ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

31 พ.ค. 2561

กำหนดการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)

อ่านต่อ >
15 พ.ค. 2561

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

อ่านต่อ >
03 เม.ษ. 2561

สรุปผลโครงการสัมมนา ก.ธ.จ. และเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

อ่านต่อ >
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม (รายละเอียด)
07 ก.ย. 2560 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดทำโครงการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
และเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านธรรมาภิบาลให้กับ
ก.ธ.จ. และเครือข่าย รวมทั้ง กำหนดแนวทางและวิธีการทำงานร่วมกันระหว่าง ก.ธ.จ. และเครือข่าย
ภาคประชาชน ในการสอดส่องการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งกำหนดจัดสัมมนาฯ ในวันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร โดยมี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
(นายออมสิน  ชีวะพฤกษ์) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ