ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

รูปภาพแผนที่ประเทศไทยแผนที่แสดงข้อมูล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
 • ภาคใต้ชายแดน
             ดูรายละเอียด >
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ระหว่าง 5 หน่วยงาน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
เขตพื้นที่ภาคเหนือ
 • นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล
  นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายกัมพล พรหมไพโรจน์
  นายกัมพล พรหมไพโรจน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองไผ่)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายจุมพล บุญเขต
  นายจุมพล บุญเขต

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังโป่ง)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายชัยชาญ แสงพันตา
  นายชัยชาญ แสงพันตา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขาค้อ)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

 • นางนงลักษณ์ เรือนมูล
  นางนงลักษณ์ เรือนมูล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองเพชรบูรณ์)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายบุญช่วย ทองเถาว์
  นายบุญช่วย ทองเถาว์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หล่มเก่า)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นางเบญจมาศ แสนขุนทด
  นางเบญจมาศ แสนขุนทด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วิเชียรบุรี)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายประดิษฐ์ อารมณ์ดี
  นายประดิษฐ์ อารมณ์ดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บึงสามพัน)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

 • นายรณสิทธิ์ ชูเตชะ
  นายรณสิทธิ์ ชูเตชะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.น้ำหนาว)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นางสาวสังวาลย์ บุญยก
  นางสาวสังวาลย์ บุญยก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชนแดน)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน
  นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองเพชรบูรณ์)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นางสงบพิน ศาลศาลา
  นางสงบพิน ศาลศาลา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.วิเชียรบุรี)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

 • นายนาวิน งานการ
  นายนาวิน งานการ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองเพชรบูรณ์)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายกษิต โฆษิตานนท์
  นายกษิต โฆษิตานนท์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายภคิน วลโภคาศัย
  นายภคิน วลโภคาศัย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายอุกกฤษ ฉัตรศรีสุวรรณ
  นายอุกกฤษ ฉัตรศรีสุวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

 • นางสาวกัญญาพัชร นรากร
  นางสาวกัญญาพัชร นรากร

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เพชรบูรณ์

  นางสาวสุพิชชา ฤทธิ์มนตรี
  นางสาวสุพิชชา ฤทธิ์มนตรี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เพชรบูรณ์

  นายอมรฉัตร กำภู ณ อยุธยา
  นายอมรฉัตร กำภู ณ อยุธยา

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.เพชรบูรณ์

  นางเจริญศรี ชวาลสันตติ
  นางเจริญศรี ชวาลสันตติ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.เพชรบูรณ์

 • นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี
  นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.เพชรบูรณ์

  นายสมศักดิ์ แม้นศรี
  นายสมศักดิ์ แม้นศรี

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.เพชรบูรณ์

  นางมาลินี ภาวิไล
  นางมาลินี ภาวิไล

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายวิชา จันทร์เชื้อ
  นายวิชา จันทร์เชื้อ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

 • นายกิตติศักดิ์ จ๋วงพานิช
  นายกิตติศักดิ์ จ๋วงพานิช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ขาณุวรลักษบุรี)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายถาวร แก้ววัฒถา
  นายถาวร แก้ววัฒถา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คลองขลุง)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายบัญญัติ จันทร์กระจ่าง
  นายบัญญัติ จันทร์กระจ่าง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปางศิลาทอง)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายประพันธ์ จิตคำ
  นายประพันธ์ จิตคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คลองลาน)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

 • นายมนตรี อ่อนสิงห์
  นายมนตรี อ่อนสิงห์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทรายทองวัฒนา)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายมาณพ ศิริไพบูลย์
  นายมาณพ ศิริไพบูลย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองกำแพงเพชร)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายวิโรจน์ บุญต่อ
  นายวิโรจน์ บุญต่อ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โกสัมพีนคร)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายอนงค์ ขุนหาญ
  นายอนงค์ ขุนหาญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลานกระบือ)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

 • นายอุดม สมอนาค
  นายอุดม สมอนาค

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พรานกระต่าย)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นางยุวดี คงอินทร์
  นางยุวดี คงอินทร์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายอนัน จันทราภิรมย์
  นายอนัน จันทราภิรมย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายสัญชัย ปานสุด
  นายสัญชัย ปานสุด

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

 • นายนิกร ภากรนิพัทธ์
  นายนิกร ภากรนิพัทธ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร
  นายสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายพรเทพ อยู่ชื่น
  นายพรเทพ อยู่ชื่น

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.กำแพงเพชร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวอมรรัตน์ วงษ์งาม

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.กำแพงเพชร

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ปาจรีย์ ผลประเสริฐ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.กำแพงเพชร

  นายอุดม วราหะ
  นายอุดม วราหะ

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.กำแพงเพชร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายปรภาค ปรภาคธรรม

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.กำแพงเพชร

  นายอิทธิพล ช่างกลึงดี
  นายอิทธิพล ช่างกลึงดี

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. เชียงราย

 • นางไขนภา มะรินทร์
  นางไขนภา มะรินทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองเชียงราย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายธันวา เหลี่ยมพันธุ์
  นายธันวา เหลี่ยมพันธุ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เชียงของ)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายธีระวัฒน์ พิทักษ์ไพรศรี
  นายธีระวัฒน์ พิทักษ์ไพรศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่จัน)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นางภิญญดา อุ่นคำ
  นางภิญญดา อุ่นคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่สรวย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

 • นายมานิตย์ ประกอบกิจ
  นายมานิตย์ ประกอบกิจ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่สาย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายวัง นอรัตน์
  นายวัง นอรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงชัย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายวีรพงษ์ วงศ์พิชัย
  นายวีรพงษ์ วงศ์พิชัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ป่าแดด)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายศรีชัย พุฒิพิทยาธร
  นายศรีชัย พุฒิพิทยาธร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พาน)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

 • นางศรีวรรณา รู้ทำนอง
  นางศรีวรรณา รู้ทำนอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ขุนตาล)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายชินกรณ์ บั้งเงิน
  นายชินกรณ์ บั้งเงิน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองเชียงราย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายสงกรานต์ นวานุช
  นายสงกรานต์ นวานุช

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองเชียงราย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นางสาวจินตนา จงตรอง
  นางสาวจินตนา จงตรอง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.แม่สาย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

 • นายธนพงษ์ กาใจยา
  นายธนพงษ์ กาใจยา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เวียงเชียงรุ้ง)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายศรัณย์พัส ศรีสวัสดิ์
  นายศรัณย์พัส ศรีสวัสดิ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายเศวตยนต์ ศรีสมุทร
  นายเศวตยนต์ ศรีสมุทร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นางพัชรี ดวงแสงทอง
  นางพัชรี ดวงแสงทอง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

 • นางวริศรา ศรีกุนนะ
  นางวริศรา ศรีกุนนะ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ
  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ

  เลขานุการ

  จ.เชียงราย

  นางสาวสุนันทา แย้มฉวาก
  นางสาวสุนันทา แย้มฉวาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เชียงราย

  นายสุริยัน เดชรักษา
  นายสุริยัน เดชรักษา

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.เชียงราย

 • นายธงชัย พูนทรัพย์ทวีกิจ
  นายธงชัย พูนทรัพย์ทวีกิจ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.เชียงราย

  นางสาวนันทวรรณ กันคำ
  นางสาวนันทวรรณ กันคำ

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.เชียงราย

  นายเนติพล ชุมยวง
  นายเนติพล ชุมยวง

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.เชียงราย

  นายพีระ ทองโพธิ์
  นายพีระ ทองโพธิ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. เชียงใหม่

 • นายจงกล โนจา
  นายจงกล โนจา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ฮอด)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นางจำเนียน พรหมกันธา
  นางจำเนียน พรหมกันธา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอยสะเก็ด)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายนิพล ศรีทอง
  นายนิพล ศรีทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่อาย)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายรุจ เหลี่ยวรุ่งเรือง
  นายรุจ เหลี่ยวรุ่งเรือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อมก๋อย)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

 • นายวรพงศ์ ชุมภูศรี
  นายวรพงศ์ ชุมภูศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จอมทอง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายวรพจน์ ปรีชารัตน์
  นายวรพจน์ ปรีชารัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สันทราย)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายศราวุฒิ คำเกลี้ยง
  นายศราวุฒิ คำเกลี้ยง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ริม)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายสงบ ศรีบุรี
  นายสงบ ศรีบุรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สันกำแพง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

 • นายสุเทพ กันธารักษ์
  นายสุเทพ กันธารักษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ฝาง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นางอรวรรณ อินตาพรหม
  นางอรวรรณ อินตาพรหม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ออน)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายอินต่วน เมืองดี
  นายอินต่วน เมืองดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่วาง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายสมบูรณ์ บุญเรือง
  นายสมบูรณ์ บุญเรือง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองเชียงใหม่)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

 • นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  นายอินสม ปัญญารัตนดิลก

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.แม่ริม)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายณัฏฐพล รินแก้ว
  นายณัฏฐพล รินแก้ว

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ฝาง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นางศรีนวล วังผาสุข
  นางศรีนวล วังผาสุข

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.แม่ริม)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายสมฤทธิ์ ไหคำ
  นายสมฤทธิ์ ไหคำ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

 • นางธีรวัลย์ ประจันตะเสน
  นางธีรวัลย์ ประจันตะเสน

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายพัลลภ แซ่จิว
  นายพัลลภ แซ่จิว

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นางสาวปนัดดา วงศ์เสถียร
  นางสาวปนัดดา วงศ์เสถียร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์
  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เชียงใหม่

 • นางสาวณภชนก พรมคำ
  นางสาวณภชนก พรมคำ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เชียงใหม่

  นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
  นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.เชียงใหม่

  นายณัฐ สัจจวิโส
  นายณัฐ สัจจวิโส

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.เชียงใหม่

  นายกล้าณรงค์ ไกรฤกษ์
  นายกล้าณรงค์ ไกรฤกษ์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.เชียงใหม่

 • พันตำรวจเอกเอกรัฐ พัฒนสมบัติ
  พันตำรวจเอกเอกรัฐ พัฒนสมบัติ

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.เชียงใหม่

  นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล
  นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ตาก

  นายปกรณ์ สตะนีกรรณ
  นายปกรณ์ สตะนีกรรณ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พบพระ)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นางจีรวัฒน์ แสนหาญ
  นางจีรวัฒน์ แสนหาญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่สอด)
  ก.ธ.จ. ตาก

 • นายเจริญ สุกจันทร์
  นายเจริญ สุกจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ระมาด)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายนัสชัย มูลสาย
  นายนัสชัย มูลสาย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามเงา)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายพิชัย ภู่คง
  นายพิชัย ภู่คง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังเจ้า)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายภพรัตน์ เชื้อดี
  นายภพรัตน์ เชื้อดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองตาก)
  ก.ธ.จ. ตาก

 • นายหิน สิทธิกัน
  นายหิน สิทธิกัน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านตาก)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายคมกิต เกษร
  นายคมกิต เกษร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองตาก)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายรวีโรจน์ จันทริมา
  นายรวีโรจน์ จันทริมา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายพิษณุ ธนะบุญ
  นายพิษณุ ธนะบุญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พบพระ)
  ก.ธ.จ. ตาก

 • นางจุฑาวัลย์ บัวกลิ่น
  นางจุฑาวัลย์ บัวกลิ่น

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายชัยรัตน์ วิเชียร
  นายชัยรัตน์ วิเชียร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นางสาววรรณิษา จักภิละ
  นางสาววรรณิษา จักภิละ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นางสาวกัญญาพัชร นรากร
  นางสาวกัญญาพัชร นรากร

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ตาก

 • นางสาวสุพิชชา ฤทธิ์มนตรี
  นางสาวสุพิชชา ฤทธิ์มนตรี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ตาก

  นางแสงดาว เรื่อศรีจันทร์
  นางแสงดาว เรื่อศรีจันทร์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ตาก

  นายสบเกษม แหงมงาม
  นายสบเกษม แหงมงาม

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ตาก

  นายสุเทพ ประเสริฐน้อย
  นายสุเทพ ประเสริฐน้อย

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ตาก

 • นายอดุลย์ ธิยะใจ
  นายอดุลย์ ธิยะใจ

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.ตาก

  นางมาลินี ภาวิไล
  นางมาลินี ภาวิไล

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายจิระวิทย์ ศุภนันทกานต์
  นายจิระวิทย์ ศุภนันทกานต์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นางภิขณิสา ภูมิมเหศวร
  นางภิขณิสา ภูมิมเหศวร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองนครสวรรค์)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

 • นายวัลลภ ตันวิสุทธิ์
  นายวัลลภ ตันวิสุทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พยุหะคีรี)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายวินิจฉัย กะระกล
  นายวินิจฉัย กะระกล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บรรพตพิสัย)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายศักดา สอนชม
  นายศักดา สอนชม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าตะโก)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายสมชาย ประไพวัลย์
  นายสมชาย ประไพวัลย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลาดยาว)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

 • นายสำพันธ์ แย้มอ่ำ
  นายสำพันธ์ แย้มอ่ำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตากฟ้า)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายสุเทพ บุญส่ง
  นายสุเทพ บุญส่ง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชุมแสง)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายโสภณ พิมพ์โคตร
  นายโสภณ พิมพ์โคตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชุมตาบง)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นางอธิสา แขขุนทด
  นางอธิสา แขขุนทด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่วงก์)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

 • นางบุญลือ ส่งเสริมอุดมชัย
  นางบุญลือ ส่งเสริมอุดมชัย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พยุหะคีรี)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายสิรภัทร กลิ่นเจริญ
  นายสิรภัทร กลิ่นเจริญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.โกรกพระ)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายทรงยศ โมรา
  นายทรงยศ โมรา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ลาดยาว)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายเปรมินทร์ เจียมจิตพลชัย
  นายเปรมินทร์ เจียมจิตพลชัย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

 • นายอภิวัชร์ คัจฉสุวรรณมณี
  นายอภิวัชร์ คัจฉสุวรรณมณี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายพรเทพ อยู่ชื่น
  นายพรเทพ อยู่ชื่น

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครสวรรค์

  นายสามารถ นิภานันท์
  นายสามารถ นิภานันท์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.นครสวรรค์

  นายใหญ่ โรจน์สุวณิชกร
  นายใหญ่ โรจน์สุวณิชกร

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.นครสวรรค์

 • นายสุภาพ พวงสมบัติ
  นายสุภาพ พวงสมบัติ

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.นครสวรรค์

  นายวิบูลย์ บุญสุวรรณ
  นายวิบูลย์ บุญสุวรรณ

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.นครสวรรค์

  นายอิทธิพล ช่างกลึงดี
  นายอิทธิพล ช่างกลึงดี

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. น่าน

  นายดวง ติ๊บถา
  นายดวง ติ๊บถา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาน้อย)
  ก.ธ.จ. น่าน

 • นายบุญยงค์ สดสอาด
  นายบุญยงค์ สดสอาด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองน่าน)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายปรีชา รอดเพชร
  นายปรีชา รอดเพชร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าวังผา)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายภูมิพันธ์ ปรารมภ์
  นายภูมิพันธ์ ปรารมภ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปัว)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายวิชาน พูใบ
  นายวิชาน พูใบ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงสา)
  ก.ธ.จ. น่าน

 • นายสวาท พินยา
  นายสวาท พินยา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งช้าง)
  ก.ธ.จ. น่าน

  พันจ่าอากาศเอกสินธ์ สนนา
  พันจ่าอากาศเอกสินธ์ สนนา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สองแคว)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายอนุรักษ์ ไชยโย
  นายอนุรักษ์ ไชยโย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่จริม)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายอิสรภาพ คำฟู
  นายอิสรภาพ คำฟู

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านหลวง)
  ก.ธ.จ. น่าน

 • นายธนวัฒน์ อุดแดง
  นายธนวัฒน์ อุดแดง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.นาหมื่น)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายอำนาจ วิสุทธิธาดา
  นายอำนาจ วิสุทธิธาดา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ท่าวังผา)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายนิยม ขอคำ
  นายนิยม ขอคำ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ท่าวังผา)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายศรีรุ่ง รัตนศิลา
  นายศรีรุ่ง รัตนศิลา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. น่าน

 • ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ วงค์วิเศษ
  ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ วงค์วิเศษ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายสาธิต  บุญทอง
  นายสาธิต บุญทอง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ
  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ

  เลขานุการ

  จ.น่าน

  นางสาวสุนันทา แย้มฉวาก
  นางสาวสุนันทา แย้มฉวาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.น่าน

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวรริณชญา บุตรแก้ว

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.น่าน

  นายอิทธิพล ช่างกลึงดี
  นายอิทธิพล ช่างกลึงดี

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พะเยา

  นายหัสนัย แก้วกุล
  นายหัสนัย แก้วกุล

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นางชิน ใจเย็น
  นางชิน ใจเย็น

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปง)
  ก.ธ.จ. พะเยา

 • นางบัวเงา วงศ์ใหญ่
  นางบัวเงา วงศ์ใหญ่

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เชียงคำ)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายสังคม สมฤทธิ์
  นายสังคม สมฤทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ภูซาง)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายสายันห์ โยธา
  นายสายันห์ โยธา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ใจ)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นางสุพัฒน์ มูลศรี
  นางสุพัฒน์ มูลศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เชียงม่วน)
  ก.ธ.จ. พะเยา

 • นางแสงดาว ใจกว้าง
  นางแสงดาว ใจกว้าง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ภูกามยาว)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายอภิชาติ กันยะมี
  นายอภิชาติ กันยะมี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จุน)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายกมล หทัยดำรงวิทยา
  นายกมล หทัยดำรงวิทยา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.แม่ใจ)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นางสาวแววตา สักลอ
  นางสาวแววตา สักลอ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.จุน)
  ก.ธ.จ. พะเยา

 • นายประเสริฐ ชัยวรรณ์
  นายประเสริฐ ชัยวรรณ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ปง)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายคงศักดิ์ ธรานิศร
  นายคงศักดิ์ ธรานิศร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายณัฐธีร์ อมรพันธุ์รัชตะ
  นายณัฐธีร์ อมรพันธุ์รัชตะ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ
  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ

  เลขานุการ

  จ.พะเยา

 • นางสาวสุนันทา แย้มฉวาก
  นางสาวสุนันทา แย้มฉวาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พะเยา

  นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม
  นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.พะเยา

  นางสาวธัญญาภรณ์ จันทร์สว่าง
  นางสาวธัญญาภรณ์ จันทร์สว่าง

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.พะเยา

  นางสาวนันทนา  รักกอบชัย
  นางสาวนันทนา รักกอบชัย

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.พะเยา

 • นายอนันต์ วิเชียรกันทา
  นายอนันต์ วิเชียรกันทา

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.พะเยา

  นางมาลินี ภาวิไล
  นางมาลินี ภาวิไล

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์
  นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สากเหล็ก)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายทัศน์ไชย เปรมศิริดำรงสุข
  นายทัศน์ไชย เปรมศิริดำรงสุข

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองพิจิตร)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

 • นางพเยาว์ เต็งสุวรรณ์
  นางพเยาว์ เต็งสุวรรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพธิ์ประทับช้าง)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายไพบูลย์ มโนศิลปกร
  นายไพบูลย์ มโนศิลปกร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทับคล้อ)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นางสาวรุ่งทิพย์ ฟักชื่น
  นางสาวรุ่งทิพย์ ฟักชื่น

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพทะเล)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายวราทิตย์ บุศย์ญารินทร์
  นายวราทิตย์ บุศย์ญารินทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตะพานหิน)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

 • นายวิสูตร โพธิ์ศรี
  นายวิสูตร โพธิ์ศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วชิรบารมี)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายสมร จะตุเทน
  นายสมร จะตุเทน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังทรายพูน)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นางอำภรณ์ แซ่ลิ้ม
  นางอำภรณ์ แซ่ลิ้ม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางมูลนาก)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายธรายุทธ ศรขำพันธ์
  นายธรายุทธ ศรขำพันธ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.โพธิ์ประทับช้าง)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

 • นายทรงธรรม ชัยศิรินวกาญจน์
  นายทรงธรรม ชัยศิรินวกาญจน์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สามง่าม)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายธวัช คัชมาตย์
  นายธวัช คัชมาตย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองพิจิตร)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายวิสุทธิ์ ประวัติเมือง
  นายวิสุทธิ์ ประวัติเมือง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองพิจิตร)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายโสภณ มโนวชิรสรรค์
  นายโสภณ มโนวชิรสรรค์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองพิจิตร)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

 • นายสิทธิพงษ์ เจียมศรีพงษ์
  นายสิทธิพงษ์ เจียมศรีพงษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.บางมูลนาก)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายพรเทพ อยู่ชื่น
  นายพรเทพ อยู่ชื่น

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พิจิตร

  นางสาวกนกทิพย์ ทิมเครือจีน
  นางสาวกนกทิพย์ ทิมเครือจีน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.พิจิตร

  นายบดินทร์ มีลาภ
  นายบดินทร์ มีลาภ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.พิจิตร

 • นางสาวนันทนีย์ ติบใจ
  นางสาวนันทนีย์ ติบใจ

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.พิจิตร

  นายธวัชชัย กาวประเสริฐ
  นายธวัชชัย กาวประเสริฐ

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.พิจิตร

  นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล
  นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายเฉลิม จันทร์รอด
  นายเฉลิม จันทร์รอด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางกระทุ่ม)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

 • นายณรงค์ ดิษดี
  นายณรงค์ ดิษดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางระกำ)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นางระเบย เมืองยม
  นางระเบย เมืองยม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังทอง)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายสมศักดิ์ โสดา
  นายสมศักดิ์ โสดา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วัดโบสถ์)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายสวน เจริญสุขรุ่งเรือง
  นายสวน เจริญสุขรุ่งเรือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองพิษณุโลก)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

 • นางสุรีพรรณ เทพพิทักษ์
  นางสุรีพรรณ เทพพิทักษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พรหมพิราม)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายอภิศักดิ์ ฟองจางวาง
  นายอภิศักดิ์ ฟองจางวาง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชาติตระการ)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  ว่าที่ร้อยตรีประเชิญ เพชรจันทร์
  ว่าที่ร้อยตรีประเชิญ เพชรจันทร์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองพิษณุโลก)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายสวง พันเรือง
  นายสวง พันเรือง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองพิษณุโลก)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

 • นายวสันต์ กล่ำสี
  นายวสันต์ กล่ำสี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บางระกำ)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายชัยณรงค์ พจนานุวัตร
  นายชัยณรงค์ พจนานุวัตร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นางสาวยลลดา ช่างพินิจ
  นางสาวยลลดา ช่างพินิจ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายมนิตย์ สีฆสัมบันน์
  นายมนิตย์ สีฆสัมบันน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

 • นางสาวกัญญาพัชร นรากร
  นางสาวกัญญาพัชร นรากร

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พิษณุโลก

  นางสาวสุพิชชา ฤทธิ์มนตรี
  นางสาวสุพิชชา ฤทธิ์มนตรี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พิษณุโลก

  นายเอกราช รังสรรค์
  นายเอกราช รังสรรค์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.พิษณุโลก

  นายธีระ พงศ์ภิญโญโอภาส
  นายธีระ พงศ์ภิญโญโอภาส

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.พิษณุโลก

 • นางพิศมัย เลิศอิทธิบาท
  นางพิศมัย เลิศอิทธิบาท

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.พิษณุโลก

  นายธเนศ ทองไทย
  นายธเนศ ทองไทย

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.พิษณุโลก

  นายอิทธิพล ช่างกลึงดี
  นายอิทธิพล ช่างกลึงดี

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. แพร่

  ว่าที่ร้อยตรีภาคิน ชมภูพันธ์
  ว่าที่ร้อยตรีภาคิน ชมภูพันธ์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองแพร่)
  ก.ธ.จ. แพร่

 • นางจีราภัทร์ บุญมา
  นางจีราภัทร์ บุญมา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ร้องกวาง)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายเจษฎา แก้วศล
  นายเจษฎา แก้วศล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สูงเม่น)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายบุลกิต ธีรกุล
  นายบุลกิต ธีรกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังชิ้น)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายสถาพร พิศิษฎ์สังขกุล
  นายสถาพร พิศิษฎ์สังขกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลอง)
  ก.ธ.จ. แพร่

 • นายสถิตย์ ปลาลาศ
  นายสถิตย์ ปลาลาศ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สอง)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นางกุลชา บัญสว่าง
  นางกุลชา บัญสว่าง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองแพร่)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นางมุกดา จันทร์คำ
  นางมุกดา จันทร์คำ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.วังชิ้น)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายอุดม กาลังใจ
  นายอุดม กาลังใจ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สอง)
  ก.ธ.จ. แพร่

 • นายสุริยน เมืองเอก
  นายสุริยน เมืองเอก

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายประยุทธ ชาป่ง
  นายประยุทธ ชาป่ง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายจิรพงษ์ กันหมุด
  นายจิรพงษ์ กันหมุด

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ
  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ

  เลขานุการ

  จ.แพร่

 • นางสาวสุนันทา แย้มฉวาก
  นางสาวสุนันทา แย้มฉวาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.แพร่

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายบุญเกิด การิยา

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.แพร่

  นายพิทักษ์ บุญยเวทย์
  นายพิทักษ์ บุญยเวทย์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.แพร่

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธีรพงษ์ ธงออน

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.แพร่

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.แพร่

  นายพีระ ทองโพธิ์
  นายพีระ ทองโพธิ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  พันตำรวจโทจักร์ สายแก้ว
  พันตำรวจโทจักร์ สายแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปางมะผ้า)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นางชนานันท์ เง่าสุวรรณ์
  นางชนานันท์ เง่าสุวรรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่สะเรียง)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

 • นายประเสริฐ ประดิษฐ์
  นายประเสริฐ ประดิษฐ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายรัฎฐกรณ์ แสงโชติ
  นายรัฎฐกรณ์ แสงโชติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปาย)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายสถาพร ศรีวันชื่น
  นายสถาพร ศรีวันชื่น

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ลาน้อย)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นางสุภาพ จันทร์สาม
  นางสุภาพ จันทร์สาม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ขุนยวม)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

 • นายอำนวย ธรรมตะถา
  นายอำนวย ธรรมตะถา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สบเมย)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายพิริยะ ตวงลาภทวีกิจ
  นายพิริยะ ตวงลาภทวีกิจ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายชุมพล รู้ประโยชน์ศิลป์
  นายชุมพล รู้ประโยชน์ศิลป์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นางมณฑา เจตน์ดำรงเลิศ
  นางมณฑา เจตน์ดำรงเลิศ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ปาย)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

 • นางสาวชนเขต บุญญขันธ์
  นางสาวชนเขต บุญญขันธ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายประเวช คำสวัสดิ์
  นายประเวช คำสวัสดิ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายคณากฤช โรจรัตน์
  นายคณากฤช โรจรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์
  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.แม่ฮ่องสอน

 • นางสาวณภชนก พรมคำ
  นางสาวณภชนก พรมคำ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.แม่ฮ่องสอน

  นางสาวณัฐธยาน์ สกุลยุทธเสนี
  นางสาวณัฐธยาน์ สกุลยุทธเสนี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.แม่ฮ่องสอน

  นายพีระ ทองโพธิ์
  นายพีระ ทองโพธิ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายเกรียงไกร ชัยเมืองมา
  นายเกรียงไกร ชัยเมืองมา

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สบปราบ)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

 • นายกำจร ฟูเมืองปาน
  นายกำจร ฟูเมืองปาน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังเหนือ)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายไกรวัน ศุภลักษณากร
  นายไกรวัน ศุภลักษณากร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.งาว)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายชยิน มงคลวิสุทธิ
  นายชยิน มงคลวิสุทธิ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เสริมงาม)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายชิงชัย ทิพย์มณฑา
  นายชิงชัย ทิพย์มณฑา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ทะ)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

 • นางทิพยวารี คีรีวรรณ์
  นางทิพยวารี คีรีวรรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกาะคา)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายประสงค์ ปาสิงห์
  นายประสงค์ ปาสิงห์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แจ้ห่ม)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายประหยัด จุมปา
  นายประหยัด จุมปา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เถิน)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายอนันต์ พุ่มพันธุ์วงศ์
  นายอนันต์ พุ่มพันธุ์วงศ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองปาน)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

 • นายเชน ปานสังข์
  นายเชน ปานสังข์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เสริมงาม)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายคมสัน ขวัญวงศ์
  นายคมสัน ขวัญวงศ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เกาะคา)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นางจันทร์จิรา ตันมล
  นางจันทร์จิรา ตันมล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.แม่ทะ)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายกำพล ไชยวรรชะนะ
  นายกำพล ไชยวรรชะนะ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

 • นายธนโชติ วนาวัฒน์
  นายธนโชติ วนาวัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์
  นายกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์
  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ลำปาง

  นางสาวณภชนก พรมคำ
  นางสาวณภชนก พรมคำ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ลำปาง

 • นางสาวอำพัน ใจอินตา
  นางสาวอำพัน ใจอินตา

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ลำปาง

  นายกิตติพันธ์ นวลจันทร์ฉาย
  นายกิตติพันธ์ นวลจันทร์ฉาย

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ลำปาง

  นายประเสริฐ อินทา
  นายประเสริฐ อินทา

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ลำปาง

  นายโกศล ชุมพลวงศ์
  นายโกศล ชุมพลวงศ์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ลำปาง

 • นายพีระ ทองโพธิ์
  นายพีระ ทองโพธิ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายหิรัญ ชัยนุ
  นายหิรัญ ชัยนุ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองลำพูน)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นางนรีสรินทร์ ณ ลำพูน
  นางนรีสรินทร์ ณ ลำพูน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งหัวช้าง)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายนิคม วงศ์พนัสสัก
  นายนิคม วงศ์พนัสสัก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ทา)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

 • นายบุญเยี่ยม ดวงจิรประภา
  นายบุญเยี่ยม ดวงจิรประภา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านโฮ่ง)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายสนั่น มีสอน
  นายสนั่น มีสอน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลี้)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายสมสกุล ศรีสวัสด์
  นายสมสกุล ศรีสวัสด์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองลำพูน)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายสุรพล โพธาเจริญ
  นายสุรพล โพธาเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านธิ)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

 • นางแสงจันทร์ มโนสร้อย
  นางแสงจันทร์ มโนสร้อย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงหนองล่อง)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายวีระศักดิ์ สุภายอง
  นายวีระศักดิ์ สุภายอง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ป่าซาง)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายธนัติ สินธุพงษ์
  นายธนัติ สินธุพงษ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ป่าซาง)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายอุทัย สุนันต๊ะ
  นายอุทัย สุนันต๊ะ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

 • นายธงชัย สิทธิกูล
  นายธงชัย สิทธิกูล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายกฤษฎา ปูแดง
  นายกฤษฎา ปูแดง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์
  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ลำพูน

  นางสาวณภชนก พรมคำ
  นางสาวณภชนก พรมคำ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ลำพูน

 • นายชิดพงศ์ ลัคนทิน
  นายชิดพงศ์ ลัคนทิน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ลำพูน

  นายธีระศักดิ์ ชัยวิศิษฐ์
  นายธีระศักดิ์ ชัยวิศิษฐ์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ลำพูน

  นายสถาพร สุภายอง
  นายสถาพร สุภายอง

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ลำพูน

  ดอกเตอร์วุฒิ นันทขว้าง
  ดอกเตอร์วุฒิ นันทขว้าง

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ลำพูน

 • นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล
  นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายชัยคม ศกุนรักษ์
  นายชัยคม ศกุนรักษ์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายจีระวัฒน์ ฟักเฟื่อง
  นายจีระวัฒน์ ฟักเฟื่อง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านด่านลานหอย)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายชวลิต คำราม
  นายชวลิต คำราม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีสำโรง)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

 • นายประยงค์ สัพทเสวี
  นายประยงค์ สัพทเสวี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสุโขทัย)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายฤกษ์ชัย สายทองคำ
  นายฤกษ์ชัย สายทองคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สวรรคโลก)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายวิชัย เถื่อนถ้ำ
  นายวิชัย เถื่อนถ้ำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีสัชนาลัย)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายวิชิต ดีหนอ
  นายวิชิต ดีหนอ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คีรีมาศ)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

 • นายสมชัน วงศ์คำมา
  นายสมชัน วงศ์คำมา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งเสลี่ยม)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายณรินทร์ ศิริพงศ์สวรรค์
  นายณรินทร์ ศิริพงศ์สวรรค์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายคำรณ สิริพงศ์สถาพร
  นายคำรณ สิริพงศ์สถาพร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กงไกรลาศ)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายวสันต์ ยิ้มประดิษฐ์
  นายวสันต์ ยิ้มประดิษฐ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กงไกรลาศ)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

 • นายสรวิศ ติยะพิษณุไพศาล
  นายสรวิศ ติยะพิษณุไพศาล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายสมศักดิ์ เดชชุษณะนาถ
  นายสมศักดิ์ เดชชุษณะนาถ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นางสาวกัญญาพัชร นรากร
  นางสาวกัญญาพัชร นรากร

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุโขทัย

  นางสาวสุพิชชา ฤทธิ์มนตรี
  นางสาวสุพิชชา ฤทธิ์มนตรี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุโขทัย

 • นายสมเดช แสงเมือง
  นายสมเดช แสงเมือง

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สุโขทัย

  นางเบญจภัทร หมวกทอง
  นางเบญจภัทร หมวกทอง

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สุโขทัย

  นายกิตติ พรดวงจันทร์
  นายกิตติ พรดวงจันทร์

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.สุโขทัย

  นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล
  นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

 • นายไพทูรย์ พรหมน้อย
  นายไพทูรย์ พรหมน้อย

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองอุตรดิตถ์)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นางจงกลรัตน์ เขียวจันทร์แสง
  นางจงกลรัตน์ เขียวจันทร์แสง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลับแล)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายธงชัย บุญธรรมมา
  นายธงชัย บุญธรรมมา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พิชัย)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายประสงค์ มั่นกันนาน
  นายประสงค์ มั่นกันนาน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตรอน)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

 • นายภูวฤทธิ์ กรงทอง
  นายภูวฤทธิ์ กรงทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ฟากท่า)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายยุทธนา จันโส
  นายยุทธนา จันโส

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านโคก)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายเสถียร พุฒิเมธางกูร
  นายเสถียร พุฒิเมธางกูร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.น้ำปาด)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  ร้อยตรีเคลือ มีสุข
  ร้อยตรีเคลือ มีสุข

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองอุตรดิตถ์)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

 • นายสมหมาย ก้อนทอง
  นายสมหมาย ก้อนทอง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองอุตรดิตถ์)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายเหลียง เมืองเสือ
  นายเหลียง เมืองเสือ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พิชัย)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ
  นายวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายณัฏฐพล แก้วผัด
  นายณัฏฐพล แก้วผัด

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

 • นายสุรชัย วาณิชย์ปกรณ์
  นายสุรชัย วาณิชย์ปกรณ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นางสาวกัญญาพัชร นรากร
  นางสาวกัญญาพัชร นรากร

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุตรดิตถ์

  นางสาวสุพิชชา ฤทธิ์มนตรี
  นางสาวสุพิชชา ฤทธิ์มนตรี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุตรดิตถ์

  นายชูชาติ ไทยภักดิ์
  นายชูชาติ ไทยภักดิ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.อุตรดิตถ์

 • ดอกเตอร์นวรัตน์ ทรงเกียรติกุล
  ดอกเตอร์นวรัตน์ ทรงเกียรติกุล

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.อุตรดิตถ์

  นายณรงค์พันธ์ เจนประกอบกิจ
  นายณรงค์พันธ์ เจนประกอบกิจ

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.อุตรดิตถ์

  นายพยงค์ ยาเภา
  นายพยงค์ ยาเภา

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.อุตรดิตถ์

  นางมาลินี ภาวิไล
  นางมาลินี ภาวิไล

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. อุทัยธานี

 • นายนิพนธ์ บุรณะเรศน์
  นายนิพนธ์ บุรณะเรศน์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายเกรียงศักดิ์ แจ้งจิตร
  นายเกรียงศักดิ์ แจ้งจิตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองอุทัยธานี)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  ร้อยตำรวจตรีดิเรก จันทา
  ร้อยตำรวจตรีดิเรก จันทา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สว่างอารมณ์)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายธนกร อ่อนศรี
  นายธนกร อ่อนศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลานสัก)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

 • นายน้อย สุทธิประภา
  นายน้อย สุทธิประภา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านไร่)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายประสาน อบเชย
  นายประสาน อบเชย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองขาหย่าง)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายวิเชียร จบศรี
  นายวิเชียร จบศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ห้วยคต)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายสมบุญ ทิพรังศรี
  นายสมบุญ ทิพรังศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองฉาง)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

 • นายกฤษฎา  ซักเซ็ค
  นายกฤษฎา ซักเซ็ค

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายมนตรี อโณวรรณพันธ์
  นายมนตรี อโณวรรณพันธ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายพิชิต ใบเนียม
  นายพิชิต ใบเนียม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นางชลอ โนรี
  นางชลอ โนรี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

 • นายพรชัย เอี่ยมพิบูลย์วัฒนา
  นายพรชัย เอี่ยมพิบูลย์วัฒนา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายพรเทพ อยู่ชื่น
  นายพรเทพ อยู่ชื่น

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุทัยธานี

  นางสาวทอปัด คุณาจิรเมธ
  นางสาวทอปัด คุณาจิรเมธ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.อุทัยธานี

  นายสำเริง โพธิ
  นายสำเริง โพธิ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.อุทัยธานี

 • นางสาวฐานิตา แจ้งชัด
  นางสาวฐานิตา แจ้งชัด

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.อุทัยธานี

  นายพิเชษฐ์ ชัยวัน
  นายพิเชษฐ์ ชัยวัน

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.อุทัยธานี

สื่อวีดิทัศน์
สื่อโทรทัศน์
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
16 ก.ค. 2567
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ ๕)
15 ก.ค. 2567
รายละเอียด ข้อกฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ 5)
15 ก.ค. 2567
รายงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
12 ก.ค. 2567
Infographic ถาม-ตอบ ประเด็น ก.ธ.จ. และที่ปรึกษา ก.ธ.จ. กับการสมัครรับเลือกเป็น สว.
อ่านต่อ >
10 ก.ค. 2567
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2567
อ่านต่อ >
10 ก.ค. 2567
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2567
อ่านต่อ >