ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

รูปภาพแผนที่ประเทศไทยแผนที่แสดงข้อมูล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
 • ภาคใต้ชายแดน
             ดูรายละเอียด >
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ระหว่าง 5 หน่วยงาน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
เขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
 • นายพีระ ทองโพธิ์
  นายพีระ ทองโพธิ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นางภิขณิสา ภูมิมเหศวร
  นางภิขณิสา ภูมิมเหศวร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองนครสวรรค์)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายวัลลภ ตันวิสุทธิ์
  นายวัลลภ ตันวิสุทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พยุหะคีรี)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายวินิจฉัย กะระกล
  นายวินิจฉัย กะระกล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บรรพตพิสัย)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

 • นายศักดา สอนชม
  นายศักดา สอนชม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าตะโก)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายสมชาย ประไพวัลย์
  นายสมชาย ประไพวัลย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลาดยาว)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายสำพันธ์ แย้มอ่ำ
  นายสำพันธ์ แย้มอ่ำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตากฟ้า)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายสุเทพ บุญส่ง
  นายสุเทพ บุญส่ง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชุมแสง)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

 • นายโสภณ พิมพ์โคตร
  นายโสภณ พิมพ์โคตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชุมตาบง)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นางอธิสา แขขุนทด
  นางอธิสา แขขุนทด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่วงก์)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นางบุญลือ ส่งเสริมอุดมชัย
  นางบุญลือ ส่งเสริมอุดมชัย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พยุหะคีรี)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายสิรภัทร กลิ่นเจริญ
  นายสิรภัทร กลิ่นเจริญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.โกรกพระ)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

 • นายเทิดศักดิ์ ศิริเพ็ญ
  นายเทิดศักดิ์ ศิริเพ็ญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายเปรมินทร์ เจียมจิตพลชัย
  นายเปรมินทร์ เจียมจิตพลชัย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายจิระวิทย์ ศุภนันทกานต์
  นายจิระวิทย์ ศุภนันทกานต์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายอภิวัชร์ คัจฉสุวรรณมณี
  นายอภิวัชร์ คัจฉสุวรรณมณี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสามารถ นิภานันท์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.นครสวรรค์

  นายพีระ ทองโพธิ์
  นายพีระ ทองโพธิ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายกิตติศักดิ์ จ๋วงพานิช
  นายกิตติศักดิ์ จ๋วงพานิช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ขาณุวรลักษบุรี)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายถาวร แก้ววัฒถา
  นายถาวร แก้ววัฒถา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คลองขลุง)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

 • นายบัญญัติ จันทร์กระจ่าง
  นายบัญญัติ จันทร์กระจ่าง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปางศิลาทอง)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายประพันธ์ จิตคำ
  นายประพันธ์ จิตคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คลองลาน)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายมนตรี อ่อนสิงห์
  นายมนตรี อ่อนสิงห์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทรายทองวัฒนา)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายมาณพ ศิริไพบูลย์
  นายมาณพ ศิริไพบูลย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองกำแพงเพชร)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

 • นายวิโรจน์ บุญต่อ
  นายวิโรจน์ บุญต่อ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โกสัมพีนคร)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายอนงค์ ขุนหาญ
  นายอนงค์ ขุนหาญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลานกระบือ)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายอุดม สมอนาค
  นายอุดม สมอนาค

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พรานกระต่าย)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นางยุวดี คงอินทร์
  นางยุวดี คงอินทร์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

 • นายอนัน จันทราภิรมย์
  นายอนัน จันทราภิรมย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสัญชัย ปานสุด

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายนิกร ภากรนิพัทธ์
  นายนิกร ภากรนิพัทธ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายวิชา จันทร์เชื้อ
  นายวิชา จันทร์เชื้อ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นางสาวสุวิมล ยาพิลา
  นางสาวสุวิมล ยาพิลา

  เลขานุการ

  จ.กำแพงเพชร

  นางสาวณภชนก พรมคำ
  นางสาวณภชนก พรมคำ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.กำแพงเพชร

  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. เชียงราย

 • นายเลิศพิสิฐ ฟองอิสสระ
  นายเลิศพิสิฐ ฟองอิสสระ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เชียงแสน)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายโกมินทร์ เสือภูเขา
  นายโกมินทร์ เสือภูเขา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่จัน)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นางสาวชนม์ชญาณ์ มูลสานต์
  นางสาวชนม์ชญาณ์ มูลสานต์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงเชียงรุ้ง)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายธงชัย บาลสุข
  นายธงชัย บาลสุข

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่สาย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

 • นายธันวา เหลี่ยมพันธุ์
  นายธันวา เหลี่ยมพันธุ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เชียงของ)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นางรัตนา คำตื้อ
  นางรัตนา คำตื้อ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงชัย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายวีรพงษ์ วงศ์พิชัย
  นายวีรพงษ์ วงศ์พิชัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ป่าแดด)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายวีรศักดิ์ ศิริบุญธรรม
  นายวีรศักดิ์ ศิริบุญธรรม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พญาเม็งราย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

 • นางศรีวรรณา รู้ทำนอง
  นางศรีวรรณา รู้ทำนอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ขุนตาล)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายนิคม ย๊ะป๊อก
  นายนิคม ย๊ะป๊อก

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายวิเชียร สร้างใบศรี
  นายวิเชียร สร้างใบศรี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นางสาวจินตนา จงตรอง
  นางสาวจินตนา จงตรอง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. เชียงราย

 • นายธนพงษ์ กาใจยา
  นายธนพงษ์ กาใจยา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายเกษม เตชไตรรัตน์
  นายเกษม เตชไตรรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายเศวตยนต์ ศรีสมุทร
  นายเศวตยนต์ ศรีสมุทร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายอภิพันธ์ ภู่ภักดี
  นายอภิพันธ์ ภู่ภักดี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

 • นางวริศรา ศรีกุนนะ
  นางวริศรา ศรีกุนนะ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย
  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เชียงราย

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางประสานสุข ทรัพย์เอกชัย

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เชียงราย

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายรัชกฤช สถิรานนท์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.เชียงราย

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวิเชียร นุ่นรอด

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.เชียงราย

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.เชียงราย

  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายถวิล บัวจีน
  นายถวิล บัวจีน

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สันกำแพง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

 • นางคนึงนิตย์ อายุมั่น
  นางคนึงนิตย์ อายุมั่น

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สะเมิง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นางจำเนียน พรหมกันธา
  นางจำเนียน พรหมกันธา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอยสะเก็ด)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายประกิต นามวงศ์
  นายประกิต นามวงศ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สารภี)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายพงษ์พันธ์ ตะติยา
  นายพงษ์พันธ์ ตะติยา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่อาย)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

 • นายมนัส ตันสุภายน
  นายมนัส ตันสุภายน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พร้าว)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายรุจ เหลี่ยวรุ่งเรือง
  นายรุจ เหลี่ยวรุ่งเรือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อมก๋อย)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายวรพงศ์ ชุมภูศรี
  นายวรพงศ์ ชุมภูศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จอมทอง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายศราวุฒิ คำเกลี้ยง
  นายศราวุฒิ คำเกลี้ยง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ริม)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

 • นายสุเทพ กันธารักษ์
  นายสุเทพ กันธารักษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ฝาง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายอุดมศักดิ์ คำปวน
  นายอุดมศักดิ์ คำปวน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หางดง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายชาติชาย พานิช
  นายชาติชาย พานิช

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์
  นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

 • นายเกษม พงษ์เดช
  นายเกษม พงษ์เดช

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายณัฏฐพล รินแก้ว

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์
  นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายสมชาย เอื้อวงษ์ชัย
  นายสมชาย เอื้อวงษ์ชัย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายชำนาญ เผือกวัฒนะ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายสัญชัย สุขเจริญไกรศรี
  นายสัญชัย สุขเจริญไกรศรี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นางสาวยุพดี สงวนเชื้อ
  นางสาวยุพดี สงวนเชื้อ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เชียงใหม่

  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ
  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เชียงใหม่

 • นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. น่าน

  นายสำเริง แก้วเทพ
  นายสำเริง แก้วเทพ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าวังผา)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายเจนณรงค์ ศุภศิริ
  นายเจนณรงค์ ศุภศิริ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาหมื่น)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายประสิทธิ์ โนทะ
  นายประสิทธิ์ โนทะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาน้อย)
  ก.ธ.จ. น่าน

 • นายปราโมทย์ ใจสุดา
  นายปราโมทย์ ใจสุดา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงสา)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายภูมิพันธ์ ปรารมภ์
  นายภูมิพันธ์ ปรารมภ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปัว)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายราเชนทร์ กาบคำ
  นายราเชนทร์ กาบคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองน่าน)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายสมพร อ่อนสุวรรณ
  นายสมพร อ่อนสุวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งช้าง)
  ก.ธ.จ. น่าน

 • พันจ่าอากาศเอกสินธ์ สนนา
  พันจ่าอากาศเอกสินธ์ สนนา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สองแคว)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายอนุรักษ์ ไชยโย
  นายอนุรักษ์ ไชยโย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่จริม)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายกิจจา ทองสุข
  นายกิจจา ทองสุข

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. น่าน

  นางสาวอำภาพร กันตา
  นางสาวอำภาพร กันตา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. น่าน

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายบดินทร์ จันต๊ะโมกข์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายศรีรุ่ง รัตนศิลา
  นายศรีรุ่ง รัตนศิลา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายสุชาติ พัฒนศิษฏางกูร
  นายสุชาติ พัฒนศิษฏางกูร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. น่าน

  ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ วงค์วิเศษ
  ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ วงค์วิเศษ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. น่าน

 • นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย
  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.น่าน

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางประสานสุข ทรัพย์เอกชัย

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.น่าน

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวิจารณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.น่าน

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายมานะ ทองใบศรี

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.น่าน

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.น่าน

  นายพีระ ทองโพธิ์
  นายพีระ ทองโพธิ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์
  นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สากเหล็ก)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายทัศน์ไชย เปรมศิริดำรงสุข
  นายทัศน์ไชย เปรมศิริดำรงสุข

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองพิจิตร)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

 • นายประสิทธิ์ สาทะ
  นายประสิทธิ์ สาทะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางมูลนาก)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายไพบูลย์ มโนศิลปกร
  นายไพบูลย์ มโนศิลปกร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทับคล้อ)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายไพรัตน์ เขษมศักดิ์
  นายไพรัตน์ เขษมศักดิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางมูลนาก)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นางรุ่งทิพย์ ฟักชื่น
  นางรุ่งทิพย์ ฟักชื่น

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพทะเล)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

 • นายวราทิตย์ บุศย์ญารินทร์
  นายวราทิตย์ บุศย์ญารินทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตะพานหิน)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายสมร จะตุเทน
  นายสมร จะตุเทน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังทรายพูน)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นางสาวอัญชลี เต็งสุวรรณ์
  นางสาวอัญชลี เต็งสุวรรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพธิ์ประทับช้าง)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายพิศ วิริยะอารีธรรม
  นายพิศ วิริยะอารีธรรม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. พิจิตร

 • นายชูศักดิ์ พิพัฒนกุล
  นายชูศักดิ์ พิพัฒนกุล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายธวัช คัชมาตย์
  นายธวัช คัชมาตย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายจักรภฤต บรรเจิดกิจ
  นายจักรภฤต บรรเจิดกิจ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายวิสูตร โพธิ์ศรี
  นายวิสูตร โพธิ์ศรี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

 • นายบดินทร์ มีลาภ
  นายบดินทร์ มีลาภ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นางสาวสุวิมล ยาพิลา
  นางสาวสุวิมล ยาพิลา

  เลขานุการ

  จ.พิจิตร

  นางสาวณภชนก พรมคำ
  นางสาวณภชนก พรมคำ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พิจิตร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  พลโทฉลวย แย้มโพธิ์ใช้

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.พิจิตร

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.พิจิตร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายตระการ คุณาวุฒิ

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.พิจิตร

  นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง
  นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายวิศว วิศวชัยวัฒน์
  นายวิศว วิศวชัยวัฒน์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

 • นายเฉลิม จันทร์รอด
  นายเฉลิม จันทร์รอด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางกระทุ่ม)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายธงศักดิ์ ยศปัญญา
  นายธงศักดิ์ ยศปัญญา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นครไทย)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายมนูญ หมัดสมบูรณ์
  นายมนูญ หมัดสมบูรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วัดโบสถ์)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายสวน เจริญสุขรุ่งเรือง
  นายสวน เจริญสุขรุ่งเรือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองพิษณุโลก)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

 • นายสุทัศน์ ศิริ
  นายสุทัศน์ ศิริ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เนินมะปราง)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายสุภาพ รักชาติ
  นายสุภาพ รักชาติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พรหมพิราม)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายอภิศักดิ์ ฟองจางวาง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชาติตระการ)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายอดุลยวิทย์ วิวัฒน์ธนาฒย์
  นายอดุลยวิทย์ วิวัฒน์ธนาฒย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองพิษณุโลก)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

 • นายสวง พันเรือง
  นายสวง พันเรือง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองพิษณุโลก)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมศักดิ์ บุญญาวงค์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายสุรจิต วงศ์กังแห
  นายสุรจิต วงศ์กังแห

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายชโยดม ฉันทวรางค์
  นายชโยดม ฉันทวรางค์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

 • นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์

  เลขานุการ

  จ.พิษณุโลก

  นางสาวบุญศรี  สุวรรณกำเนิด
  นางสาวบุญศรี สุวรรณกำเนิด

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พิษณุโลก

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายณัฐพล พะโยม

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.พิษณุโลก

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธีระ พงศ์ภิญโญโอภาส

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.พิษณุโลก

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางวชิราภรณ์ น้อยยม

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.พิษณุโลก

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายชุติเดช กอนวงษ์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.พิษณุโลก

  นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง
  นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นางเจริญศรี ชวาลสันตติ
  นางเจริญศรี ชวาลสันตติ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หล่มสัก)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

 • นายจุมพล บุญเขต
  นายจุมพล บุญเขต

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังโป่ง)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายชัยชาญ แสงพันตา
  นายชัยชาญ แสงพันตา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขาค้อ)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายท้าว แก้วยม
  นายท้าว แก้วยม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หล่มเก่า)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นางนงลักษณ์ เรือนมูล
  นางนงลักษณ์ เรือนมูล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองเพชรบูรณ์)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

 • นางนุจรี ภูฆัง
  นางนุจรี ภูฆัง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองไผ่)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายประดิษฐ์ อารมณ์ดี
  นายประดิษฐ์ อารมณ์ดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บึงสามพัน)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายสมพร ลาภเกิด
  นายสมพร ลาภเกิด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วิเชียรบุรี)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายสมศักดิ์ แม้นศรี
  นายสมศักดิ์ แม้นศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชนแดน)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

 • นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน
  นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.วิเชียรบุรี)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายสมาน โคตปัญญา
  นายสมาน โคตปัญญา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองเพชรบูรณ์)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายฉลอง บัวโฮม
  นายฉลอง บัวโฮม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายกษิต โฆษิตานนท์
  นายกษิต โฆษิตานนท์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

 • นายสมชาย สุรเวคิน
  นายสมชาย สุรเวคิน

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายอุกกฤษ ฉัตรศรีสุวรรณ
  นายอุกกฤษ ฉัตรศรีสุวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์

  เลขานุการ

  จ.เพชรบูรณ์

  นางสาวบุญศรี  สุวรรณกำเนิด
  นางสาวบุญศรี สุวรรณกำเนิด

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เพชรบูรณ์

 • นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. แพร่

  ว่าที่ร้อยตรีภาคิน ชมภูพันธ์
  ว่าที่ร้อยตรีภาคิน ชมภูพันธ์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองแพร่)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายเจษฎา แก้วศล
  นายเจษฎา แก้วศล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สูงเม่น)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายตุ้ย รัตนกันทา
  นายตุ้ย รัตนกันทา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เด่นชัย)
  ก.ธ.จ. แพร่

 • นายนิกร นันทะเดช
  นายนิกร นันทะเดช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ร้องกวาง)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นางมยุรี โล่ห์นิมิตร
  นางมยุรี โล่ห์นิมิตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลอง)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นางศรีไว ธรรมใจ
  นางศรีไว ธรรมใจ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สอง)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายสะอาด จิตเสงี่ยม
  นายสะอาด จิตเสงี่ยม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองม่วงไข่)
  ก.ธ.จ. แพร่

 • นางสุขาวดี วังคำ
  นางสุขาวดี วังคำ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. แพร่

  นางมุกดา จันทร์คำ
  นางมุกดา จันทร์คำ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายสังคม เสนะสุทธิพันธ์ุ
  นายสังคม เสนะสุทธิพันธ์ุ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายสุริยน เมืองเอก
  นายสุริยน เมืองเอก

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. แพร่

 • นางสาวปานกมล รังษี
  นางสาวปานกมล รังษี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นางพรรณี สง่าเมือง
  นางพรรณี สง่าเมือง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย
  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.แพร่

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางประสานสุข ทรัพย์เอกชัย

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.แพร่

 • นายพิทักษ์ บุณยเวทย์
  นายพิทักษ์ บุณยเวทย์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.แพร่

  นายธีรพงษ์ ธงออน
  นายธีรพงษ์ ธงออน

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.แพร่

  นายเดชา ชัยชนะ
  นายเดชา ชัยชนะ

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.แพร่

  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

 • นายจิระ พานิชยานนท์
  นายจิระ พานิชยานนท์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  พันตำรวจโทจักร์ สายแก้ว
  พันตำรวจโทจักร์ สายแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปางมะผ้า)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นางชนานันท์ เง่าสุวรรณ์
  นางชนานันท์ เง่าสุวรรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่สะเรียง)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายรัฎฐกรณ์ แสงโชติ
  นายรัฎฐกรณ์ แสงโชติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปาย)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

 • นายสถาพร ทองประดิษฐ์
  นายสถาพร ทองประดิษฐ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สบเมย)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายสมจิต สุวรรณบุษย์
  นายสมจิต สุวรรณบุษย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ขุนยวม)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสวาท หล้าคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ลาน้อย)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายสุวชาติ แก้วกระจ่าง
  นายสุวชาติ แก้วกระจ่าง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

 • นายชุมพล รู้ประโยชน์
  นายชุมพล รู้ประโยชน์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นางมณฑา เจตน์ดำรงเลิศ
  นางมณฑา เจตน์ดำรงเลิศ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายเทอดศักดิ์ ปิติวุฒิ
  นายเทอดศักดิ์ ปิติวุฒิ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายนิพนธ์ คำพา
  นายนิพนธ์ คำพา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

 • นายประเวช คำสวัสดิ์
  นายประเวช คำสวัสดิ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นางสาวยุพดี สงวนเชื้อ
  นางสาวยุพดี สงวนเชื้อ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.แม่ฮ่องสอน

  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ
  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.แม่ฮ่องสอน

  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ลำปาง

 • นายโกศล ชุมพลวงศ์
  นายโกศล ชุมพลวงศ์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.งาว)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายกำจร ฟูเมืองปาน
  นายกำจร ฟูเมืองปาน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังเหนือ)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายเกรียงไกร ชัยเมืองมา
  นายเกรียงไกร ชัยเมืองมา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สบปราบ)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายทองใบ ปัญญาภินันท์
  นายทองใบ ปัญญาภินันท์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองลำปาง)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

 • นายประสาน คูสวัสดิ์
  นายประสาน คูสวัสดิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เถิน)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายสวัสดิ์ ลาดปาละ
  นายสวัสดิ์ ลาดปาละ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เสริมงาม)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นางสายหยุด กันทะเสน
  นางสายหยุด กันทะเสน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกาะคา)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายสิงห์ทอง ชุมวิริยะสุขกุล
  นายสิงห์ทอง ชุมวิริยะสุขกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แจ้ห่ม)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

 • นางสาวอนงค์ศรี ทรายแก่น
  นางสาวอนงค์ศรี ทรายแก่น

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่เมาะ)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายเชน ปานสังข์
  นายเชน ปานสังข์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายกิตติพล ยาลังกา
  นายกิตติพล ยาลังกา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายศุภขจร พรมเชื้อ
  นายศุภขจร พรมเชื้อ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองลำปาง)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

 • นายกิติพันธ์ นวลจันทร์ฉาย
  นายกิติพันธ์ นวลจันทร์ฉาย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองลำปาง)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายวิรัตน์ เกิดผล
  นายวิรัตน์ เกิดผล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองลำปาง)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายมงคลพันธ์ ศิริปัญญา
  นายมงคลพันธ์ ศิริปัญญา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองลำปาง)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นางสาวยุพดี สงวนเชื้อ
  นางสาวยุพดี สงวนเชื้อ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ลำปาง

 • นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ
  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ลำปาง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายกฤษฎา ทองจิบ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ลำปาง

  นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง
  นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสริฐ
  นายศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสริฐ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองอุตรดิตถ์)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

 • นายจักรสุทัศน์ เตชนันท์
  นายจักรสุทัศน์ เตชนันท์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตรอน)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธงชัย บุญธรรมมา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พิชัย)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายธนพล หมื่นยา
  นายธนพล หมื่นยา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลับแล)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายภูวฤทธิ์ กรงทอง
  นายภูวฤทธิ์ กรงทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ฟากท่า)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

 • นางสมควร เขียวกุมพันธ์
  นางสมควร เขียวกุมพันธ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าปลา)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายสมพร ปานเพ็ง
  นายสมพร ปานเพ็ง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.น้ำปาด)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  ร้อยตรีเคลือ มีสุข
  ร้อยตรีเคลือ มีสุข

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองอุตรดิตถ์)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายอั๋น ทิมา
  นายอั๋น ทิมา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ท่าปลา)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

 • นายพรพจน์ เรียงประพัฒน์
  นายพรพจน์ เรียงประพัฒน์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายวีระ รัตนศิริกุลชัย
  นายวีระ รัตนศิริกุลชัย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายโอฬาร เหลี่ยมนำชัย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายชัชกิจ บูรณธนานุกิจนท
  นายชัชกิจ บูรณธนานุกิจนท

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

 • นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์

  เลขานุการ

  จ.อุตรดิตถ์

  นางสาวบุญศรี  สุวรรณกำเนิด
  นางสาวบุญศรี สุวรรณกำเนิด

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุตรดิตถ์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายชัชวาล ภานุศุภนิรันดร์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.อุตรดิตถ์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.อุตรดิตถ์

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ -

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.อุตรดิตถ์

  นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง
  นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ตาก

  นางจีรวัฒน์ แสนหาญ
  นางจีรวัฒน์ แสนหาญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่สอด)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายเจริญ สุกจันทร์
  นายเจริญ สุกจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ระมาด)
  ก.ธ.จ. ตาก

 • นายนัสชัย มูลสาย
  นายนัสชัย มูลสาย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามเงา)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายปกรณ์ สตะนีกรรณ
  นายปกรณ์ สตะนีกรรณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พบพระ)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายพิชัย ภู่คง
  นายพิชัย ภู่คง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังเจ้า)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายภพรัตน์ เชื้อดี
  นายภพรัตน์ เชื้อดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองตาก)
  ก.ธ.จ. ตาก

 • นายหิน สิทธิกัน
  นายหิน สิทธิกัน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านตาก)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายคมกิต เกษร
  นายคมกิต เกษร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองตาก)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายรวีโรจน์ จันทริมา
  นายรวีโรจน์ จันทริมา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายพิษณุ ธนะบุญ
  นายพิษณุ ธนะบุญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พบพระ)
  ก.ธ.จ. ตาก

 • นางจุฑาวัลย์ บัวกลิ่น
  นางจุฑาวัลย์ บัวกลิ่น

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายชัยรัตน์ วิเชียร
  นายชัยรัตน์ วิเชียร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นางสาววรรณิษา จักภิละ
  นางสาววรรณิษา จักภิละ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ตาก

 • นางสาวบุญศรี  สุวรรณกำเนิด
  นางสาวบุญศรี สุวรรณกำเนิด

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ตาก

  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พะเยา

  นางชิน ใจเย็น
  นางชิน ใจเย็น

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปง)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายชุมพล คำปา
  นายชุมพล คำปา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองพะเยา)
  ก.ธ.จ. พะเยา

 • นางบัวเงา วงศ์ใหญ่
  นางบัวเงา วงศ์ใหญ่

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เชียงคำ)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายสายันห์ โยธา
  นายสายันห์ โยธา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ใจ)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นางสุพัฒน์ มูลศรี
  นางสุพัฒน์ มูลศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เชียงม่วน)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นางแสงดาว ใจกว้าง
  นางแสงดาว ใจกว้าง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ภูกามยาว)
  ก.ธ.จ. พะเยา

 • นายอภิชาติ กันยะมี
  นายอภิชาติ กันยะมี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จุน)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายกมล หทัยดำรงวิทยา
  นายกมล หทัยดำรงวิทยา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.แม่ใจ)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นางสาวแววตา สักลอ
  นางสาวแววตา สักลอ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.จุน)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายประเสริฐ ชัยวรรณ์
  นายประเสริฐ ชัยวรรณ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ปง)
  ก.ธ.จ. พะเยา

 • นายคงศักดิ์ ธรานิศร
  นายคงศักดิ์ ธรานิศร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายหัสนัย แก้วกุล
  นายหัสนัย แก้วกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายณัฐธีร์ อมรพันธุ์รัชตะ
  นายณัฐธีร์ อมรพันธุ์รัชตะ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์
  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พะเยา

 • นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายกิตติ์ธนัตถ์ อภิวงศ์งาม
  นายกิตติ์ธนัตถ์ อภิวงศ์งาม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านธิ)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายนิคม วงศ์พนัสสัก
  นายนิคม วงศ์พนัสสัก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ทา)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายบุญเยี่ยม ดวงจิรประภา
  นายบุญเยี่ยม ดวงจิรประภา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านโฮ่ง)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

 • นายสนั่น มีสอน
  นายสนั่น มีสอน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลี้)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายสมสกุล ศรีสวัสด์
  นายสมสกุล ศรีสวัสด์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองลำพูน)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายสุรพล โพธาเจริญ
  นายสุรพล โพธาเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านธิ)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นางแสงจันทร์ มโนสร้อย
  นางแสงจันทร์ มโนสร้อย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงหนองล่อง)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

 • นายหิรัญ ชัยนุ
  นายหิรัญ ชัยนุ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองลำพูน)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายวีระศักดิ์ สุภายอง
  นายวีระศักดิ์ สุภายอง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ป่าซาง)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายธนัติ สินธุพงษ์
  นายธนัติ สินธุพงษ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ป่าซาง)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายอุทัย สุนันต๊ะ
  นายอุทัย สุนันต๊ะ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองลำพูน)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

 • นายธงชัย สิทธิกูล
  นายธงชัย สิทธิกูล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองลำพูน)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายกฤษฎา ปูแดง
  นายกฤษฎา ปูแดง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เวียงหนองล่อง)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง
  นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายจีระวัฒน์ ฟักเฟื่อง
  นายจีระวัฒน์ ฟักเฟื่อง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านด่านลานหอย)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

 • นายชวลิต คำราม
  นายชวลิต คำราม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีสำโรง)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายประยงค์ สัพทเสวี
  นายประยงค์ สัพทเสวี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสุโขทัย)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายฤกษ์ชัย สายทองคำ
  นายฤกษ์ชัย สายทองคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สวรรคโลก)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายวิชัย เถื่อนถ้ำ
  นายวิชัย เถื่อนถ้ำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีสัชนาลัย)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

 • นายวิชิต ดีหนอ
  นายวิชิต ดีหนอ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คีรีมาศ)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายสมชัน วงศ์คำมา
  นายสมชัน วงศ์คำมา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งเสลี่ยม)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายณรินทร์ ศิริพงศ์สวรรค์
  นายณรินทร์ ศิริพงศ์สวรรค์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายคำรณ สิริพงศ์สถาพร
  นายคำรณ สิริพงศ์สถาพร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กงไกรลาศ)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

 • นายวสันต์ ยิ้มประดิษฐ์
  นายวสันต์ ยิ้มประดิษฐ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กงไกรลาศ)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายสรวิศ ติยะพิษณุไพศาล
  นายสรวิศ ติยะพิษณุไพศาล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายชัยคม ศกุนรักษ์
  นายชัยคม ศกุนรักษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายสมศักดิ์ เดชชุษณะนาถ
  นายสมศักดิ์ เดชชุษณะนาถ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

 • นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุโขทัย

  นายพีระ ทองโพธิ์
  นายพีระ ทองโพธิ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายกิจจานัฏฐ์ บรรทัด
  นายกิจจานัฏฐ์ บรรทัด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สว่างอารมณ์)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายเกรียงศักดิ์ แจ้งจิตร
  นายเกรียงศักดิ์ แจ้งจิตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองอุทัยธานี)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

 • นายธนกร อ่อนศรี
  นายธนกร อ่อนศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลานสัก)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายน้อย สุทธิประภา
  นายน้อย สุทธิประภา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านไร่)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายประสาน อบเชย
  นายประสาน อบเชย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองขาหย่าง)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายวิเชียร จบศรี
  นายวิเชียร จบศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ห้วยคต)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

 • นายสมบุญ ทิพรังศรี
  นายสมบุญ ทิพรังศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองฉาง)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายกฤษฎา  ซักเซ็ค
  นายกฤษฎา ซักเซ็ค

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายมนตรี อโณวรรณพันธ์
  นายมนตรี อโณวรรณพันธ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายพิชิต ใบเนียม
  นายพิชิต ใบเนียม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

 • นางชลอ โนรี
  นางชลอ โนรี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายพรชัย เอี่ยมพิบูลย์วัฒนา
  นายพรชัย เอี่ยมพิบูลย์วัฒนา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายนิพนธ์ บุรณะเรศน์
  นายนิพนธ์ บุรณะเรศน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

สื่อวีดิทัศน์
สื่อโทรทัศน์
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
30 พ.ย. 2565
รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
28 พ.ย. 2565
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ ๕)
23 พ.ย. 2565
รายละเอียด ข้อกฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ 5)
22 พ.ย. 2565
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อ่านต่อ >
22 พ.ย. 2565
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อ่านต่อ >
02 พ.ย. 2565
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อ่านต่อ >