ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

15 ต.ค. 2562

คำชี้แจง และตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

อ่านต่อ >
15 ต.ค. 2562

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ (วาระที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)

อ่านต่อ >
23 ส.ค. 2562

บทความเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ

อ่านต่อ >
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม (รายละเอียด)
23 ส.ค. 2562
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
                                 กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
(วาระที่ 3)

39.   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 รับรองนายชัยรัตน์ ปั่นดลสุข 
        กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุรินทร์

38.   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 รับรองนายธนภัทร์  เทพทอง 
        กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรปราการ

37.   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 รับรองนายศักดิ์สิทธิ์ จันทวี  
        กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร

36.   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 รับรองนายสุรชัย  สุวศิน 
        กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม และนายสมชาย  กิตติสรยุทธ กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
        เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรปราการ

35.    ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 รับรองนายทวีสิน  พัฒนาภิรัส 
        กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

34.    ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 รับรองนายธเนศ  รื่นกลิ่น กรรมการผู้แทน
        ภาคประชาสังคม เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี

33.   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่  26 กรกฏาคม 2562 รับรอง นายเชาวลิต  สรรคอนุรักษ์
        กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท

32.   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ 25 กุมพาพันธ์ 2562 รับรองจ่าสิบตรี กฤษฎา ศิริพิน
        กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบึงกาฬ

31.    ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 7 กุมพาพันธ์ 2562 รับรองนายขวัญชัย ป้องสีดา           
        กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยโสธร

30.   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 7 กุมพาพันธ์ 2562 รับรองนายบุญเลี้ยง  ทวีธนกุลภา 
        และนายประจักษ์ เอี่ยมศิริ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา

29.    ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 รับรองนางจำนงค์ หอมเลิศ และนายสกิด ทางาม
        กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครนายก

28.   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 รับรองนายธนากร โชติสุภาพณ
        กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยภูมิ

27.    ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 รับรองนายสมปอง พันธ์ศรี
        กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย

26.    ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 รับรองนายสว่าง ชาญศรี
        กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุรินทร์

25.    ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 รับรองนายฮานาปี แวมิง
        กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนราธิวาส

24.    ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 รับรองนายนิวัติ  สุมาลี และนายวิโรจน์  มีเสน
        กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา

23.    ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 รับรองนายวิวัฒน์  ม่วงงาม
        กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม

22.   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 รับรองนายทับทิม เบ้าบัวเงิน
        กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น

21.   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 รับรองนายอุทัย สุดเต้
        กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี

20.   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 รับรองนายชัยวุฒิ  สวัสดิรักษ์
        กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตรัง

19.   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 รับรองนายสุรินทร์  สิริชยานนท์ 
        กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

18.   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 รับรองนายอภิสิทธิ์ เวียนวิเศษ 
        กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และ นายไพชยันต์ อรุณวิไลรัตน์ กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
        เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยภูมิ

17.   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 รับรอง นายพงสรรค์ ชวนขุนทด 
        กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา  

16.   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 รับรอง นายชาญวิทย์ พุดบุรี 
        กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคาม

15.   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 รับรอง นายเดชอนันต์ พิลาแดง 
        กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคาม 

14.   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 รับรอง ร้อยตรี อดิศักดิ์ ขินาวงศ์
        กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอำนาจเจริญ 

13.   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 รับรอง นายขทากร ศรีอาจ 
        กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคาม

12.   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 รับรอง นายจิตร จีระฉัตร 
        กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครพนม

11.   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 รับรอง นางเอื้อจิต เกษชุมพล  
        กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ 

10.   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 รับรอง นายบุญทรัพย์ เลิศรุจิกุล 
        กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพิษณุโลก 

9.    ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 รับรอง นายจูมทอง ประวะศรี
       กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์  

8.   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 รับรอง นายพรศักดิ์ แก้วถาวร
      กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนอง 

7.   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 รับรอง นายวิทยา สุขสม
      กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฏร์ธานี 

6.   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 รับรอง นายวิเชียร สุทธิประภา
      กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี 

5.   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 รับรอง นายอ้าหลี พึ่งหล้า
      กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกระบี่ 

4.   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 รับรอง นายสาโรจน์ วสุวานิช
      กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี 

3.   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 15  กันยายน 2559 รับรอง นายทรรศวรา ปภาศิริวาทย์
      กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท 

2.   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559 รับรอง นายวันชาติ ศรแก้ว
      กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี 

1.   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 รับรอง นายปัญญา วุฒิประจักษ์  
      กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ประเภทหอการค้าจังหวัด เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวักาญจนบุรี