ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

รูปภาพแผนที่ประเทศไทยแผนที่แสดงข้อมูล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
 • ภาคใต้ชายแดน
             ดูรายละเอียด >
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ระหว่าง 5 หน่วยงาน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
เขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
 • นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์
  นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สงขลา

  นายเสถียร มณีโรจน์
  นายเสถียร มณีโรจน์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสงขลา)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นางปราณี มณีดุลย์
  นางปราณี มณีดุลย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สทิงพระ)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายไพโรจน์ อ่อนเรือง
  นายไพโรจน์ อ่อนเรือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หาดใหญ่)
  ก.ธ.จ. สงขลา

 • ร้อยตรีภิรมย์ ทองจารึก
  ร้อยตรีภิรมย์ ทองจารึก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาหม่อม)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นางส่งศรี พิพัฒน์พงศธร
  นางส่งศรี พิพัฒน์พงศธร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เทพา)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายสวัสดิ์ ทองแก้ว
  นายสวัสดิ์ ทองแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาทวี)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายสัมพันธ์ ละอองจิตต์
  นายสัมพันธ์ ละอองจิตต์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คลองหอยโข่ง)
  ก.ธ.จ. สงขลา

 • นายอับดลม่าเหลก หัดเหม
  นายอับดลม่าเหลก หัดเหม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จะนะ)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายอุรัตน์ ดิสโร
  นายอุรัตน์ ดิสโร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กระแสสินธุ์)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายประสิทธิ์ ช่วยชูสกุล
  นายประสิทธิ์ ช่วยชูสกุล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หาดใหญ่)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายกมล รักร่วม
  นายกมล รักร่วม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสงขลา)
  ก.ธ.จ. สงขลา

 • นายจตุรงค์ พรหมอินทร์
  นายจตุรงค์ พรหมอินทร์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สิงหนคร)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายฟาร์รุก หมะจิ
  นายฟาร์รุก หมะจิ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.จะนะ)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา
  นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.หาดใหญ่)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายมานะ ศรีพิทักษ์
  นายมานะ ศรีพิทักษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองสงขลา)
  ก.ธ.จ. สงขลา

 • นายเจียร ธีรวราภรณ์
  นายเจียร ธีรวราภรณ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.กระแสสินธุ์)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายมฤตย์ ไกรสุรสีห์
  นายมฤตย์ ไกรสุรสีห์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.กระแสสินธุ์)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง
  นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สงขลา

  นายณรงค์ฤทธิ์ ลีดีศรี
  นายณรงค์ฤทธิ์ ลีดีศรี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สงขลา

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเสฐียรพงษ์ แก้วเพชร

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สงขลา

  นายมูลสิทธิพงศ์ มากชูชิต
  นายมูลสิทธิพงศ์ มากชูชิต

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สงขลา

  นายอานุภาพ บุญช่วย
  นายอานุภาพ บุญช่วย

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.สงขลา

  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. กระบี่

 • นายภูวดิท ปรีชานนท์
  นายภูวดิท ปรีชานนท์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองกระบี่)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นางจิม เกตุขาว
  นางจิม เกตุขาว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองกระบี่)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  ว่าที่พันตรีเจ๊ะห้าสัน ยะลา
  ว่าที่พันตรีเจ๊ะห้าสัน ยะลา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เหนือคลอง)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายชานนท์ คำเกลี้ยง
  นายชานนท์ คำเกลี้ยง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลำทับ)
  ก.ธ.จ. กระบี่

 • นายธีระศักดิ์ สุดดวง
  นายธีระศักดิ์ สุดดวง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขาพนม)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายปรีชา ประจำน้อย
  นายปรีชา ประจำน้อย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คลองท่อม)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายส้อแหล้ ด้าโอ
  นายส้อแหล้ ด้าโอ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกาะลันตา)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายอมร นพรัตน์
  นายอมร นพรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อ่าวลึก)
  ก.ธ.จ. กระบี่

 • นายยุทธนา อ่าวลึกน้อย
  นายยุทธนา อ่าวลึกน้อย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.อ่าวลึก)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายสุรินทร์ จิตตรง
  นายสุรินทร์ จิตตรง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ปลายพระยา)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายพล ไชยบุตร
  นายพล ไชยบุตร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ลำทับ)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายชาญชิต นาวงศ์ศรี
  นายชาญชิต นาวงศ์ศรี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองกระบี่)
  ก.ธ.จ. กระบี่

 • นายอ้าหลี พึ่งหล้า
  นายอ้าหลี พึ่งหล้า

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองกระบี่)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ

  จ.กระบี่

  นางนภาพร จันทร์สุข
  นางนภาพร จันทร์สุข

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.กระบี่

  นายศักรินทร์ ปุรินทราภิบาล
  นายศักรินทร์ ปุรินทราภิบาล

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.กระบี่

 • นายไมตรี บุญยัง
  นายไมตรี บุญยัง

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.กระบี่

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสำคัญ เพชรทอง

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.กระบี่

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.กระบี่

  นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์
  นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ชุมพร

 • นายสง่า ศรีภา
  นายสง่า ศรีภา

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สวี)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  พันตำรวจโทนิพนธ์ ธรรมาภิรมย์
  พันตำรวจโทนิพนธ์ ธรรมาภิรมย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองชุมพร)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายประเสริฐ มวลน้อย
  นายประเสริฐ มวลน้อย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พะโต๊ะ)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายพิจิตร อ่อนละมัย
  นายพิจิตร อ่อนละมัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปะทิว)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

 • นายวิโรจน์ เครือหงษ์
  นายวิโรจน์ เครือหงษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หลังสวน)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายสุจิตร คงแก้ว
  นายสุจิตร คงแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งตะโก)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายโอภาส โชติช่วง
  นายโอภาส โชติช่วง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ละแม)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายสุรเชษฐ์ ไทยสวี
  นายสุรเชษฐ์ ไทยสวี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สวี)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

 • นายณัฐวัฒน์ โชติกสถิตย์
  นายณัฐวัฒน์ โชติกสถิตย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สวี)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายวิรัช เพชรพิรุณ
  นายวิรัช เพชรพิรุณ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองชุมพร)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายกมล เรืองตระกูล
  นายกมล เรืองตระกูล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองชุมพร)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นางสาวอุไรวรรณ จินตวร
  นางสาวอุไรวรรณ จินตวร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองชุมพร)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

 • นายชิดชัย ชาญวานิชกิจ
  นายชิดชัย ชาญวานิชกิจ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองชุมพร)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง
  นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ชุมพร

  นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ชุมพร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางจุรีรัตน์ รัตนศิลา

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ชุมพร

 • นายสมพงษ์ อินทรสุวรรณ
  นายสมพงษ์ อินทรสุวรรณ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ชุมพร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางชุติมา มณีโชติ

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ชุมพร

  นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์
  นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายชาลี ชูโลก
  นายชาลี ชูโลก

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ฉวาง)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

 • นายณัฐวีร์ ภูมี
  นายณัฐวีร์ ภูมี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายประยูร เจริญขุน
  นายประยูร เจริญขุน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปากพนัง)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นางวิภาวดี ชูช่วย
  นางวิภาวดี ชูช่วย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จุฬาภรณ์)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายวีระพงศ์ สกล
  นายวีระพงศ์ สกล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หัวไทร)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

 • นายศักดิ์อนันต์ อากาศโชติ
  นายศักดิ์อนันต์ อากาศโชติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พระพรหม)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายสง่า ทองคำ
  นายสง่า ทองคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ช้างกลาง)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายสมบูรณ์ กุลภักดี
  นายสมบูรณ์ กุลภักดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งสง)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายสุชาติ หนูหนอง
  นายสุชาติ หนูหนอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาบอน)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

 • นายสุธีป อาจไพรินทร์
  นายสุธีป อาจไพรินทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชะอวด)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายอิสระ ตัวตั้ง
  นายอิสระ ตัวตั้ง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เฉลิมพระเกียรติ)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายอุดมศักดิ์ นวลนุช
  นายอุดมศักดิ์ นวลนุช

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พรหมคีรี)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายปิยะ พจน์จำเนียร
  นายปิยะ พจน์จำเนียร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

 • นายโกเมศวร์ นนทามิตร
  นายโกเมศวร์ นนทามิตร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พรหมคีรี)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายสมชาย เพชรมาตศรี
  นายสมชาย เพชรมาตศรี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ทุ่งสง)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายเกรียงศักดิ์ โฆษิตกุลพร
  นายเกรียงศักดิ์ โฆษิตกุลพร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายแพทย์พรชัย ลีลานิพนธ์
  นายแพทย์พรชัย ลีลานิพนธ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

 • นายพงศ์พันธ์ รัตนมุสิก
  นายพงศ์พันธ์ รัตนมุสิก

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ทุ่งสง)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสุรินทร์ สิริชยานนท์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง
  นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครศรีธรรมราช

  นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครศรีธรรมราช

 • นางสาวธันยพรรษ จันทร์ทอง
  นางสาวธันยพรรษ จันทร์ทอง

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.นครศรีธรรมราช

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเจษฎา สมาธิ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.นครศรีธรรมราช

  นายวิรัตน์ นิ่มวิจิตร
  นายวิรัตน์ นิ่มวิจิตร

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.นครศรีธรรมราช

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสุภัทร คชเชน

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.นครศรีธรรมราช

 • นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ระนอง

  นายนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง
  นายนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองระนอง)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นายกมล วิภาดาพิสุทธิ์
  นายกมล วิภาดาพิสุทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองระนอง)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นายชำนาญ อุ่นขาว
  นายชำนาญ อุ่นขาว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สุขสำราญ)
  ก.ธ.จ. ระนอง

 • นายนิคม ร่วมสุข
  นายนิคม ร่วมสุข

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กระบุรี)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายไพบูลย์ ภาสะเตมีย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ละอุ่น)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นายสมชาย หัสจักร์
  นายสมชาย หัสจักร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กะเปอร์)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นายธนกร บริสุทธิญาณี
  นายธนกร บริสุทธิญาณี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองระนอง)
  ก.ธ.จ. ระนอง

 • นายสุรพล วัฒนจิตต์
  นายสุรพล วัฒนจิตต์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กะเปอร์)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นายสิปปกร กรสัจจา
  นายสิปปกร กรสัจจา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กระบุรี)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายพรศักดิ์ แก้วถาวร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองระนอง)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นางสาวจรรยา จินดาดำ
  นางสาวจรรยา จินดาดำ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองระนอง)
  ก.ธ.จ. ระนอง

 • นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ

  จ.ระนอง

  นางนภาพร จันทร์สุข
  นางนภาพร จันทร์สุข

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ระนอง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวรรธนเศรษฐ์ เดชพิชัย

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ระนอง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมชาย วัชระสุขโพธิ์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ระนอง

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายพรชัย เอี่ยมโสภณ

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ระนอง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวัชรินทร์ เอกดำรงค์

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.ระนอง

  นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์
  นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายสำราญ ครรชิต
  นายสำราญ ครรชิต

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พนม)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

 • นายกมล ผลแรก
  นายกมล ผลแรก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอนสัก)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายการุญ หีตอักษร
  นายการุญ หีตอักษร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พุนพิน)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายโกวิทย์ บุญล่อง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงสระ)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายเจอะ เอียดตน
  นายเจอะ เอียดตน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กาญจนดิษฐ์)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

 • นางชุติมา สาเมือง
  นางชุติมา สาเมือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าฉาง)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายพิทักษ์ บาลเมือง
  นายพิทักษ์ บาลเมือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านตาขุน)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวิทยา สุขสม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกาะสมุย)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายวินัย ทองรอด
  นายวินัย ทองรอด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านนาเดิม)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

 • นางสาวมณทิรา จำปา
  นางสาวมณทิรา จำปา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสุราษฎร์ธานี)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายปรีชา จงจิตร
  นายปรีชา จงจิตร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เวียงสระ)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายเจษฎา หมื่นแสน
  นายเจษฎา หมื่นแสน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ดอนสัก)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายเวช เพชรชู
  นายเวช เพชรชู

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บ้านตาขุน)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

 • นายดิฐ วิชัยดิษฐ
  นายดิฐ วิชัยดิษฐ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสุราษฎร์ธานี)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายพีระพล นันทวงษ์
  นายพีระพล นันทวงษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสุราษฎร์ธานี)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายโอษิษฐ์ ศิริเวช
  นายโอษิษฐ์ ศิริเวช

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสุราษฎร์ธานี)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายจตุพร วัชรานาถ
  นายจตุพร วัชรานาถ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองสุราษฎร์ธานี)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

 • นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง
  นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุราษฎร์ธานี

  นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุราษฎร์ธานี

  นายสมชาย เลื่อนนก
  นายสมชาย เลื่อนนก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สุราษฎร์ธานี

  นายประสิทธิ์ ชุมศรี
  นายประสิทธิ์ ชุมศรี

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สุราษฎร์ธานี

 • นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ตรัง

  ดาบตำรวจชัยวัฒน์ เส้งนุ้ย
  ดาบตำรวจชัยวัฒน์ เส้งนุ้ย

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองตรัง)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายกฤตเมธ เพียรดี
  นายกฤตเมธ เพียรดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กันตัง)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  จ่าสิบเอกชิษณุพงศ์ นุ่นแก้ว
  จ่าสิบเอกชิษณุพงศ์ นุ่นแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.รัษฎา)
  ก.ธ.จ. ตรัง

 • นายทองขาล กันหาจันทร์
  นายทองขาล กันหาจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองตรัง)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายนิด จันทร์พุ่ม
  นายนิด จันทร์พุ่ม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ย่านตาขาว)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นางพงค์พันธุ์ เมืองพูล
  นางพงค์พันธุ์ เมืองพูล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาโยง)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายยุทธิชัย กิจปกรณ์สันติ
  นายยุทธิชัย กิจปกรณ์สันติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปะเหลียน)
  ก.ธ.จ. ตรัง

 • นายเสวียน สังขโชติ
  นายเสวียน สังขโชติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ห้วยยอด)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายณัฐปคัลภ์ สีสุข
  นายณัฐปคัลภ์ สีสุข

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ห้วยยอด)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายณัฐพนธ์ ชูเพ็ง
  นายณัฐพนธ์ ชูเพ็ง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.วังวิเศษ)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  ดาบตำรวจเจริญ รักษา
  ดาบตำรวจเจริญ รักษา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.ปะเหลียน)
  ก.ธ.จ. ตรัง

 • นายชัยวุฒิ สวัสดิรักษ์
  นายชัยวุฒิ สวัสดิรักษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองตรัง)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายสมปอง รัตนนำไชย
  นายสมปอง รัตนนำไชย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองตรัง)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ตรัง

  นางนภาพร จันทร์สุข
  นางนภาพร จันทร์สุข

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ตรัง

 • นางสาวธัญรัศม์ ไตรพันธ์รัชตะ
  นางสาวธัญรัศม์ ไตรพันธ์รัชตะ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ตรัง

  นายวิโรจน์ อินสว่าง
  นายวิโรจน์ อินสว่าง

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ตรัง

  นายประเทือง ศรีคง
  นายประเทือง ศรีคง

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ตรัง

  นายวิชาญ สังฆนาคินทร์
  นายวิชาญ สังฆนาคินทร์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ตรัง

 • นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พังงา

  นายสุรชัย ชินโสภณพันธ์
  นายสุรชัย ชินโสภณพันธ์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.ตะกั่วป่า)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายนิคม โรมินทร์
  นายนิคม โรมินทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกาะยาว)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายนิวัติ สุมาลี
  นายนิวัติ สุมาลี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทับปุด)
  ก.ธ.จ. พังงา

 • นายประวิทย์ ยมนา
  นายประวิทย์ ยมนา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตะกั่วทุ่ง)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายวิโรจน์ มีเสน
  นายวิโรจน์ มีเสน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คุระบุรี)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายสมศักดิ์ ไชเดโช
  นายสมศักดิ์ ไชเดโช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตะกั่วป่า)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายสุนทร น้อมสุทธิกุล
  นายสุนทร น้อมสุทธิกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท้ายเหมือง)
  ก.ธ.จ. พังงา

 • นายสุภาพ สุขารมณ์
  นายสุภาพ สุขารมณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองพังงา)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายไพรัช ไตรศรี
  นายไพรัช ไตรศรี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ตะกั่วทุ่ง)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายสมพร ศรีวิจิตร
  นายสมพร ศรีวิจิตร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ตะกั่วทุ่ง)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายโกวิทย์ ว่องปลูกศิลป์
  นายโกวิทย์ ว่องปลูกศิลป์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองพังงา)
  ก.ธ.จ. พังงา

 • นายบุญชู แพใหญ่
  นายบุญชู แพใหญ่

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ท้ายเหมือง)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายประมวล แซ่โง้ว
  นายประมวล แซ่โง้ว

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.ตะกั่วป่า)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พังงา

  นางนภาพร จันทร์สุข
  นางนภาพร จันทร์สุข

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พังงา

 • นางสาวภัทรกันยา ชูวงศ์
  นางสาวภัทรกันยา ชูวงศ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.พังงา

  นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์
  นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายก้อหลัด บุญมี
  นายก้อหลัด บุญมี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กงหรา)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นางกาญจนา ผอมดำ
  นางกาญจนา ผอมดำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีนครินทร์)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

 • นายธนกฤต เขียวหอม
  นายธนกฤต เขียวหอม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ป่าบอน)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายธิติ สิทธิศักดิ์
  นายธิติ สิทธิศักดิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ควนขนุน)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายประพิศ คงหนู
  นายประพิศ คงหนู

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ป่าพะยอม)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายประสิทธิ์ หนูนุ่ม
  นายประสิทธิ์ หนูนุ่ม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปากพะยูน)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

 • นายเริ่ม เพชรศรี
  นายเริ่ม เพชรศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองพัทลุง)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายสมปอง ทองหนูนุ้ย
  นายสมปอง ทองหนูนุ้ย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีบรรพต)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายสมมาตร มีเสน
  นายสมมาตร มีเสน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางแก้ว)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายโกศล ชนะพันธุ์
  นายโกศล ชนะพันธุ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองพัทลุง)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

 • นายปราถนา ฤทธิเรือง
  นายปราถนา ฤทธิเรือง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองพัทลุง)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายสมพร มิ่งสกุล
  นายสมพร มิ่งสกุล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เขาชัยสน)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายเคนทร์ หนูฤทธิ์
  นายเคนทร์ หนูฤทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองพัทลุง)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายพิบูลย์ชาติ ตั้งติเวชกุล
  นายพิบูลย์ชาติ ตั้งติเวชกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองพัทลุง)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

 • นายปรีชา อภัยยานุกร
  นายปรีชา อภัยยานุกร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองพัทลุง)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง
  นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พัทลุง

  นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พัทลุง

  นางสาวจิณตกาญ เกตุแก้ว
  นางสาวจิณตกาญ เกตุแก้ว

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.พัทลุง

 • นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นายกฤษฎา ตันสกุล
  นายกฤษฎา ตันสกุล

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.กะทู้)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นางสาวศุภสิมา สังวาลย์
  นางสาวศุภสิมา สังวาลย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กะทู้)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นายสมประสงค์ เอี่ยมสกุล
  นายสมประสงค์ เอี่ยมสกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองภูเก็ต)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

 • นายสันต์ วรรณวิชัยกุล
  นายสันต์ วรรณวิชัยกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ถลาง)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นายประวัติ พิมานพรหม
  นายประวัติ พิมานพรหม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ถลาง)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นายพงษ์สิงห์ ณ นคร
  นายพงษ์สิงห์ ณ นคร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองภูเก็ต)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นายสุรภูมิ หลักเลิศ
  นายสุรภูมิ หลักเลิศ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ถลาง)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

 • นายจรัล ส่างสาร
  นายจรัล ส่างสาร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองภูเก็ต)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นายชริน ธำรงเกียรติกุล
  นายชริน ธำรงเกียรติกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองภูเก็ต)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ภูเก็ต

  นางนภาพร จันทร์สุข
  นางนภาพร จันทร์สุข

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ภูเก็ต

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธีรพงษ์ นิลรัตน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ภูเก็ต

  นางสาวเชิญพร กาญจนสายะ
  นางสาวเชิญพร กาญจนสายะ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ภูเก็ต

  นายเกรียงศักดิ์ สุขสมบูรณ์
  นายเกรียงศักดิ์ สุขสมบูรณ์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ภูเก็ต

  นายปิยเดช เชื้อฉลาด
  นายปิยเดช เชื้อฉลาด

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ภูเก็ต

 • นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สตูล

  นายสาฝีอี โต๊ะบู
  นายสาฝีอี โต๊ะบู

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าแพ)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายบุญมาก สองเมือง
  นายบุญมาก สองเมือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ละงู)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายพัชราวุธ ชื่นอารมณ์
  นายพัชราวุธ ชื่นอารมณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งหว้า)
  ก.ธ.จ. สตูล

 • นายวิรัช ลีลาพิทักษ์
  นายวิรัช ลีลาพิทักษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ควนกาหลง)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายสน ปะดุกา
  นายสน ปะดุกา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ควนโดน)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายสุธา อินยอด
  นายสุธา อินยอด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.มะนัง)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายสุรักษ์ ติ้นสกุล
  นายสุรักษ์ ติ้นสกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสตูล)
  ก.ธ.จ. สตูล

 • นายประเสริฐ แซ่อึ้ง
  นายประเสริฐ แซ่อึ้ง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ทุ่งหว้า)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายณัฐพงศ์ หวันหะสัน
  นายณัฐพงศ์ หวันหะสัน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ควนโดน)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายหวันสมาน ปะดุกา
  นายหวันสมาน ปะดุกา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ควนโดน)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายสมชาย ตันติ์ศรีสกุล
  นายสมชาย ตันติ์ศรีสกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสตูล)
  ก.ธ.จ. สตูล

 • นายชวรณ สุธาพาณิชย์
  นายชวรณ สุธาพาณิชย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองสตูล)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายอาณัติ โชติพัฒนกิจ
  นายอาณัติ โชติพัฒนกิจ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ควนโดน)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สตูล

  นางนภาพร จันทร์สุข
  นางนภาพร จันทร์สุข

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สตูล

 • นางสาวนภพร เกษรพันธุ์
  นางสาวนภพร เกษรพันธุ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สตูล

  นายศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล
  นายศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สตูล

  นายวินัย อุมาจิ
  นายวินัย อุมาจิ

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สตูล

  นายเรืองชัย จงสงวน
  นายเรืองชัย จงสงวน

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.สตูล

สื่อวีดิทัศน์
สื่อโทรทัศน์
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
15 ต.ค. 2562
คำชี้แจง และตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
15 ต.ค. 2562
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ ๔)
23 ส.ค. 2562
บทความเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
23 ส.ค. 2562
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
อ่านต่อ >
17 ส.ค. 2561
สรุปผลการสัมมนา ก.ธ.จ. และเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ณ จังหวัดเชียงใหม่
อ่านต่อ >
04 ก.ค. 2561
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)
อ่านต่อ >