ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

29 ม.ค. 2561

ประมวลภาพการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

อ่านต่อ >
15 ธ.ค. 2560

สรุปผลการสัมมนา ก.ธ.จ. และเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

อ่านต่อ >
20 พ.ย. 2560

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

อ่านต่อ >
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม (รายละเอียด)
22 มิ.ย. 2560
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
                                กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
 
1.      ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 รับรอง นายปัญญา วุฒิประจักษ์  
         กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ประเภทหอการค้าจังหวัด เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาญจนบุรี
2.      ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559 รับรอง นายวันชาติ ศรแก้ว
         กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี
3.       ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ 15  กันยายน 2559 รับรอง นายทรรศวรา ปภาศิริวาทย์
         กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท
4.      ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 รับรอง นายสาโรจน์ วสุวานิช
         กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี
5.      ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 รับรอง นายอ้าหลี พึ่งหล้า
         กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกระบี่
6.      ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 รับรอง นายวิเชียร สุทธิประภา
         กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
7.      ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 รับรอง นายวิทยา สุขสม
         กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฏร์ธานี
8.      ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 รับรอง นายพรศักดิ์ แก้วถาวร
         กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนอง
9.      ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 รับรอง นายจูมทอง ประวะศรี
         กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์
10.    ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 รับรอง นายบุญทรัพย์ เลิศรุจิกุล 
         กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพิษณุโลก
11.    ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบัลลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 รับรอง นางเอื้อจิต เกษชุมพล  
        กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ