ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

02 พ.ย. 2561

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

อ่านต่อ >
17 ส.ค. 2561

สรุปผลการสัมมนา ก.ธ.จ. และเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ณ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ >
04 ก.ค. 2561

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

อ่านต่อ >
ข้อมูลทั่วไป
วาระการดำรงตำแหน่งปัจจุบัน วาระที่ 2
 • โปรดระบุเขตพื้นที่ (ภาค)
 • โปรดระบุเขตตรวจราชการ
 • โปรดระบุจังหวัด
กำลังโหลดข้อมูล ...

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคใต้

ภาคใต้ชายแดน
จังหวัด
ประกอบด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด คน และที่ปรึกษา คน ดูประวัติกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
จังหวัด ประกอบด้วย 6 อำเภอ
 1. อำเภอเมืองนนทบุรี
 2. อำเภอบางกรวย
 3. อำเภอบางใหญ่
 4. อำเภอบางบัวทอง
 5. อำเภอไทรน้อย
 6. อำเภอปากเกร็ด
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

จำนวน คน (ไม่รวมที่ปรึกษาและฝ่ายเลขานุการ)

ประเภท จำนวน (คน) รายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พื้นที่
ประธาน ก.ธ.จ.

1 1. นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย -
ที่ปรึกษา ก.ธ.จ.

ด้านวิชาการ

3 1. นางนฤมล ซู -

ด้านประชาสัมพันธ์

2. นางสาวจิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์ -

ด้านกฎหมาย

3. นายวชิระ เพ่งผล -
ก.ธ.จ. ภาคประชาสังคม

6 1. นายจันทร์ ปานเจริญ อ.ไทรน้อย

2. นายบันลือ สันถวไมตรี อ.เมืองนนทบุรี

3. นายพรเลิศ เถื่อนใย อ.บางใหญ่

4. นายวรชัย วานิช อ.บางบัวทอง

5. นายวิเชียร แจ่มศิริ อ.ปากเกร็ด

6. นายวิเชียร สาเทศ อ.บางกรวย
ก.ธ.จ. สมาชิกสภาท้องถิ่น

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

3 1. นายประสาท จันทร์ใบเล็ก -

สมาชิกสภาเทศบาล

2. นายวันชัย ศรีเพ็ง (รองประธาน ก.ธ.จ.) -

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

3. นายสันติ บินอาฮาหมัด -
ก.ธ.จ. ภาคธุรกิจเอกชน

หอการค้าจังหวัด

3 1. นายสุริยัน บุญยมโนนุกุล -

สภาอุตสาหกรรมจังหวัด

2. นายวิญญู บรรเจิดรุ่งขจร -

สมาคมการค้าในเขตจังหวัด

3. นายประวิทย์ พิพิธสุขสันต์ -
เลขานุการ

1 1. นางสาวธิดานันท์ สุขมาก -
ผู้ช่วยเลขานุการ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

1 1. นางสาวธิดารัตน์ ดวงเด่นมาก -
รวมทั้งหมด

18
29 ก.ค. 2559 ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ.นนทบุรี.pdf ดาวน์โหลดดาวน์โหลด PDF
12 ก.พ. 2561 ประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. นนทบุรี กรณีพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ.pdf ดาวน์โหลดดาวน์โหลด PDF