ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

04 ก.พ. 2564

สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. (ภาคเหนือ)

อ่านต่อ >
01 ก.พ. 2564

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่านต่อ >
01 ก.พ. 2564

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่านต่อ >
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม (รายละเอียด)
 • 57_DTOR_โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด_v1.0.pdf ร่าง TOR 15012558 กท วัฒนธรรม.pdf
 • หนังสือเชิญประชุมจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 หนังสือเชิญประชุมจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 หนังสือเชิญประชุมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558
 • หนังสือเชิญประชุมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 หนังสือเชิญประชุมจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 หนังสือเชิญประชุมจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557
 • หนังสือเชิญประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 หนังสือเชิญประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 หนังสือเชิญประชุมจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558
 • หนังสือเชิญประชุมจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558 หนังสือเชิญประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558 หนังสือเชิญประชุมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558
 • ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. ยโสธร ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558
 • ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. ยโสธร ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557
 • ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. อุบลราชธานี ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. อุบลราชธานี ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. ชัยภูมิ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558
 • ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. นครราชสีมา ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. บุรีรัมย์ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. สุรินทร์ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558
 • รายงานการประชุมจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 รายงานการประชุมจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 รายงานการประชุมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558
 • รายงานการประชุมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 รายงานการประชุมจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 (ฉบับแก้ไข) รายงานการประชุมจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557
 • รายงานการประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 รายงานการประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 รายงานการประชุมจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558
 • รายงานการประชุมจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 รายงานการประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 รายงานการประชุมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558
 • ผลการดำเนินงานของเขตตรวจราชการที่ 13 จังหวัดยโสธร ผลการดำเนินงานของเขตตรวจราชการที่ 13 จังหวัดศรีสะเกษ ผลการดำเนินงานของเขตตรวจราชการที่ 13 จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ผลการดำเนินงานของเขตตรวจราชการที่ 13 จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดพะเยา โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยาสู่มาตรฐาน GAP และอินทรีย์ จังหวัดพะเยา โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
 • จังหวัดพะเยา โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายตลาด การค้า การลงทุนในกลุ่มประเทศ GMS อาเซียนและจีน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการ ปี 2558 ที่คณะกรรมการ ก.ธ.จ.มอบหมายให้ รายงานผลการเตรียมความพร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
 • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและการสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 • รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 1-ความเป็นมาของ ก_ธ_จ_ ลงเว็บไซต์ใหม่.pdf
 • 2-อำนาจหน้าที่ของ ก_ธ_จ_ ลงเว็บไซต์ใหม่.pdf 3-องค์ประกอบของ ก_ธ_จ_ ลงเว็บใหม่.pdf 4-ผังโครงสร้างการสรรหา.pdf
 • คำสั่ง นร. เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 1. ประกาศจังหวัด (ปรับแล้ว)
 • ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดปทุมธานี วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วาระที่ 2
 • ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดสระบุรี วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดชัยนาท วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดลพบุรี วาระที่ 2
 • ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดสิงห์บุรี วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดอ่างทอง วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดฉะเชิงเทรา วาระที่ 2
 • ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดนครนายก วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดปราจีนบุรี วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดสมุทรปราการ วาระที่ 2
 • ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดสระแก้ว วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดกาญจนบุรี วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดนครปฐม วาระที่ 2
 • ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดราชบุรี วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดสุพรรณบุรี วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วาระที่ 2
 • ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดเพชรบุรี วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดสมุทรสาคร วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดสมุทรสงคราม วาระที่ 2
 • ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดจันทบุรี วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดชลบุรี วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดตราด วาระที่ 2
 • ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดระยอง วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดชุมพร วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดนครศรีธรรมราช วาระที่ 2
 • ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดพัทลุง วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดกระบี่ วาระที่ 2
 • ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดตรัง วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดพังงา วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดภูเก็ต วาระที่ 3
 • ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดระนอง วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดนราธิวาส วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดปัตตานี วาระที่ 2
 • ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดยะลา วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดสงขลา วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดสตูล วาระที่ 2
 • ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. บึงกาฬ วาระที่ 1 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. เลย วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. หนองคาย วาระที่ 2
 • ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. อุดรธานี วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. นครพนม วาระที่ 2
 • ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. มุกดาหาร วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. สกลนคร วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์ วาระที่ 2
 • ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. ขอนแก่น วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. มหาสารคาม วาระที่ 2 รูปภาพ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร และพานดอกไม้ในพิธีพระราชทานบัตรทรงขอบคุณ
 • รูปภาพป้ายพิธีรับพระราชทานบัตรทรงขอบคุณ วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 ณ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดยป้ายมีสีโทนฟ้าน้ำเงินและตัวอักษรสีขาว รูปภาพหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รับมอบบัตรทรงขอบคุณ บริเวณพาน ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ รูปภาพข้าราชการ รับมอบบัตรทรงขอบคุณ บริเวณพาน ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
 • รูปภาพข้าราชการ รับมอบบัตรทรงขอบคุณ บริเวณพาน ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ รูปภาพข้าราชการ รับมอบบัตรทรงขอบคุณ บริเวณพาน ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ รูปภาพหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล พูดหารือที่โต๊ะในห้องประชุม โดยมีไมโครโฟนตั้งอยู่ทางด้านหน้า
 • รูปภาพพระภิกษุสงฆ์ 3 รูป นั่งฟังการหารืออยู่ที่โต๊ะในห้องประชุม โดยมีไมโครโฟนตั้งอยู่ทางด้านหน้า รูปภาพข้าราชการและพระภิกษุสงฆ์ นั่งหารืออยู่ที่โต๊ะในห้องประชุม รูปภาพข้าราชการและพระภิกษุสงฆ์ นั่งหารืออยู่ที่โต๊ะในห้องประชุม
 • รูปภาพข้าราชการและพระภิกษุสงฆ์ นั่งหารืออยู่ที่โต๊ะในห้องประชุม รูปภาพองค์ท้าวมหาพรหม รูปภาพพิธีบวงสรวงองค์ท้าวมหาพรหม โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์นำอธิษฐานและประกาศโองการบวงสรวงฯ พร้อมทั้งมีข้าราชการร่วมงาน
 • รูปภาพพิธีบวงสรวงองค์ท้าวมหาพรหม โดยมีมีข้าราชการและประชาชนร่วมงาน รูปภาพองค์ท้าวมหาพรหม รูปภาพพานเครื่องไหว้ เช่น ส้ม สับปะรด มะพร้าว เป็นต้น
 • รูปภาพนางรำ 2 คน รำอยู่ด้านหน้าของพานเครื่องไหว้ รูปภาพข้าราชการนั่งประชุมร่วมกันภายในห้องประชุม รูปภาพหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล พูดหารือที่โต๊ะในห้องประชุม โดยมีไมโครโฟนตั้งอยู่ทางด้านหน้า
 • รูปภาพนายจำเริญ ยุติธรรมสกุล พูดหารือที่โต๊ะในห้องประชุม โดยมีไมโครโฟนตั้งอยู่ทางด้านหน้า รูปภาพข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง นั่งประชุมร่วมกันภายในห้องประชุม รูปภาพผู้แทนส่วนราชการนั่งประชุมร่วมกันภายในห้องประชุม
 • รูปภาพผู้แทนส่วนราชการนั่งประชุมร่วมกันภายในห้องประชุม รูปภาพผู้แทนส่วนราชการนั่งประชุมร่วมกันภายในห้องประชุม รูปภาพผู้แทนส่วนราชการนั่งประชุมร่วมกันภายในห้องประชุม
 • รูปภาพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พร้อมพานพุ่มดอกไม้ รูปภาพบัตรทรงขอบคุณ โดยมีสีขาว ด้านล่างมีลายคนปั่นจักรยานเป็นสีน้ำเงิน ซึ่งถูกมัดรวมกันเป็นกลุ่มด้วยโบว์สีทองอย่างสวยงาม รูปภาพนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รับพระราชทานบัตรทรงขอบคุณ บริเวณพาน ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
 • รูปภาพหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รับพระราชทานบัตรทรงขอบคุณ บริเวณพาน ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ รูปภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมพื้นหลังสีเหลือง ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด วาระที่ 2
 • ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. ยโสธร วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ วาระที่ 2
 • ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. อุบลราชธานี วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. ชัยภูมิ วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. นครราชสีมา วาระที่ 2
 • ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. บุรีรัมย์ วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. สุรินทร์ วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดเชียงใหม่ วาระที่ 2
 • ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดลำปาง วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดลำพูน วาระที่ 2
 • ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดเชียงราย วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดน่าน วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดพะเยา วาระที่ 2
 • ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดแพร่ วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดตาก วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดพิษณุโลก วาระที่ 2
 • ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดเพชรบูรณ์ วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดสุโขทัย วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดอุตรดิตถ์ วาระที่ 2
 • ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดกำแพงเพชร วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดนครสวรรค์ วาระที่ 2 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดพิจิตร วาระที่ 2
 • ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดอุทัยธานี วาระที่ 2
 • เผยแพร่เมื่อ 27 ก.ค. 2015
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด หรือ ก.ธ.จ. จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 55/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่น­ดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริ­มสร้างธรรมาภิบาล ในหน่วยงานภาครัฐ โดย ก.ธ.จ. มีหน้าที่สอดส่อง เสนอแนะ และส่งเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรั­ฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ. เผยแพร่เมื่อ 27 ก.ค. 2015
หัวใจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมก­าร ก.ธ.จ. ที่ดี นั่นก็คือ การ “สอดส่อง เสนอแนะ และก็ส่งเสริม” เผยแพร่เมื่อ 27 ก.ค. 2015
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด หรือ ก.ธ.จ. จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 55/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่น­ดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มีหน้าที่สอดส่อง เสนอแนะ และส่งเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรั­ฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ
 • เผยแพร่เมื่อ 27 ก.ค. 2015
ร้องกันได้ทุกคน
ตัวแทนจากภาคประชาชนอย่างแท้จริง คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ก.ธ.จ. เผยแพร่เมื่อ 27 ก.ค. 2015 เผยแพร่เมื่อ 27 ก.ค. 2015
 • เผยแพร่เมื่อ 27 ก.ค. 2015 เผยแพร่เมื่อ 27 ก.ค. 2015 เผยแพร่เมื่อ 28 ก.ค. 2015
 • เผยแพร่เมื่อ 28 ก.ค. 2015 เผยแพร่เมื่อ 28 ก.ค. 2015 เผยแพร่เมื่อ 28 ก.ค. 2015
บทซิทคอมเรื่อง “ชุมชน สร้างสุข กับ ก.ธ.จ.”
ตอน 4 ถนนลาดยาง
 • เผยแพร่เมื่อ 28 ก.ค. 2015 เผยแพร่เมื่อ 28 ก.ค. 2015 เผยแพร่เมื่อ 28 ก.ค. 2015
 • ประกาศ นร. เรื่องกำหนดการประชุม ก.ธ.จ. ประกาศ นร. ลงวันที่ 11 ก.ค. 55 เรื่องแนวทางปฎิบัติในการสรรหา ก.ธ.จ. ประกาศ นร. ลงวันที่ 6 ส.ค. 55 เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการสรรหา ก.ธ.จ. (เพิ่มเติม)
 • ประกาศ นร. เรื่องประมวลจริยธรรม ประกาศ นร. ลงวันที่ 26 ก.ย. 54 กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ 2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 5. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 • 6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 7. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552
 • 9. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 10. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. ตย.ส.จังหวัดแจ้งประธานหอการค้า-สภา อก.
 • 3. ส.แจ้งรายชื่อผู้แทนของหอการค้า-สภา อก. 4. ตย.ส.จังหวัดแจ้งนายกสมาคมการค้า 5. ส.แจ้งรายชื่อผู้แทนของสมาคมการค้า
 • 6. ประกาศอำเภอ 7. ใบสมัคร 8. แบบฟอร์มประวัติกรรมการ
 • 9. ตย.ส.อำเภอแจ้งประธานสภาเทศบาล-อบต.-เมืองพัทยา คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
 • รูปภาพหน้าปกวารสาร โดยท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) นั่งบนเก้าอี้ และมีรูปภาพหมู่ของข้าราชการเรียงหน้ากระดานเล็กๆ อยู่ด้านล่าง รูปภาพข้าราชการมอบพวงมาลัยให้กับหม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล บริเวณหน้าห้องประชุม รูปภาพหม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล กล่าวอำลาตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และพนมมือไหว้ โดยนั่งอยู่หน้าห้องประชุม
 • รูปภาพหม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล กล่าวอำลาตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยนั่งพนมมืออยู่ที่หัวโต๊ะหน้าห้องประชุม และมีข้าราชการพนมมือนั่งอยู่ที่โต๊ะยาวในห้องประชุมทั้งทางด้านซ้ายและขวา รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เอกสาร 1) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เอกสาร 2)
 • รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เอกสาร 3) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เอกสาร 4) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เอกสาร 5)
 • รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เอกสาร 6) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เอกสาร 7) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสาร 1)
 • รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสาร 2) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสาร 3) รายงาน ก.ธ.จ. เขตตรวจราชการที่ 13 ปี 2558(6 เดือนแรก) ล่าสุด
 • ปฏิทินการดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.)
 • ตารางแสดงวันที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงนามประกาศรับรองรายชื่อ และวันที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ของของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ชุดที่ 2 รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) เอกสารเกี่ยวกับสรรหา ก.ธ.จ. (เกี่ยวข้องกับจังหวัด)</br>1.ประกาศจังหวัด (ปรับแล้ว)
 • เอกสารเกี่ยวกับสรรหา ก.ธ.จ. (เกี่ยวข้องกับจังหวัด)</br>2.ตย.ส.จังหวัดแจ้งประธานหอการค้า-สภาอก เอกสารเกี่ยวกับสรรหา ก.ธ.จ. (เกี่ยวข้องกับจังหวัด)</br>3.ส.แจ้งรายชื่อผู้แทนของหอการค้า-สภา อก. เอกสารเกี่ยวกับสรรหา ก.ธ.จ. (เกี่ยวข้องกับจังหวัด)</br>4.ตย.ส.จังหวัดแจ้งนายกสมาคมการค้า
 • เอกสารเกี่ยวกับสรรหา ก.ธ.จ. (เกี่ยวข้องกับจังหวัด)</br>5.ส.แจ้งรายชื่อผู้แทนของสมาคมการค้า เอกสารเกี่ยวกับสรรหา ก.ธ.จ. (เกี่ยวข้องกับอำเภอ)</br>6.ประกาศอำเภอ เอกสารเกี่ยวกับสรรหา ก.ธ.จ. (เกี่ยวข้องกับอำเภอ)</br>7.ใบสมัคร
 • เอกสารเกี่ยวกับสรรหา ก.ธ.จ. (เกี่ยวข้องกับอำเภอ)</br>8.แบบฟอร์มประวัติกรรมการ เอกสารเกี่ยวกับสรรหา ก.ธ.จ. (เกี่ยวข้องกับอำเภอ)</br>10.ตย.ส.อำเภอแจ้งสมาชิก อบจ.(หลายคน) เอกสารเกี่ยวกับสรรหา ก.ธ.จ. (เกี่ยวข้องกับอำเภอ)</br>11.ตย.ส.อำเภอแจ้งประธานสภาเทศบาล-อบต.-เมืองพัทยา
 • เอกสารเกี่ยวกับสรรหา ก.ธ.จ. (เกี่ยวข้องกับอำเภอ)</br>12.ส.แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น เอกสารเกี่ยวกับสรรหา ก.ธ.จ. (เกี่ยวข้องกับอำเภอ)</br>9.ตย.ส.อำเภอแจ้งสมาชิก อบจ.(คนเดียว)
 • นายนพปฎล เมฆเมฆา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี และมอบเกียรติบัตรให้แก่กรรมการที่หมดวาระดำรงตำระการดำรงตำแหน่ง นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 เป็นประธานในการประชุม ก.ธ.จ.นนทบุรี ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมนนทรี ศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี
 • เวลา 09.30 น. นายนพปฎล เมฆเมฆา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 10 โครงการ และจะได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการดังกล่าวต่อไป เวลา 09.30 น. นายนพปฎล เมฆเมฆา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 10 โครงการ และจะได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการดังกล่าวต่อไป
 • เวลา 09.30 น. นายนพปฎล เมฆเมฆา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 10 โครงการ และจะได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการดังกล่าวต่อไป เวลา 09.30 น. นายนพปฎล เมฆเมฆา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 10 โครงการ และจะได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการดังกล่าวต่อไป
 • ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์) หารือข้อราชการร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร) และประชุม ก.ธ.จ. ปทุมธานี เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสัตตปทุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และช่วงบ่ายลงพื้นที่ สอดส่องโครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้เทคโนโลยีพลังงานชุมชนที่มีประสิทธิภาพสูง ในจังหวัดปทุมธานี ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
 • กำหนดการ 15 ก.พ. 59 พิษณุโลก.pdf
 • กำหนดการ 7 มี.ค. 59 เชียงใหม่.pdf
 • นายนพปฎล เมฆเมฆา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 มอบเกียรติบัตรให้แก่กรรมการที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง นายนพปฎล เมฆเมฆา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 เป็นประธานการประชุม ก.ธ.จ.จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2559
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด วาระที่ 3
 • ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดยะลา วาระที่ 3 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดเพชรบุรี วาระที่ 3
 • ฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดกาญจนบุรี วาระที่ 3 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. อุดรธานี วาระที่ 3 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. นครพนม วาระที่ 3
 • ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. มหาสารคาม วาระที่ 3 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด วาระที่ 3 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดลำปาง วาระที่ 3
 • การบรรยายเรื่อง บทบาทของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิ­บาล
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องพิษณุโลกคอนเวนชั่น ชั้น ๒ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก การบรรยายเรื่อง บทบาทของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องพิษณุโลกคอนเวนชั่น ชั้น ๒ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก การบรรยายเรื่อง บทบาทของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องพิษณุโลกคอนเวนชั่น ชั้น ๒ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
 • การบรรยายเรื่อง บทบาทของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิ­บาล
โดย 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)
เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดตรัง วาระที่ 3 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดสตูล วาระที่ 3
 • ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดชลบุรี วาระที่ 3 ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. วาระที่ 3
 • ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดปราจีนบุรี วาระที่ 3
 • รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 (นางประภาศรี บุญวิเศษ) ตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินโครงการที่ขอรับจัดสรรงบกลาง ณ อำเภอเกาะยาว
 • ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดอ่างทอง วาระที่ 3 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดน่าน วาระที่ 3 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดสระบุรี วาระที่ 3
 • ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์ วาระที่ 3 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ วาระที่ 3 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดนครสวรรค์ วาระที่ 3
 • ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดระนอง วาระที่ 3 ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. มุกดาหาร วาระที่ 3
 • ไฟล์ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. จังหวัดสุโขทัย วาระที่ 3
 • VTR ประชาสัมพันธ์คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด