ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

19 ส.ค. 2562

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ (วาระที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)

อ่านต่อ >
02 ก.ค. 2562

คำชี้แจง และตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

อ่านต่อ >
01 ก.ค. 2562

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

อ่านต่อ >
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม (รายละเอียด)
02 ก.ค. 2562
คำชี้แจง และตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด วาระที่ ๔

๑.   ตัวอย่างปฏิทินการดำเนินการสรรหากรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม / ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน >> ดาวน์โหลดเอกสาร

๒.   ประกาศจังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเฉพาะสมาคมการค้าเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด >> ดาวน์โหลดเอกสาร

๓.   ประกาศอำเภอ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด >> ดาวน์โหลดเอกสาร

๔.  ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด >> ดาวน์โหลดเอกสาร

๕.  หนังสือแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีอำเภอนั้นมีผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ คน >> ดาวน์โหลดเอกสาร

๖.   หนังสือแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีอำเภอนั้นมีผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมากกว่า ๑ คน >> ดาวน์โหลดเอกสาร

๗.   หนังสือแจ้งประธานสภาเทศบาล/ประธานสภา อบต./ประธานสภาเมืองพัทยา >> ดาวน์โหลดเอกสาร

๘.   หนังสือถึงประธานหอการค้าจังหวัด/ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด >> ดาวน์โหลดเอกสาร

๙.   หนังสือถึงนายกสมาคมการค้า >> ดาวน์โหลดเอกสาร

๑๐. หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น

๑๑.  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนหอการค้าจังหวัด
/สภาอุตสาหกรรมจังหวัด >> ดาวน์โหลดเอกสาร

๑๒.  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนสมาคมการค้า

๑๓.  แบบฟอร์มประวัติกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด >> แบบฟอร์มประวัติกรรมการ

๑๔.  สรุปประเด็นคำถาม - คำตอบ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา ก.ธ.จ. ชุดที่ ๑ - ๓ >> ดาวน์โหลดเอกสาร

๑๕.  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด >> ดาวน์โหลดเอกสาร

๑๖.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม >> ดาวน์โหลดเอกสาร

๑๗.  รายชื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่รับผิดชอบงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด >> ดาวน์โหลดเอกสาร

๑๘.  ตารางแสดงวันที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงนามประกาศรับรองรายชื่อ และวันที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี ของ ก.ธ.จ. ชุดที่ ๓ >> ดาวน์โหลดเอกสาร