ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

03 ส.ค. 2560

การจัดงาน "ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี" เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

อ่านต่อ >
22 มิ.ย. 2560

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

อ่านต่อ >
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด วาระที่ 3 22 มิ.ย. 2560

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. วาระที่ 3

อ่านต่อ >
ข้อมูลทั่วไป
วาระการดำรงตำแหน่งปัจจุบัน วาระที่ 2
 • โปรดระบุเขตพื้นที่ (ภาค)
 • โปรดระบุเขตตรวจราชการ
 • โปรดระบุจังหวัด
กำลังโหลดข้อมูล ...

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคใต้
จังหวัดนนทบุรี
ประกอบด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด คน และที่ปรึกษา คน ดูประวัติกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย 6 อำเภอ
 1. อำเภอเมืองนนทบุรี
 2. อำเภอบางกรวย
 3. อำเภอบางใหญ่
 4. อำเภอบางบัวทอง
 5. อำเภอไทรน้อย
 6. อำเภอปากเกร็ด
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนนทบุรี

จำนวน คน (ไม่รวมที่ปรึกษาและฝ่ายเลขานุการ)

ประเภท จำนวน (คน) รายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พื้นที่
ประธาน ก.ธ.จ.

1 1. นางประภาศรี บุญวิเศษ -
ที่ปรึกษา ก.ธ.จ.

ด้านวิชาการ

2 1. นายอิทธิกร ขำเดช -

ด้านกฎหมาย

2. นายตระกูล เผ่าเผือก -
ก.ธ.จ. ภาคประชาสังคม

6 1. นายธนากร มะโนรัตน์ อ.บางใหญ่

2. นายบันลือ สันถวไมตรี อ.เมืองนนทบุรี

3. นายยวง เขียวนิล อ.ไทรน้อย

4. นายวิเชียร แจ่มศิริ อ.ปากเกร็ด

5. นายวิเชียร สาเทศ อ.บางกรวย

6. นายวินัย เรี่ยวแรง อ.บางบัวทอง
ก.ธ.จ. สมาชิกสภาท้องถิ่น

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

3 1. นายสุรชัย อมรพงษ์มงคล อ.บางกรวย

สมาชิกสภาเทศบาล

2. นายวันชัย ศรีเพ็ง อ.เมืองนนทบุรี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

3. นายสันติ บินอาฮาหมัด อ.ปากเกร็ด
ก.ธ.จ. ภาคธุรกิจเอกชน

หอการค้าจังหวัด

3 1. นายไพโรจน์ นพทีปกังวาล -

สภาอุตสาหกรรมจังหวัด

2. นางนฤมล ซู (รองประธาน ก.ธ.จ.) -

สมาคมการค้าในเขตจังหวัด

3. นายประวิทย์ พิพิธสุขสันต์ -
เลขานุการ

2 1. นายบุญชื่น ถิระสิทธิวัฒน์ -

2. นายวิบูลย์ โค้วตระกูล -
ผู้ช่วยเลขานุการ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

1 1. นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์ -
ผู้ช่วยเลขานุการ

จังหวัดนนทบุรี

1 1. นายกิจชัย กุลสัมฤทธิ์ -
รวมทั้งหมด

19
29 ก.ค. 2559 รับรอง จ.นนทบุรี.pdf ดาวน์โหลดดาวน์โหลด PDF
การแบ่งพื้นที่/ โครงการที่รับผิดชอบของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนนทบุรี
คณะทำงานที่ กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนนทบุรี พื้นที่/ โครงการที่รับผิดชอบ
1
 • นางนฤมล ซู
 • นายไพโรจน์ นพทีปกังวาล
 • นายบันลือ สันถวไมตรี
 • นายวันชัย ศรีเพ็ง
 • อำเภอเมืองนนทบุรี
2
 • นายวิเชียร สาเทศ
 • นายสุรชัย อมรพงษ์มงคล
 • นายประวิทย์ พิพิธสุขสันต์
 • อำเภอบางกรวย
3
 • นายยวง เขียวนิล
 • อำเภอไทรน้อย
4
 • นายธนากร มะโนรัตน์
 • อำเภอบางใหญ่
5
 • นายวิเชียร แจ่มศิริ
 • นายสันติ บินอาฮาหมัด
 • อำเภอบ้านปากเกร็ด
6
 • นายวินัย เรี่ยวแรง
 • อำเภอบางบัวทอง