ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

รูปภาพแผนที่ประเทศไทยแผนที่แสดงข้อมูล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
 • ภาคใต้ชายแดน
             ดูรายละเอียด >
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ระหว่าง 5 หน่วยงาน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
เขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
 • นายพีระ ทองโพธิ์
  นายพีระ ทองโพธิ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์
  นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สากเหล็ก)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายทัศน์ไชย เปรมศิริดำรงสุข
  นายทัศน์ไชย เปรมศิริดำรงสุข

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองพิจิตร)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายประสิทธิ์ สาทะ
  นายประสิทธิ์ สาทะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางมูลนาก)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

 • นายไพบูลย์ มโนศิลปกร
  นายไพบูลย์ มโนศิลปกร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทับคล้อ)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายไพรัตน์ เขษมศักดิ์
  นายไพรัตน์ เขษมศักดิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางมูลนาก)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นางรุ่งทิพย์ ฟักชื่น
  นางรุ่งทิพย์ ฟักชื่น

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพทะเล)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายวราทิตย์ บุศย์ญารินทร์
  นายวราทิตย์ บุศย์ญารินทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตะพานหิน)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

 • นายสมร จะตุเทน
  นายสมร จะตุเทน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังทรายพูน)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นางสาวอัญชลี เต็งสุวรรณ์
  นางสาวอัญชลี เต็งสุวรรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพธิ์ประทับช้าง)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายพรสิริชัย ทองปาน
  นายพรสิริชัย ทองปาน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองพิจิตร)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายทัศนัย เที่ยงธรรม
  นายทัศนัย เที่ยงธรรม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองพิจิตร)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

 • นายสันติ พุ่มมะลิ
  นายสันติ พุ่มมะลิ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายจักรภฤต บรรเจิดกิจ
  นายจักรภฤต บรรเจิดกิจ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายวิสูตร โพธิ์ศรี
  นายวิสูตร โพธิ์ศรี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายบดินทร์ มีลาภ
  นายบดินทร์ มีลาภ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  พลโทฉลวย แย้มโพธิ์ใช้

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.พิจิตร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.พิจิตร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายตระการ คุณาวุฒิ

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.พิจิตร

  นายพีระ ทองโพธิ์
  นายพีระ ทองโพธิ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

 • นายกิตติศักดิ์ จ๋วงพานิช
  นายกิตติศักดิ์ จ๋วงพานิช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ขาณุวรลักษบุรี)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายถาวร แก้ววัฒถา
  นายถาวร แก้ววัฒถา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คลองขลุง)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายบัญญัติ จันทร์กระจ่าง
  นายบัญญัติ จันทร์กระจ่าง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปางศิลาทอง)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายประพันธ์ จิตคำ
  นายประพันธ์ จิตคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คลองลาน)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

 • นายมนตรี อ่อนสิงห์
  นายมนตรี อ่อนสิงห์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทรายทองวัฒนา)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายมาณพ ศิริไพบูลย์
  นายมาณพ ศิริไพบูลย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองกำแพงเพชร)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายวิโรจน์ บุญต่อ
  นายวิโรจน์ บุญต่อ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โกสัมพีนคร)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายอนงค์ ขุนหาญ
  นายอนงค์ ขุนหาญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลานกระบือ)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

 • นายอุดม สมอนาค
  นายอุดม สมอนาค

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พรานกระต่าย)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นางยุวดี คงอินทร์
  นางยุวดี คงอินทร์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นางวิลัยวรรณ บุพศิริ
  นางวิลัยวรรณ บุพศิริ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายนิกร ภากรนิพัทธ์
  นายนิกร ภากรนิพัทธ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

 • นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย
  นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายวิชา จันทร์เชื้อ
  นายวิชา จันทร์เชื้อ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายเลิศพิสิฐ ฟองอิสสระ
  นายเลิศพิสิฐ ฟองอิสสระ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เชียงแสน)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

 • นายโกมินทร์ เสือภูเขา
  นายโกมินทร์ เสือภูเขา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่จัน)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นางสาวชนม์ชญาณ์ มูลสานต์
  นางสาวชนม์ชญาณ์ มูลสานต์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงเชียงรุ้ง)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายธงชัย บาลสุข
  นายธงชัย บาลสุข

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่สาย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายธันวา เหลี่ยมพันธุ์
  นายธันวา เหลี่ยมพันธุ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เชียงของ)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

 • นางรัตนา คำตื้อ
  นางรัตนา คำตื้อ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงชัย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายวีรพงษ์ วงศ์พิชัย
  นายวีรพงษ์ วงศ์พิชัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ป่าแดด)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายวีรศักดิ์ ศิริบุญธรรม
  นายวีรศักดิ์ ศิริบุญธรรม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พญาเม็งราย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นางศรีวรรณา รู้ทำนอง
  นางศรีวรรณา รู้ทำนอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ขุนตาล)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

 • นางสาวอมรรัตน์ รัตนาชัย
  นางสาวอมรรัตน์ รัตนาชัย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.แม่ฟ้าหลวง)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นางภาภรณ์ เจ็นป่า
  นางภาภรณ์ เจ็นป่า

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พญาเม็งราย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายชัยนิรันดร์ ปิยะวัฒน์หิรัณย์
  นายชัยนิรันดร์ ปิยะวัฒน์หิรัณย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เทิง)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  ร้อยตำรวจตรีณรงค์ เหมือนทับ
  ร้อยตำรวจตรีณรงค์ เหมือนทับ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เชียงของ)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

 • นายเกษม เตชไตรรัตน์
  นายเกษม เตชไตรรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายเศวตยนต์ ศรีสมุทร
  นายเศวตยนต์ ศรีสมุทร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายอภิพันธ์ ภู่ภักดี
  นายอภิพันธ์ ภู่ภักดี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นางวริศรา ศรีกุนนะ
  นางวริศรา ศรีกุนนะ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

 • นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เชียงราย

  นางสาวพิษฐา อิศรางกูร ณ อยุธยา
  นางสาวพิษฐา อิศรางกูร ณ อยุธยา

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เชียงราย

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายรัชกฤช สถิรานนท์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.เชียงราย

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวิเชียร นุ่นรอด

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.เชียงราย

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.เชียงราย

  นายสมเกียรติ ธงศรี
  นายสมเกียรติ ธงศรี

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายถวิล บัวจีน
  นายถวิล บัวจีน

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สันกำแพง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นางคนึงนิตย์ อายุมั่น
  นางคนึงนิตย์ อายุมั่น

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สะเมิง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

 • นางจำเนียน พรหมกันธา
  นางจำเนียน พรหมกันธา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอยสะเก็ด)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายประกิต นามวงศ์
  นายประกิต นามวงศ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สารภี)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายพงษ์พันธ์ ตะติยา
  นายพงษ์พันธ์ ตะติยา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่อาย)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายมนัส ตันสุภายน
  นายมนัส ตันสุภายน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พร้าว)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

 • นายรุจ เหลี่ยวรุ่งเรือง
  นายรุจ เหลี่ยวรุ่งเรือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อมก๋อย)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายวรพงศ์ ชุมภูศรี
  นายวรพงศ์ ชุมภูศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จอมทอง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายศราวุฒิ คำเกลี้ยง
  นายศราวุฒิ คำเกลี้ยง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ริม)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายสุเทพ กันธารักษ์
  นายสุเทพ กันธารักษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ฝาง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

 • นายอุดมศักดิ์ คำปวน
  นายอุดมศักดิ์ คำปวน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หางดง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายสมชิด กันธะยา
  นายสมชิด กันธะยา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  ดาบตำรวจณรงค์ ทิพย์ดวง
  ดาบตำรวจณรงค์ ทิพย์ดวง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายเกษม พงษ์เดช
  นายเกษม พงษ์เดช

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

 • นายชันชัย แสนใจอิ
  นายชันชัย แสนใจอิ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์
  นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายสมชาย เอื้อวงษ์ชัย
  นายสมชาย เอื้อวงษ์ชัย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายชำนาญ เผือกวัฒนะ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

 • นายสัญชัย สุขเจริญไกรศรี
  นายสัญชัย สุขเจริญไกรศรี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ
  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เชียงใหม่

  นางสาวพิณทิพย์ ยอดปืนธรกุล
  นางสาวพิณทิพย์ ยอดปืนธรกุล

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เชียงใหม่

  นางสุมิตรา อติศัพท์
  นางสุมิตรา อติศัพท์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ตาก

 • นายสบเกษม แหงมงาม
  นายสบเกษม แหงมงาม

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายเฉลิมศักดิ์ แหงมงาม
  นายเฉลิมศักดิ์ แหงมงาม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองตาก)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายเชาว์ สวัสดี
  นายเชาว์ สวัสดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ระมาด)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายไตรยุทธ รัตนพงษ์
  นายไตรยุทธ รัตนพงษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าสองยาง)
  ก.ธ.จ. ตาก

 • นายทิม หมีแป้น
  นายทิม หมีแป้น

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พบพระ)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายพิชัย ภู่คง
  นายพิชัย ภู่คง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังเจ้า)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นางมาลัย นิลจันทร์
  นางมาลัย นิลจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านตาก)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายสุนทร สันธิศิริ
  นายสุนทร สันธิศิริ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่สอด)
  ก.ธ.จ. ตาก

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายอรรถสิทธิ์ ต๊ะทองคำ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.แม่ระมาด)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายอดุลย์ ธิยะใจ
  นายอดุลย์ ธิยะใจ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายจักรกฤช ตาประยูร
  นายจักรกฤช ตาประยูร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.แม่สอด)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นางสาวศิริลักษณ์ ศิริพงศ์ตระกูล
  นางสาวศิริลักษณ์ ศิริพงศ์ตระกูล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ตาก

 • นายไชยวัฒน์ ประเสริฐธรรม์
  นายไชยวัฒน์ ประเสริฐธรรม์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย
  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ตาก

  นางประสานสุข ทรัพย์เอกชัย
  นางประสานสุข ทรัพย์เอกชัย

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ตาก

  นายพีระ ทองโพธิ์
  นายพีระ ทองโพธิ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นครสวรรค์

 • นายวิบูลย์ บุญสุวรรณ
  นายวิบูลย์ บุญสุวรรณ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายประสิทธิ์ จันทร์อ๋อย
  นายประสิทธิ์ จันทร์อ๋อย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โกรกพระ)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นางภิขณิสา ภูมิมเหศวร
  นางภิขณิสา ภูมิมเหศวร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองนครสวรรค์)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายวินัย แก้วถนอม
  นายวินัย แก้วถนอม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตากฟ้า)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

 • นายศรุต บำรุงสรณ์
  นายศรุต บำรุงสรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองนครสวรรค์)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายศักดา สอนชม
  นายศักดา สอนชม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าตะโก)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายสรสิทธิ์ อินทร
  นายสรสิทธิ์ อินทร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บรรพตพิสัย)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายสำรอง เยี่ยงยงค์
  นายสำรอง เยี่ยงยงค์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่วงก์)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

 • นายสุเทพ บุญส่ง
  นายสุเทพ บุญส่ง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชุมแสง)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายโสภณ พิมพ์โคตร
  นายโสภณ พิมพ์โคตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชุมตาบง)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นางบุญลือ ส่งเสริมอุดมชัย
  นางบุญลือ ส่งเสริมอุดมชัย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายไพโรจน์ วิมลจิตรสอาด
  นายไพโรจน์ วิมลจิตรสอาด

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

 • นายอภิชา ขันติวงศ์
  นายอภิชา ขันติวงศ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายเทียนชัย จุธากรณ์
  นายเทียนชัย จุธากรณ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายอนุรักษ์ พงษ์สาลี
  นายอนุรักษ์ พงษ์สาลี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นางสาวณภชนก พรมคำ
  นางสาวณภชนก พรมคำ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครสวรรค์

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายอดุลย์ หมู่พยัคฆ์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.นครสวรรค์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.นครสวรรค์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวินิจฉัย กะระกล

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.นครสวรรค์

  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. น่าน

 • นายสำเริง แก้วเทพ
  นายสำเริง แก้วเทพ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าวังผา)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายเจนณรงค์ ศุภศิริ
  นายเจนณรงค์ ศุภศิริ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาหมื่น)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายปราโมทย์ ใจสุดา
  นายปราโมทย์ ใจสุดา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงสา)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายภูมิพันธ์ ปรารมภ์
  นายภูมิพันธ์ ปรารมภ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปัว)
  ก.ธ.จ. น่าน

 • นายราเชนทร์ กาบคำ
  นายราเชนทร์ กาบคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองน่าน)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายวัยพจน์ ดีวงค์
  นายวัยพจน์ ดีวงค์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ภูเพียง)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายสมพร อ่อนสุวรรณ
  นายสมพร อ่อนสุวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งช้าง)
  ก.ธ.จ. น่าน

  พันจ่าอากาศเอกสินธ์ สนนา
  พันจ่าอากาศเอกสินธ์ สนนา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สองแคว)
  ก.ธ.จ. น่าน

 • นายอนุรักษ์ ไชยโย
  นายอนุรักษ์ ไชยโย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่จริม)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายสุรชัย ดวงใจ
  นายสุรชัย ดวงใจ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. น่าน

  นางทองมัน บูรณศรี
  นางทองมัน บูรณศรี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายรุ่งโรจน์ ขจรพงศ์กีรติ
  นายรุ่งโรจน์ ขจรพงศ์กีรติ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. น่าน

 • นายศรีรุ่ง รัตนศิลา
  นายศรีรุ่ง รัตนศิลา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายสุชาติ พัฒนศิษฏางกูร
  นายสุชาติ พัฒนศิษฏางกูร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. น่าน

  ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ วงค์วิเศษ
  ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ วงค์วิเศษ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.น่าน

 • นางสาวพิษฐา อิศรางกูร ณ อยุธยา
  นางสาวพิษฐา อิศรางกูร ณ อยุธยา

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.น่าน

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวิจารณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.น่าน

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายมานะ ทองใบศรี

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.น่าน

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.น่าน

 • นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พะเยา

  นายหัสนัย แก้วกุล
  นายหัสนัย แก้วกุล

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองพะเยา)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายเกษม นันตาลิต
  นายเกษม นันตาลิต

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอกคำใต้)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายเข้ม อัศราช
  นายเข้ม อัศราช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ภูซาง)
  ก.ธ.จ. พะเยา

 • นางดวงทิพย์ ชาวเหนือ
  นางดวงทิพย์ ชาวเหนือ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ภูกามยาว)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายเดชศรี ธิวงค์
  นายเดชศรี ธิวงค์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองพะเยา)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางมัลลิการ สืบแสน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เชียงม่วน)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นางสุพรรณี เวียงคำ
  นางสุพรรณี เวียงคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เชียงคำ)
  ก.ธ.จ. พะเยา

 • นายอภิชาติ กันยะมี
  นายอภิชาติ กันยะมี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จุน)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายทวีศักดิ์ คำวงษา
  นายทวีศักดิ์ คำวงษา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองพะเยา)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายไพรณรงค์ บัวเทศ
  นายไพรณรงค์ บัวเทศ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองพะเยา)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายบุญเลิศ เป็งรักษา
  นายบุญเลิศ เป็งรักษา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ดอกคำใต้)
  ก.ธ.จ. พะเยา

 • นายณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร
  นายณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองพะเยา)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายคมม์ มีศรี
  นายคมม์ มีศรี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองพะเยา)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พะเยา

  นางสาวพิษฐา อิศรางกูร ณ อยุธยา
  นางสาวพิษฐา อิศรางกูร ณ อยุธยา

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พะเยา

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายจรัส สุทธิกุลบุตร

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.พะเยา

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวนันทนา รักกอบชัย

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.พะเยา

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายอนันต์ วิเชียรกันทา

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.พะเยา

  นางสุมิตรา อติศัพท์
  นางสุมิตรา อติศัพท์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พิษณุโลก

 • นายวิศว วิศวชัยวัฒน์
  นายวิศว วิศวชัยวัฒน์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายเฉลิม จันทร์รอด
  นายเฉลิม จันทร์รอด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางกระทุ่ม)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายธงศักดิ์ ยศปัญญา
  นายธงศักดิ์ ยศปัญญา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นครไทย)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายมนูญ หมัดสมบูรณ์
  นายมนูญ หมัดสมบูรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วัดโบสถ์)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

 • นายสมบูรณ์ สังข์เครืออยู่
  นายสมบูรณ์ สังข์เครืออยู่

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชาติตระการ)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายสวน เจริญสุขรุ่งเรือง
  นายสวน เจริญสุขรุ่งเรือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองพิษณุโลก)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายสุทัศน์ ศิริ
  นายสุทัศน์ ศิริ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เนินมะปราง)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายสุภาพ รักชาติ
  นายสุภาพ รักชาติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พรหมพิราม)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

 • นางสุวิมล ปราบศรีภูมิ
  นางสุวิมล ปราบศรีภูมิ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองพิษณุโลก)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นางสุธาสินี สายทอง
  นางสุธาสินี สายทอง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองพิษณุโลก)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายคุณาธิป มาดหมาย
  นายคุณาธิป มาดหมาย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองพิษณุโลก)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายสุรจิต วงศ์กังแห
  นายสุรจิต วงศ์กังแห

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

 • นายชโยดม ฉันทวรางค์
  นายชโยดม ฉันทวรางค์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย
  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พิษณุโลก

  นางประสานสุข ทรัพย์เอกชัย
  นางประสานสุข ทรัพย์เอกชัย

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พิษณุโลก

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธีระ พงศ์ภิญโญโอภาส

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.พิษณุโลก

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางวชิราภรณ์ น้อยยม

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.พิษณุโลก

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายชุติเดช กอนวงษ์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.พิษณุโลก

  นางสุมิตรา อติศัพท์
  นางสุมิตรา อติศัพท์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นางเจริญศรี ชวาลสันตติ
  นางเจริญศรี ชวาลสันตติ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หล่มสัก)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

 • นายจุมพล บุญเขต
  นายจุมพล บุญเขต

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังโป่ง)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายชัยชาญ แสงพันตา
  นายชัยชาญ แสงพันตา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขาค้อ)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายท้าว แก้วยม
  นายท้าว แก้วยม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หล่มเก่า)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นางนุจรี ภูฆัง
  นางนุจรี ภูฆัง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองไผ่)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

 • นายประดิษฐ์ อารมณ์ดี
  นายประดิษฐ์ อารมณ์ดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บึงสามพัน)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายรอด พรหมลัทธิ์
  นายรอด พรหมลัทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองเพชรบูรณ์)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายสมพร ลาภเกิด
  นายสมพร ลาภเกิด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วิเชียรบุรี)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายสมศักดิ์ แม้นศรี
  นายสมศักดิ์ แม้นศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชนแดน)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

 • นางสุภาวดี เพ็งธงชัย
  นางสุภาวดี เพ็งธงชัย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หล่มเก่า)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายสมาน โคตปัญญา
  นายสมาน โคตปัญญา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองเพชรบูรณ์)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายสมชาย บุตรขุนทอง
  นายสมชาย บุตรขุนทอง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บึงสามพัน)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายกษิต โฆษิตานนท์
  นายกษิต โฆษิตานนท์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

 • นายสมชาย สุรเวคิน
  นายสมชาย สุรเวคิน

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายอุกกฤษ ฉัตรศรีสุวรรณ
  นายอุกกฤษ ฉัตรศรีสุวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย
  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เพชรบูรณ์

  นางประสานสุข ทรัพย์เอกชัย
  นางประสานสุข ทรัพย์เอกชัย

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เพชรบูรณ์

 • นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. แพร่

  ว่าที่ร้อยตรีภาคิน ชมภูพันธ์
  ว่าที่ร้อยตรีภาคิน ชมภูพันธ์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองแพร่)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายเจษฎา แก้วศล
  นายเจษฎา แก้วศล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สูงเม่น)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายตุ้ย รัตนกันทา
  นายตุ้ย รัตนกันทา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เด่นชัย)
  ก.ธ.จ. แพร่

 • นายนิกร นันทะเดช
  นายนิกร นันทะเดช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ร้องกวาง)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นางมยุรี โล่ห์นิมิตร
  นางมยุรี โล่ห์นิมิตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลอง)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นางศรีไว ธรรมใจ
  นางศรีไว ธรรมใจ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สอง)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายสะอาด จิตเสงี่ยม
  นายสะอาด จิตเสงี่ยม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองม่วงไข่)
  ก.ธ.จ. แพร่

 • นางกุลชา บัญสว่าง
  นางกุลชา บัญสว่าง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.วังชิ้น)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นางสาวชวัลพัชร เขียวแท้
  นางสาวชวัลพัชร เขียวแท้

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เด่นชัย)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายมานพ พริบไหว
  นายมานพ พริบไหว

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เด่นชัย)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายสุริยน เมืองเอก
  นายสุริยน เมืองเอก

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. แพร่

 • นางสาวปานกมล รังษี
  นางสาวปานกมล รังษี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นางพรรณี สง่าเมือง
  นางพรรณี สง่าเมือง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.แพร่

  นางสาวพิษฐา อิศรางกูร ณ อยุธยา
  นางสาวพิษฐา อิศรางกูร ณ อยุธยา

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.แพร่

 • นายพิทักษ์ บุณยเวทย์
  นายพิทักษ์ บุณยเวทย์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.แพร่

  นายธีรพงษ์ ธงออน
  นายธีรพงษ์ ธงออน

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.แพร่

  นายเดชา ชัยชนะ
  นายเดชา ชัยชนะ

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.แพร่

  นายสมเกียรติ ธงศรี
  นายสมเกียรติ ธงศรี

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

 • นายจิระ พานิชยานนท์
  นายจิระ พานิชยานนท์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  พันตำรวจโทจักร์ สายแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปางมะผ้า)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นางชนานันท์ เง่าสุวรรณ์
  นางชนานันท์ เง่าสุวรรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่สะเรียง)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายรัฎฐกรณ์ แสงโชติ
  นายรัฎฐกรณ์ แสงโชติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปาย)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

 • นายสถาพร ทองประดิษฐ์
  นายสถาพร ทองประดิษฐ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สบเมย)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายสมจิต สุวรรณบุษย์
  นายสมจิต สุวรรณบุษย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ขุนยวม)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสวาท หล้าคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ลาน้อย)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายสุวชาติ แก้วกระจ่าง
  นายสุวชาติ แก้วกระจ่าง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

 • นางสุภาพ จันทร์สาม
  นางสุภาพ จันทร์สาม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ขุนยวม)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายทองสุข เมฆมีลาภ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ขุนยวม)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายเทอดศักดิ์ ปิติวุฒิ
  นายเทอดศักดิ์ ปิติวุฒิ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายนิพนธ์ คำพา
  นายนิพนธ์ คำพา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

 • นายประเวช คำสวัสดิ์
  นายประเวช คำสวัสดิ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ
  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.แม่ฮ่องสอน

  นางสาวพิณทิพย์ ยอดปืนธรกุล
  นางสาวพิณทิพย์ ยอดปืนธรกุล

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.แม่ฮ่องสอน

  นายสมเกียรติ ธงศรี
  นายสมเกียรติ ธงศรี

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ลำปาง

 • นายโกศล ชุมพลวงศ์
  นายโกศล ชุมพลวงศ์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.งาว)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายกำจร ฟูเมืองปาน
  นายกำจร ฟูเมืองปาน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังเหนือ)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายเกรียงไกร ชัยเมืองมา
  นายเกรียงไกร ชัยเมืองมา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สบปราบ)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายทองใบ ปัญญาภินันท์
  นายทองใบ ปัญญาภินันท์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองลำปาง)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

 • นายธีระวัฒน์ แก้วลังกา
  นายธีระวัฒน์ แก้วลังกา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ทะ)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายประสาน คูสวัสดิ์
  นายประสาน คูสวัสดิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เถิน)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นางสายหยุด กันทะเสน
  นางสายหยุด กันทะเสน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกาะคา)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายสิงห์ทอง ชุมวิริยะสุขกุล
  นายสิงห์ทอง ชุมวิริยะสุขกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แจ้ห่ม)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

 • นางสาวอนงค์ศรี ทรายแก่น
  นางสาวอนงค์ศรี ทรายแก่น

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่เมาะ)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายพิเชฐ ทินอยู่
  นายพิเชฐ ทินอยู่

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เกาะคา)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายเปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ
  นายเปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เถิน)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายศุภขจร พรมเชื้อ
  นายศุภขจร พรมเชื้อ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองลำปาง)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

 • นายกิติพันธ์ นวลจันทร์ฉาย
  นายกิติพันธ์ นวลจันทร์ฉาย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองลำปาง)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายวิรัตน์ เกิดผล
  นายวิรัตน์ เกิดผล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองลำปาง)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายมงคลพันธ์ ศิริปัญญา
  นายมงคลพันธ์ ศิริปัญญา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองลำปาง)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ
  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ลำปาง

 • นางสาวพิณทิพย์ ยอดปืนธรกุล
  นางสาวพิณทิพย์ ยอดปืนธรกุล

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ลำปาง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายกฤษฎา ทองจิบ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ลำปาง

  นายสมเกียรติ ธงศรี
  นายสมเกียรติ ธงศรี

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายธีระศักดิ์ ชัยวิศิษฐ์
  นายธีระศักดิ์ ชัยวิศิษฐ์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองลำพูน)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

 • นายนิคม วงศ์พนัสสัก
  นายนิคม วงศ์พนัสสัก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ทา)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายบุญเยี่ยม ดวงจิรประภา
  นายบุญเยี่ยม ดวงจิรประภา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านโฮ่ง)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายสถาพร สุภายอง
  นายสถาพร สุภายอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ป่าซาง)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายสำราญ ฟุงฟู
  นายสำราญ ฟุงฟู

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งหัวช้าง)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

 • นางแสงจันทร์ มโนสร้อย
  นางแสงจันทร์ มโนสร้อย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงหนองล่อง)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายอิ่นแก้ว มหาไม้
  นายอิ่นแก้ว มหาไม้

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านธิ)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสุวรรณ หอยแก้ว

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายนรินทร์ คำสาร
  นายนรินทร์ คำสาร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ลำพูน

 • ร้อยตำรวจตรีฉลาด อุ่นโพธิ
  ร้อยตำรวจตรีฉลาด อุ่นโพธิ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายปรีชา สมบูรณ์ชัย
  นายปรีชา สมบูรณ์ชัย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายวีนัส ม่านมุงศิลป์
  นายวีนัส ม่านมุงศิลป์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายธงชัย สิทธิกูล
  นายธงชัย สิทธิกูล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

 • นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ
  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ลำพูน

  นางสาวพิณทิพย์ ยอดปืนธรกุล
  นางสาวพิณทิพย์ ยอดปืนธรกุล

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ลำพูน

  นางสุมิตรา อติศัพท์
  นางสุมิตรา อติศัพท์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายชูชาติ อุทัยชิต
  นายชูชาติ อุทัยชิต

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีสัชนาลัย)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

 • นายบาร์ลอน เพ็งภิบาล
  นายบาร์ลอน เพ็งภิบาล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สวรรคโลก)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายพิชัย พฤกษ์สุกาญจน์
  นายพิชัย พฤกษ์สุกาญจน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีสำโรง)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายสมชาย พุ่มธนวัฒน์
  นายสมชาย พุ่มธนวัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสุโขทัย)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  จ่าโทสมพร มลทอง
  จ่าโทสมพร มลทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กงไกรลาศ)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

 • นายสีทน แก้วใส
  นายสีทน แก้วใส

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คีรีมาศ)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายสุธรรม ทิพพหา
  นายสุธรรม ทิพพหา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งเสลี่ยม)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายณรินทร์ ศิริพงศ์สวรรค์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ทุ่งเสลี่ยม)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นางสาวพิไลลักษณ์ อินต๊ะริน
  นางสาวพิไลลักษณ์ อินต๊ะริน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ทุ่งเสลี่ยม)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

 • นายวสันต์ ยิ้มประดิษฐ์
  นายวสันต์ ยิ้มประดิษฐ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กงไกรลาศ)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายโกวิทย์ ทรงคุณ
  นายโกวิทย์ ทรงคุณ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.ศรีสัชนาลัย)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายกานต์ ยืนยงศิริกุล
  นายกานต์ ยืนยงศิริกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองสุโขทัย)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายสมศักดิ์ เดชชุษณะนาถ
  นายสมศักดิ์ เดชชุษณะนาถ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองสุโขทัย)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

 • นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย
  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุโขทัย

  นางประสานสุข ทรัพย์เอกชัย
  นางประสานสุข ทรัพย์เอกชัย

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุโขทัย

  นางสุมิตรา อติศัพท์
  นางสุมิตรา อติศัพท์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสริฐ
  นายศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสริฐ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองอุตรดิตถ์)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

 • นายจักรสุทัศน์ เตชนันท์
  นายจักรสุทัศน์ เตชนันท์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตรอน)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธงชัย บุญธรรมมา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พิชัย)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายธนพล หมื่นยา
  นายธนพล หมื่นยา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลับแล)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นางสมควร เขียวกุมพันธ์
  นางสมควร เขียวกุมพันธ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าปลา)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

 • นายสมพร ปานเพ็ง
  นายสมพร ปานเพ็ง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.น้ำปาด)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายเสน่ห์ ดีมี
  นายเสน่ห์ ดีมี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ฟากท่า)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายชวลิต วีระศิริวัฒน์
  นายชวลิต วีระศิริวัฒน์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายคำหล้า มงคล
  นายคำหล้า มงคล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

 • นายนิกร กล่ำทอง
  นายนิกร กล่ำทอง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายวีระ รัตนศิริกุลชัย
  นายวีระ รัตนศิริกุลชัย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายโอฬาร เหลี่ยมนำชัย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายชัชกิจ บูรณธนานุกิจนท
  นายชัชกิจ บูรณธนานุกิจนท

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

 • นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย
  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุตรดิตถ์

  นางประสานสุข ทรัพย์เอกชัย
  นางประสานสุข ทรัพย์เอกชัย

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุตรดิตถ์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายชัชวาล ภานุศุภนิรันดร์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.อุตรดิตถ์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.อุตรดิตถ์

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ -

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.อุตรดิตถ์

  นายพีระ ทองโพธิ์
  นายพีระ ทองโพธิ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายพิเชษฐ์ ชัยวัน
  นายพิเชษฐ์ ชัยวัน

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองฉาง)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายชลอ บูรณสมภพ
  นายชลอ บูรณสมภพ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองขาหย่าง)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

 • นายทะเบียน ป้อมคำ
  นายทะเบียน ป้อมคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านไร่)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย ชาญกูล
  ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย ชาญกูล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทัพทัน)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายปกครอง ไชยบุตร
  นายปกครอง ไชยบุตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลานสัก)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายวิเชียร จบศรี
  นายวิเชียร จบศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ห้วยคต)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

 • นายสำรวม หอมจันทร์
  นายสำรวม หอมจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองอุทัยธานี)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายกฤษฎา  ซักเซ็ค
  นายกฤษฎา ซักเซ็ค

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายสุทธิพร สมจาย
  นายสุทธิพร สมจาย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายสุวิท ชักนำ
  นายสุวิท ชักนำ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

 • นายเฉลิมชัย พัฒนาภรณ์
  นายเฉลิมชัย พัฒนาภรณ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นางชลอ โนรี
  นางชลอ โนรี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายนิพนธ์ บุรณะเรศน์
  นายนิพนธ์ บุรณะเรศน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นางสาวณภชนก พรมคำ
  นางสาวณภชนก พรมคำ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุทัยธานี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสำเริง โพธิ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.อุทัยธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสุเทพ ประเสริฐน้อย

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.อุทัยธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายนพน้อย ทองประไพพักตร์

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.อุทัยธานี

สื่อวีดิทัศน์
สื่อโทรทัศน์
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
20 ก.ย. 2564
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
19 ก.ย. 2564
หนังสือเวียนเร่งรัดการดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ในส่วนของกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาเทศบาล
04 ก.ย. 2564
คู่มือคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
25 ส.ค. 2564
บทความเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
อ่านต่อ >
08 ส.ค. 2564
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ ๔)
อ่านต่อ >
02 ก.ค. 2564
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
อ่านต่อ >