ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

รูปภาพแผนที่ประเทศไทยแผนที่แสดงข้อมูล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคใต้
ดูรายละเอียด >
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ระหว่าง 5 หน่วยงาน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
 • เขตพื้นที่ภาคกลาง
 • เขตพื้นที่ภาคใต้
 • เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เขตพื้นที่ภาคเหนือ
 • นางประภาศรี บุญวิเศษ
  นางประภาศรี บุญวิเศษ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายถาวร บุปผาเจริญ
  นายถาวร บุปผาเจริญ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองลำปาง)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายธวัช อานนท์
  นายธวัช อานนท์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกาะคา)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายบุญเติม ปิงวงค์
  นายบุญเติม ปิงวงค์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สบปราบ)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

 • นายประยุทธิ์ ฤทธิ์จิตเพียร
  นายประยุทธิ์ ฤทธิ์จิตเพียร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ทะ)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายพงษ์ศักดิ์ ถนอมจิตต์
  นายพงษ์ศักดิ์ ถนอมจิตต์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แจ้ห่ม)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นางลักษิณา ยศบุญเรือง
  นางลักษิณา ยศบุญเรือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ห้างฉัตร)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายวิศิษฎ์ เตวิชัย
  นายวิศิษฎ์ เตวิชัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองลำปาง)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

 • ดาบตำรวจสะอาด บุญลอง
  ดาบตำรวจสะอาด บุญลอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่เมาะ)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายสุนทร ปัทมแก้ว
  นายสุนทร ปัทมแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เสริมงาม)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายสุภาพ กาละปลูก
  นายสุภาพ กาละปลูก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองลำปาง)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายสว่าง ตุทานนท์
  นายสว่าง ตุทานนท์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.งาว)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

 • นายอุดม ชัยเจริญ
  นายอุดม ชัยเจริญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองลำปาง)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  พันตำรวจโทสมบูรณ์ บูรณพิร
  พันตำรวจโทสมบูรณ์ บูรณพิร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายมานัส อนันตกิจไพบูลย์
  นายมานัส อนันตกิจไพบูลย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์
  นายกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

 • นายวิบูลย์ โค้วตระกูล
  นายวิบูลย์ โค้วตระกูล

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ลำปาง

  นางสาวอินทิรา มูลศาสตร์
  นางสาวอินทิรา มูลศาสตร์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ลำปาง

  นายปรีชา ลักษณะ
  นายปรีชา ลักษณะ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ลำปาง

  นายทักษิณ อัครวิชัย
  นายทักษิณ อัครวิชัย

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ลำปาง

 • นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์
  นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ลำปาง

  นายพิทักษ์ มหบุญพาชัย
  นายพิทักษ์ มหบุญพาชัย

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายกอบเกียรติ แก่นสาร
  นายกอบเกียรติ แก่นสาร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พรานกระต่าย)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายขจรศักดิ์  ศิลปธรรมวานิช
  นายขจรศักดิ์ ศิลปธรรมวานิช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บึงสามัคคี)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

 • นายถวัลย์ รัตนเกาศัลย์
  นายถวัลย์ รัตนเกาศัลย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองกำแพงเพชร)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายประพันธ์ จิตคำ
  นายประพันธ์ จิตคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คลองลาน)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายมนู หมอกเมฆ
  นายมนู หมอกเมฆ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลานกระบือ)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายวิชัย ครองสมบัติ
  นายวิชัย ครองสมบัติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ไทรงาม)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

 • นายศักดิ์ชัย เฉลิมชัยเจริญกิจ
  นายศักดิ์ชัย เฉลิมชัยเจริญกิจ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ขาณุวรลักษบุรี)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายสวัสดิ์ มุ่งงาม
  นายสวัสดิ์ มุ่งงาม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปางศิลาทอง)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายอำนวย ศรีชมภู
  นายอำนวย ศรีชมภู

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โกสัมพีนคร)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายพลเดช ศรีแปงวงค์
  นายพลเดช ศรีแปงวงค์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.คลองลาน)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

 • นายเจริญ สามงามยา
  นายเจริญ สามงามยา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ไทรงาม)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายเสมือน มาวัน
  นายเสมือน มาวัน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองกำแพงเพชร)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายมนตรี เลาหศักดิ์ประสิทธิ์
  นายมนตรี เลาหศักดิ์ประสิทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายไพบูลย์ ศิลปชัย
  นายไพบูลย์ ศิลปชัย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

 • นางนลินี  มหาขันธ์
  นางนลินี มหาขันธ์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.กำแพงเพชร

  นางสาวบุญศรี  สุวรรณกำเนิด
  นางสาวบุญศรี สุวรรณกำเนิด

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.กำแพงเพชร

  นางสาวสิริกัลยา แก้วลือ
  นางสาวสิริกัลยา แก้วลือ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.กำแพงเพชร

  นายนริศร์ ศรีโพธิ์
  นายนริศร์ ศรีโพธิ์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.กำแพงเพชร

 • นายอุดม วราหะ
  นายอุดม วราหะ

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.กำแพงเพชร

  นายอดุลย์ หาญกำจัดภัย
  นายอดุลย์ หาญกำจัดภัย

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.กำแพงเพชร

  นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ
  นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายวิรุณ คำภิโล
  นายวิรุณ คำภิโล

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (ด้านอื่นๆ)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

 • นางสาวก๋องคำ ทองคำ
  นางสาวก๋องคำ ทองคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงป่าเป้า)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายกิตติพงษ์ ฉัตรหลวง
  นายกิตติพงษ์ ฉัตรหลวง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พาน)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นางสาวดวงพร ปวงแก้ว
  นางสาวดวงพร ปวงแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอยหลวง)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายธีธวัช คำเงิน
  นายธีธวัช คำเงิน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่จัน)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

 • นายประเสริฐ เขตชำนิ
  นายประเสริฐ เขตชำนิ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงชัย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นางศรีวรรณ นุกาศ
  นางศรีวรรณ นุกาศ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงเชียงรุ้ง)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายสมเจตน์ รัตนสุวรรณ
  นายสมเจตน์ รัตนสุวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่สาย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายสุเทพ ล้อสีทอง
  นายสุเทพ ล้อสีทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เชียงแสน)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

 • นายเอกวัฒน์ ปูคำ
  นายเอกวัฒน์ ปูคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองเชียงราย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายสะอาด ปัญญาดี
  นายสะอาด ปัญญาดี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองเชียงราย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายสว่าง ชัยวรรณ์
  นายสว่าง ชัยวรรณ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เวียงชัย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายณัฐพล ถานะกอง
  นายณัฐพล ถานะกอง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เทิง)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

 • นายศรีมานิตย์ กันยวง
  นายศรีมานิตย์ กันยวง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองเชียงราย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายภาคภูมิ ผลพิสิษฐ์
  นายภาคภูมิ ผลพิสิษฐ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เวียงชัย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายพละวัต ตันศิริ
  นายพละวัต ตันศิริ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายอภิพันธ์ ภู่ภักดี
  นายอภิพันธ์ ภู่ภักดี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

 • นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง
  นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เชียงราย

  นายสิริชัย คำชมภู
  นายสิริชัย คำชมภู

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เชียงราย

  นายเดช วิเศษพาณิชย์
  นายเดช วิเศษพาณิชย์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.เชียงราย

  ว่าที่ร้อยตรีสุวรรณชาติ สุวรรณนาม
  ว่าที่ร้อยตรีสุวรรณชาติ สุวรรณนาม

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.เชียงราย

 • นายวิเชียร นุ่นรอด
  นายวิเชียร นุ่นรอด

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.เชียงราย

  นายอาสา แม่นแย้ม
  นายอาสา แม่นแย้ม

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.เชียงราย

  นางประภาศรี บุญวิเศษ
  นางประภาศรี บุญวิเศษ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายถวิล บัวจีน
  นายถวิล บัวจีน

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สันกำแพง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

 • นางถนอมจิต ไชยวงค์
  นางถนอมจิต ไชยวงค์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่แตง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นางบุญนำ ยามาโมโต้
  นางบุญนำ ยามาโมโต้

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สะเมิง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายพชร ธรรมกรลังกา
  นายพชร ธรรมกรลังกา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงแหง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายมนัส ตันสุภายน
  นายมนัส ตันสุภายน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พร้าว)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

 • นายรุจ เหลี่ยวรุ่งเรือง
  นายรุจ เหลี่ยวรุ่งเรือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อมก๋อย)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายเรืองฤทธิ์ จอมสืบ
  นายเรืองฤทธิ์ จอมสืบ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สันทราย)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายวินิจ ชัยชิต
  นายวินิจ ชัยชิต

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เชียงดาว)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  ร้อยตำรวจตรีวิไล ลิบลับ
  ร้อยตำรวจตรีวิไล ลิบลับ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองเชียงใหม่)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

 • นายสงัด แก้วนาต๊ะ
  นายสงัด แก้วนาต๊ะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ฝาง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายเสงี่ยม รัตนา
  นายเสงี่ยม รัตนา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่วาง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นางสาวพรฤดี พุทธิศรี
  นางสาวพรฤดี พุทธิศรี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองเชียงใหม่)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร
  นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ดอยสะเก็ด)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

 • นายต่อศักดิ์ สะสมทรัพย์
  นายต่อศักดิ์ สะสมทรัพย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.แม่ออน)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธนกร แก้วผัด

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สันกำแพง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์
  นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองเชียงใหม่)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์
  นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองเชียงใหม่)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

 • นายธงชัย อมฤตธรรม
  นายธงชัย อมฤตธรรม

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.สันทราย)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายสราวุฒิ สินสำเนา
  นายสราวุฒิ สินสำเนา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองเชียงใหม่)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายวิบูลย์ โค้วตระกูล
  นายวิบูลย์ โค้วตระกูล

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เชียงใหม่

  นางสาวอินทิรา มูลศาสตร์
  นางสาวอินทิรา มูลศาสตร์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เชียงใหม่

 • นายดำรงศักดิ์ ชมมณฑา
  นายดำรงศักดิ์ ชมมณฑา

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.เชียงใหม่

  นายวสันต์ จอมภักดี
  นายวสันต์ จอมภักดี

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.เชียงใหม่

  นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว
  นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.เชียงใหม่

  พลตำรวจโทธีระศักดิ์ ชูกิจคุณ
  พลตำรวจโทธีระศักดิ์ ชูกิจคุณ

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.เชียงใหม่

 • พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ตาก

  นายสามารถ วิภูวณิช
  นายสามารถ วิภูวณิช

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายจรัล อ๊อดทรัพย์
  นายจรัล อ๊อดทรัพย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ระมาด)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายบุญเลิศ แป้นพงษ์
  นายบุญเลิศ แป้นพงษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังเจ้า)
  ก.ธ.จ. ตาก

 • นายพร ต๊ะสุ
  นายพร ต๊ะสุ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่สอด)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นางศุภร แสนคำ
  นางศุภร แสนคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อุ้มผาง)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายสมประสงค์ คณิชชาพงษ์
  นายสมประสงค์ คณิชชาพงษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองตาก)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายอิสสรา เจริญธรรม
  นายอิสสรา เจริญธรรม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามเงา)
  ก.ธ.จ. ตาก

 • นายอุดร ทองจิราธร
  นายอุดร ทองจิราธร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านตาก)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นางจันทรา อุดมโภชน์
  นางจันทรา อุดมโภชน์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.วังเจ้า)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายวิเชียร คำตองมา
  นายวิเชียร คำตองมา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.แม่สอด)
  ก.ธ.จ. ตาก

  จ่าสิบเอกวัชระ ไกรฤทธิ์
  จ่าสิบเอกวัชระ ไกรฤทธิ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองตาก)
  ก.ธ.จ. ตาก

 • นายภราดร กานดา
  นายภราดร กานดา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายราเชนทร์ สุวรรณโชคสกุล
  นายราเชนทร์ สุวรรณโชคสกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นางนลินี  มหาขันธ์
  นางนลินี มหาขันธ์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ตาก

  นางผ่องศรี  ลาลุน
  นางผ่องศรี ลาลุน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ตาก

 • นางโสพิศ วิเชียรโชติ
  นางโสพิศ วิเชียรโชติ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ตาก

  ดอกเตอร์สรรพสิริ อรชัยพันธ์ลาภ
  ดอกเตอร์สรรพสิริ อรชัยพันธ์ลาภ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ตาก

  นายสบเกษม แหงมงาม
  นายสบเกษม แหงมงาม

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ตาก

  นายฟรีอี เละเซ็น
  นายฟรีอี เละเซ็น

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ตาก

 • นายอดุลย์ หมู่พยัคฆ์
  นายอดุลย์ หมู่พยัคฆ์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลาดยาว)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นางจำเนียร เพ็งเลิศ
  นางจำเนียร เพ็งเลิศ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตากฟ้า)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นางชณพรรธน์ พิทย์พัฒนกูล
  นางชณพรรธน์ พิทย์พัฒนกูล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองนครสวรรค์)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายดิเรก วงษ์สุวรรณ
  นายดิเรก วงษ์สุวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าตะโก)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

 • นายถวัลย์ โรจน์บุญถึง
  นายถวัลย์ โรจน์บุญถึง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชุมตาบง)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายบุญชู พรหมมารักษ์
  นายบุญชู พรหมมารักษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่วงก์)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายวินิจฉัย กะระกล
  นายวินิจฉัย กะระกล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บรรพตพิสัย)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายวิโรจน์ อนุพงศ์พันธุ์
  นายวิโรจน์ อนุพงศ์พันธุ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โกรกพระ)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

 • นายสุรเชษฐ เล็กศิริมนตรี
  นายสุรเชษฐ เล็กศิริมนตรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เก้าเลี้ยว)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายอรรถพร แรงกสิกร
  นายอรรถพร แรงกสิกร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ลาดยาว)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายสถาพร ชวลิตพงษ์
  นายสถาพร ชวลิตพงษ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ท่าตะโก)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายสวงค์ นามวงษ์
  นายสวงค์ นามวงษ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หนองบัว)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

 • นายวิรัช ตั้งประดิษฐ์
  นายวิรัช ตั้งประดิษฐ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ
  นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองนครสวรรค์)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายพิเชษฐ์ เชื่อมวราศาสตร์
  นายพิเชษฐ์ เชื่อมวราศาสตร์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองนครสวรรค์)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นางนลินี  มหาขันธ์
  นางนลินี มหาขันธ์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครสวรรค์

 • นางสาวบุญศรี  สุวรรณกำเนิด
  นางสาวบุญศรี สุวรรณกำเนิด

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครสวรรค์

  นางนภาภรณ์ โลหะเวช
  นางนภาภรณ์ โลหะเวช

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.นครสวรรค์

  ดอกเตอร์สุนทร เทพเทวิน
  ดอกเตอร์สุนทร เทพเทวิน

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.นครสวรรค์

  นายสาโรจน์ เพ็งชอุ่ม
  นายสาโรจน์ เพ็งชอุ่ม

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.นครสวรรค์

 • พันตรีประทวน มูลโมกข์
  พันตรีประทวน มูลโมกข์

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.นครสวรรค์

  นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ
  นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. น่าน

  นายสวาท พินยา
  นายสวาท พินยา

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งช้าง)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นางฑิฆัมพร กองสอน
  นางฑิฆัมพร กองสอน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาน้อย)
  ก.ธ.จ. น่าน

 • นายณรงกร ทองสุข
  นายณรงกร ทองสุข

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สองแคว)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายนิยม พงศ์ไชยชนะ
  นายนิยม พงศ์ไชยชนะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าวังผา)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายบุญเหลิม ศิริมูล
  นายบุญเหลิม ศิริมูล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สันติสุข)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายพิทักษ์ชัย รัตนมงคลธรณ์
  นายพิทักษ์ชัย รัตนมงคลธรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เชียงกลาง)
  ก.ธ.จ. น่าน

 • นายเรืองศักดิ์ ทองคำ
  นายเรืองศักดิ์ ทองคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านหลวง)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายวิจารณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ
  นายวิจารณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปัว)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายวินัย ปางน้อย
  นายวินัย ปางน้อย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงสา)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายธีระ ปัญญาอินทร์
  นายธีระ ปัญญาอินทร์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เวียงสา)
  ก.ธ.จ. น่าน

 • นายชุมพล ยศอาลัย
  นายชุมพล ยศอาลัย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เชียงกลาง)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายทินกร ชาติประเสริฐ
  นายทินกร ชาติประเสริฐ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เชียงกลาง)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายสาธิต  บุญทอง
  นายสาธิต บุญทอง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายเดชา สงค์ประเสริฐ
  นายเดชา สงค์ประเสริฐ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. น่าน

 • นายวรศักดิ์ วงศ์วรกุล
  นายวรศักดิ์ วงศ์วรกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง
  นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.น่าน

  นายสิริชัย คำชมภู
  นายสิริชัย คำชมภู

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.น่าน

  นายชิต ณะไชย
  นายชิต ณะไชย

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.น่าน

 • นายเสถียร ฟ้าสาร
  นายเสถียร ฟ้าสาร

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.น่าน

  นายเกรียงศักดิ์ เจดีย์แปง
  นายเกรียงศักดิ์ เจดีย์แปง

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.น่าน

  นายเผชิญ จิณสิทธิ์
  นายเผชิญ จิณสิทธิ์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.น่าน

  นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ
  นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พะเยา

 • นายหัสนัย แก้วกุล
  นายหัสนัย แก้วกุล

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายธนธรณ์ อยู่ดี
  นายธนธรณ์ อยู่ดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ภูซาง)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  ร้อยตำรวจตรีบุญมี ธรรมสาร
  ร้อยตำรวจตรีบุญมี ธรรมสาร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองพะเยา)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายพยนต์ บ้านสระ
  นายพยนต์ บ้านสระ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เชียงม่วน)
  ก.ธ.จ. พะเยา

 • นายลอง วงศ์ประสิทธิ์
  นายลอง วงศ์ประสิทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอกคำใต้)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายวัชระ ศรีคำตัน
  นายวัชระ ศรีคำตัน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จุน)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นางสาวศรีวรรณ ปวงงาม
  นางสาวศรีวรรณ ปวงงาม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ภูกามยาว)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  จ่าเอกโสพิณ โลเลิศ
  จ่าเอกโสพิณ โลเลิศ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ใจ)
  ก.ธ.จ. พะเยา

 • นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์
  นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ปง)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายสมชาย บังเมฆ
  นายสมชาย บังเมฆ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองพะเยา)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายต่วนกฤษ จันทนะ
  นายต่วนกฤษ จันทนะ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เชียงคำ)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายจรัส สุทธิกุลบุตร
  นายจรัส สุทธิกุลบุตร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พะเยา

 • นายบุญชู กมุทมาโนชญ์
  นายบุญชู กมุทมาโนชญ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง
  นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พะเยา

  นายสิริชัย คำชมภู
  นายสิริชัย คำชมภู

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พะเยา

  นายพงศ์เทพ เทียมดาว
  นายพงศ์เทพ เทียมดาว

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.พะเยา

 • นายมนัส สายโกสุม
  นายมนัส สายโกสุม

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.พะเยา

  นายเจริญ นิยม
  นายเจริญ นิยม

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.พะเยา

  นายไพรัช พิมสาน
  นายไพรัช พิมสาน

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.พะเยา

  นายโสภณ มโนวชิรสรรค์
  นายโสภณ มโนวชิรสรรค์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

 • นายคำมนัน มิสกรถา
  นายคำมนัน มิสกรถา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังทรายพูน)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายชวนากร ฉิมปาน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดงเจริญ)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายณรงค์ สอาดเอี่ยม
  นายณรงค์ สอาดเอี่ยม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วชิรบารมี)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายพนม บุญมี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางมูลนาก)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

 • นางพเยาว์ เต็งสุวรรณ์
  นางพเยาว์ เต็งสุวรรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพธิ์ประทับช้าง)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายรักษ์  สุขสวัสดิ์
  นายรักษ์ สุขสวัสดิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามง่าม)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายสมควร หล่อนาค
  นายสมควร หล่อนาค

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทับคล้อ)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมชาย พฤกษะวัน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองพิจิตร)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

 • นางสาวสุวรรณา โพพา
  นางสาวสุวรรณา โพพา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตะพานหิน)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายสุนทร บุญมาตร
  นายสุนทร บุญมาตร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.โพธิ์ประทับช้าง)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายเบญจรงค์ ยอดประเสริฐ
  นายเบญจรงค์ ยอดประเสริฐ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองพิจิตร)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายนภดล พึ่งวัฒนะ
  นายนภดล พึ่งวัฒนะ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.โพทะเล)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

 • นายสุธนต์ เทียนเฮง
  นายสุธนต์ เทียนเฮง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายสิทธิพงษ์ เจียมศรีพงษ์
  นายสิทธิพงษ์ เจียมศรีพงษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นางนลินี  มหาขันธ์
  นางนลินี มหาขันธ์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พิจิตร

  นางสาวบุญศรี  สุวรรณกำเนิด
  นางสาวบุญศรี สุวรรณกำเนิด

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พิจิตร

 • นายธีระ ใจเพชร
  นายธีระ ใจเพชร

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.พิจิตร

  นางสุดา มากทอง
  นางสุดา มากทอง

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.พิจิตร

  นายวิศิษฐ์ ฉัตรศรีสุวรรณ
  นายวิศิษฐ์ ฉัตรศรีสุวรรณ

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.พิจิตร

  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พิษณุโลก

 • นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ
  นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองพิษณุโลก)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นางกันยา แจ่มประชา
  นางกันยา แจ่มประชา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังทอง)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายเชิญชนะ อิ้มแตง
  นายเชิญชนะ อิ้มแตง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองพิษณุโลก)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นางสาวบังอร แม้นอินทร์
  นางสาวบังอร แม้นอินทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พรหมพิราม)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

 • นายพงศ์พิสิฐ พานเพชรมารดา
  นายพงศ์พิสิฐ พานเพชรมารดา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางระกำ)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายม่วง ตาสี
  นายม่วง ตาสี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นครไทย)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายวันชาติ ดิฐษา
  นายวันชาติ ดิฐษา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วัดโบสถ์)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายศิลป์ชัย ตระกูลทิพย์
  นายศิลป์ชัย ตระกูลทิพย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เนินมะปราง)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

 • นายสิทธิพร ใบบริบาลกุล
  นายสิทธิพร ใบบริบาลกุล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองพิษณุโลก)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายวสันต์ กล่ำสี
  นายวสันต์ กล่ำสี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บางระกำ)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายภักดี วีระกุล
  นายภักดี วีระกุล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พรหมพิราม)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายอาทิตย์ โพนทอง
  นายอาทิตย์ โพนทอง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (ไม่ระบุ)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

 • นายสิงห์ พงษ์สุทธิ์
  นายสิงห์ พงษ์สุทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองพิษณุโลก)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นางนลินี  มหาขันธ์
  นางนลินี มหาขันธ์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พิษณุโลก

  นางผ่องศรี  ลาลุน
  นางผ่องศรี ลาลุน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พิษณุโลก

  นายธีระ พงศ์ภิญโญโอภาส
  นายธีระ พงศ์ภิญโญโอภาส

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.พิษณุโลก

 • นายธงชัย ตั้งเจริญกุล
  นายธงชัย ตั้งเจริญกุล

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.พิษณุโลก

  นายวิรัช พิพัฒสัตยานุวงศ์
  นายวิรัช พิพัฒสัตยานุวงศ์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.พิษณุโลก

  นายเจริญ โหลสกุล
  นายเจริญ โหลสกุล

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.พิษณุโลก

  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

 • นายเสถียร เม่นบางผึ้ง
  นายเสถียร เม่นบางผึ้ง

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บึงสามพัน)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นางสาวกรรณิการ์ สังข์ทอง
  นางสาวกรรณิการ์ สังข์ทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองเพชรบูรณ์)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายณรักษ์ มณีราช
  นายณรักษ์ มณีราช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.น้ำหนาว)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายประสาทพร กาไว
  นายประสาทพร กาไว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีเทพ)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

 • นายไพโรจน์ รื่นพืชน์
  นายไพโรจน์ รื่นพืชน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วิเชียรบุรี)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายรัง หอมหวล
  นายรัง หอมหวล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังโป่ง)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายลวด ศรีแสนสุข
  นายลวด ศรีแสนสุข

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หล่มเก่า)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายสุรเดช ชีระพุทธ
  นายสุรเดช ชีระพุทธ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชนแดน)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

 • นายโสภา เปรมโสภณ
  นายโสภา เปรมโสภณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขาค้อ)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน
  นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.วิเชียรบุรี)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายประกรณ์ ชูสงค์
  นายประกรณ์ ชูสงค์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บึงสามพัน)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายนาวิน งานการ
  นายนาวิน งานการ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองเพชรบูรณ์)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

 • นายพีรพัชร์ วิชัยธนพัฒน์
  นายพีรพัชร์ วิชัยธนพัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองเพชรบูรณ์)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายวุฒิชัย โรจน์ทิพย์รัก
  นายวุฒิชัย โรจน์ทิพย์รัก

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองเพชรบูรณ์)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายวิจิตร คำทา
  นายวิจิตร คำทา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.ศรีเทพ)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นางนลินี  มหาขันธ์
  นางนลินี มหาขันธ์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เพชรบูรณ์

 • นางผ่องศรี  ลาลุน
  นางผ่องศรี ลาลุน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เพชรบูรณ์

  นางสาวเพ็ชรรินทร์ ปฐมวณิชกะ
  นางสาวเพ็ชรรินทร์ ปฐมวณิชกะ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.เพชรบูรณ์

  นายมณฑล สนามชัยสกุล
  นายมณฑล สนามชัยสกุล

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.เพชรบูรณ์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวพิจิตรา ทรงฤกษ์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.เพชรบูรณ์

 • นายโกศล บัวทอง
  นายโกศล บัวทอง

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.เพชรบูรณ์

  นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ
  นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. แพร่

  ว่าที่ร้อยตรีภาคิน ชมภูพันธ์
  ว่าที่ร้อยตรีภาคิน ชมภูพันธ์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองแพร่)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นางดารี มหาวี
  นางดารี มหาวี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ร้องกวาง)
  ก.ธ.จ. แพร่

 • นายทองดี จงสุข
  นายทองดี จงสุข

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สอง)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายมานิตยื ทะแก้ว
  นายมานิตยื ทะแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลอง)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นางสุนีย์ ศรีประเสริฐ
  นางสุนีย์ ศรีประเสริฐ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังชิ้น)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นางสุพิน รัตนกันทา
  นางสุพิน รัตนกันทา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สูงเม่น)
  ก.ธ.จ. แพร่

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเสนีย์ เทพศุภร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สูงเม่น)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายศิริมงคล ทนันชัย
  นายศิริมงคล ทนันชัย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองแพร่)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายประยุทธ ตะนะวิไชย
  นายประยุทธ ตะนะวิไชย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สอง)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นางอนงค์ สุคนธ์ขจร
  นางอนงค์ สุคนธ์ขจร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สูงเม่น)
  ก.ธ.จ. แพร่

 • นางสุดสวาท มงคลเจริญวงศ์
  นางสุดสวาท มงคลเจริญวงศ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายสกล รังสี
  นายสกล รังสี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายเพลิน กันหมุด
  นายเพลิน กันหมุด

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง
  นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.แพร่

 • นายสิริชัย คำชมภู
  นายสิริชัย คำชมภู

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.แพร่

  นางสาวชนัญญา ใหญ่พงษ์
  นางสาวชนัญญา ใหญ่พงษ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.แพร่

  นายประสิทธิ์ อนุวงศ์
  นายประสิทธิ์ อนุวงศ์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.แพร่

  นายธีรพงษ์ ธงออน
  นายธีรพงษ์ ธงออน

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.แพร่

 • นายพิทักษ์ บุญยเวทย์
  นายพิทักษ์ บุญยเวทย์

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.แพร่

  นางประภาศรี บุญวิเศษ
  นางประภาศรี บุญวิเศษ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายลิขิต แก้วมณีวรรณ
  นายลิขิต แก้วมณีวรรณ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นางชนานันท์ เง่าสุวรรณ์
  นางชนานันท์ เง่าสุวรรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่สะเรียง)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

 • นายทวี ถิ่นวนา
  นายทวี ถิ่นวนา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ขุนยวม)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายสถาพร ศรีวันชื่น
  นายสถาพร ศรีวันชื่น

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ลาน้อย)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายสายทอง จันทร์เต็ม
  นายสายทอง จันทร์เต็ม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปางมะผ้า)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นางสุทิน มณีเลิศ
  นางสุทิน มณีเลิศ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สบเมย)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

 • นางอาภรณ์ แสงโชติ
  นางอาภรณ์ แสงโชติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปาย)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายพิริยะ ตวงลาภทวีกิจ
  นายพิริยะ ตวงลาภทวีกิจ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  ว่าที่ร้อยตรีสุรพล ต๊ะวิชัย
  ว่าที่ร้อยตรีสุรพล ต๊ะวิชัย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายดำรง ชัยกุล
  นายดำรง ชัยกุล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ปาย)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

 • นายธนิต ไทยตรง
  นายธนิต ไทยตรง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายพูลศักดิ์ สุนทรพานิชกิจ
  นายพูลศักดิ์ สุนทรพานิชกิจ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นางมาลี แสงดาวเรือง
  นางมาลี แสงดาวเรือง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายวิบูลย์ โค้วตระกูล
  นายวิบูลย์ โค้วตระกูล

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.แม่ฮ่องสอน

 • นางสาวอินทิรา มูลศาสตร์
  นางสาวอินทิรา มูลศาสตร์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายกฤศ อภิแสงจำนง

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.แม่ฮ่องสอน

  นางสาวพัทธนันท์ ฉกรรจ์ศิลป์
  นางสาวพัทธนันท์ ฉกรรจ์ศิลป์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.แม่ฮ่องสอน

  นางอ่อนศรี ศรีอัมพร
  นางอ่อนศรี ศรีอัมพร

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.แม่ฮ่องสอน

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสนธยา มานะจิตต์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.แม่ฮ่องสอน

  นางประภาศรี บุญวิเศษ
  นางประภาศรี บุญวิเศษ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายปรีชา สมบูรณ์ชัย
  นายปรีชา สมบูรณ์ชัย

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายถวิล อินทนนท์ไชย
  นายถวิล อินทนนท์ไชย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านธิ)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

 • นายบพิตร อินต๊ะขวา
  นายบพิตร อินต๊ะขวา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลี้)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  ดาบตำรวจวิทยา สะคำปัน
  ดาบตำรวจวิทยา สะคำปัน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองลำพูน)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายวิโรจน์ เตชาวงศ์
  นายวิโรจน์ เตชาวงศ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ป่าซาง)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายสวัสดิ์ นิเทศวรวิทย์
  นายสวัสดิ์ นิเทศวรวิทย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ทา)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

 • นางแสงจันทร์ มโนสร้อย
  นางแสงจันทร์ มโนสร้อย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงหนองล่อง)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายอุทิต อุลิตผล
  นายอุทิต อุลิตผล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านโฮ่ง)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายบัญญัติ กิติกาศ
  นายบัญญัติ กิติกาศ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.แม่ทา)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายอดุลย์ แอมปัญเยา
  นายอดุลย์ แอมปัญเยา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ป่าซาง)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

 • นายสุวิทย์ เนตรแสนสัก
  นายสุวิทย์ เนตรแสนสัก

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองลำพูน)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายอุทัย สุนันต๊ะ
  นายอุทัย สุนันต๊ะ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายประการ ขำศรีบุศย์
  นายประการ ขำศรีบุศย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายวิบูลย์ โค้วตระกูล
  นายวิบูลย์ โค้วตระกูล

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ลำพูน

 • นางสาวอินทิรา มูลศาสตร์
  นางสาวอินทิรา มูลศาสตร์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ลำพูน

  นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย
  นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ลำพูน

  นายชาติชาย ปันมงคล
  นายชาติชาย ปันมงคล

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ลำพูน

  นายณัฐพล ศรีสุขล้อม
  นายณัฐพล ศรีสุขล้อม

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ลำพูน

 • นายณัฐจักร รชตะไพโรจน์
  นายณัฐจักร รชตะไพโรจน์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ลำพูน

  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายโกวิทย์ ทรงคุณ
  นายโกวิทย์ ทรงคุณ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายจำเจน จิตรธร
  นายจำเจน จิตรธร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีสัชนาลัย)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

 • นายจีระศักดิ์ สุรเชาว์ตระกูล
  นายจีระศักดิ์ สุรเชาว์ตระกูล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีสำโรง)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายไพบูลย์ โค้วเจริญ
  นายไพบูลย์ โค้วเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สวรรคโลก)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  ว่าที่ร้อยตรีวระเดช จิโน
  ว่าที่ร้อยตรีวระเดช จิโน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสุโขทัย)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายวิชิต ดีหนอ
  นายวิชิต ดีหนอ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คีรีมาศ)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

 • จ่าโทสมพร มลทอง
  จ่าโทสมพร มลทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กงไกรลาศ)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายสุวรรณ์ เอี่ยมสะอาด
  นายสุวรรณ์ เอี่ยมสะอาด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งเสลี่ยม)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายสมาน สาสิงห์
  นายสมาน สาสิงห์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ศรีนคร)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายประหยัด เทียนบุญ
  นายประหยัด เทียนบุญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สวรรคโลก)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

 • นายคมสัน พร้อมสกุล
  นายคมสัน พร้อมสกุล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สวรรคโลก)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายชัยคม ศกุนรักษ์
  นายชัยคม ศกุนรักษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายนิวัธน์ เสตะสวัสดิ์พงษ์
  นายนิวัธน์ เสตะสวัสดิ์พงษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นางนลินี  มหาขันธ์
  นางนลินี มหาขันธ์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุโขทัย

 • นางผ่องศรี  ลาลุน
  นางผ่องศรี ลาลุน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุโขทัย

  นายชัยวัฒน์ จิตตเมตตากุล
  นายชัยวัฒน์ จิตตเมตตากุล

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สุโขทัย

  นายประยุทธ นาวายนต์
  นายประยุทธ นาวายนต์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สุโขทัย

  นายพิชัย กัลยานาม
  นายพิชัย กัลยานาม

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สุโขทัย

 • นายวีระชัย โฆษิตานนท์
  นายวีระชัย โฆษิตานนท์

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.สุโขทัย

  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายสมศักดิ์ เกื้อทอง
  นายสมศักดิ์ เกื้อทอง

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ทองแสนขัน)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายจำรัส พวงมะเดื่อ
  นายจำรัส พวงมะเดื่อ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองอุตรดิตถ์)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

 • นางณัฐนันท์ อุไรวร
  นางณัฐนันท์ อุไรวร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลับแล)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายบุญเรือง อัปปมัญญา
  นายบุญเรือง อัปปมัญญา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตรอน)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายประดิษฐ์ ปานะจำนงค์
  นายประดิษฐ์ ปานะจำนงค์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พิชัย)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายประสิทธิ์ กันทะมัง
  นายประสิทธิ์ กันทะมัง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.น้ำปาด)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

 • นายสรวง พวงศรี
  นายสรวง พวงศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ฟากท่า)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายเสริฐศักดิ์ กุลสิทธิ์
  นายเสริฐศักดิ์ กุลสิทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทองแสนขัน)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นางมะลิ เชื้อผาเต่า
  นางมะลิ เชื้อผาเต่า

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองอุตรดิตถ์)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นางรัตนะ เสริมมา
  นางรัตนะ เสริมมา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ตรอน)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

 • นายเพ็ชรเกษม ส่งศิริ
  นายเพ็ชรเกษม ส่งศิริ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นางนวรัตน์ ทรงเกียรติกุล
  นางนวรัตน์ ทรงเกียรติกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายธีรจิต แก้วใจ
  นายธีรจิต แก้วใจ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นางนลินี  มหาขันธ์
  นางนลินี มหาขันธ์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุตรดิตถ์

 • นางผ่องศรี  ลาลุน
  นางผ่องศรี ลาลุน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุตรดิตถ์

  นายเสน่ เทพา
  นายเสน่ เทพา

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.อุตรดิตถ์

  นายชัชวาล ภานุศุภนิรันดร์
  นายชัชวาล ภานุศุภนิรันดร์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.อุตรดิตถ์

  นายภวัต ศรีสมบูรณ์
  นายภวัต ศรีสมบูรณ์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.อุตรดิตถ์

 • นายเฉลิมชัย พัฒนาภรณ์
  นายเฉลิมชัย พัฒนาภรณ์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองอุทัยธานี)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นางกำไร มีศรี
  นางกำไร มีศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลานสัก)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายประทีป วิเศษศรี
  นายประทีป วิเศษศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทัพทัน)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นางประไพศรี หมั่นเขตรกิจ
  นางประไพศรี หมั่นเขตรกิจ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สว่างอารมณ์)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

 • นายพิเชษฐ์ วัสธูป
  นายพิเชษฐ์ วัสธูป

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองขาหย่าง)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายรังสรรค์ ตันตระกูล
  นายรังสรรค์ ตันตระกูล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านไร่)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายวีระ จงเกษกรณ์
  นายวีระ จงเกษกรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองฉาง)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายสมเกียรติ ฐิตะฐาน
  นายสมเกียรติ ฐิตะฐาน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ห้วยคต)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

 • นายปภาวิชญ์ บุษวะดี
  นายปภาวิชญ์ บุษวะดี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองอุทัยธานี)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายศิริพัฒน์ เหล่าประชา
  นายศิริพัฒน์ เหล่าประชา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สว่างอารมณ์)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายปรีชา สุขสุวรรณ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หนองขาหย่าง)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายนพน้อย ทองประไพพักตร์
  นายนพน้อย ทองประไพพักตร์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

 • นางชะลอ โนรี
  นางชะลอ โนรี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.หนองขาหย่าง)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นางนลินี  มหาขันธ์
  นางนลินี มหาขันธ์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุทัยธานี

  นางสาวบุญศรี  สุวรรณกำเนิด
  นางสาวบุญศรี สุวรรณกำเนิด

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุทัยธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวศิริวัฒน์ โตวิจารณ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.อุทัยธานี

 • รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์สมพร ไชยะ
  รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์สมพร ไชยะ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.อุทัยธานี

  นายสมบุญ ทิพรังศรี
  นายสมบุญ ทิพรังศรี

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.อุทัยธานี

สื่อวีดิทัศน์
 • การบรรยายโดย ร.นรม.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
 • สื่อโทรทัศน์
 • บทละคร
 • ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด วาระที่ 3
28 ก.พ. 2560
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด วาระที่ 3
24 ก.พ. 2560
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
03 พ.ย. 2559
สรุปผลการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่ายและเครือข่าย
28 ก.ย. 2559
ประมวลภาพงานสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับ ก.ธ.จ. และเครือข่าย ครั้งที่ ๘
อ่านต่อ >
26 ก.ย. 2559
หนังสือแจ้งจังหวัดให้ดำเนินการสรรหา ก.ธ.จ. กรณีดำรงตำแหน่งครบวาระ
อ่านต่อ >
11 ส.ค. 2559
ประมวลภาพงานสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ครั้งที่ ๗ วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
อ่านต่อ >