองศักดิ์ รัตนโภคาสถิต
  นายเรืองศักดิ์ รัตนโภคาสถิต

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองร้อยเอ็ด)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

 • นางสาวขวัญวรรณา เวียงสมุทร
  นางสาวขวัญวรรณา เวียงสมุทร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมยวดี)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายเฉลิม ชมภูแดง
  นายเฉลิม ชมภูแดง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พนมไพร)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นางนฤมล วิเชียรดี
  นางนฤมล วิเชียรดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เสลภูมิ)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายประจักษ์ อาษาธง
  นายประจักษ์ อาษาธง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกษตรวิสัย)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

 • นายวรชาติ เชาว์ไวย์
  นายวรชาติ เชาว์ไวย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อาจสามารถ)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายศักดิ์ศรี คณะเจริญ
  นายศักดิ์ศรี คณะเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จตุรพักตรพิมาน)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายสมดี ไทยทองหลาง
  นายสมดี ไทยทองหลาง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพธิ์ชัย)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นางสมพร โยธะกา
  นางสมพร โยธะกา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสรวง)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

 • นายสะอาด ขันอาษา
  นายสะอาด ขันอาษา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพนทราย)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นางพรธิพา ไชยรัตน์
  นางพรธิพา ไชยรัตน์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสรวง)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายนิติกร ขัติยนนท์
  นายนิติกร ขัติยนนท์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หนองพอก)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายณัสม์ธนจักร จัตวาภักดี
  นายณัสม์ธนจักร จัตวาภักดี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองร้อยเอ็ด)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

 • นางนงคราญ พันธุ์ชัย
  นางนงคราญ พันธุ์ชัย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เสลภูมิ)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายยุทธนา คุณกิตติยานนท์
  นายยุทธนา คุณกิตติยานนท์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองร้อยเอ็ด)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายพงษ์ศิลป์ สิมวิเศษ
  นายพงษ์ศิลป์ สิมวิเศษ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.จตุรพักตรพิมาน)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายปองพล คงมั่น
  นายปองพล คงมั่น

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.โพธิ์ชัย)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

 • นางสาวธรศิญา เชื้อสระคู
  นางสาวธรศิญา เชื้อสระคู

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ร้อยเอ็ด

  นางสาวภัทรีพันธุ์ ปอแก้ว
  นางสาวภัทรีพันธุ์ ปอแก้ว

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ร้อยเอ็ด

  นางสาววิริยาภรณ์ อยู่นาน
  นางสาววิริยาภรณ์ อยู่นาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ร้อยเอ็ด

  นายอุปกรณ์ ดีเสมอ
  นายอุปกรณ์ ดีเสมอ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ร้อยเอ็ด

 • นางสาวรภิวัน มณีกรกานต์
  นางสาวรภิวัน มณีกรกานต์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ร้อยเอ็ด

  นายธีรัตน์ บางเพ็ชร
  นายธีรัตน์ บางเพ็ชร

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ร้อยเอ็ด

  นายนพพร บุญแก้ว
  นายนพพร บุญแก้ว

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายชาญณรงค์ ทวีสาร
  นายชาญณรงค์ ทวีสาร

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองศรีสะเกษ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

 • ดาบตำรวจฉัตรชัย จันทะศิลา
  ดาบตำรวจฉัตรชัย จันทะศิลา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองศรีสะเกษ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายฐาปนพงศ์  ริมหนองอ่าง
  นายฐาปนพงศ์ ริมหนองอ่าง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองศรีสะเกษ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายนิคม สิงห์ดง
  นายนิคม สิงห์ดง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อุทุมพรพิสัย)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายนิรันดร์ บัวศิริ
  นายนิรันดร์ บัวศิริ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ภูสิงห์)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

 • นางเนตรชนก ยามรัมย์
  นางเนตรชนก ยามรัมย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ยางชุมน้อย)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายประจักษ์ ยิ่งยง
  นายประจักษ์ ยิ่งยง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ราษีไศล)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายสมพงษ์ มงคลชัยพาณิชย์
  นายสมพงษ์ มงคลชัยพาณิชย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายสมพร เหล่าเจริญ
  นายสมพร เหล่าเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ขุนหาญ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

 • นายสุพิช แดงบุญเรือง
  นายสุพิช แดงบุญเรือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศิลาลาด)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายเสริม บุญธรรม
  นายเสริม บุญธรรม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บึงบูรพ์)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายอรุณ พรหมคุณ
  นายอรุณ พรหมคุณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ห้วยทับทัน)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม
  นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ขุนหาญ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

 • นายพสิษฐ์ จันทรเภา
  นายพสิษฐ์ จันทรเภา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ขุนหาญ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายปิยะมิตร บัวตัน
  นายปิยะมิตร บัวตัน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.น้ำเกลี้ยง)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นางสาวสายเพชร พิมศร
  นางสาวสายเพชร พิมศร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองศรีสะเกษ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายวิทวัส ไตรสรณกุล
  นายวิทวัส ไตรสรณกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ไพรบึง)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

 • นางสาวชุติพร ภัทร์วุฒิกุล
  นางสาวชุติพร ภัทร์วุฒิกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองศรีสะเกษ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นางสาวบุศรา อินทร์ชะตา
  นางสาวบุศรา อินทร์ชะตา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองศรีสะเกษ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายรักษ์ศักดิ์  สุขวิเศษ
  นายรักษ์ศักดิ์ สุขวิเศษ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ศรีสะเกษ

  นางสาวกรรณิกา ยิ้มสวัสดิ์
  นางสาวกรรณิกา ยิ้มสวัสดิ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ศรีสะเกษ

 • นายสถิตย์ ปัทมวัฒน์
  นายสถิตย์ ปัทมวัฒน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ศรีสะเกษ

  นายสุริภาศ สีหะวงษ์
  นายสุริภาศ สีหะวงษ์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ศรีสะเกษ

  นายสุพิชัย หล่าสกุล
  นายสุพิชัย หล่าสกุล

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ศรีสะเกษ

  นายสุทิน ไชยวัฒน์
  นายสุทิน ไชยวัฒน์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ศรีสะเกษ

 • นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายธีรวัฒน์ เศรษฐกุลสิทธิ์
  นายธีรวัฒน์ เศรษฐกุลสิทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พังโคน)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายนิพนธ์ มุลเมืองแสน
  นายนิพนธ์ มุลเมืองแสน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพนนาแก้ว)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายบุญส่ง ทิ้งชั่ว
  นายบุญส่ง ทิ้งชั่ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กุสุมาลย์)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

 • นายปาน หงษ์วิไล
  นายปาน หงษ์วิไล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านม่วง)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายวัชระ ฉัตรเท
  นายวัชระ ฉัตรเท

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสกลนคร)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นางสาววิจิตตา ผาใต้
  นางสาววิจิตตา ผาใต้

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โคกศรีสุพรรณ)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นางสาวสมสมัย ฟองชน
  นางสาวสมสมัย ฟองชน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ส่องดาว)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

 • นายเสริมสุข สุผล
  นายเสริมสุข สุผล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วานรนิวาส)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นางสาวอารมณ์ดี วงศ์ประชา
  นางสาวอารมณ์ดี วงศ์ประชา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เต่างอย)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายสง่า พิทักษ์กุล
  นายสง่า พิทักษ์กุล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พรรณานิคม)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายวิสุุทธิ์ ศรีวงษา
  นายวิสุุทธิ์ ศรีวงษา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ส่องดาว)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

 • นายโชคไพศาล เชยชม
  นายโชคไพศาล เชยชม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สว่างแดนดิน)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายอุดร น้อยวิรก
  นายอุดร น้อยวิรก

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เจริญศิลป์)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายเกรียงไกร นาคสวัสดิ์
  นายเกรียงไกร นาคสวัสดิ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นางสาวนวลภัค สุหญ้านาง
  นางสาวนวลภัค สุหญ้านาง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

 • นายเฉลิมชัย อุฬารกุล
  นายเฉลิมชัย อุฬารกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายมนตรี กุสุมาลย์นุกูล
  นายมนตรี กุสุมาลย์นุกูล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์
  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สกลนคร

  ร้อยเอกเกียรติศักดิ์ สุวรรณรงค์
  ร้อยเอกเกียรติศักดิ์ สุวรรณรงค์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สกลนคร

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสังสรรค์ อุ่นคำ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สกลนคร

  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. หนองคาย

  นายอนุสรณ์ วุฒิชาติ
  นายอนุสรณ์ วุฒิชาติ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพนพิสัย)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นายชาคริตชัย จอมแจ้ง
  นายชาคริตชัย จอมแจ้ง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าบ่อ)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

 • นายทองดี สินลา
  นายทองดี สินลา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพธิ์ตาก)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นางพงค์ศรี สุวรรณประภา
  นางพงค์ศรี สุวรรณประภา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สระใคร)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นายภูวิศ เพียงรวี
  นายภูวิศ เพียงรวี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สังคม)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นายสนธยา เพ็งนิล
  นายสนธยา เพ็งนิล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีเชียงใหม่)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

 • นายสุรเชษฐ์ นนละพล
  นายสุรเชษฐ์ นนละพล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองหนองคาย)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นายเจริญ จันทวงศ์
  นายเจริญ จันทวงศ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ท่าบ่อ)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นายนครินทร์ ทุมมาปักษ์
  นายนครินทร์ ทุมมาปักษ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ท่าบ่อ)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นายสุรัช ชมภูวิเศษ
  นายสุรัช ชมภูวิเศษ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ท่าบ่อ)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

 • นางสาวดวงใจ สุขเกษมสิน
  นางสาวดวงใจ สุขเกษมสิน

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองหนองคาย)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นายพฤทธิ์ โคตรจรัส
  นายพฤทธิ์ โคตรจรัส

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองหนองคาย)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวนฤมล รักษาภักดี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองหนองคาย)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์
  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.หนองคาย

 • ร้อยเอกเกียรติศักดิ์ สุวรรณรงค์
  ร้อยเอกเกียรติศักดิ์ สุวรรณรงค์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.หนองคาย

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธนวัฒน์ วิไล

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.หนองคาย

  นายบุญธรรม ดีหมั่น
  นายบุญธรรม ดีหมั่น

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.หนองคาย

  นายเกรียงศักดิ์ ถวายชัย
  นายเกรียงศักดิ์ ถวายชัย

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.หนองคาย

 • นายอภิรักษ์ รัชตเมธี
  นายอภิรักษ์ รัชตเมธี

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.หนองคาย

  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นายผาภูมิ  ปัดถาวะโร
  นายผาภูมิ ปัดถาวะโร

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.นากลาง)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นายเกรียงไกร ไทยอ่อน
  นายเกรียงไกร ไทยอ่อน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โนนสัง)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

 • นายจำนงค์ จีนบัว
  นายจำนงค์ จีนบัว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองหนองบัวลำภู)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  ร้อยโทมานิตย์ อ่อนท้าว
  ร้อยโทมานิตย์ อ่อนท้าว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สุวรรณคูหา)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นางเรณู พัฒนาศรี
  นางเรณู พัฒนาศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีบุญเรือง)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นายศรีศักดิ์ อุปมา
  นายศรีศักดิ์ อุปมา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นากลาง)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

 • นายสยาม ศิลา
  นายสยาม ศิลา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาวัง)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นายไพบูลย์ แฝงเมืองคุก
  นายไพบูลย์ แฝงเมืองคุก

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ศรีบุญเรือง)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นายวิไล มาสอน
  นายวิไล มาสอน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ศรีบุญเรือง)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นายชัยสิทธิ์ ชัยชนะสุวัฒน์
  นายชัยสิทธิ์ ชัยชนะสุวัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองหนองบัวลำภู)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

 • นายวนัส คำวันสา
  นายวนัส คำวันสา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองหนองบัวลำภู)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นายสรรพงศ์ ทัศดรกุลพัฒน์
  นายสรรพงศ์ ทัศดรกุลพัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์
  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.หนองบัวลำภู

  ร้อยเอกเกียรติศักดิ์ สุวรรณรงค์
  ร้อยเอกเกียรติศักดิ์ สุวรรณรงค์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.หนองบัวลำภู

 • นายรัชนาท วานิชสมบัติ
  นายรัชนาท วานิชสมบัติ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.หนองบัวลำภู

  นายสุพล แก้วปัญญา
  นายสุพล แก้วปัญญา

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.หนองบัวลำภู

  นายวินัย รัตนพลที
  นายวินัย รัตนพลที

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.หนองบัวลำภู

  นายเอกภพ ดารีย์
  นายเอกภพ ดารีย์

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.หนองบัวลำภู

 • นายนพพร บุญแก้ว
  นายนพพร บุญแก้ว

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นายชาตรี ศรีจันทร์
  นายชาตรี ศรีจันทร์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เสนางคนิคม)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นายเกษมสันต์ แสงสิงแก้ว
  นายเกษมสันต์ แสงสิงแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พนา)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นายธีระชาติ ไชยวงค์
  นายธีระชาติ ไชยวงค์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองอำนาจเจริญ)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

 • นายเพชร นางาม
  นายเพชร นางาม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปทุมราชวงศา)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นางสาวภัคพร บุญเคล้า
  นางสาวภัคพร บุญเคล้า

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลืออำนาจ)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นายวิจิตร ถิ่นระหา
  นายวิจิตร ถิ่นระหา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชานุมาน)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นายสำเนียง คูณเมือง
  นายสำเนียง คูณเมือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หัวตะพาน)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

 • นายหนูพันธ์ ธรรมบุตร
  นายหนูพันธ์ ธรรมบุตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เสนางคนิคม)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นายณฐกร วรรณะวัลย์
  นายณฐกร วรรณะวัลย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองอำนาจเจริญ)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นายอุทัย พลสีทา
  นายอุทัย พลสีทา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองอำนาจเจริญ)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นายพงศ์อนันต์ พงศ์วศิน
  นายพงศ์อนันต์ พงศ์วศิน

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองอำนาจเจริญ)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

 • นายมานิต จงจิตต์เวชกุล
  นายมานิต จงจิตต์เวชกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองอำนาจเจริญ)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นายชัยวัฒน์ ฤทธิทิศ
  นายชัยวัฒน์ ฤทธิทิศ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองอำนาจเจริญ)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นายรักษ์ศักดิ์  สุขวิเศษ
  นายรักษ์ศักดิ์ สุขวิเศษ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อำนาจเจริญ

  นางสาวกรรณิกา ยิ้มสวัสดิ์
  นางสาวกรรณิกา ยิ้มสวัสดิ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อำนาจเจริญ

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายปิยศักดิ์ เกิดสุข

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.อำนาจเจริญ

  พันเอก(พิเศษ) อนันต์ กินาวงศ์
  พันเอก(พิเศษ) อนันต์ กินาวงศ์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.อำนาจเจริญ

  นายนิวัฒน์ สู่เสน
  นายนิวัฒน์ สู่เสน

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.อำนาจเจริญ

  นายถวัลย์ นิยมพานิชพัฒนา
  นายถวัลย์ นิยมพานิชพัฒนา

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.อำนาจเจริญ

 • นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายคงศักดิ์ จันทา
  นายคงศักดิ์ จันทา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พิบูลย์รักษ์)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายชวน บุญแสนแผน
  นายชวน บุญแสนแผน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เพ็ญ)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นางชะดา ละดาดาษ
  นางชะดา ละดาดาษ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กู่แก้ว)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

 • นางบุษบา วงษ์หงษ์สา
  นางบุษบา วงษ์หงษ์สา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กุมภวาปี)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นางพะเยาว์ งอกทรัพย์
  นางพะเยาว์ งอกทรัพย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งฝน)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายเล็ก วุฒิศรี
  นายเล็ก วุฒิศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองวัวซอ)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวิชัย มีพลงาม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองแสง)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

 • นายสำเนียง ศิริรัตนพงษ์
  นายสำเนียง ศิริรัตนพงษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองอุดรธานี)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายสุรจิตร ขันธวิชัย
  นายสุรจิตร ขันธวิชัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ไชยวาน)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นางสาวศิวิมล คำมุงคุณ
  นางสาวศิวิมล คำมุงคุณ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บ้านดุง)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  ร้อยตรีถวิล บุดดีคำ
  ร้อยตรีถวิล บุดดีคำ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ทุ่งฝน)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

 • นายคุณาวุฒิ ดอนกลอย
  นายคุณาวุฒิ ดอนกลอย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พิบูลย์รักษ์)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายวัชรพงษ์ กันฤทธิ์
  นายวัชรพงษ์ กันฤทธิ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.น้ำโสม)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์
  นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายสัญญาพงศ์ ต่อสหะกุลเจริญ
  นายสัญญาพงศ์ ต่อสหะกุลเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

 • ว่าที่ร้อยโทอิสเรศณุชิตถ์ จันทร์ศรี
  ว่าที่ร้อยโทอิสเรศณุชิตถ์ จันทร์ศรี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายชานนท์ เศรษฐแสงศรี
  นายชานนท์ เศรษฐแสงศรี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์
  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุดรธานี

  ร้อยเอกเกียรติศักดิ์ สุวรรณรงค์
  ร้อยเอกเกียรติศักดิ์ สุวรรณรงค์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุดรธานี

 • นางนภาพร แก้วสี
  นางนภาพร แก้วสี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.อุดรธานี

  นายนวคม เสมา
  นายนวคม เสมา

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.อุดรธานี

  นายบัญชา กันหาสินธุ์
  นายบัญชา กันหาสินธุ์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.อุดรธานี

  นายดุสิต พรหมสิทธิ์
  นายดุสิต พรหมสิทธิ์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.อุดรธานี

 • นายนพพร บุญแก้ว
  นายนพพร บุญแก้ว

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายกาญจน์ วงศ์ชาลี
  นายกาญจน์ วงศ์ชาลี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สำโรง)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายเกรียงศักดิ์ คูณมี
  นายเกรียงศักดิ์ คูณมี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตาลสุม)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายชาญวิทย์ โสภิตะชา
  นายชาญวิทย์ โสภิตะชา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กุดข้าวปุ้น)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

 • นายประยูร แก่นสาร์
  นายประยูร แก่นสาร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เหล่าเสือโก้ก)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายผัน ชมภูศรี
  นายผัน ชมภูศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ม่วงสามสิบ)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายพงษ์สถิตย์ อรอินทร์
  นายพงษ์สถิตย์ อรอินทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขื่องใน)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายพิเชษฐ์ พงษ์สถิตย์
  นายพิเชษฐ์ พงษ์สถิตย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.น้ำยืน)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

 • นายเลิศวรรธน์ จรรย์ทะสิงห์
  นายเลิศวรรธน์ จรรย์ทะสิงห์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เดชอุดม)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายวิทยา จันทวีศิริรัตน์
  นายวิทยา จันทวีศิริรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีเมืองใหม่)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายวิทวัส อยู่คง
  นายวิทวัส อยู่คง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตระการพืชผล)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายอิทธิศักดิ์ แฝงพงศ์
  นายอิทธิศักดิ์ แฝงพงศ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พิบูลมังสาหาร)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

 • นางพรพรรณ หมอนเสมอ
  นางพรพรรณ หมอนเสมอ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายทองแดง ชาแฉะ
  นายทองแดง ชาแฉะ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายมาโนชญ์ ทัดเทียม
  นายมาโนชญ์ ทัดเทียม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  ร้อยตรีสุพจน์ บุญคำ
  ร้อยตรีสุพจน์ บุญคำ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

 • นายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ
  นายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  ว่าที่ร้อยตรีนฤชิต เตชะตานลท์
  ว่าที่ร้อยตรีนฤชิต เตชะตานลท์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายสมมาตร มะลิลา
  นายสมมาตร มะลิลา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายอุฬาร ปัญจะเรือง
  นายอุฬาร ปัญจะเรือง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

 • นายรักษ์ศักดิ์  สุขวิเศษ
  นายรักษ์ศักดิ์ สุขวิเศษ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุบลราชธานี

  นางสาวกรรณิกา ยิ้มสวัสดิ์
  นางสาวกรรณิกา ยิ้มสวัสดิ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุบลราชธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายทวีชัย อรัมสัจจากูล

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.อุบลราชธานี

  นางอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์
  นางอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.อุบลราชธานี

 • นายสมพงษ์ อนุวรรณ
  นายสมพงษ์ อนุวรรณ

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.อุบลราชธานี

  นายสงคราม ชัดเจน
  นายสงคราม ชัดเจน

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.อุบลราชธานี

สื่อวีดิทัศน์
สื่อโทรทัศน์
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
04 เม.ษ. 2567
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
13 มี.ค. 2567
รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
08 มี.ค. 2567
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ ๕)
21 ก.พ. 2567
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
อ่านต่อ >
16 ก.พ. 2567
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลพบุรีและจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2567
อ่านต่อ >
06 ก.พ. 2567
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567
อ่านต่อ >