ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

รูปภาพแผนที่ประเทศไทยแผนที่แสดงข้อมูล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
 • ภาคใต้ชายแดน
             ดูรายละเอียด >
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ระหว่าง 5 หน่วยงาน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
เขตพื้นที่ภาคเหนือ
 • นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส
  นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นางสาวกชพร ศิริโรจนพร
  นางสาวกชพร ศิริโรจนพร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปากคาด)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นายคำตัน วรรณชู
  นายคำตัน วรรณชู

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เซกา)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นายนิเวศน์ เติมประชุม
  นายนิเวศน์ เติมประชุม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พรเจริญ)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

 • นายพันธ์ชัย สมบัติมนต์
  นายพันธ์ชัย สมบัติมนต์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีวิไล)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นายรังสิต เชื้อคำจันทร์
  นายรังสิต เชื้อคำจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองบึงกาฬ)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นายอภิชาติ คำเพชร
  นายอภิชาติ คำเพชร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โซ่พิสัย)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นายอิทธิชัย วิชิต
  นายอิทธิชัย วิชิต

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บุ่งคล้า)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

 • นางวรวรร บุญประสิทธิ์
  นางวรวรร บุญประสิทธิ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นายดุสิต เกิดลาภา
  นายดุสิต เกิดลาภา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นายปานทอง คนเพียร
  นายปานทอง คนเพียร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นายบุญเพ็ง ลามคำ
  นายบุญเพ็ง ลามคำ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

 • นายสหรัถ พิศาลเศรษฐพงศ์
  นายสหรัถ พิศาลเศรษฐพงศ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นายเจตน์ เกตุจำนงค์
  นายเจตน์ เกตุจำนงค์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ

  จ.บึงกาฬ

  นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเรือง
  นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเรือง

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.บึงกาฬ

 • นายอิทธิพล ช่างกลึงดี
  นายอิทธิพล ช่างกลึงดี

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายกังวาน วงศ์วัฒนโสภณ
  นายกังวาน วงศ์วัฒนโสภณ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองบุรีรัมย์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายคำผง นิมิตร
  นายคำผง นิมิตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาโพธิ์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายจักรกฤษณ์ อุดไธสง
  นายจักรกฤษณ์ อุดไธสง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พุทไธสง)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

 • นายพรเจริญ ธรรมสาร
  นายพรเจริญ ธรรมสาร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านกรวด)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายไพรัตน์ ชื่นศรี
  นายไพรัตน์ ชื่นศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สตึก)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายวิเชียร อุตราศรี
  นายวิเชียร อุตราศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แคนดง)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  ว่าที่พันตรีสงวน นนท์ธีระโชติ
  ว่าที่พันตรีสงวน นนท์ธีระโชติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านใหม่ไชยพจน์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

 • นางสมจิตร กฤตสิน
  นางสมจิตร กฤตสิน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ห้วยราช)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายสมชาย นาคกุล
  นายสมชาย นาคกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลำปลายมาศ)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายสมชาย วงศ์จอม
  นายสมชาย วงศ์จอม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองหงส์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายสุด มิตรเจริญ
  นายสุด มิตรเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปะคำ)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

 • นายแพ เดชพร
  นายแพ เดชพร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองบุรีรัมย์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายมานพ สัมมาวรกิจ
  นายมานพ สัมมาวรกิจ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กระสัง)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายธวัชชัย ปะสุข
  นายธวัชชัย ปะสุข

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ประโคนชัย)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายนิรันดร์ ตามสีรัมย์
  นายนิรันดร์ ตามสีรัมย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.แคนดง)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

 • ว่าที่ร้อยตรีประกาย อัครศศิกิตสกุล
  ว่าที่ร้อยตรีประกาย อัครศศิกิตสกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองบุรีรัมย์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นางพรศรี ไกรรณภูมิ
  นางพรศรี ไกรรณภูมิ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองบุรีรัมย์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายรังสรรค์ เกียรติวิทยะ
  นายรังสรรค์ เกียรติวิทยะ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองบุรีรัมย์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายอนุชิต ทองกู้เกียรติกูล
  นายอนุชิต ทองกู้เกียรติกูล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองบุรีรัมย์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

 • นางสาวธรศิญา เชื้อสระคู
  นางสาวธรศิญา เชื้อสระคู

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.บุรีรัมย์

  นายวิทยา ทองสาย
  นายวิทยา ทองสาย

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.บุรีรัมย์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายศุภวัฒน์ โสวภาค

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.บุรีรัมย์

  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สกลนคร

 • นายอภิรักษ์ วรกิจ
  นายอภิรักษ์ วรกิจ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สว่างแดนดิน)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายคำเสาร์ ธุรารัตน์
  นายคำเสาร์ ธุรารัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เจริญศิลป์)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายธัญชัยพงศ์ ทิลารักษ์
  นายธัญชัยพงศ์ ทิลารักษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พรรณานิคม)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  สิบเอกบัณฑิต เชาว์วัลล์
  สิบเอกบัณฑิต เชาว์วัลล์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พังโคน)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

 • ร้อยตำรวจตรีมังกร แสนโสดา
  ร้อยตำรวจตรีมังกร แสนโสดา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วานรนิวาส)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายรัตนพงษ์ มาลีลัย
  นายรัตนพงษ์ มาลีลัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสกลนคร)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายวีระพันธ์ ใครบุตร
  นายวีระพันธ์ ใครบุตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อากาศอำนวย)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายสำรวย พลศรีษะ
  นายสำรวย พลศรีษะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โคกศรีสุพรรณ)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

 • นางอุไรลักษณ์ นิกาพฤกษ์
  นางอุไรลักษณ์ นิกาพฤกษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คำตากล้า)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายเรืองชัย พรมแสง
  นายเรืองชัย พรมแสง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.อากาศอำนวย)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายวิสุุทธิ์ ศรีวงษา
  นายวิสุุทธิ์ ศรีวงษา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ส่องดาว)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายโชคไพศาล เชยชม
  นายโชคไพศาล เชยชม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สว่างแดนดิน)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

 • นายอุดร น้อยวิรก
  นายอุดร น้อยวิรก

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เจริญศิลป์)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายจักรพงศ์ ตงศิริ
  นายจักรพงศ์ ตงศิริ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสกลนคร)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายวิษณุ อ๋องสกุล
  นายวิษณุ อ๋องสกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสกลนคร)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายกอบเดช นามประกาย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองสกลนคร)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายพิเชษฐพงศ์ น้อยใจบุญ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองสกลนคร)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ
  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ

  เลขานุการ

  จ.สกลนคร

  นางสาวสุนันทา แย้มฉวาก
  นางสาวสุนันทา แย้มฉวาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สกลนคร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายมาวิน ยศรุ่งเรืองวัฒนา

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สกลนคร

 • นายอิทธิพล ช่างกลึงดี
  นายอิทธิพล ช่างกลึงดี

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายประยุทธ เขียวหวาน
  นายประยุทธ เขียวหวาน

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองสุรินทร์)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายถนอม ทองจันทร์
  นายถนอม ทองจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชุมพลบุรี)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นางนงเยาว์ ทรงวิชา
  นางนงเยาว์ ทรงวิชา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขวาสินรินทร์)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

 • นายนเริญ ลีลาอุดม
  นายนเริญ ลีลาอุดม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โนนนารายณ์)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายบรรพต สุรินทร์ศิริรัฐ
  นายบรรพต สุรินทร์ศิริรัฐ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จอมพระ)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายประพันธ์ พาละพล
  นายประพันธ์ พาละพล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พนมดงรัก)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายประวัติดี เหมาะตัว
  นายประวัติดี เหมาะตัว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปราสาท)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

 • นายประสิทธิ์ สุขชีพ
  นายประสิทธิ์ สุขชีพ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าตูม)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายประเสริฐ วงศ์ฉลาด
  นายประเสริฐ วงศ์ฉลาด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สนม)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายวีรวุฒิ ครุฑสุวรรณ
  นายวีรวุฒิ ครุฑสุวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.รัตนบุรี)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นางธันย์นิชา จรัสรพีพงษ์
  นางธันย์นิชา จรัสรพีพงษ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสุรินทร์)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

 • นายธีรพงศ์ โสวภาค
  นายธีรพงศ์ โสวภาค

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสุรินทร์)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายศักดิ์สถิตย์ กมลบูรณ์
  นายศักดิ์สถิตย์ กมลบูรณ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสุรินทร์)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายอดิศร บูรณะ
  นายอดิศร บูรณะ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.จอมพระ)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายปราสิทธิ์ พงษ์นุเคราะห์ศิริ
  นายปราสิทธิ์ พงษ์นุเคราะห์ศิริ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสุรินทร์)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

 • นายพชร พัทธวิภาส
  นายพชร พัทธวิภาส

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสุรินทร์)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายธีรโชต อังศุวัฒนา
  นายธีรโชต อังศุวัฒนา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองสุรินทร์)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นางสาวธรศิญา เชื้อสระคู
  นางสาวธรศิญา เชื้อสระคู

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุรินทร์

  นายวิทยา ทองสาย
  นายวิทยา ทองสาย

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุรินทร์

 • นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา
  นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ
  นายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เดชอุดม)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายเกรียงศักดิ์ คูณมี
  นายเกรียงศักดิ์ คูณมี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตาลสุม)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายคงภพ มณีวรรณ
  นายคงภพ มณีวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วารินชำราบ)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

 • นายคำพวง ทัดเทียม
  นายคำพวง ทัดเทียม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สำโรง)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายชาญวิทย์ โสภิตะชา
  นายชาญวิทย์ โสภิตะชา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กุดข้าวปุ้น)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายนิรันดร์ เรียตะนา
  นายนิรันดร์ เรียตะนา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.น้ำขุ่น)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นางปนัดดา ขอศรีกลาง
  นางปนัดดา ขอศรีกลาง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บุณฑริก)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

 • นายวิชัย สิถิระบุตร
  นายวิชัย สิถิระบุตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตระการพืชผล)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายวิรุณ หน่อแก้ว
  นายวิรุณ หน่อแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เหล่าเสือโก้ก)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายสมพงษ์ อนุวรรณ
  นายสมพงษ์ อนุวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ม่วงสามสิบ)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายสุเทพ ปาสิกเทพย์
  นายสุเทพ ปาสิกเทพย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองอุบลราชธานี)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

 • นายอิทธิศักดิ์ แฝงพงศ์
  นายอิทธิศักดิ์ แฝงพงศ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พิบูลมังสาหาร)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นางพรพรรณ หมอนเสมอ
  นางพรพรรณ หมอนเสมอ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองอุบลราชธานี)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายเลอศักดิ์ หล่อรุ่งเลิศ
  นายเลอศักดิ์ หล่อรุ่งเลิศ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พิบูลมังสาหาร)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายสงคราม ชัดเจน
  นายสงคราม ชัดเจน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ม่วงสามสิบ)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

 • ร้อยตรีสุพจน์ บุญคำ
  ร้อยตรีสุพจน์ บุญคำ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เดชอุดม)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นางพริ้งพิศ วังทอง
  นางพริ้งพิศ วังทอง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองอุบลราชธานี)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ์
  นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองอุบลราชธานี)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายอุทัย สุดเต้
  นายอุทัย สุดเต้

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองอุบลราชธานี)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

 • นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุบลราชธานี

  นางสาวจุฑาพร บุตรสีเขียว
  นางสาวจุฑาพร บุตรสีเขียว

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุบลราชธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายทวีชัย อรัมสัจจากูล

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.อุบลราชธานี

  นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา
  นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

 • นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล
  นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองกาฬสินธุ์)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายจำลอง เขจรกุล
  นายจำลอง เขจรกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นามน)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายบุญช่วย กั้วศรี
  นายบุญช่วย กั้วศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองกาฬสินธุ์)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายภูมา คล่องแคล่ว
  นายภูมา คล่องแคล่ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขาวง)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

 • นายวีรศักดิ์ จันทะสงคราม
  นายวีรศักดิ์ จันทะสงคราม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าคันโท)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายสมบูรณ์ นาสาทร
  นายสมบูรณ์ นาสาทร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองกุงศรี)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายสว่าง ศรีวิสัย
  นายสว่าง ศรีวิสัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กมลาไสย)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายสุนทรา กุลาสา
  นายสุนทรา กุลาสา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ห้วยเม็ก)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

 • นายอดุลศักดิ์ ทองดี
  นายอดุลศักดิ์ ทองดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กุฉินารายณ์)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายอริยพล เทอำรุง
  นายอริยพล เทอำรุง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ห้วยผึ้ง)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายคงเดช เฉิดสถิตย์
  นายคงเดช เฉิดสถิตย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กมลาไสย)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายกฤษฎา ศิรินคร
  นายกฤษฎา ศิรินคร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หนองกุงศรี)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

 • นางบุญเส็ง การีรัตน์
  นางบุญเส็ง การีรัตน์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กุฉินารายณ์)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายสุภัทรชัย หันจรัส
  นายสุภัทรชัย หันจรัส

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ร่องคำ)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นางสาววิไลลักษณ์ เวชยาพันธุ์
  นางสาววิไลลักษณ์ เวชยาพันธุ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองกาฬสินธุ์)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายสืบเกียรติ์ ตั้งทีฆาโชติ
  นายสืบเกียรติ์ ตั้งทีฆาโชติ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองกาฬสินธุ์)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

 • นายสง่า สำเนียง
  นายสง่า สำเนียง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองกาฬสินธุ์)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.กาฬสินธุ์

  นางสาวจุฑาพร บุตรสีเขียว
  นางสาวจุฑาพร บุตรสีเขียว

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.กาฬสินธุ์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.กาฬสินธุ์

 • นายชาญยุทธ โคตะนนท์
  นายชาญยุทธ โคตะนนท์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.กาฬสินธุ์

  นายสมบัติ ชัยรัตน์
  นายสมบัติ ชัยรัตน์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.กาฬสินธุ์

  พลตำรวจตรีมนตรี จรัลพงศ์
  พลตำรวจตรีมนตรี จรัลพงศ์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.กาฬสินธุ์

  นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา
  นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ขอนแก่น

 • นายสมยงค์ แก้วสุพรรณ
  นายสมยงค์ แก้วสุพรรณ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โคกโพธิ์ไชย)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นายโกมิฬ ขอดคำ
  นายโกมิฬ ขอดคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แวงใหญ่)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายชำนาญ ศรีวงษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านไผ่)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นายดวงเด่น ลีลรัตนปัญญา
  นายดวงเด่น ลีลรัตนปัญญา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านแฮด)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

 • นายถวิลกานต์ ชาวกะตา
  นายถวิลกานต์ ชาวกะตา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ภูเวียง)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นายธนพล รักบุญ
  นายธนพล รักบุญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.น้ำพอง)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นายประณต มิ่งขวัญ
  นายประณต มิ่งขวัญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.มัญจาคีรี)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสนาน ศรีม่วง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สีชมพู)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

 • นายสวัสดิ์ พรมโสภณ
  นายสวัสดิ์ พรมโสภณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงเก่า)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นายสุภี ทองมีค่า
  นายสุภี ทองมีค่า

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พล)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นางอรัญญา ศรีทอง
  นางอรัญญา ศรีทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กระนวน)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  ดาบตำรวจพิชิต ศรีวิไล
  ดาบตำรวจพิชิต ศรีวิไล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หนองนาคำ)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

 • นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย
  นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองขอนแก่น)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นายกุศล ประเสริฐไทย
  นายกุศล ประเสริฐไทย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ภูเวียง)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นางรัดดาวรรณ์ อาษาสนา
  นางรัดดาวรรณ์ อาษาสนา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ซำสูง)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายบูรพงศ์ วรรักษ์ธารา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองขอนแก่น)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายอาทร กันตวธีระ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองขอนแก่น)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นายจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล
  นายจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองขอนแก่น)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองขอนแก่น)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ขอนแก่น

 • นางสาวจุฑาพร บุตรสีเขียว
  นางสาวจุฑาพร บุตรสีเขียว

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ขอนแก่น

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางดิลกา จำนงภักดี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ขอนแก่น

  นายเรืองยศ เเวดล้อม
  นายเรืองยศ เเวดล้อม

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ขอนแก่น

  นายชูไทย ววงศ์บุญมี
  นายชูไทย ววงศ์บุญมี

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ขอนแก่น

 • นายนิรุช สุวรรณเเสง
  นายนิรุช สุวรรณเเสง

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ขอนแก่น

  นายอิทธิพล ช่างกลึงดี
  นายอิทธิพล ช่างกลึงดี

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายคณิต ฐานหมั้น
  นายคณิต ฐานหมั้น

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองบัวแดง)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายจิระศักดิ์ ภัทรวลี
  นายจิระศักดิ์ ภัทรวลี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เนินสง่า)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

 • นายตุ๊หิน ไตรทิพย์
  นายตุ๊หิน ไตรทิพย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองชัยภูมิ)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายนพ ภูมิชัยศักดิ์
  นายนพ ภูมิชัยศักดิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บำเหน็จณรงค์)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายพิสิษฐ์ พลหาราช
  นายพิสิษฐ์ พลหาราช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แก้งคร้อ)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายวิชิต เหล็กโชติ
  นายวิชิต เหล็กโชติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คอนสวรรค์)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

 • ร้อยตำรวจตรีสายันต์ เชิดเขว้า
  ร้อยตำรวจตรีสายันต์ เชิดเขว้า

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ภูเขียว)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายเสนอ นราพล
  นายเสนอ นราพล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกษตรสมบูรณ์)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายอุดม พูนประสิทธิ์
  นายอุดม พูนประสิทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จัตุรัส)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายเอกพล สงวนวงศ์ชัย
  นายเอกพล สงวนวงศ์ชัย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บำเหน็จณรงค์)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

 • นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
  นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หนองบัวระเหว)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายประเสริฐ ญาติปลื้ม
  นายประเสริฐ ญาติปลื้ม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.คอนสวรรค์)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายพวงพล หมู่โสภณ
  นายพวงพล หมู่โสภณ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ภูเขียว)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายสมพร บุญเกิน
  นายสมพร บุญเกิน

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองชัยภูมิ)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

 • นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี
  นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองชัยภูมิ)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายสุพิน ศรวิเศษ
  นายสุพิน ศรวิเศษ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองชัยภูมิ)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายวชิระวิชญ์ จารุพัฒนวาณิช
  นายวชิระวิชญ์ จารุพัฒนวาณิช

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองชัยภูมิ)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นางสาวธรศิญา เชื้อสระคู
  นางสาวธรศิญา เชื้อสระคู

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ชัยภูมิ

 • นายวิทยา ทองสาย
  นายวิทยา ทองสาย

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ชัยภูมิ

  นายบุญช่วย ผ่านอ้น
  นายบุญช่วย ผ่านอ้น

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ชัยภูมิ

  นายยงยุทธ อรุณวิไลรัตน์
  นายยงยุทธ อรุณวิไลรัตน์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ชัยภูมิ

  นางสาวอรนิศวร์ จารุวัฒน์วงษ์
  นางสาวอรนิศวร์ จารุวัฒน์วงษ์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ชัยภูมิ

 • นายรัฐการ ด่านสกุล
  นายรัฐการ ด่านสกุล

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ชัยภูมิ

  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นครพนม

  นายอภิชาติ รัชโน
  นายอภิชาติ รัชโน

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เรณูนคร)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นางจำเนียร กุลจันทร์ศรี
  นางจำเนียร กุลจันทร์ศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาแก)
  ก.ธ.จ. นครพนม

 • นายเตียง โกษาแสง
  นายเตียง โกษาแสง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาหว้า)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นายนิกร คำใบ
  นายนิกร คำใบ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีสงคราม)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นายบรรจง เอกจักรแก้ว
  นายบรรจง เอกจักรแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาทม)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นางศุภิสรา นครังสุ
  นางศุภิสรา นครังสุ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพนสวรรค์)
  ก.ธ.จ. นครพนม

 • นายสงวน จุรีมาศ
  นายสงวน จุรีมาศ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ธาตุพนม)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นายสมหมาย ศรีจันทร์
  นายสมหมาย ศรีจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองนครพนม)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นายสุรชาติ เลิศไพจิตร
  นายสุรชาติ เลิศไพจิตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านแพง)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นางสาวรณิดา เนตรสาย
  นางสาวรณิดา เนตรสาย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองนครพนม)
  ก.ธ.จ. นครพนม

 • นายนันท์ธวัฒน์ โชตกิตติศักดิ์
  นายนันท์ธวัฒน์ โชตกิตติศักดิ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ปลาปาก)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นายปิยนัฐ มานะเสน
  นายปิยนัฐ มานะเสน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ท่าอุเทน)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นายชนนท์ กุลตั้งวัฒนา
  นายชนนท์ กุลตั้งวัฒนา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองนครพนม)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นายสมาน ศรีสุข
  นายสมาน ศรีสุข

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองนครพนม)
  ก.ธ.จ. นครพนม

 • นายโชติวรุตม์ ทิพย์โฆษิตคุณ
  นายโชติวรุตม์ ทิพย์โฆษิตคุณ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองนครพนม)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ
  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ

  เลขานุการ

  จ.นครพนม

  นางสาวสุนันทา แย้มฉวาก
  นางสาวสุนันทา แย้มฉวาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครพนม

  นายกีรติ บุญการณ์
  นายกีรติ บุญการณ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.นครพนม

 • นายอิทธิพล ช่างกลึงดี
  นายอิทธิพล ช่างกลึงดี

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์
  นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นางกษิมา ภูษิรัตนากุล
  นางกษิมา ภูษิรัตนากุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปากช่อง)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายชาติ พิทยาภักดี
  นายชาติ พิทยาภักดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เฉลิมพระเกียรติ)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

 • นายชำนาญ กุลงูเหลือม
  นายชำนาญ กุลงูเหลือม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โชคชัย)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายณรงค์ชัย เลี้ยงภัทรวงษ์
  นายณรงค์ชัย เลี้ยงภัทรวงษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ขามสะแกแสง)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายถนัด ภูมิอภินันท์
  นายถนัด ภูมิอภินันท์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ขามทะเลสอ)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นางนิตยา เกษประเสริฐ
  นางนิตยา เกษประเสริฐ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โนนสูง)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

 • นายวัชระ กานตวนิชกูร
  นายวัชระ กานตวนิชกูร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บัวใหญ่)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นางสาววาสนา นามไพร
  นางสาววาสนา นามไพร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองบุญมาก)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายเสริมศักดิ์ ถวัลยรัตน์
  นายเสริมศักดิ์ ถวัลยรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บัวลาย)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายอรพิณ โกสุมภ์ศิริ
  นายอรพิณ โกสุมภ์ศิริ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สูงเนิน)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

 • นายอุดม สร้อยแสงพันธุ์
  นายอุดม สร้อยแสงพันธุ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ด่านขุนทด)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์
  นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายคเชนทร์ สร้อยจำปี
  นายคเชนทร์ สร้อยจำปี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สีคิ้ว)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายชัยชนะ นารถสูงเนิน
  นายชัยชนะ นารถสูงเนิน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สีคิ้ว)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

 • นายณัฐภูมิ สันฉิมพลี
  นายณัฐภูมิ สันฉิมพลี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ปักธงชัย)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายธีรพงศ์ คณาศักดิ์
  นายธีรพงศ์ คณาศักดิ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายวีระศักดิ์ บุญเพลิง
  นายวีระศักดิ์ บุญเพลิง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นางวันเพ็ญ อ่อนวงษ์
  นางวันเพ็ญ อ่อนวงษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

 • นางสาวธรศิญา เชื้อสระคู
  นางสาวธรศิญา เชื้อสระคู

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครราชสีมา

  นายวิทยา ทองสาย
  นายวิทยา ทองสาย

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครราชสีมา

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางพรรณี คนรู้

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.นครราชสีมา

  นายวิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์
  นายวิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.นครราชสีมา

 • นายผดุง จตุรภักดิ์
  นายผดุง จตุรภักดิ์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.นครราชสีมา

  นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล
  นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.นครราชสีมา

  นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา
  นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายเกรงศักดิ์ ทุมมาลา
  นายเกรงศักดิ์ ทุมมาลา

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พยัคฆภูมิพิสัย)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

 • นางแฉล้ม สุทธมาตย์
  นางแฉล้ม สุทธมาตย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กุดรัง)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายชัยยะ รัตนเกษมชัย
  นายชัยยะ รัตนเกษมชัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พยัคฆภูมิพิสัย)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นางทองนาค แสนภักดี
  นางทองนาค แสนภักดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โกสุมพิสัย)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายประณต พวงศรีคุณ
  นายประณต พวงศรีคุณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ยางสีสุราช)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

 • นายปรีชา ป้อมบุบผา
  นายปรีชา ป้อมบุบผา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เชียงยืน)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายปัญญา ทรมา
  นายปัญญา ทรมา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชื่นชม)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายพีระชัย ธะนะสาร
  นายพีระชัย ธะนะสาร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วาปีปทุม)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายรังสรรค์ นันทะแสน
  นายรังสรรค์ นันทะแสน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาเชือก)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

 • ร้อยตำรวจโทวัลลภ ศรีบุญเรือง
  ร้อยตำรวจโทวัลลภ ศรีบุญเรือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แกดำ)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายสุรชัย ชนะบุญ
  นายสุรชัย ชนะบุญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บรบือ)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายบุญจันทร์ ศรีสมยา
  นายบุญจันทร์ ศรีสมยา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พยัคฆภูมิพิสัย)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายชาญณรงค์ บุญทา
  นายชาญณรงค์ บุญทา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.นาดูน)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

 • นายนิรันดร์ ธนภัทรไกรพร
  นายนิรันดร์ ธนภัทรไกรพร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองมหาสารคาม)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายจิรพงศ์ เพ็ญภักดี
  นายจิรพงศ์ เพ็ญภักดี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.พยัคฆภูมิพิสัย)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายพรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์
  นายพรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองมหาสารคาม)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.มหาสารคาม

 • นางสาวจุฑาพร บุตรสีเขียว
  นางสาวจุฑาพร บุตรสีเขียว

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.มหาสารคาม

  นางสาวพรพัสกร วงษาเวียง
  นางสาวพรพัสกร วงษาเวียง

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.มหาสารคาม

  รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีกิตติกรณ์ บำรุงบุญ
  รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีกิตติกรณ์ บำรุงบุญ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.มหาสารคาม

  นางไคริกา ศิรประภาเดโช
  นางไคริกา ศิรประภาเดโช

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.มหาสารคาม

 • นายดุลย์ปรีดา วงศ์ศรีอาจ
  นายดุลย์ปรีดา วงศ์ศรีอาจ

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.มหาสารคาม

  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายอรรครัตน์ รัตนจันทร์
  นายอรรครัตน์ รัตนจันทร์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองมุกดาหาร)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายนินนนทร์ วงค์กระโซ่
  นายนินนนทร์ วงค์กระโซ่

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดงหลวง)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

 • นายยงยุทธ ไชยสีหา
  นายยงยุทธ ไชยสีหา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คำชะอี)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายวิมาลทอง ยืนยง
  นายวิมาลทอง ยืนยง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นิคมคำสร้อย)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายสุรทิน กุลสุทธิ์
  นายสุรทิน กุลสุทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หว้านใหญ่)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายเสนอ กลางประพันธ์
  นายเสนอ กลางประพันธ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองสูง)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

 • นายอนันต์ ปริปุรณะ
  นายอนันต์ ปริปุรณะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอนตาล)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า
  นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ดอนตาล)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายมานิช วังคะฮาต
  นายมานิช วังคะฮาต

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หว้านใหญ่)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นางจันธะจร พาลึก
  นางจันธะจร พาลึก

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หว้านใหญ่)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

 • นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
  นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองมุกดาหาร)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายปณวรรต กุลตังวัฒนา
  นายปณวรรต กุลตังวัฒนา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองมุกดาหาร)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายสมยศ ชาญจึงถาวร
  นายสมยศ ชาญจึงถาวร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองมุกดาหาร)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ
  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ

  เลขานุการ

  จ.มุกดาหาร

 • นางสาวสุนันทา แย้มฉวาก
  นางสาวสุนันทา แย้มฉวาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.มุกดาหาร

  นางสาวชัชฎาภรณ์ กอผจญ
  นางสาวชัชฎาภรณ์ กอผจญ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.มุกดาหาร

  นายสุรพร ผิวงาม
  นายสุรพร ผิวงาม

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.มุกดาหาร

  นายสมจิตร พิลารัตน์
  นายสมจิตร พิลารัตน์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.มุกดาหาร

 • นางสาวนฤนารถ กลิ่นปทุมทิพย์
  นางสาวนฤนารถ กลิ่นปทุมทิพย์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.มุกดาหาร

  นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา
  นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ยโสธร

  นายเกษมศักดิ์ เอ็มรัตน์
  นายเกษมศักดิ์ เอ็มรัตน์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.มหาชนะชัย)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นายชลยุทธ์ พิมาลัย
  นายชลยุทธ์ พิมาลัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.มหาชนะชัย)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

 • นายทิวา เพิ่มศรี
  นายทิวา เพิ่มศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ป่าติ้ว)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นายบุญทอง วิเศษชาติ
  นายบุญทอง วิเศษชาติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กุดชุม)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นายประเทือง ตาสว่าง
  นายประเทือง ตาสว่าง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ไทยเจริญ)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นางสาวรุ้งลาวัณย์ ศักดิ์สกุลไท
  นางสาวรุ้งลาวัณย์ ศักดิ์สกุลไท

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทรายมูล)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

 • นายอดิเทพ โยธิคาร์
  นายอดิเทพ โยธิคาร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เลิงนกทา)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นายวิทยา ป้องกัน
  นายวิทยา ป้องกัน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ป่าติ้ว)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นายธนารัตน์ แสนเสริม
  นายธนารัตน์ แสนเสริม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.มหาชนะชัย)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นายโชคประสงค์ เหล่าสีนาท
  นายโชคประสงค์ เหล่าสีนาท

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ป่าติ้ว)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

 • นายเกรียงไกร พันธ์สายเชื้อ
  นายเกรียงไกร พันธ์สายเชื้อ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองยโสธร)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นายวิโรจน์ ฉัตรหิรัญย์
  นายวิโรจน์ ฉัตรหิรัญย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองยโสธร)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นางธนมน วัฒนเรืองโกวิท
  นางธนมน วัฒนเรืองโกวิท

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองยโสธร)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ยโสธร

 • นางสาวจุฑาพร บุตรสีเขียว
  นางสาวจุฑาพร บุตรสีเขียว

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ยโสธร

  นายทำนอง บุญเจริญ
  นายทำนอง บุญเจริญ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ยโสธร

  นางเบญจวรรณ นามคง
  นางเบญจวรรณ นามคง

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ยโสธร

  นายประยูร ใบบัว
  นายประยูร ใบบัว

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ยโสธร

 • นายลุย มิ่งขวัญ
  นายลุย มิ่งขวัญ

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ยโสธร

  นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา
  นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายยศพงศ์ พิมพ์ดี
  นายยศพงศ์ พิมพ์ดี

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองร้อยเอ็ด)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายเฉลิม ชมภูแดง
  นายเฉลิม ชมภูแดง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พนมไพร)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

 • นางนฤมล วิเชียรดี
  นางนฤมล วิเชียรดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เสลภูมิ)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายประจักษ์ อาษาธง
  นายประจักษ์ อาษาธง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกษตรวิสัย)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายวรชาติ เชาว์ไวย์
  นายวรชาติ เชาว์ไวย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อาจสามารถ)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายศักดิ์ศรี คณะเจริญ
  นายศักดิ์ศรี คณะเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จตุรพักตรพิมาน)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

 • นายสมดี ไทยทองหลาง
  นายสมดี ไทยทองหลาง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพธิ์ชัย)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นางสมพร โยธะกา
  นางสมพร โยธะกา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสรวง)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายสะอาด ขันอาษา
  นายสะอาด ขันอาษา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพนทราย)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นางพรธิพา ไชยรัตน์
  นางพรธิพา ไชยรัตน์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสรวง)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

 • นายนิติกร ขัติยนนท์
  นายนิติกร ขัติยนนท์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หนองพอก)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายณัสม์ธนจักร จัตวาภักดี
  นายณัสม์ธนจักร จัตวาภักดี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองร้อยเอ็ด)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นางนงคราญ พันธุ์ชัย
  นางนงคราญ พันธุ์ชัย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เสลภูมิ)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายยุทธนา คุณกิตติยานนท์
  นายยุทธนา คุณกิตติยานนท์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองร้อยเอ็ด)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

 • นายเรืองศักดิ์ รัตนโภคาสถิต
  นายเรืองศักดิ์ รัตนโภคาสถิต

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองร้อยเอ็ด)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายพงษ์ศิลป์ สิมวิเศษ
  นายพงษ์ศิลป์ สิมวิเศษ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.จตุรพักตรพิมาน)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายปองพล คงมั่น
  นายปองพล คงมั่น

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.โพธิ์ชัย)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ร้อยเอ็ด

 • นางสาวจุฑาพร บุตรสีเขียว
  นางสาวจุฑาพร บุตรสีเขียว

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ร้อยเอ็ด

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายกฤต อรรคศรีวร

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ร้อยเอ็ด

  นายอุปกรณ์ ดีเสมอ
  นายอุปกรณ์ ดีเสมอ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ร้อยเอ็ด

  นางสาวรภิวัน มณีกรกานต์
  นางสาวรภิวัน มณีกรกานต์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ร้อยเอ็ด

 • นายธีรัตน์ บางเพ็ชร
  นายธีรัตน์ บางเพ็ชร

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ร้อยเอ็ด

  นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส
  นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. เลย

  นางนิศากร ไชยคุณ
  นางนิศากร ไชยคุณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาด้วง)
  ก.ธ.จ. เลย

  นายยงยุทธ ศรีหล่อเหล็ก
  นายยงยุทธ ศรีหล่อเหล็ก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองเลย)
  ก.ธ.จ. เลย

 • นายยุทธ บุญเกษ
  นายยุทธ บุญเกษ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังสะพุง)
  ก.ธ.จ. เลย

  นายวิชัย พิมพ์ศรี
  นายวิชัย พิมพ์ศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองหิน)
  ก.ธ.จ. เลย

  นายสุริยา ดีอุดมจันทร์
  นายสุริยา ดีอุดมจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เชียงคาน)
  ก.ธ.จ. เลย

  นายแสวง ดาปะ
  นายแสวง ดาปะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ภูหลวง)
  ก.ธ.จ. เลย

 • นายอภิวัฒน์ มาดี
  นายอภิวัฒน์ มาดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปากชม)
  ก.ธ.จ. เลย

  นายอารีย์ สูงแข็ง
  นายอารีย์ สูงแข็ง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ผาขาว)
  ก.ธ.จ. เลย

  นายอุดร แสวงผล
  นายอุดร แสวงผล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ด่านซ้าย)
  ก.ธ.จ. เลย

  นายชาติชาย สุจิมงคล
  นายชาติชาย สุจิมงคล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.นาด้วง)
  ก.ธ.จ. เลย

 • นายวิษณุ กุจะพันธ์
  นายวิษณุ กุจะพันธ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เอราวัณ)
  ก.ธ.จ. เลย

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายภิญโญ ดีมั่น

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ปากชม)
  ก.ธ.จ. เลย

  นายเดช วัฒนาวิทยานุกูล
  นายเดช วัฒนาวิทยานุกูล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เชียงคาน)
  ก.ธ.จ. เลย

  นางจันทร์เพ็ญ แสงเจริญรัตน์
  นางจันทร์เพ็ญ แสงเจริญรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองเลย)
  ก.ธ.จ. เลย

 • นายธีรชัย มยุรา
  นายธีรชัย มยุรา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองเลย)
  ก.ธ.จ. เลย

  นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ

  จ.เลย

  นางสาวณภชนก พรมคำ
  นางสาวณภชนก พรมคำ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เลย

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายนราวุฒิ รัตนัง

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.เลย

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ พันชะโก

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.เลย

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวิเศษ ศรีประเสริฐ

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.เลย

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวุฒิพงศ์ เนติธีรัตน์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.เลย

  นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา
  นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

 • นายชาญณรงค์ ทวีสาร
  นายชาญณรงค์ ทวีสาร

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองศรีสะเกษ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  ดาบตำรวจฉัตรชัย จันทะศิลา
  ดาบตำรวจฉัตรชัย จันทะศิลา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองศรีสะเกษ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายฐาปนพงศ์  ริมหนองอ่าง
  นายฐาปนพงศ์ ริมหนองอ่าง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองศรีสะเกษ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายนิคม สิงห์ดง
  นายนิคม สิงห์ดง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อุทุมพรพิสัย)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

 • นายนิรันดร์ บัวศิริ
  นายนิรันดร์ บัวศิริ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ภูสิงห์)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นางเนตรชนก ยามรัมย์
  นางเนตรชนก ยามรัมย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ยางชุมน้อย)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายประจักษ์ ยิ่งยง
  นายประจักษ์ ยิ่งยง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ราษีไศล)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายสมพงษ์ มงคลชัยพาณิชย์
  นายสมพงษ์ มงคลชัยพาณิชย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

 • นายสมพร เหล่าเจริญ
  นายสมพร เหล่าเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ขุนหาญ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายสุพิช แดงบุญเรือง
  นายสุพิช แดงบุญเรือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศิลาลาด)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายเสริม บุญธรรม
  นายเสริม บุญธรรม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บึงบูรพ์)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายอรุณ พรหมคุณ
  นายอรุณ พรหมคุณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ห้วยทับทัน)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

 • นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม
  นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ขุนหาญ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายพสิษฐ์ จันทรเภา
  นายพสิษฐ์ จันทรเภา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ขุนหาญ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายปิยะมิตร บัวตัน
  นายปิยะมิตร บัวตัน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.น้ำเกลี้ยง)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นางสาวสายเพชร พิมศร
  นางสาวสายเพชร พิมศร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองศรีสะเกษ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

 • นายวิทวัส ไตรสรณกุล
  นายวิทวัส ไตรสรณกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ไพรบึง)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นางสาวชุติพร ภัทร์วุฒิกุล
  นางสาวชุติพร ภัทร์วุฒิกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองศรีสะเกษ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นางสาวบุศรา อินทร์ชะตา
  นางสาวบุศรา อินทร์ชะตา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองศรีสะเกษ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นางอรุณรัตน์ ศรีสมุทร
  นางอรุณรัตน์ ศรีสมุทร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.อุทุมพรพิสัย)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

 • นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ศรีสะเกษ

  นางสาวจุฑาพร บุตรสีเขียว
  นางสาวจุฑาพร บุตรสีเขียว

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ศรีสะเกษ

  นายสุริภาศ สีหะวงษ์
  นายสุริภาศ สีหะวงษ์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ศรีสะเกษ

  นายสุพิชัย หล่าสกุล
  นายสุพิชัย หล่าสกุล

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ศรีสะเกษ

 • นายสุทิน ไชยวัฒน์
  นายสุทิน ไชยวัฒน์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ศรีสะเกษ

  นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส
  นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. หนองคาย

  นายอนุสรณ์ วุฒิชาติ
  นายอนุสรณ์ วุฒิชาติ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพนพิสัย)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นายชาคริตชัย จอมแจ้ง
  นายชาคริตชัย จอมแจ้ง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าบ่อ)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

 • นายนายทองดี สินลา
  นายนายทองดี สินลา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพธิ์ตาก)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นางพงค์ศรี สุวรรณประภา
  นางพงค์ศรี สุวรรณประภา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สระใคร)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นายภูวิศ เพียงรวี
  นายภูวิศ เพียงรวี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สังคม)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นายสนธยา เพ็งนิล
  นายสนธยา เพ็งนิล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีเชียงใหม่)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

 • นายสุรเชษฐ์ นนละพล
  นายสุรเชษฐ์ นนละพล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองหนองคาย)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นายเจริญ จันทวงศ์
  นายเจริญ จันทวงศ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ท่าบ่อ)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นายนครินทร์ ทุมมาปักษ์
  นายนครินทร์ ทุมมาปักษ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ท่าบ่อ)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นายสุรัช ชมภูวิเศษ
  นายสุรัช ชมภูวิเศษ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ท่าบ่อ)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

 • นางสาวดวงใจ สุขเกษมสิน
  นางสาวดวงใจ สุขเกษมสิน

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองหนองคาย)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นายพฤทธิ์ โคตรจรัส
  นายพฤทธิ์ โคตรจรัส

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองหนองคาย)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวนฤมล รักษาภักดี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองหนองคาย)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ

  จ.หนองคาย

 • นางสาวณภชนก พรมคำ
  นางสาวณภชนก พรมคำ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.หนองคาย

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธนวัฒน์ วิไล

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.หนองคาย

  นายบุญธรรม ดีหมั่น
  นายบุญธรรม ดีหมั่น

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.หนองคาย

  นายเกรียงศักดิ์ ถวายชัย
  นายเกรียงศักดิ์ ถวายชัย

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.หนองคาย

 • นายอภิรักษ์ รัชตเมธี
  นายอภิรักษ์ รัชตเมธี

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.หนองคาย

  นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส
  นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นายผาภูมิ  ปัดถาวะโร
  นายผาภูมิ ปัดถาวะโร

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.นากลาง)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นายเกรียงไกร ไทยอ่อน
  นายเกรียงไกร ไทยอ่อน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โนนสัง)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

 • นายจำนงค์ จีนบัว
  นายจำนงค์ จีนบัว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองหนองบัวลำภู)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  ร้อยโทมานิตย์ อ่อนท้าว
  ร้อยโทมานิตย์ อ่อนท้าว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สุวรรณคูหา)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นางเรณู พัฒนาศรี
  นางเรณู พัฒนาศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีบุญเรือง)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นายศรีศักดิ์ อุปมา
  นายศรีศักดิ์ อุปมา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นากลาง)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

 • นายสยาม ศิลา
  นายสยาม ศิลา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาวัง)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นายไพบูลย์ แฝงเมืองคุก
  นายไพบูลย์ แฝงเมืองคุก

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ศรีบุญเรือง)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นายวิไล มาสอน
  นายวิไล มาสอน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ศรีบุญเรือง)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นายชัยสิทธิ์ ชัยชนะสุวัฒน์
  นายชัยสิทธิ์ ชัยชนะสุวัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองหนองบัวลำภู)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

 • นายวนัส คำวันสา
  นายวนัส คำวันสา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองหนองบัวลำภู)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นายสุดใจ พนมเขต
  นายสุดใจ พนมเขต

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองหนองบัวลำภู)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ

  จ.หนองบัวลำภู

  นางสาวณภชนก พรมคำ
  นางสาวณภชนก พรมคำ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.หนองบัวลำภู

 • นายธีระ ใจเพชร
  นายธีระ ใจเพชร

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.หนองบัวลำภู

  นายสุพล แก้วปัญญา
  นายสุพล แก้วปัญญา

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.หนองบัวลำภู

  นายวินัย รัตนพลที
  นายวินัย รัตนพลที

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.หนองบัวลำภู

  นายเอกภพ ดารีย์
  นายเอกภพ ดารีย์

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.หนองบัวลำภู

 • นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา
  นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นายชาตรี ศรีจันทร์
  นายชาตรี ศรีจันทร์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เสนางคนิคม)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นายเกษมสันต์ แสงสิงแก้ว
  นายเกษมสันต์ แสงสิงแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พนา)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นายธีระชาติ ไชยวงค์
  นายธีระชาติ ไชยวงค์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองอำนาจเจริญ)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

 • นายเพชร นางาม
  นายเพชร นางาม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปทุมราชวงศา)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นางสาวภัคพร บุญเคล้า
  นางสาวภัคพร บุญเคล้า

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลืออำนาจ)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นายวิจิตร ถิ่นระหา
  นายวิจิตร ถิ่นระหา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชานุมาน)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นายสำเนียง คูณเมือง
  นายสำเนียง คูณเมือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หัวตะพาน)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

 • นายหนูพันธ์ ธรรมบุตร
  นายหนูพันธ์ ธรรมบุตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เสนางคนิคม)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นายณฐกร วรรณะวัลย์
  นายณฐกร วรรณะวัลย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองอำนาจเจริญ)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นายอุทัย พลสีทา
  นายอุทัย พลสีทา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองอำนาจเจริญ)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นายพงศ์อนันต์ พงศ์วศิน
  นายพงศ์อนันต์ พงศ์วศิน

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองอำนาจเจริญ)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

 • นายมานิต จงจิตต์เวชกุล
  นายมานิต จงจิตต์เวชกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองอำนาจเจริญ)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นายชัยวัฒน์ ฤทธิทิศ
  นายชัยวัฒน์ ฤทธิทิศ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองอำนาจเจริญ)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อำนาจเจริญ

  นางสาวจุฑาพร บุตรสีเขียว
  นางสาวจุฑาพร บุตรสีเขียว

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อำนาจเจริญ

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายปิยศักดิ์ เกิดสุข

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.อำนาจเจริญ

  พันเอก(พิเศษ) อนันต์ กินาวงศ์
  พันเอก(พิเศษ) อนันต์ กินาวงศ์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.อำนาจเจริญ

  นายนิวัฒน์ สู่เสน
  นายนิวัฒน์ สู่เสน

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.อำนาจเจริญ

  นายถวัลย์ นิยมพานิชพัฒนา
  นายถวัลย์ นิยมพานิชพัฒนา

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.อำนาจเจริญ

 • นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส
  นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายคงศักดิ์ จันทา
  นายคงศักดิ์ จันทา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พิบูลย์รักษ์)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายชวน บุญแสนแผน
  นายชวน บุญแสนแผน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เพ็ญ)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นางชะดา ละดาดาษ
  นางชะดา ละดาดาษ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กู่แก้ว)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

 • นางบุษบา วงษ์หงษ์สา
  นางบุษบา วงษ์หงษ์สา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กุมภวาปี)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นางพะเยาว์ งอกทรัพย์
  นางพะเยาว์ งอกทรัพย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งฝน)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายเล็ก วุฒิศรี
  นายเล็ก วุฒิศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองวัวซอ)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวิชัย มีพลงาม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองแสง)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

 • นายสำเนียง ศิริรัตนพงษ์
  นายสำเนียง ศิริรัตนพงษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองอุดรธานี)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายสุรจิตร ขันธวิชัย
  นายสุรจิตร ขันธวิชัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ไชยวาน)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นางสาวศิวิมล คำมุงคุณ
  นางสาวศิวิมล คำมุงคุณ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บ้านดุง)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  ร้อยตรีถวิล บุดดีคำ
  ร้อยตรีถวิล บุดดีคำ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ทุ่งฝน)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

 • นายคุณาวุฒิ ดอนกลอย
  นายคุณาวุฒิ ดอนกลอย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พิบูลย์รักษ์)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายวัชรพงษ์ กันฤทธิ์
  นายวัชรพงษ์ กันฤทธิ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.น้ำโสม)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์
  นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายสัญญาพงศ์ ต่อสหะกุลเจริญ
  นายสัญญาพงศ์ ต่อสหะกุลเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

 • ว่าที่ร้อยโทอิสเรศณุชิตถ์ จันทร์ศรี
  ว่าที่ร้อยโทอิสเรศณุชิตถ์ จันทร์ศรี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายชานนท์ เศรษฐแสงศรี
  นายชานนท์ เศรษฐแสงศรี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ

  จ.อุดรธานี

  นางสาวณภชนก พรมคำ
  นางสาวณภชนก พรมคำ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุดรธานี

 • นางนภาพร แก้วสี
  นางนภาพร แก้วสี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.อุดรธานี

  นายนวคม เสมา
  นายนวคม เสมา

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.อุดรธานี

  นายบัญชา กันหาสินธุ์
  นายบัญชา กันหาสินธุ์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.อุดรธานี

  นายดุสิต พรหมสิทธิ์
  นายดุสิต พรหมสิทธิ์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.อุดรธานี

สื่อวีดิทัศน์
สื่อโทรทัศน์
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
27 ก.ย. 2566
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
27 ก.ย. 2566
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ ๕)
26 ก.ย. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2566
26 ก.ย. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2566
อ่านต่อ >
22 ก.ย. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2566
อ่านต่อ >
22 ก.ย. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2566
อ่านต่อ >