ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

รูปภาพแผนที่ประเทศไทยแผนที่แสดงข้อมูล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
 • ภาคใต้ชายแดน
             ดูรายละเอียด >
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ระหว่าง 5 หน่วยงาน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
เขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
 • นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง
  นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์
  นายไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พัฒนานิคม)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายจำลอง จันทรัตน์
  นายจำลอง จันทรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองม่วง)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายนิมิต นรสิงห์
  นายนิมิต นรสิงห์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านหมี่)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

 • นายประพันธ์ หีบจันทร์กรี
  นายประพันธ์ หีบจันทร์กรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลำสนธิ)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายพงษ์ศักดิ์ อุดมกาญจนชัย
  นายพงษ์ศักดิ์ อุดมกาญจนชัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โคกเจริญ)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายพยนต์ สมานมิตร
  นายพยนต์ สมานมิตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โคกสำโรง)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายสมพงษ์ สถาผล
  นายสมพงษ์ สถาผล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชัยบาดาล)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

 • นายสุนทร ทับทิมศรี
  นายสุนทร ทับทิมศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านหมี่)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายอำนาจ วงษ์พยอม
  นายอำนาจ วงษ์พยอม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าวุ้ง)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายสุกฤษ จับประยงค์
  นายสุกฤษ จับประยงค์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองลพบุรี)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นางสาวอรุณรัตน์ รังสีพงศธรณ์
  นางสาวอรุณรัตน์ รังสีพงศธรณ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองลพบุรี)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

 • นายพิชัย รัตนานคร
  นายพิชัย รัตนานคร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายจิรยุทธ์ เตียวสมบูรณ์กิจ
  นายจิรยุทธ์ เตียวสมบูรณ์กิจ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.หนองม่วง)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายศิริ ธาระจักร์
  นายศิริ ธาระจักร์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นางสาวธิดานันท์ สุขมาก
  นางสาวธิดานันท์ สุขมาก

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ลพบุรี

 • นายณัฐภูมิ สุดแก้ว
  นายณัฐภูมิ สุดแก้ว

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ลพบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาววัลภา เย็นระยับ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ลพบุรี

  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายบุญชู วิวัฒนาทร
  นายบุญชู วิวัฒนาทร

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.ท่าม่วง)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

 • นายจำรัส บางอ้อ
  นายจำรัส บางอ้อ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ่อพลอย)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายธานี ส่องแสง
  นายธานี ส่องแสง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองปรือ)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นางบุหงา ชัยรัตน์
  นางบุหงา ชัยรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทองผาภูมิ)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายพงศ์ธวัช เจริญสวัสดิ์
  นายพงศ์ธวัช เจริญสวัสดิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ไทรโยค)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

 • นายไพบูลย์ ปานอุทัย
  นายไพบูลย์ ปานอุทัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เลาขวัญ)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายภัทรพร ประดิษฐ์
  นายภัทรพร ประดิษฐ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าม่วง)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายยุทธนา หงษ์วิชุลดา
  นายยุทธนา หงษ์วิชุลดา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่ามะกา)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายวีรพล โชติเสน
  นายวีรพล โชติเสน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สังขละบุรี)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

 • นายสรวุฒิ จงสกุล
  นายสรวุฒิ จงสกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองกาญจนบุรี)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายชัยวัฒน์ ธนวัฒน์สุวรรณ
  นายชัยวัฒน์ ธนวัฒน์สุวรรณ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ห้วยกระเจา)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นางสาวพวงเพ็ชร พัวพันธ์พงษ์
  นางสาวพวงเพ็ชร พัวพันธ์พงษ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ท่ามะกา)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์
  นายเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองกาญจนบุรี)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

 • นายภานุวัฒน์ ศิลแดนจันทร์ มณีเวชช
  นายภานุวัฒน์ ศิลแดนจันทร์ มณีเวชช

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นางสาวยุพดี สงวนเชื้อ
  นางสาวยุพดี สงวนเชื้อ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.กาญจนบุรี

  นายมนัสพงศ์ ชูทาน
  นายมนัสพงศ์ ชูทาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.กาญจนบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายดิเรก มีโภคกิจ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.กาญจนบุรี

 • นายสมพงษ์ พงษ์พัว
  นายสมพงษ์ พงษ์พัว

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.กาญจนบุรี

  นายวิรัช โต๊ะถม
  นายวิรัช โต๊ะถม

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.กาญจนบุรี

  นายสุชน ทิวากร
  นายสุชน ทิวากร

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.กาญจนบุรี

  นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง
  นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ชัยนาท

 • นายจุมพฎ เจตน์จันทร์
  นายจุมพฎ เจตน์จันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองชัยนาท)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายปฏิพัทร์ กล่ำเพ็ง
  นายปฏิพัทร์ กล่ำเพ็ง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.มโนรมย์)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  จ่าสิบเอกยงยุทธ เล็กสาย
  จ่าสิบเอกยงยุทธ เล็กสาย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองมะโมง)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายสวรรค์ แตงสุข
  นายสวรรค์ แตงสุข

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เนินขาม)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

 • จ่าสิบตำรวจสุรินทร์ สุขสิงห์
  จ่าสิบตำรวจสุรินทร์ สุขสิงห์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วัดสิงห์)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นางเอื้อมพร กล่ำรักษ์
  นางเอื้อมพร กล่ำรักษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สรรคบุรี)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายนาวิน พยัคมาก
  นายนาวิน พยัคมาก

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หนองมะโมง)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายชูชาติ จิ๋วแหยม
  นายชูชาติ จิ๋วแหยม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สรรพยา)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

 • นายเชาวลิต สรรคอนุรักษ์
  นายเชาวลิต สรรคอนุรักษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองชัยนาท)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายสมพงษ์ สินทรัพย์
  นายสมพงษ์ สินทรัพย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองชัยนาท)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายพิทักษ์ เสียงหอม
  นายพิทักษ์ เสียงหอม

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นางสาวธิดานันท์ สุขมาก
  นางสาวธิดานันท์ สุขมาก

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ชัยนาท

 • นายณัฐภูมิ สุดแก้ว
  นายณัฐภูมิ สุดแก้ว

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ชัยนาท

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสุชิน สารทูลสิงห์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ชัยนาท

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายพรชัย สุขจันทร์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ชัยนาท

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นาวาอากาศเอกพัฒนะ เพ็งลำ

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ชัยนาท

 • นายเจริญ ชื้อตระกูล
  นายเจริญ ชื้อตระกูล

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายทัตสนันตน์ หวันประวัติ
  นายทัตสนันตน์ หวันประวัติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามพราน)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายภูเบศร์ จูละยานนท์
  นายภูเบศร์ จูละยานนท์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นครชัยศรี)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายละดาษ ทองดอนเอ
  นายละดาษ ทองดอนเอ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กำแพงแสน)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

 • นายวีระพงษ์ เขมวราภรณ์
  นายวีระพงษ์ เขมวราภรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองนครปฐม)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายสมชาติ ธีรสุวรรณจักร
  นายสมชาติ ธีรสุวรรณจักร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอนตูม)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายสมบัติ แจ่มจันทร์เกษม
  นายสมบัติ แจ่มจันทร์เกษม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พุทธมณฑล)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายสมร คชศิลา
  นายสมร คชศิลา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางเลน)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

 • นายชรินทร์ ลี้ไพบูลย์
  นายชรินทร์ ลี้ไพบูลย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองนครปฐม)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายปัญญา สุวรรณวงศ์
  นายปัญญา สุวรรณวงศ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พุทธมณฑล)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายพัลลภ เวศย์วรุตม์
  นายพัลลภ เวศย์วรุตม์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองนครปฐม)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายรุ่งวิทย์ เติมพิทยาเวช
  นายรุ่งวิทย์ เติมพิทยาเวช

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.สามพราน)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

 • พลตำรวจตรีศิรเมศร์ พันธุ์มณี
  พลตำรวจตรีศิรเมศร์ พันธุ์มณี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.นครชัยศรี)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นางผ่องศรี  ลาลุน
  นางผ่องศรี ลาลุน

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครปฐม

  นางสาวจิรภิญญา แสงประดับ
  นางสาวจิรภิญญา แสงประดับ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครปฐม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมิทธ์ จารุเสวี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.นครปฐม

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายอัครวัฒน์ พระเกตุเมือง

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.นครปฐม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.นครปฐม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  เรือตรีธรรมรัตน์ อรุณสินประเสริฐ

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.นครปฐม

  นายเจริญ ชื้อตระกูล
  นายเจริญ ชื้อตระกูล

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นนทบุรี

 • นางนฤมล ซู
  นางนฤมล ซู

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองนนทบุรี)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายจันทร์ ปานเจริญ
  นายจันทร์ ปานเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ไทรน้อย)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายพรเลิศ เถื่อนใย
  นายพรเลิศ เถื่อนใย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางใหญ่)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายวรชัย วานิช
  นายวรชัย วานิช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางบัวทอง)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

 • พันเอกวสันต์ ศาสตร์พงษ์
  พันเอกวสันต์ ศาสตร์พงษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปากเกร็ด)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นางสุเนตรา ภาคเจริญ
  นางสุเนตรา ภาคเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางกรวย)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นางอนงค์ วรวรรณปรีชา
  นางอนงค์ วรวรรณปรีชา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองนนทบุรี)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายสุริยัน บุญยมโนนุกุล
  นายสุริยัน บุญยมโนนุกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.บางบัวทอง)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

 • นายจรัล เต่งภาวดี
  นายจรัล เต่งภาวดี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองนนทบุรี)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นางผ่องศรี  ลาลุน
  นางผ่องศรี ลาลุน

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นนทบุรี

  นางสาวจิรภิญญา แสงประดับ
  นางสาวจิรภิญญา แสงประดับ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นนทบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวนนทญา หงษ์รัตน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.นนทบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวันชัย ศรีเพ็ง

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.นนทบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ประชาสัมพันธ์จังหวัด -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.นนทบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายบรรลือ สันถวไมตรี

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.นนทบุรี

  นายเจริญ ชื้อตระกูล
  นายเจริญ ชื้อตระกูล

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ปทุมธานี

 • นายสุรพงษ์ เป้ากลาง
  นายสุรพงษ์ เป้ากลาง

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นางกนกรัตน์ จั่นแจ้ง
  นางกนกรัตน์ จั่นแจ้ง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองเสือ)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายประจักษ์ เพิ่มทรัพย์
  นายประจักษ์ เพิ่มทรัพย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองปทุมธานี)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายพินิจ หงษ์สีสกุล
  นายพินิจ หงษ์สีสกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามโคก)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

 • นายพิศิษฐ์ ปรีชานุกูล
  นายพิศิษฐ์ ปรีชานุกูล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลาดหลุมแก้ว)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายภคพล มหิทธาอภิญญา
  นายภคพล มหิทธาอภิญญา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คลองหลวง)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นางมณีรัตน์ หมั่นกลาง
  นางมณีรัตน์ หมั่นกลาง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลำลูกกา)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายสมศักดิ์ พรมพูน
  นายสมศักดิ์ พรมพูน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ธัญบุรี)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

 • นายเฉลิมพงษ์ รังสิวัฒนศักดิ์
  นายเฉลิมพงษ์ รังสิวัฒนศักดิ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ธัญบุรี)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  เรืออากาศตรีเกรียงศักดิ์ จันทร์สุวรรณ์
  เรืออากาศตรีเกรียงศักดิ์ จันทร์สุวรรณ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ลำลูกกา)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายชวลิต ครองสิน
  นายชวลิต ครองสิน

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายทัชเชษฐ์ นิยมสุข
  นายทัชเชษฐ์ นิยมสุข

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

 • นางผ่องศรี  ลาลุน
  นางผ่องศรี ลาลุน

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ปทุมธานี

  นางสาวจิรภิญญา แสงประดับ
  นางสาวจิรภิญญา แสงประดับ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ปทุมธานี

  นายมานะผล ภู่สมบุญ
  นายมานะผล ภู่สมบุญ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ปทุมธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ปทุมธานี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด -

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ปทุมธานี

  นายพีระ ทองโพธิ์
  นายพีระ ทองโพธิ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายไกร กลั่นประเสริฐ
  นายไกร กลั่นประเสริฐ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายเฉลียว ทองใบ
  นายเฉลียว ทองใบ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามร้อยยอด)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

 • นายชูชีพ คงอภิรักษ์
  นายชูชีพ คงอภิรักษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กุยบุรี)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  ดาบตำรวจภานุวัชร ฝ่ายบุตร
  ดาบตำรวจภานุวัชร ฝ่ายบุตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หัวหิน)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายสมนึก รุ่งกำจัด
  นายสมนึก รุ่งกำจัด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทับสะแก)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายสุรเสฏฐ์ คูหาเปี่ยมสุข
  นายสุรเสฏฐ์ คูหาเปี่ยมสุข

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปราณบุรี)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

 • นายเอกชัย เชื้อวงศ์สกุล
  นายเอกชัย เชื้อวงศ์สกุล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ปราณบุรี)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายวิมลศักดิ์ ตันเจริญ
  นายวิมลศักดิ์ ตันเจริญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ทับสะแก)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายถนัดศิลป์ วุฒิวงศ์อังคณา
  นายถนัดศิลป์ วุฒิวงศ์อังคณา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายนิพนธ์ สุวรรณนาวา
  นายนิพนธ์ สุวรรณนาวา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

 • นายชัยวัฒน์ ชูชัยนิรันดร์
  นายชัยวัฒน์ ชูชัยนิรันดร์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.บางสะพานน้อย)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นางสาวสุวิมล ยาพิลา
  นางสาวสุวิมล ยาพิลา

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ประจวบคีรีขันธ์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธัชชัย ศุกระกาญจน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ประจวบคีรีขันธ์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวอังคณา พิพัฒน์สุขสกุล

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ประจวบคีรีขันธ์

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเจริญ อาจประดิษฐ์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ประจวบคีรีขันธ์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสุวรรณ ทองกรอย

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ประจวบคีรีขันธ์

  นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง
  นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายชานนท์ สุวรรณาภินันท์
  นายชานนท์ สุวรรณาภินันท์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.บางปะอิน)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

 • นายจักรพรรณ อรรถาวี
  นายจักรพรรณ อรรถาวี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านแพรก)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายเฉลิม อภิวาท
  นายเฉลิม อภิวาท

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พระนครศรีอยุธยา)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  จ่าสิบเอกชำนาญ ดาฤทธิ์
  จ่าสิบเอกชำนาญ ดาฤทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ภาชี)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายธีรภัทร ฤกษ์สถิตย์
  นายธีรภัทร ฤกษ์สถิตย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เสนา)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

 • นายประสงค์ กลิ่นสวาทหอม
  นายประสงค์ กลิ่นสวาทหอม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นครหลวง)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายสมคิด กลัดคร้าม
  นายสมคิด กลัดคร้าม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ผักไห่)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายสมศักดิ์ สันธินาค
  นายสมศักดิ์ สันธินาค

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางซ้าย)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายสวย สิริปริญญา
  นายสวย สิริปริญญา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางปะหัน)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

 • นายสุเทพ ชูชัยยะ
  นายสุเทพ ชูชัยยะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางปะอิน)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายธีรพงศ์ รัตนพันธุ์ศรี
  นายธีรพงศ์ รัตนพันธุ์ศรี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ภาชี)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายมนัส ไวยวิเชียร
  นายมนัส ไวยวิเชียร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บางปะอิน)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายณรงค์ศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์
  นายณรงค์ศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.พระนครศรีอยุธยา)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

 • นายประเสริฐ มหคุณวรรณ
  นายประเสริฐ มหคุณวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.บางปะอิน)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายอธิษฐ์ พุ่มเข็ม
  นายอธิษฐ์ พุ่มเข็ม

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.นครหลวง)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นางสาวธิดานันท์ สุขมาก
  นางสาวธิดานันท์ สุขมาก

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พระนครศรีอยุธยา

  นายณัฐภูมิ สุดแก้ว
  นายณัฐภูมิ สุดแก้ว

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พระนครศรีอยุธยา

 • นายพีระ ทองโพธิ์
  นายพีระ ทองโพธิ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นายสนั่น คมขำ
  นายสนั่น คมขำ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่ายาง)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นายกิตติ เกตุโกศล
  นายกิตติ เกตุโกศล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านแหลม)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นางจินดา แจ่มจันทร์
  นางจินดา แจ่มจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านลาด)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

 • นายชาตรี ฤทธิ์ทอง
  นายชาตรี ฤทธิ์ทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชะอำ)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  จ่าสิบเอกภานพ อิ่มทรัพย์
  จ่าสิบเอกภานพ อิ่มทรัพย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แก่งกระจาน)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นายอรุณ คนหลัก
  นายอรุณ คนหลัก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองหญ้าปล้อง)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นายอภินันทน์ อังกินันทน์
  นายอภินันทน์ อังกินันทน์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองเพชรบุรี)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

 • นายจรินทร์ แสงเจริญ
  นายจรินทร์ แสงเจริญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองเพชรบุรี)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นายจำนงค์ ตันติรัตนโอภาส
  นายจำนงค์ ตันติรัตนโอภาส

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองเพชรบุรี)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นายมนัส พูลมา
  นายมนัส พูลมา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เขาย้อย)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นางสาวอารี โชติวงษ์
  นางสาวอารี โชติวงษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เขาย้อย)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

 • นางสาวสุวิมล ยาพิลา
  นางสาวสุวิมล ยาพิลา

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เพชรบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายณัฐธวัช หมั่นกิจ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.เพชรบุรี

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เย็นเปรม
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เย็นเปรม

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.เพชรบุรี

  นางสาวจามรี อนุรัตน์
  นางสาวจามรี อนุรัตน์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.เพชรบุรี

 • นางวรัลพัชร วิจิตตปัญญารักษ์
  นางวรัลพัชร วิจิตตปัญญารักษ์

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.เพชรบุรี

  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายคะนอง โปรักษ์
  นายคะนอง โปรักษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางแพ)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายจำรูญ สองสี
  นายจำรูญ สองสี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพธาราม)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

 • นายจิรพัฒน์ พรมสุวรรณ์
  นายจิรพัฒน์ พรมสุวรรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองราชบุรี)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นางสาวรัฐนันท์ เลี้ยงพันธ์ุ
  นางสาวรัฐนันท์ เลี้ยงพันธ์ุ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านโป่ง)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายเล็ก แป้นพิบูลลาภ
  นายเล็ก แป้นพิบูลลาภ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สวนผึ้ง)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายวิเชียร ผิวแดง
  นายวิเชียร ผิวแดง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จอมบึง)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

 • นายสงครามนิธิ กิติเจริญนันท์
  นายสงครามนิธิ กิติเจริญนันท์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดำเนินสะดวก)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายสมนึก ตาลเจริญ
  นายสมนึก ตาลเจริญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บ้านโป่ง)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นางวาสนา ทับชู
  นางวาสนา ทับชู

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ปากท่อ)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายโกมล ตันติวรนุกูล
  นายโกมล ตันติวรนุกูล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองราชบุรี)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

 • นายพิสัณห์ เรืองเดช
  นายพิสัณห์ เรืองเดช

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองราชบุรี)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายเสนีย์ แก้วพิจิตร
  นายเสนีย์ แก้วพิจิตร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ปากท่อ)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นางสาวยุพดี สงวนเชื้อ
  นางสาวยุพดี สงวนเชื้อ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ราชบุรี

  นายมนัสพงศ์ ชูทาน
  นายมนัสพงศ์ ชูทาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ราชบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายแพทย์สมชาย เทพเจริญนิรันดร์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ราชบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ราชบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายถนอมพล ดอนไพรวัน

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ราชบุรี

  นายเจริญ ชื้อตระกูล
  นายเจริญ ชื้อตระกูล

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

 • นายกฤษพล สาณะเสน
  นายกฤษพล สาณะเสน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางพลี)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นางสาวนวลจันทร์ แซ่จัง
  นางสาวนวลจันทร์ แซ่จัง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสมุทรปราการ)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นายประสพ ชุมศรี
  นายประสพ ชุมศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พระประแดง)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นางศิริวรรณ เอี่ยมอาวรณ์
  นางศิริวรรณ เอี่ยมอาวรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางเสาธง)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

 • นายสนิท เปี่ยมสวัสดิ์
  นายสนิท เปี่ยมสวัสดิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พระสมุทรเจดีย์)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นายสุรชัย สุวศิน
  นายสุรชัย สุวศิน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางบ่อ)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นายภัทร เติมวรรธนภัทร์
  นายภัทร เติมวรรธนภัทร์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พระประแดง)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นางเกศินี เชื้อฟัก
  นางเกศินี เชื้อฟัก

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พระประแดง)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

 • นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ
  นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสมุทรปราการ)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นายสมชาย กิตติสรยุทธ
  นายสมชาย กิตติสรยุทธ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.บางเสาธง)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นายธนิศร อภิญญาสถาพร
  นายธนิศร อภิญญาสถาพร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองสมุทรปราการ)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นางผ่องศรี  ลาลุน
  นางผ่องศรี ลาลุน

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สมุทรปราการ

 • นางสาวจิรภิญญา แสงประดับ
  นางสาวจิรภิญญา แสงประดับ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สมุทรปราการ

  นายพีระ ทองโพธิ์
  นายพีระ ทองโพธิ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นายวีระนิจ เหลืองรัตนเจริญ
  นายวีระนิจ เหลืองรัตนเจริญ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นายทสม์ เจริญช่าง
  นายทสม์ เจริญช่าง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางคนที)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

 • นายวิวัฒน์ ม่วงงาม
  นายวิวัฒน์ ม่วงงาม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสมุทรสงคราม)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นายเสนอ เต็มวิจิตร์
  นายเสนอ เต็มวิจิตร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อัมพวา)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นายสายันต์ ส่องพราย
  นายสายันต์ ส่องพราย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสมุทรสงคราม)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นายบัณฑิต สุขเกษม
  นายบัณฑิต สุขเกษม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บางคนที)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

 • นางกานดา พาเจริญ
  นางกานดา พาเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสมุทรสงคราม)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นายสุริยงค์ รักจรรยา
  นายสุริยงค์ รักจรรยา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.อัมพวา)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นางสาวสุวิมล ยาพิลา
  นางสาวสุวิมล ยาพิลา

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สมุทรสงคราม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวพิมพ์อัปสร บริบูรณ์รัตน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สมุทรสงคราม

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสัมพันธ์ พงษ์พรรณากูล

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สมุทรสงคราม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สมุทรสงคราม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายอาคม จันทรกูล

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.สมุทรสงคราม

  นายพีระ ทองโพธิ์
  นายพีระ ทองโพธิ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

 • นายปรีชา ศิริแสงอารำพี
  นายปรีชา ศิริแสงอารำพี

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสมุทรสาคร)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  นายชัชวาล สิงห์บารมี
  นายชัชวาล สิงห์บารมี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านแพ้ว)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  นายสมชาย แช่มสาคร
  นายสมชาย แช่มสาคร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กระทุ่มแบน)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  นายสมสัก รอดทยอย
  นายสมสัก รอดทยอย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสมุทรสาคร)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

 • ว่าที่ร้อยตรีสุวัฒน์ เทียนใส
  ว่าที่ร้อยตรีสุวัฒน์ เทียนใส

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสมุทรสาคร)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  นางอำไพ หาญไกรวิไลย์
  นางอำไพ หาญไกรวิไลย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสมุทรสาคร)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  นายอภิวัฒน์ วังวิวัฒน์
  นายอภิวัฒน์ วังวิวัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  นายกมล ไกรวัตนุสสรณ์
  นายกมล ไกรวัตนุสสรณ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองสมุทรสาคร)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

 • นางสาวสุวิมล ยาพิลา
  นางสาวสุวิมล ยาพิลา

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สมุทรสาคร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายกฤตกร แซ่เอี๊ยบ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สมุทรสาคร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สมุทรสาคร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -คลังจังหวัดสมุทรสาคร -

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.สมุทรสาคร

 • นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง
  นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายแจ่มนาที มิลินทจินดา
  นายแจ่มนาที มิลินทจินดา

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองแค)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นางกมลพรรณ สุภาสูรย์
  นางกมลพรรณ สุภาสูรย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองโดน)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายณรงค์ จันทร์ประสิทธิ์
  นายณรงค์ จันทร์ประสิทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสระบุรี)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

 • นายลิขิต ฉัตรจันทร์
  นายลิขิต ฉัตรจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แก่งคอย)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายสมเกียรติ ชุมปัญญา
  นายสมเกียรติ ชุมปัญญา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.มวกเหล็ก)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายสมนึก สุขีรัตน์
  นายสมนึก สุขีรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พระพุทธบาท)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายสมศักดิ์ ทองคำสุก
  นายสมศักดิ์ ทองคำสุก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอนพุด)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

 • นางสายฝน โมหมื่นไวย
  นางสายฝน โมหมื่นไวย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เฉลิมพระเกียรติ)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายสุภัก สีดาพล
  นายสุภัก สีดาพล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วิหารแดง)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายบุญสม อาบวารี
  นายบุญสม อาบวารี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ดอนพุด)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายเพรียวพันธ์ เกริกพิทยา
  นายเพรียวพันธ์ เกริกพิทยา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสระบุรี)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

 • นายประสิทธิ์ พิบูลชัยสิทธิ์
  นายประสิทธิ์ พิบูลชัยสิทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายมานะ พวงวนิชกิจ
  นายมานะ พวงวนิชกิจ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายเอกชัย สัตยานุกูล
  นายเอกชัย สัตยานุกูล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นางสาวธิดานันท์ สุขมาก
  นางสาวธิดานันท์ สุขมาก

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สระบุรี

 • นายณัฐภูมิ สุดแก้ว
  นายณัฐภูมิ สุดแก้ว

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สระบุรี

  นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง
  นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นางธนิสร แจ้งสนอง
  นางธนิสร แจ้งสนอง

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสิงห์บุรี)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นายกมล ตั้งตระกูล
  นายกมล ตั้งตระกูล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าช้าง)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

 • นางจิตรตรี ชัชวาลย์
  นางจิตรตรี ชัชวาลย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ค่ายบางระจัน)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นางดัชนี ปานหัวไผ่
  นางดัชนี ปานหัวไผ่

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พรหมบุรี)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นายถวิล ทิมมา
  นายถวิล ทิมมา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อินทร์บุรี)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นายสมบัติ อิศรานุรักษ์
  นายสมบัติ อิศรานุรักษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางระจัน)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

 • ร้อยตำรวจเอกวิโรจน์ ไผ่ชู
  ร้อยตำรวจเอกวิโรจน์ ไผ่ชู

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสิงห์บุรี)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นายหนึ่งบุรุษ กลิ่นคง
  นายหนึ่งบุรุษ กลิ่นคง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.อินทร์บุรี)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นายศุภสิทธิ์ ภูพงษ์พานิช
  นายศุภสิทธิ์ ภูพงษ์พานิช

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสิงห์บุรี)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นายวัชรินทร์ เรืองฤทธิ์กูล
  นายวัชรินทร์ เรืองฤทธิ์กูล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองสิงห์บุรี)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

 • นายสำเนา โพธิระ
  นายสำเนา โพธิระ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองสิงห์บุรี)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นางสาวธิดานันท์ สุขมาก
  นางสาวธิดานันท์ สุขมาก

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สิงห์บุรี

  นายณัฐภูมิ สุดแก้ว
  นายณัฐภูมิ สุดแก้ว

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สิงห์บุรี

  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

 • นายสมศักดิ์ ยิบพิกุล
  นายสมศักดิ์ ยิบพิกุล

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสุพรรณบุรี)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายประสิทธิ์ ลิ้มประเสริฐ
  นายประสิทธิ์ ลิ้มประเสริฐ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ด่านช้าง)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายมนตรี สะราคำ
  นายมนตรี สะราคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เดิมบางนางบวช)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายวัฒนากร คำพันธุ์
  นายวัฒนากร คำพันธุ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางปลาม้า)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

 • นายศักดิ์ศรี อินทร์บำรุง
  นายศักดิ์ศรี อินทร์บำรุง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอนเจดีย์)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายสุเทพ ปานเพ็ชร
  นายสุเทพ ปานเพ็ชร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองหญ้าไซ)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายเมธี สรรพคุณานนท์
  นายเมธี สรรพคุณานนท์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สามชุก)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายสมบัติ อรรถโกวิท
  นายสมบัติ อรรถโกวิท

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สองพี่น้อง)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

 • นายเชาวลิต ทวีไทย
  นายเชาวลิต ทวีไทย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสุพรรณบุรี)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายชาตรี จำปาเงิน
  นายชาตรี จำปาเงิน

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ศรีประจันต์)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายพสิษฐ์ สถาปนพิทักษ์กิจ
  นายพสิษฐ์ สถาปนพิทักษ์กิจ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองสุพรรณบุรี)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นางสาวยุพดี สงวนเชื้อ
  นางสาวยุพดี สงวนเชื้อ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุพรรณบุรี

 • นายมนัสพงศ์ ชูทาน
  นายมนัสพงศ์ ชูทาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุพรรณบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสิริลักษณ์ อุ่นศรี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สุพรรณบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมศักดิ์ จรวงษ์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สุพรรณบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายถิรไชย แจ้งไพร

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สุพรรณบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสิรภพ ศรีอาจ

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.สุพรรณบุรี

  นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง
  นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายประจวบ กำลังเดช
  นายประจวบ กำลังเดช

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามโก้)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายจำลอง แสงจันทร์
  นายจำลอง แสงจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองอ่างทอง)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

 • นายนิพันธ์ งอกงาม
  นายนิพันธ์ งอกงาม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แสวงหา)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายปรีชา จรเณร
  นายปรีชา จรเณร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วิเศษชัยชาญ)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายมังกร ศรีโหมด
  นายมังกร ศรีโหมด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ป่าโมก)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายวิชาญ ผิวบาง
  นายวิชาญ ผิวบาง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพธิ์ทอง)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

 • นายไวพจน์ เข็มทอง
  นายไวพจน์ เข็มทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ไชโย)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายสังคม ลาภเวช
  นายสังคม ลาภเวช

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.วิเศษชัยชาญ)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายอนุกูล ขอพึ่ง
  นายอนุกูล ขอพึ่ง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สามโก้)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายวิมล วงษ์หิรัญ
  นายวิมล วงษ์หิรัญ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

 • นางสุนันทา บุญประดับ
  นางสุนันทา บุญประดับ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  พลตรีสุทัศน์ อยู่นาน
  พลตรีสุทัศน์ อยู่นาน

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นางสาวธิดานันท์ สุขมาก
  นางสาวธิดานันท์ สุขมาก

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อ่างทอง

  นายณัฐภูมิ สุดแก้ว
  นายณัฐภูมิ สุดแก้ว

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อ่างทอง

สื่อวีดิทัศน์
สื่อโทรทัศน์
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
17 ม.ค. 2565
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
10 ม.ค. 2565
Infographic โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ควาเข้าใจให้แก่ ก.ธ.จ. เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน MOU ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
17 ธ.ค. 2564
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
03 ธ.ค. 2564
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อ่านต่อ >
03 ธ.ค. 2564
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อ่านต่อ >
26 พ.ย. 2564
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
อ่านต่อ >