ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

รูปภาพแผนที่ประเทศไทยแผนที่แสดงข้อมูล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
 • ภาคใต้ชายแดน
             ดูรายละเอียด >
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ระหว่าง 5 หน่วยงาน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
เขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
 • นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายเกรียงไกร ชัยเมืองมา
  นายเกรียงไกร ชัยเมืองมา

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สบปราบ)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายกำจร ฟูเมืองปาน
  นายกำจร ฟูเมืองปาน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังเหนือ)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายไกรวัน ศุภลักษณากร
  นายไกรวัน ศุภลักษณากร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.งาว)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

 • นายชยิน มงคลวิสุทธิ
  นายชยิน มงคลวิสุทธิ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เสริมงาม)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายชิงชัย ทิพย์มณฑา
  นายชิงชัย ทิพย์มณฑา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ทะ)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นางทิพยวารี คีรีวรรณ์
  นางทิพยวารี คีรีวรรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกาะคา)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายประสงค์ ปาสิงห์
  นายประสงค์ ปาสิงห์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แจ้ห่ม)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

 • นายประหยัด จุมปา
  นายประหยัด จุมปา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เถิน)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายอนันต์ พุ่มพันธุ์วงศ์
  นายอนันต์ พุ่มพันธุ์วงศ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองปาน)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายเชน ปานสังข์
  นายเชน ปานสังข์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เสริมงาม)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายคมสัน ขวัญวงศ์
  นายคมสัน ขวัญวงศ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เกาะคา)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

 • นางจันทร์จิรา ตันมล
  นางจันทร์จิรา ตันมล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.แม่ทะ)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายกำพล ไชยวรรชะนะ
  นายกำพล ไชยวรรชะนะ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายธนโชติ วนาวัฒน์
  นายธนโชติ วนาวัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์
  นายกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวอำพัน ใจอินตา

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ลำปาง

  นายกิตติพันธ์ นวลจันทร์ฉาย
  นายกิตติพันธ์ นวลจันทร์ฉาย

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ลำปาง

  นายประเสริฐ อินทา
  นายประเสริฐ อินทา

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ลำปาง

  นายโกศล ชุมพลวงศ์
  นายโกศล ชุมพลวงศ์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ลำปาง

 • นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส
  นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายวิชา จันทร์เชื้อ
  นายวิชา จันทร์เชื้อ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายกิตติศักดิ์ จ๋วงพานิช
  นายกิตติศักดิ์ จ๋วงพานิช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ขาณุวรลักษบุรี)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายถาวร แก้ววัฒถา
  นายถาวร แก้ววัฒถา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คลองขลุง)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

 • นายบัญญัติ จันทร์กระจ่าง
  นายบัญญัติ จันทร์กระจ่าง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปางศิลาทอง)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายประพันธ์ จิตคำ
  นายประพันธ์ จิตคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คลองลาน)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายมนตรี อ่อนสิงห์
  นายมนตรี อ่อนสิงห์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทรายทองวัฒนา)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายมาณพ ศิริไพบูลย์
  นายมาณพ ศิริไพบูลย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองกำแพงเพชร)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

 • นายวิโรจน์ บุญต่อ
  นายวิโรจน์ บุญต่อ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โกสัมพีนคร)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายอนงค์ ขุนหาญ
  นายอนงค์ ขุนหาญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลานกระบือ)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายอุดม สมอนาค
  นายอุดม สมอนาค

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พรานกระต่าย)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นางยุวดี คงอินทร์
  นางยุวดี คงอินทร์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

 • นายอนัน จันทราภิรมย์
  นายอนัน จันทราภิรมย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสัญชัย ปานสุด

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายนิกร ภากรนิพัทธ์
  นายนิกร ภากรนิพัทธ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

 • นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.กำแพงเพชร

  นางสาวณภชนก พรมคำ
  นางสาวณภชนก พรมคำ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.กำแพงเพชร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายกรรณสูตร ด่านพิไลพร

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.กำแพงเพชร

  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. เชียงใหม่

 • นายถวิล บัวจีน
  นายถวิล บัวจีน

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สันกำแพง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นางคนึงนิตย์ อายุมั่น
  นางคนึงนิตย์ อายุมั่น

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สะเมิง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นางจำเนียน พรหมกันธา
  นางจำเนียน พรหมกันธา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอยสะเก็ด)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายประกิต นามวงศ์
  นายประกิต นามวงศ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สารภี)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

 • นายพงษ์พันธ์ ตะติยา
  นายพงษ์พันธ์ ตะติยา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่อาย)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายมนัส ตันสุภายน
  นายมนัส ตันสุภายน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พร้าว)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายรุจ เหลี่ยวรุ่งเรือง
  นายรุจ เหลี่ยวรุ่งเรือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อมก๋อย)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายวรพงศ์ ชุมภูศรี
  นายวรพงศ์ ชุมภูศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จอมทอง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

 • นายศราวุฒิ คำเกลี้ยง
  นายศราวุฒิ คำเกลี้ยง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ริม)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายสุเทพ กันธารักษ์
  นายสุเทพ กันธารักษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ฝาง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายอุดมศักดิ์ คำปวน
  นายอุดมศักดิ์ คำปวน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หางดง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายชาติชาย พานิช
  นายชาติชาย พานิช

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

 • นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์
  นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายเกษม พงษ์เดช
  นายเกษม พงษ์เดช

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายณัฏฐพล รินแก้ว

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์
  นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

 • นายสมชาย เอื้อวงษ์ชัย
  นายสมชาย เอื้อวงษ์ชัย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายชำนาญ เผือกวัฒนะ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายสัญชัย สุขเจริญไกรศรี
  นายสัญชัย สุขเจริญไกรศรี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นางสาวยุพดี สงวนเชื้อ
  นางสาวยุพดี สงวนเชื้อ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เชียงใหม่

 • นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ
  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เชียงใหม่

  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. น่าน

  นายสำเริง แก้วเทพ
  นายสำเริง แก้วเทพ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าวังผา)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายเจนณรงค์ ศุภศิริ
  นายเจนณรงค์ ศุภศิริ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาหมื่น)
  ก.ธ.จ. น่าน

 • นายประสิทธิ์ โนทะ
  นายประสิทธิ์ โนทะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาน้อย)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายปราโมทย์ ใจสุดา
  นายปราโมทย์ ใจสุดา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงสา)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายภูมิพันธ์ ปรารมภ์
  นายภูมิพันธ์ ปรารมภ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปัว)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายราเชนทร์ กาบคำ
  นายราเชนทร์ กาบคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองน่าน)
  ก.ธ.จ. น่าน

 • นายสมพร อ่อนสุวรรณ
  นายสมพร อ่อนสุวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งช้าง)
  ก.ธ.จ. น่าน

  พันจ่าอากาศเอกสินธ์ สนนา
  พันจ่าอากาศเอกสินธ์ สนนา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สองแคว)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายอนุรักษ์ ไชยโย
  นายอนุรักษ์ ไชยโย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่จริม)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายกิจจา ทองสุข
  นายกิจจา ทองสุข

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. น่าน

 • นางสาวอำภาพร กันตา
  นางสาวอำภาพร กันตา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. น่าน

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายบดินทร์ จันต๊ะโมกข์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายศรีรุ่ง รัตนศิลา
  นายศรีรุ่ง รัตนศิลา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายสุชาติ พัฒนศิษฏางกูร
  นายสุชาติ พัฒนศิษฏางกูร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. น่าน

 • ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ วงค์วิเศษ
  ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ วงค์วิเศษ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย
  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.น่าน

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางประสานสุข ทรัพย์เอกชัย

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.น่าน

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวิจารณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.น่าน

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายมานะ ทองใบศรี

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.น่าน

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.น่าน

  นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส
  นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายบดินทร์ มีลาภ
  นายบดินทร์ มีลาภ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

 • นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์
  นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สากเหล็ก)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายทัศน์ไชย เปรมศิริดำรงสุข
  นายทัศน์ไชย เปรมศิริดำรงสุข

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองพิจิตร)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายประสิทธิ์ สาทะ
  นายประสิทธิ์ สาทะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางมูลนาก)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายไพบูลย์ มโนศิลปกร
  นายไพบูลย์ มโนศิลปกร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทับคล้อ)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

 • นายไพรัตน์ เขษมศักดิ์
  นายไพรัตน์ เขษมศักดิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางมูลนาก)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นางรุ่งทิพย์ ฟักชื่น
  นางรุ่งทิพย์ ฟักชื่น

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพทะเล)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายวราทิตย์ บุศย์ญารินทร์
  นายวราทิตย์ บุศย์ญารินทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตะพานหิน)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายสมร จะตุเทน
  นายสมร จะตุเทน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังทรายพูน)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

 • นางสาวอัญชลี เต็งสุวรรณ์
  นางสาวอัญชลี เต็งสุวรรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพธิ์ประทับช้าง)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายพิศ วิริยะอารีธรรม
  นายพิศ วิริยะอารีธรรม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายชูศักดิ์ พิพัฒนกุล
  นายชูศักดิ์ พิพัฒนกุล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายธวัช คัชมาตย์
  นายธวัช คัชมาตย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. พิจิตร

 • นายจักรภฤต บรรเจิดกิจ
  นายจักรภฤต บรรเจิดกิจ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายวิสูตร โพธิ์ศรี
  นายวิสูตร โพธิ์ศรี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พิจิตร

  นางสาวณภชนก พรมคำ
  นางสาวณภชนก พรมคำ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พิจิตร

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  พลโทฉลวย แย้มโพธิ์ใช้

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.พิจิตร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.พิจิตร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายตระการ คุณาวุฒิ

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.พิจิตร

  นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง
  นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พิษณุโลก

 • นายวิศว วิศวชัยวัฒน์
  นายวิศว วิศวชัยวัฒน์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายเฉลิม จันทร์รอด
  นายเฉลิม จันทร์รอด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางกระทุ่ม)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายธงศักดิ์ ยศปัญญา
  นายธงศักดิ์ ยศปัญญา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นครไทย)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายมนูญ หมัดสมบูรณ์
  นายมนูญ หมัดสมบูรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วัดโบสถ์)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

 • นายสวน เจริญสุขรุ่งเรือง
  นายสวน เจริญสุขรุ่งเรือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองพิษณุโลก)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายสุทัศน์ ศิริ
  นายสุทัศน์ ศิริ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เนินมะปราง)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายสุภาพ รักชาติ
  นายสุภาพ รักชาติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พรหมพิราม)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายอภิศักดิ์ ฟองจางวาง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชาติตระการ)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

 • นายอดุลยวิทย์ วิวัฒน์ธนาฒย์
  นายอดุลยวิทย์ วิวัฒน์ธนาฒย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองพิษณุโลก)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายสวง พันเรือง
  นายสวง พันเรือง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองพิษณุโลก)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมศักดิ์ บุญญาวงค์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายสุรจิต วงศ์กังแห
  นายสุรจิต วงศ์กังแห

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

 • นายชโยดม ฉันทวรางค์
  นายชโยดม ฉันทวรางค์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์

  เลขานุการ

  จ.พิษณุโลก

  นางสาวบุญศรี  สุวรรณกำเนิด
  นางสาวบุญศรี สุวรรณกำเนิด

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พิษณุโลก

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายณัฐพล พะโยม

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.พิษณุโลก

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธีระ พงศ์ภิญโญโอภาส

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.พิษณุโลก

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางวชิราภรณ์ น้อยยม

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.พิษณุโลก

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายชุติเดช กอนวงษ์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.พิษณุโลก

  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

 • นายจิระ พานิชยานนท์
  นายจิระ พานิชยานนท์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  พันตำรวจโทจักร์ สายแก้ว
  พันตำรวจโทจักร์ สายแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปางมะผ้า)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นางชนานันท์ เง่าสุวรรณ์
  นางชนานันท์ เง่าสุวรรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่สะเรียง)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายรัฎฐกรณ์ แสงโชติ
  นายรัฎฐกรณ์ แสงโชติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปาย)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

 • นายสถาพร ทองประดิษฐ์
  นายสถาพร ทองประดิษฐ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สบเมย)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายสมจิต สุวรรณบุษย์
  นายสมจิต สุวรรณบุษย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ขุนยวม)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสวาท หล้าคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ลาน้อย)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายสุวชาติ แก้วกระจ่าง
  นายสุวชาติ แก้วกระจ่าง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

 • นายชุมพล รู้ประโยชน์
  นายชุมพล รู้ประโยชน์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นางมณฑา เจตน์ดำรงเลิศ
  นางมณฑา เจตน์ดำรงเลิศ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายเทอดศักดิ์ ปิติวุฒิ
  นายเทอดศักดิ์ ปิติวุฒิ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายนิพนธ์ คำพา
  นายนิพนธ์ คำพา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

 • นายประเวช คำสวัสดิ์
  นายประเวช คำสวัสดิ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นางสาวยุพดี สงวนเชื้อ
  นางสาวยุพดี สงวนเชื้อ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.แม่ฮ่องสอน

  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ
  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.แม่ฮ่องสอน

  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. เชียงราย

 • นางไขนภา มะรินทร์
  นางไขนภา มะรินทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองเชียงราย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายธันวา เหลี่ยมพันธุ์
  นายธันวา เหลี่ยมพันธุ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เชียงของ)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นางภิญญดา อุ่นคำ
  นางภิญญดา อุ่นคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่สรวย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายมานิตย์ ประกอบกิจ
  นายมานิตย์ ประกอบกิจ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่สาย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

 • นายวัง นอรัตน์
  นายวัง นอรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงชัย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายวีรพงษ์ วงศ์พิชัย
  นายวีรพงษ์ วงศ์พิชัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ป่าแดด)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายศรีชัย พุฒิพิทยาธร
  นายศรีชัย พุฒิพิทยาธร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พาน)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นางศรีวรรณ นุกาศ
  นางศรีวรรณ นุกาศ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงเชียงรุ้ง)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

 • นางศรีวรรณา รู้ทำนอง
  นางศรีวรรณา รู้ทำนอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ขุนตาล)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายชินกรณ์ บั้งเงิน
  นายชินกรณ์ บั้งเงิน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองเชียงราย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายสงกรานต์ นวานุช
  นายสงกรานต์ นวานุช

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองเชียงราย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นางสาวจินตนา จงตรอง
  นางสาวจินตนา จงตรอง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.แม่สาย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

 • นายธนพงษ์ กาใจยา
  นายธนพงษ์ กาใจยา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เวียงเชียงรุ้ง)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายศรัณย์พัส ศรีสวัสดิ์
  นายศรัณย์พัส ศรีสวัสดิ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายเศวตยนต์ ศรีสมุทร
  นายเศวตยนต์ ศรีสมุทร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นางพัชรี ดวงแสงทอง
  นางพัชรี ดวงแสงทอง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

 • นางวริศรา ศรีกุนนะ
  นางวริศรา ศรีกุนนะ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์
  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เชียงราย

  นายณรงค์ฤทธิ์ ลีดีศรี
  นายณรงค์ฤทธิ์ ลีดีศรี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เชียงราย

  นายสุริยัน เดชรักษา
  นายสุริยัน เดชรักษา

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.เชียงราย

 • นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง
  นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ตาก

  นายปกรณ์ สตะนีกรรณ
  นายปกรณ์ สตะนีกรรณ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พบพระ)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นางจีรวัฒน์ แสนหาญ
  นางจีรวัฒน์ แสนหาญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่สอด)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายเจริญ สุกจันทร์
  นายเจริญ สุกจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ระมาด)
  ก.ธ.จ. ตาก

 • นายนัสชัย มูลสาย
  นายนัสชัย มูลสาย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามเงา)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายพิชัย ภู่คง
  นายพิชัย ภู่คง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังเจ้า)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายภพรัตน์ เชื้อดี
  นายภพรัตน์ เชื้อดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองตาก)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายหิน สิทธิกัน
  นายหิน สิทธิกัน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านตาก)
  ก.ธ.จ. ตาก

 • นายคมกิต เกษร
  นายคมกิต เกษร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองตาก)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายรวีโรจน์ จันทริมา
  นายรวีโรจน์ จันทริมา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายพิษณุ ธนะบุญ
  นายพิษณุ ธนะบุญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พบพระ)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นางจุฑาวัลย์ บัวกลิ่น
  นางจุฑาวัลย์ บัวกลิ่น

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ตาก

 • นายชัยรัตน์ วิเชียร
  นายชัยรัตน์ วิเชียร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นางสาววรรณิษา จักภิละ
  นางสาววรรณิษา จักภิละ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ตาก

  นางสาวบุญศรี  สุวรรณกำเนิด
  นางสาวบุญศรี สุวรรณกำเนิด

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ตาก

 • นายสบเกษม แหงมงาม
  นายสบเกษม แหงมงาม

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ตาก

  นายสุเทพ ประเสริฐน้อย
  นายสุเทพ ประเสริฐน้อย

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ตาก

  นายอดุลย์ ธิยะใจ
  นายอดุลย์ ธิยะใจ

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.ตาก

  นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส
  นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นครสวรรค์

 • นายจิระวิทย์ ศุภนันทกานต์
  นายจิระวิทย์ ศุภนันทกานต์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นางภิขณิสา ภูมิมเหศวร
  นางภิขณิสา ภูมิมเหศวร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองนครสวรรค์)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายวัลลภ ตันวิสุทธิ์
  นายวัลลภ ตันวิสุทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พยุหะคีรี)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายวินิจฉัย กะระกล
  นายวินิจฉัย กะระกล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บรรพตพิสัย)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

 • นายศักดา สอนชม
  นายศักดา สอนชม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าตะโก)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายสมชาย ประไพวัลย์
  นายสมชาย ประไพวัลย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลาดยาว)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายสำพันธ์ แย้มอ่ำ
  นายสำพันธ์ แย้มอ่ำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตากฟ้า)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายสุเทพ บุญส่ง
  นายสุเทพ บุญส่ง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชุมแสง)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

 • นายโสภณ พิมพ์โคตร
  นายโสภณ พิมพ์โคตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชุมตาบง)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นางอธิสา แขขุนทด
  นางอธิสา แขขุนทด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่วงก์)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นางบุญลือ ส่งเสริมอุดมชัย
  นางบุญลือ ส่งเสริมอุดมชัย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พยุหะคีรี)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายสิรภัทร กลิ่นเจริญ
  นายสิรภัทร กลิ่นเจริญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.โกรกพระ)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

 • นายทรงยศ โมรา
  นายทรงยศ โมรา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ลาดยาว)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายเปรมินทร์ เจียมจิตพลชัย
  นายเปรมินทร์ เจียมจิตพลชัย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายอภิวัชร์ คัจฉสุวรรณมณี
  นายอภิวัชร์ คัจฉสุวรรณมณี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครสวรรค์

 • นางสาวณภชนก พรมคำ
  นางสาวณภชนก พรมคำ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครสวรรค์

  นายสามารถ นิภานันท์
  นายสามารถ นิภานันท์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.นครสวรรค์

  นายใหญ่ โรจน์สุวณิชกร
  นายใหญ่ โรจน์สุวณิชกร

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.นครสวรรค์

  -นายสุภาพ พวงสมบัติ
  -นายสุภาพ พวงสมบัติ

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.นครสวรรค์

 • นายวิบูลย์ บุญสุวรรณ
  นายวิบูลย์ บุญสุวรรณ

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.นครสวรรค์

  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พะเยา

  นายหัสนัย แก้วกุล
  นายหัสนัย แก้วกุล

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นางชิน ใจเย็น
  นางชิน ใจเย็น

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปง)
  ก.ธ.จ. พะเยา

 • นายชุมพล คำปา
  นายชุมพล คำปา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองพะเยา)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นางบัวเงา วงศ์ใหญ่
  นางบัวเงา วงศ์ใหญ่

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เชียงคำ)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายสายันห์ โยธา
  นายสายันห์ โยธา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ใจ)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นางสุพัฒน์ มูลศรี
  นางสุพัฒน์ มูลศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เชียงม่วน)
  ก.ธ.จ. พะเยา

 • นางแสงดาว ใจกว้าง
  นางแสงดาว ใจกว้าง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ภูกามยาว)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายอภิชาติ กันยะมี
  นายอภิชาติ กันยะมี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จุน)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายกมล หทัยดำรงวิทยา
  นายกมล หทัยดำรงวิทยา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.แม่ใจ)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นางสาวแววตา สักลอ
  นางสาวแววตา สักลอ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.จุน)
  ก.ธ.จ. พะเยา

 • นายประเสริฐ ชัยวรรณ์
  นายประเสริฐ ชัยวรรณ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ปง)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายคงศักดิ์ ธรานิศร
  นายคงศักดิ์ ธรานิศร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายณัฐธีร์ อมรพันธุ์รัชตะ
  นายณัฐธีร์ อมรพันธุ์รัชตะ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์
  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พะเยา

 • นายณรงค์ฤทธิ์ ลีดีศรี
  นายณรงค์ฤทธิ์ ลีดีศรี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พะเยา

  นายจรูญ ปงหาญ
  นายจรูญ ปงหาญ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.พะเยา

  นางสาวธัญญาภรณ์ จันทร์สว่าง
  นางสาวธัญญาภรณ์ จันทร์สว่าง

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.พะเยา

  นางสาวนันทนา  รักกอบชัย
  นางสาวนันทนา รักกอบชัย

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.พะเยา

 • นายอนันต์ วิเชียรกันทา
  นายอนันต์ วิเชียรกันทา

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.พะเยา

  นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง
  นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายกัมพล พรหมไพโรจน์
  นายกัมพล พรหมไพโรจน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองไผ่)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายจุมพล บุญเขต
  นายจุมพล บุญเขต

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังโป่ง)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

 • นายชัยชาญ แสงพันตา
  นายชัยชาญ แสงพันตา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขาค้อ)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นางนงลักษณ์ เรือนมูล
  นางนงลักษณ์ เรือนมูล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองเพชรบูรณ์)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายบุญช่วย ทองเถาว์
  นายบุญช่วย ทองเถาว์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หล่มเก่า)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นางเบญจมาศ แสนขุนทด
  นางเบญจมาศ แสนขุนทด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วิเชียรบุรี)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

 • นายประดิษฐ์ อารมณ์ดี
  นายประดิษฐ์ อารมณ์ดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บึงสามพัน)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายรณสิทธิ์ ชูเตชะ
  นายรณสิทธิ์ ชูเตชะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.น้ำหนาว)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นางสาวสังวาลย์ บุญยก
  นางสาวสังวาลย์ บุญยก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชนแดน)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน
  นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองเพชรบูรณ์)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

 • นางสงบพิน ศาลศาลา
  นางสงบพิน ศาลศาลา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.วิเชียรบุรี)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายนาวิน งานการ
  นายนาวิน งานการ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองเพชรบูรณ์)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายกษิต โฆษิตานนท์
  นายกษิต โฆษิตานนท์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายสมเกียรติ กิตติธรสมบัติ
  นายสมเกียรติ กิตติธรสมบัติ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

 • นายอุกกฤษ ฉัตรศรีสุวรรณ
  นายอุกกฤษ ฉัตรศรีสุวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เพชรบูรณ์

  นางสาวบุญศรี  สุวรรณกำเนิด
  นางสาวบุญศรี สุวรรณกำเนิด

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เพชรบูรณ์

  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. แพร่

 • ว่าที่ร้อยตรีภาคิน ชมภูพันธ์
  ว่าที่ร้อยตรีภาคิน ชมภูพันธ์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองแพร่)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นางจีราภัทร์ บุญมา
  นางจีราภัทร์ บุญมา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ร้องกวาง)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายเจษฎา แก้วศล
  นายเจษฎา แก้วศล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สูงเม่น)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นางสาวชวัลพัชร เขียวแท้
  นางสาวชวัลพัชร เขียวแท้

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เด่นชัย)
  ก.ธ.จ. แพร่

 • นายบุลกิต ธีรกุล
  นายบุลกิต ธีรกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังชิ้น)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายสถาพร พิศิษฎ์สังขกุล
  นายสถาพร พิศิษฎ์สังขกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลอง)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายสถิตย์ ปลาลาศ
  นายสถิตย์ ปลาลาศ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สอง)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นางกุลชา บัญสว่าง
  นางกุลชา บัญสว่าง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองแพร่)
  ก.ธ.จ. แพร่

 • นางมุกดา จันทร์คำ
  นางมุกดา จันทร์คำ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.วังชิ้น)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายอุดม กาลังใจ
  นายอุดม กาลังใจ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สอง)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายสุริยน เมืองเอก
  นายสุริยน เมืองเอก

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายประยุทธ ชาป่ง
  นายประยุทธ ชาป่ง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. แพร่

 • นายจิรพงษ์ กันหมุด
  นายจิรพงษ์ กันหมุด

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์
  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.แพร่

  นายณรงค์ฤทธิ์ ลีดีศรี
  นายณรงค์ฤทธิ์ ลีดีศรี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.แพร่

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายบุญเกิด การิยา

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.แพร่

 • นายพิทักษ์ บุญยเวทย์
  นายพิทักษ์ บุญยเวทย์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.แพร่

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธีรพงษ์ ธงออน

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.แพร่

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.แพร่

  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ลำพูน

 • นายหิรัญ ชัยนุ
  นายหิรัญ ชัยนุ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองลำพูน)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายกิตติ์ธนัตถ์ อภิวงศ์งาม
  นายกิตติ์ธนัตถ์ อภิวงศ์งาม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านธิ)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายนิคม วงศ์พนัสสัก
  นายนิคม วงศ์พนัสสัก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ทา)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายบุญเยี่ยม ดวงจิรประภา
  นายบุญเยี่ยม ดวงจิรประภา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านโฮ่ง)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

 • นายสนั่น มีสอน
  นายสนั่น มีสอน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลี้)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายสมสกุล ศรีสวัสด์
  นายสมสกุล ศรีสวัสด์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองลำพูน)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายสุรพล โพธาเจริญ
  นายสุรพล โพธาเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านธิ)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นางแสงจันทร์ มโนสร้อย
  นางแสงจันทร์ มโนสร้อย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงหนองล่อง)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

 • นายวีระศักดิ์ สุภายอง
  นายวีระศักดิ์ สุภายอง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ป่าซาง)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายธนัติ สินธุพงษ์
  นายธนัติ สินธุพงษ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ป่าซาง)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายอุทัย สุนันต๊ะ
  นายอุทัย สุนันต๊ะ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองลำพูน)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายธงชัย สิทธิกูล
  นายธงชัย สิทธิกูล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองลำพูน)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

 • นายกฤษฎา ปูแดง
  นายกฤษฎา ปูแดง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เวียงหนองล่อง)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายธีระศักดิ์ ชัยวิศิษฐ์
  นายธีระศักดิ์ ชัยวิศิษฐ์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ลำพูน

  นายสถาพร สุภายอง
  นายสถาพร สุภายอง

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ลำพูน

  ดอกเตอร์วุฒิ นันทขว้าง
  ดอกเตอร์วุฒิ นันทขว้าง

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ลำพูน

 • นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง
  นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายชัยคม ศกุนรักษ์
  นายชัยคม ศกุนรักษ์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายจีระวัฒน์ ฟักเฟื่อง
  นายจีระวัฒน์ ฟักเฟื่อง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านด่านลานหอย)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายชวลิต คำราม
  นายชวลิต คำราม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีสำโรง)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

 • นายประยงค์ สัพทเสวี
  นายประยงค์ สัพทเสวี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสุโขทัย)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายฤกษ์ชัย สายทองคำ
  นายฤกษ์ชัย สายทองคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สวรรคโลก)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายวิชัย เถื่อนถ้ำ
  นายวิชัย เถื่อนถ้ำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีสัชนาลัย)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายวิชิต ดีหนอ
  นายวิชิต ดีหนอ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คีรีมาศ)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

 • นายสมชัน วงศ์คำมา
  นายสมชัน วงศ์คำมา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งเสลี่ยม)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายณรินทร์ ศิริพงศ์สวรรค์
  นายณรินทร์ ศิริพงศ์สวรรค์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายคำรณ สิริพงศ์สถาพร
  นายคำรณ สิริพงศ์สถาพร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กงไกรลาศ)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายวสันต์ ยิ้มประดิษฐ์
  นายวสันต์ ยิ้มประดิษฐ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กงไกรลาศ)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

 • นายสรวิศ ติยะพิษณุไพศาล
  นายสรวิศ ติยะพิษณุไพศาล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายสมศักดิ์ เดชชุษณะนาถ
  นายสมศักดิ์ เดชชุษณะนาถ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุโขทัย

  นางสาวบุญศรี  สุวรรณกำเนิด
  นางสาวบุญศรี สุวรรณกำเนิด

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุโขทัย

 • นายสมเดช แสงเมือง
  นายสมเดช แสงเมือง

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สุโขทัย

  นางเบญจภัทร หมวกทอง
  นางเบญจภัทร หมวกทอง

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สุโขทัย

  นายกิตติ พรดวงจันทร์
  นายกิตติ พรดวงจันทร์

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.สุโขทัย

  นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง
  นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

 • นางจงกลรัตน์ เขียวจันทร์แสง
  นางจงกลรัตน์ เขียวจันทร์แสง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลับแล)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายธงชัย บุญธรรมมา
  นายธงชัย บุญธรรมมา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พิชัย)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายไพทูรย์ พรหมน้อย
  นายไพทูรย์ พรหมน้อย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองอุตรดิตถ์)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายภูวฤทธิ์ กรงทอง
  นายภูวฤทธิ์ กรงทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ฟากท่า)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

 • นายยุทธนา จันโส
  นายยุทธนา จันโส

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านโคก)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายเสถียร พุฒิเมธางกูร
  นายเสถียร พุฒิเมธางกูร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.น้ำปาด)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายอดุลย์ แปงการิยา
  นายอดุลย์ แปงการิยา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าปลา)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  ร้อยตรีเคลือ มีสุข
  ร้อยตรีเคลือ มีสุข

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองอุตรดิตถ์)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

 • นายสมหมาย ก้อนทอง
  นายสมหมาย ก้อนทอง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองอุตรดิตถ์)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายเหลียง เมืองเสือ
  นายเหลียง เมืองเสือ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พิชัย)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ
  นายวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายณัฏฐพล แก้วผัด
  นายณัฏฐพล แก้วผัด

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

 • นายสุรชัย วาณิชย์ปกรณ์
  นายสุรชัย วาณิชย์ปกรณ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุตรดิตถ์

  นางสาวบุญศรี  สุวรรณกำเนิด
  นางสาวบุญศรี สุวรรณกำเนิด

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุตรดิตถ์

  นายชูชาติ ไทยภักดิ์
  นายชูชาติ ไทยภักดิ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.อุตรดิตถ์

 • นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส
  นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายนิพนธ์ บุรณะเรศน์
  นายนิพนธ์ บุรณะเรศน์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายกิจจานัฏฐ์ บรรทัด
  นายกิจจานัฏฐ์ บรรทัด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สว่างอารมณ์)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายเกรียงศักดิ์ แจ้งจิตร
  นายเกรียงศักดิ์ แจ้งจิตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองอุทัยธานี)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

 • นายธนกร อ่อนศรี
  นายธนกร อ่อนศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลานสัก)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายน้อย สุทธิประภา
  นายน้อย สุทธิประภา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านไร่)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายประสาน อบเชย
  นายประสาน อบเชย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองขาหย่าง)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายวิเชียร จบศรี
  นายวิเชียร จบศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ห้วยคต)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

 • นายสมบุญ ทิพรังศรี
  นายสมบุญ ทิพรังศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองฉาง)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายกฤษฎา  ซักเซ็ค
  นายกฤษฎา ซักเซ็ค

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายมนตรี อโณวรรณพันธ์
  นายมนตรี อโณวรรณพันธ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายพิชิต ใบเนียม
  นายพิชิต ใบเนียม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

 • นางชลอ โนรี
  นางชลอ โนรี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายพรชัย เอี่ยมพิบูลย์วัฒนา
  นายพรชัย เอี่ยมพิบูลย์วัฒนา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุทัยธานี

  นางสาวณภชนก พรมคำ
  นางสาวณภชนก พรมคำ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุทัยธานี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสำเริง โพธิ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.อุทัยธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางฐานิตา แจ้งชัด

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.อุทัยธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายพิเชษฐ์ ชัยวัน

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.อุทัยธานี

สื่อวีดิทัศน์
สื่อโทรทัศน์
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
01 มิ.ย. 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
01 มิ.ย. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2566
01 มิ.ย. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2566
31 พ.ค. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2566
อ่านต่อ >
31 พ.ค. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566
อ่านต่อ >
31 พ.ค. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์
อ่านต่อ >