ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

รูปภาพแผนที่ประเทศไทยแผนที่แสดงข้อมูล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคใต้
ดูรายละเอียด >
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ระหว่าง 5 หน่วยงาน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
 • เขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
 • เขตพื้นที่ภาคใต้
 • เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เขตพื้นที่ภาคเหนือ
 • นายนริสชัย ป้อมเสือ
  นายนริสชัย ป้อมเสือ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายสมชาย รัตน์ประสาทพร
  นายสมชาย รัตน์ประสาทพร

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองอ่างทอง)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายนิพนธ์ งอกงาม
  นายนิพนธ์ งอกงาม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แสวงหา)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายประจวบ กำลังเดช
  นายประจวบ กำลังเดช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามโก้)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

 • นายปัญญา คำพรเหลือ
  นายปัญญา คำพรเหลือ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองอ่างทอง)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นางพวงรัตน์ เข็มทอง
  นางพวงรัตน์ เข็มทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ไชโย)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายมังกร ศรีโหมด
  นายมังกร ศรีโหมด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ป่าโมก)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายวิเชียร ชุ่มชวย
  นายวิเชียร ชุ่มชวย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วิเศษชัยชาญ)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

 • นายสุทัศน์ นิรมิตรมหาปัญญา
  นายสุทัศน์ นิรมิตรมหาปัญญา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพธิ์ทอง)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายสังคม ลาภเวช
  นายสังคม ลาภเวช

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายทุเรียน ไทยประกอบ
  นายทุเรียน ไทยประกอบ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายสมพงษ์ คงแช่มดี
  นายสมพงษ์ คงแช่มดี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

 • นายเอนก สีเขียวสด
  นายเอนก สีเขียวสด

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายสุทัศน์ อยู่นาน
  นายสุทัศน์ อยู่นาน

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นางสาวบุญศรี  สุวรรณกำเนิด
  นางสาวบุญศรี สุวรรณกำเนิด

  เลขานุการ

  จ.อ่างทอง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ปลัดจังหวัดอ่างทอง -

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.อ่างทอง

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.อ่างทอง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสาทร คชวงษ์

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.อ่างทอง

  นายโชคชัย เดชอมรธัญ
  นายโชคชัย เดชอมรธัญ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายสรวุฒิ จงสกุล
  นายสรวุฒิ จงสกุล

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองกาญจนบุรี)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

 • นายจำรัส บางอ้อ
  นายจำรัส บางอ้อ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ่อพลอย)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายจินดา โพธิ์ทอง
  นายจินดา โพธิ์ทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทองผาภูมิ)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายพิพัฒน์ แก้วจิตคงทอง
  นายพิพัฒน์ แก้วจิตคงทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ไทรโยค)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายภัทรพร ประดิษฐ์
  นายภัทรพร ประดิษฐ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าม่วง)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

 • นายยุทธนา หงษ์วิชุลดา
  นายยุทธนา หงษ์วิชุลดา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่ามะกา)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายสมบูรณ์ ประยูรหอม
  นายสมบูรณ์ ประยูรหอม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ห้วยกระเจา)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายสมพงษ์ พงษ์พัว
  นายสมพงษ์ พงษ์พัว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เลาขวัญ)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นางสาวอรัญญา เจริญหงษ์ษา
  นางสาวอรัญญา เจริญหงษ์ษา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สังขละบุรี)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

 • นายอาทิตย์ สิทธิวิไล
  นายอาทิตย์ สิทธิวิไล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายกรึก คำปาน
  นายกรึก คำปาน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายวสันต์ อ่ำเจริญ
  นายวสันต์ อ่ำเจริญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายปัญญา วุฒิประจักษ์
  นายปัญญา วุฒิประจักษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

 • นายชุมพล เปาประดิษฐ์
  นายชุมพล เปาประดิษฐ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายทรงวุฒิ ศีลแดนจันทร์
  นายทรงวุฒิ ศีลแดนจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายบุญชื่น ถิระสิทธิวัฒน์
  นายบุญชื่น ถิระสิทธิวัฒน์

  เลขานุการ

  จ.กาญจนบุรี

  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์
  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.กาญจนบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสุชน ทิวากร

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.กาญจนบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวรายุทธ์ ธนโชคสว่าง

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.กาญจนบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวุฒิชัย โชควิเชียรฉาย

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.กาญจนบุรี

  นายจิรายุ นันท์ธราธร
  นายจิรายุ นันท์ธราธร

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. จันทบุรี

 • ว่าที่ร้อยตรีธีรพงษ์ คำรอด
  ว่าที่ร้อยตรีธีรพงษ์ คำรอด

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

  นายเกษม จ่าพันดุง
  นายเกษม จ่าพันดุง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ขลุง)
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

  นายคำนึง ชนะสิทธิ์
  นายคำนึง ชนะสิทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าใหม่)
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

  นายประกิจ เหมเวช
  นายประกิจ เหมเวช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นายายอาม)
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

 • นายมงคล แก้วศรีงาม
  นายมงคล แก้วศรีงาม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แก่งหางแมว)
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

  นางลำยอง ยุติวงษ์
  นางลำยอง ยุติวงษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขาคิชฌกูฏ)
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

  นายวินัย สะราคำ
  นายวินัย สะราคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.มะขาม)
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

  นางอัญชลินทร์ ธนูทอง
  นางอัญชลินทร์ ธนูทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองจันทบุรี)
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

 • นายพันธ์ุศักดิ์ ชาญพนา
  นายพันธ์ุศักดิ์ ชาญพนา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

  นายพงษ์ศักดิ์ ชุติกาญจน์
  นายพงษ์ศักดิ์ ชุติกาญจน์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

  นายจอมศักดิ์ ภูติรัตน์
  นายจอมศักดิ์ ภูติรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองจันทบุรี)
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

  นายวรัตถ์ สินประสิทธิ์กุล
  นายวรัตถ์ สินประสิทธิ์กุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ขลุง)
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

 • นายอำนาจ จันทรส
  นายอำนาจ จันทรส

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองจันทบุรี)
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

  นางสาวชนิดา จันทรนคร
  นางสาวชนิดา จันทรนคร

  เลขานุการ

  จ.จันทบุรี

  นางพรโสภิต ขวัญเมือง
  นางพรโสภิต ขวัญเมือง

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.จันทบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  พันตำรวจโทฐนภัทร กิตติวงศา

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.จันทบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางรัฐนันท์ ตั้งเกียรติพชร

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.จันทบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นาวาอากาศตรีวิจิตร บำรุงกิจ

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.จันทบุรี

  นายจิรายุ นันท์ธราธร
  นายจิรายุ นันท์ธราธร

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

  นายธวัชชัย ประเสริฐโสภณ
  นายธวัชชัย ประเสริฐโสภณ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พนมสารคาม)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

 • นายดานัย อิทธิโชติ
  นายดานัย อิทธิโชติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าตะเกียบ)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

  นายธนวัฒน์ เกตุงาม
  นายธนวัฒน์ เกตุงาม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางคล้า)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

  นายพงษ์ศักดิ์ บุญสิน
  นายพงษ์ศักดิ์ บุญสิน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านโพธิ์)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

  นายมานิตย์ จินดามงคล
  นายมานิตย์ จินดามงคล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองฉะเชิงเทรา)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

 • นายมาโนช คุ้มยา
  นายมาโนช คุ้มยา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แปลงยาว)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

  นายรุ่งโรจน์ สงสะนะ
  นายรุ่งโรจน์ สงสะนะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คลองเขื่อน)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

  นายสุภาพ โนรีวงศ์
  นายสุภาพ โนรีวงศ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางน้ำเปรี้ยว)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

  นายอรรถนัย นนทมาตร์
  นายอรรถนัย นนทมาตร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางปะกง)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

 • นายไพรินทร์ หนูมาก
  นายไพรินทร์ หนูมาก

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

  นายทวีศักดิ์ กิจจะอรพิน
  นายทวีศักดิ์ กิจจะอรพิน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

  นายจรัญ สุนทรโชติ
  นายจรัญ สุนทรโชติ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

  นายมนัส ตั๊นงาม
  นายมนัส ตั๊นงาม

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

 • นายร่มไทร ทิพยเศวต
  นายร่มไทร ทิพยเศวต

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

  นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์
  นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

  นางสาวชนิดา จันทรนคร
  นางสาวชนิดา จันทรนคร

  เลขานุการ

  จ.ฉะเชิงเทรา

  นายรักษ์ศักดิ์  สุขวิเศษ
  นายรักษ์ศักดิ์ สุขวิเศษ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ฉะเชิงเทรา

 • นายจิรายุ นันท์ธราธร
  นายจิรายุ นันท์ธราธร

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ชลบุรี

  พันตำรวจเอกยงยุทธ ขอนดอก
  พันตำรวจเอกยงยุทธ ขอนดอก

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ่อทอง)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

  นายเชาวลิต เกรียงกูล
  นายเชาวลิต เกรียงกูล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกาะสีชัง)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

  นางธนัญญา สุวรรณนพเก้า
  นางธนัญญา สุวรรณนพเก้า

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกาะจันทร์)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

 • นางวราภรณ์ แจ้งเจริญ
  นางวราภรณ์ แจ้งเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองชลบุรี)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

  นายวินัย มั่นจิต
  นายวินัย มั่นจิต

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านบึง)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

  นายสมบัติ กาญจนา
  นายสมบัติ กาญจนา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พานทอง)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

  นายสมพงษ์ ขวัญอยู่เย็น
  นายสมพงษ์ ขวัญอยู่เย็น

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สัตหีบ)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

 • นายสมโภชน์ พิมพ์คุณากร
  นายสมโภชน์ พิมพ์คุณากร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พนัสนิคม)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

  นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร
  นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางละมุง)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

  นายบำเพ็ญ โรจน์พัฒนากุล
  นายบำเพ็ญ โรจน์พัฒนากุล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บ้านบึง)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

  นายประทีป ประสิทธิ์เจริญชัย
  นายประทีป ประสิทธิ์เจริญชัย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เกาะจันทร์)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

 • นายเรืองศักดิ์ สัตยาพิพัฒน์
  นายเรืองศักดิ์ สัตยาพิพัฒน์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พนัสนิคม)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

  นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล
  นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.พนัสนิคม)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

  นายวิศิษฐ์ จารุดุล
  นายวิศิษฐ์ จารุดุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ศรีราชา)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

  นายสาโรจน์ วสุวานิช
  นายสาโรจน์ วสุวานิช

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

 • นางสุวพรรณ จันทสารวิวัฒน์
  นางสุวพรรณ จันทสารวิวัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

  นางสาวชนิดา จันทรนคร
  นางสาวชนิดา จันทรนคร

  เลขานุการ

  จ.ชลบุรี

  นางพรโสภิต ขวัญเมือง
  นางพรโสภิต ขวัญเมือง

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ชลบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี -

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ชลบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ประชาสัมพันธ์พพจังหวัดชลบุรี -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ชลบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -อัยการจังหวัดชลบุรี -

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ชลบุรี

  นายนริสชัย ป้อมเสือ
  นายนริสชัย ป้อมเสือ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นาวาอากาศเอกพัฒนะ เพ็งลำ
  นาวาอากาศเอกพัฒนะ เพ็งลำ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หันคา)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

 • นายบำรุง อยู่ไทย
  นายบำรุง อยู่ไทย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สรรคบุรี)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายพรชัย สุขจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองชัยนาท)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายวินัย ทองบุญ
  นายวินัย ทองบุญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองมะโมง)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายสรฤทธิ์ พัวพิทักษ์ชัย
  นายสรฤทธิ์ พัวพิทักษ์ชัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สรรพยา)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

 • นางสายชล พวงพิกุล
  นางสายชล พวงพิกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เนินขาม)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  จ่าสิบตรีสุรินทร์ สุขสิงห์
  จ่าสิบตรีสุรินทร์ สุขสิงห์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วัดสิงห์)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายทองสด ขำเตี้ย
  นายทองสด ขำเตี้ย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายชูชาติ จิ๋วแหยม
  นายชูชาติ จิ๋วแหยม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

 • นายสุชิน สารทูลสิงห์
  นายสุชิน สารทูลสิงห์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายทรรศวรา ปภาศิริวาทย์
  นายทรรศวรา ปภาศิริวาทย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายอำนวย บูรณสัจจะ
  นายอำนวย บูรณสัจจะ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายอรรถพล อรรถรุ่งโรจน์
  นายอรรถพล อรรถรุ่งโรจน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

 • นางสาวบุญศรี  สุวรรณกำเนิด
  นางสาวบุญศรี สุวรรณกำเนิด

  เลขานุการ

  จ.ชัยนาท

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมพงษ์ สินทรัพย์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ชัยนาท

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายจุมพฎ เจตน์จันทร์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ชัยนาท

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  จ่าสิบเอกยงยุทธ เล็กสาย

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.ชัยนาท

 • นายจิรายุ นันท์ธราธร
  นายจิรายุ นันท์ธราธร

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ตราด

  นายสมโภชน์ วาสุกรี
  นายสมโภชน์ วาสุกรี

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แหลมงอบ)
  ก.ธ.จ. ตราด

  นายกรม อาภรณ์
  นายกรม อาภรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ่อไร่)
  ก.ธ.จ. ตราด

  ว่าที่ร้อยโทประมวล สุขสถิตย์
  ว่าที่ร้อยโทประมวล สุขสถิตย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองตราด)
  ก.ธ.จ. ตราด

 • นายประสาท ศรีบุญจิตร
  นายประสาท ศรีบุญจิตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกาะช้าง)
  ก.ธ.จ. ตราด

  นายไพวัลย์ ชลาลัย
  นายไพวัลย์ ชลาลัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คลองใหญ่)
  ก.ธ.จ. ตราด

  นายวีระพล ศุภอักษร
  นายวีระพล ศุภอักษร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองตราด)
  ก.ธ.จ. ตราด

  นางสุนืสา กำเนิดสินธุ์
  นางสุนืสา กำเนิดสินธุ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขาสมิง)
  ก.ธ.จ. ตราด

 • นายโสภณ จันเดิม
  นายโสภณ จันเดิม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เกาะช้าง)
  ก.ธ.จ. ตราด

  นายอนุรักษ์ เข็มขาว
  นายอนุรักษ์ เข็มขาว

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.คลองใหญ่)
  ก.ธ.จ. ตราด

  นายโอฬาร สุทธิมาลย์
  นายโอฬาร สุทธิมาลย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.คลองใหญ่)
  ก.ธ.จ. ตราด

  นายวีระพันธ์ บุญรอด
  นายวีระพันธ์ บุญรอด

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองตราด)
  ก.ธ.จ. ตราด

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเขมพัฒน์ ตั้งบุรสุวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองตราด)
  ก.ธ.จ. ตราด

  นางวิภา สุเนตร
  นางวิภา สุเนตร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองตราด)
  ก.ธ.จ. ตราด

  นางสาวชนิดา จันทรนคร
  นางสาวชนิดา จันทรนคร

  เลขานุการ

  จ.ตราด

  นางพรโสภิต ขวัญเมือง
  นางพรโสภิต ขวัญเมือง

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ตราด

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวิชัย ประพันธ์โรจน์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ตราด

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ตราด

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -อัยการจังหวัด -

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ตราด

  นายจิรายุ นันท์ธราธร
  นายจิรายุ นันท์ธราธร

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นครนายก

 • นายดำรงค์ ยังมี
  นายดำรงค์ ยังมี

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครนายก

  ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย ยอดมิ่ง
  ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย ยอดมิ่ง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปากพลี)
  ก.ธ.จ. นครนายก

  นางสาวชุติมา ประสบผลพาณิชย์
  นางสาวชุติมา ประสบผลพาณิชย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.องครักษ์)
  ก.ธ.จ. นครนายก

  นายพิพัฒน์ เลิศวิลัย
  นายพิพัฒน์ เลิศวิลัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านนา)
  ก.ธ.จ. นครนายก

 • นายวันชัย จันทา
  นายวันชัย จันทา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองนครนายก)
  ก.ธ.จ. นครนายก

  นายพีระพล อั้งเจริญ
  นายพีระพล อั้งเจริญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. นครนายก

  นายอภิชัย ตันตระกูล
  นายอภิชัย ตันตระกูล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. นครนายก

  นายวสันติ์ ศักดิ์วิชิต
  นายวสันติ์ ศักดิ์วิชิต

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. นครนายก

 • นายเชาวลิต ภูมี
  นายเชาวลิต ภูมี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครนายก

  นายเลิศฤทธิ์ พึ่งพระเกียรติ
  นายเลิศฤทธิ์ พึ่งพระเกียรติ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครนายก

  นางสาวชนิดา จันทรนคร
  นางสาวชนิดา จันทรนคร

  เลขานุการ

  จ.นครนายก

  นายรักษ์ศักดิ์  สุขวิเศษ
  นายรักษ์ศักดิ์ สุขวิเศษ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครนายก

 • นายโชคชัย เดชอมรธัญ
  นายโชคชัย เดชอมรธัญ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายทองดี มิ่งขวัญ
  นายทองดี มิ่งขวัญ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายกิจจารักษ์ ชุ่มชื่น
  นายกิจจารักษ์ ชุ่มชื่น

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอนตูม)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายทัตสนันตน์ หวันประวัติ
  นายทัตสนันตน์ หวันประวัติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามพราน)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

 • เรือตรีธรรมรัตน์ อรุณสินประเสริฐ
  เรือตรีธรรมรัตน์ อรุณสินประเสริฐ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พุทธมณฑล)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายผสันต์ ธัมปราชญ์
  นายผสันต์ ธัมปราชญ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นครชัยศรี)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายวรากร ทองงามขำ
  นายวรากร ทองงามขำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กำแพงแสน)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายวีระพงษ์ เขมวราภรณ์
  นายวีระพงษ์ เขมวราภรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองนครปฐม)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

 • นายสมร คชศิลา
  นายสมร คชศิลา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางเลน)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายอัครวัฒน์ พระเกตุเมือง
  นายอัครวัฒน์ พระเกตุเมือง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายกุญชร ตัณฑ์ไพบูลย์
  นายกุญชร ตัณฑ์ไพบูลย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายสกล ชยะกุลภักดี
  นายสกล ชยะกุลภักดี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

 • นายกรีตีกนิษฐ์ โชคชัยณรงค์
  นายกรีตีกนิษฐ์ โชคชัยณรงค์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นางสาวปภาวี สุธาวิวัฒน์
  นางสาวปภาวี สุธาวิวัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายบุญชื่น ถิระสิทธิวัฒน์
  นายบุญชื่น ถิระสิทธิวัฒน์

  เลขานุการ

  จ.นครปฐม

  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์
  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครปฐม

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเทอดศักดิ์ กรรณสูตร

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.นครปฐม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.นครปฐม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมบัติ แจ่มจันทร์เกษม

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.นครปฐม

  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นนทบุรี

 • นายวันชัย ศรีเพ็ง
  นายวันชัย ศรีเพ็ง

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายจันทร์ ปานเจริญ
  นายจันทร์ ปานเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ไทรน้อย)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายบันลือ สันถวไมตรี
  นายบันลือ สันถวไมตรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองนนทบุรี)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายพรเลิศ เถื่อนใย
  นายพรเลิศ เถื่อนใย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางใหญ่)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวรชัย วานิช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางบัวทอง)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายวิเชียร แจ่มศิริ
  นายวิเชียร แจ่มศิริ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปากเกร็ด)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายวิเชียร สาเทศ
  นายวิเชียร สาเทศ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางกรวย)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายประสาท จันทร์ใบเล็ก
  นายประสาท จันทร์ใบเล็ก

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

 • นายสันติ บินอาฮาหมัด
  นายสันติ บินอาฮาหมัด

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายสุริยัน บุญยมโนนุกุล
  นายสุริยัน บุญยมโนนุกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายวิญญู บรรเจิดรุ่งขจร
  นายวิญญู บรรเจิดรุ่งขจร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายประวิทย์ พิพิธสุขสันต์
  นายประวิทย์ พิพิธสุขสันต์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

 • นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นนทบุรี

  นางสาวธิดารัตน์  ดวงเด่นมาก
  นางสาวธิดารัตน์ ดวงเด่นมาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นนทบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางนฤมล ซู

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.นนทบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวจิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.นนทบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวชิระ เพ่งผล

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.นนทบุรี

  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายมานะผล ภู่สมบุญ
  นายมานะผล ภู่สมบุญ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นางสาวทองคำ เอมน้อย
  นางสาวทองคำ เอมน้อย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คลองหลวง)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

 • นายปราโมทย์ น้อยวัน
  นายปราโมทย์ น้อยวัน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามโคก)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายพยนต์ ชื่นแสง
  นายพยนต์ ชื่นแสง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลำลูกกา)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายพิศิษฐ์ ปรีชานุกูล
  นายพิศิษฐ์ ปรีชานุกูล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลาดหลุมแก้ว)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นางรุ่งนภา คุ่ยต่วน
  นางรุ่งนภา คุ่ยต่วน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองเสือ)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

 • นายสุด เพิ่มทรัพย์
  นายสุด เพิ่มทรัพย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองปทุมธานี)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  พันตรีสุวิทย์ สระศรีโสม
  พันตรีสุวิทย์ สระศรีโสม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ธัญบุรี)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายรังสิต ใยยุง
  นายรังสิต ใยยุง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายชูศักดิ์ บัวสุวรรณ
  นายชูศักดิ์ บัวสุวรรณ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

 • นางสาวทรายทอง กันเกตุ
  นางสาวทรายทอง กันเกตุ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายสุรพงษ์ เป้ากลาง
  นายสุรพงษ์ เป้ากลาง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ
  นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ปทุมธานี

 • นางสาวธิดารัตน์  ดวงเด่นมาก
  นางสาวธิดารัตน์ ดวงเด่นมาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ปทุมธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธวัชชัย ศรีทอง

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ปทุมธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ประชาสัมพันธ์จังหวัด -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ปทุมธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -อัยการจังหวัด -

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ปทุมธานี

 • พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายนิพนธ์ สุวรรณนาวา
  นายนิพนธ์ สุวรรณนาวา

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นางภัทรานิษฐ์ สนธิ
  นางภัทรานิษฐ์ สนธิ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กุยบุรี)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายภานุวัชร ฝ่ายบุตร
  นายภานุวัชร ฝ่ายบุตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หัวหิน)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายมังกร จันทร์แก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางสะพาน)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายยงยุทธ สุวรรณ์นัง
  นายยงยุทธ สุวรรณ์นัง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามร้อยยอด)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายสนม มณีแดง
  นายสนม มณีแดง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทับสะแก)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายสุรเสฏฐ์ คูหาเปี่ยมสุข
  นายสุรเสฏฐ์ คูหาเปี่ยมสุข

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปราณบุรี)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

 • นายใหม่ กลั่นประเสริฐ
  นายใหม่ กลั่นประเสริฐ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายทวีสิน พัฒนาภิรัส
  นายทวีสิน พัฒนาภิรัส

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายประเสริฐ เกิดพุ่ม
  นายประเสริฐ เกิดพุ่ม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายประสงค์ แก้วพิศดาร
  นายประสงค์ แก้วพิศดาร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

 • นายธงชัย ถาวรนันท์
  นายธงชัย ถาวรนันท์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายชัยวัฒน์ ชูชัยนิรันดร์
  นายชัยวัฒน์ ชูชัยนิรันดร์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ประจวบคีรีขันธ์

  นางสาวธิดารัตน์  ดวงเด่นมาก
  นางสาวธิดารัตน์ ดวงเด่นมาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ประจวบคีรีขันธ์

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมบูรณ์ นวลเจริญ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ประจวบคีรีขันธ์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ประจวบคีรีขันธ์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  เรืออากาศเอกสุนทร นวลย่อง

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ประจวบคีรีขันธ์

  นายจิรายุ นันท์ธราธร
  นายจิรายุ นันท์ธราธร

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

 • นายกนก ปฐมนุพงศ์
  นายกนก ปฐมนุพงศ์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

  นางสาวชุ่ม ยะประดิษฐ์
  นางสาวชุ่ม ยะประดิษฐ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านสร้าง)
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

  นายธนาเศรษฐ์ จรุงพิราวงศ์
  นายธนาเศรษฐ์ จรุงพิราวงศ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีมหาโพธิ)
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

  นายนพดล เสนาพล
  นายนพดล เสนาพล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาดี)
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

 • นายมานัส คงพิกุล
  นายมานัส คงพิกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ประจันตคาม)
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

  นายเลียง คำพันน้อย
  นายเลียง คำพันน้อย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีมโหสถ)
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

  นายวิฑูรย์ นาคะเสถียร
  นายวิฑูรย์ นาคะเสถียร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองปราจีนบุรี)
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

  นายสุพจน์ ห่านทองคำ
  นายสุพจน์ ห่านทองคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กบินทร์บุรี)
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

 • นายกิติวัฒน์ บัวลอย
  นายกิติวัฒน์ บัวลอย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

  นายศักดิ์สิทธิ์ แผ่นสุวรรณ
  นายศักดิ์สิทธิ์ แผ่นสุวรรณ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

  นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ
  นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

  นางสาวจินตนา ทิพยานนท์
  นางสาวจินตนา ทิพยานนท์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

 • นายสานิต บุญสมบัติ
  นายสานิต บุญสมบัติ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

  นางสาวชนิดา จันทรนคร
  นางสาวชนิดา จันทรนคร

  เลขานุการ

  จ.ปราจีนบุรี

  นายรักษ์ศักดิ์  สุขวิเศษ
  นายรักษ์ศักดิ์ สุขวิเศษ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ปราจีนบุรี

  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

 • นางศิริพร กฤชสินชัย
  นางศิริพร กฤชสินชัย

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางปะอิน)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายจรูญ พิศาภาค
  นายจรูญ พิศาภาค

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางบาล)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายเฉลิม อภิวาท
  นายเฉลิม อภิวาท

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พระนครศรีอยุธยา)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายชาญชัย อินทรักษาทรัพย์
  นายชาญชัย อินทรักษาทรัพย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางไทร)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

 • จ่าสิบเอกชำนาญ ดาฤทธิ์
  จ่าสิบเอกชำนาญ ดาฤทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ภาชี)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายไพฑูรย์ นูนศิริ
  นายไพฑูรย์ นูนศิริ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นครหลวง)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายสมคิด ศรประสิทธิ์
  นายสมคิด ศรประสิทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางปะหัน)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นางสมวงศ์ รามศักดิ์
  นางสมวงศ์ รามศักดิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.มหาราช)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

 • นายสมศักดิ์ สันธินาค
  นายสมศักดิ์ สันธินาค

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางซ้าย)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นางสาวภัทรี สุภานุกานนท์
  นางสาวภัทรี สุภานุกานนท์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายมนัส ไวยวิเชียร
  นายมนัส ไวยวิเชียร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นางสาวธนภรณ์ ผลยาม
  นางสาวธนภรณ์ ผลยาม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

 • นายเมธาวัฒน์ พัทธศรี
  นายเมธาวัฒน์ พัทธศรี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายชานนท์ สุวรรณาภินันท์
  นายชานนท์ สุวรรณาภินันท์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายณรงค์ศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์
  นายณรงค์ศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายชิน ยันสำโรง
  นายชิน ยันสำโรง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

 • นายประเสริฐ มหคุณวรรณ
  นายประเสริฐ มหคุณวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พระนครศรีอยุธยา

  นางสาวธิดารัตน์  ดวงเด่นมาก
  นางสาวธิดารัตน์ ดวงเด่นมาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พระนครศรีอยุธยา

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวิเชียร เอนกลาภ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.พระนครศรีอยุธยา

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางนิตยา หิรัญประดิษฐ์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.พระนครศรีอยุธยา

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -อัยการจังหวัด -

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.พระนครศรีอยุธยา

  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  ร้อยเอกจิตร์ ศิรธรานนท์
  ร้อยเอกจิตร์ ศิรธรานนท์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

 • นายกิตติ เกตุโกศล
  นายกิตติ เกตุโกศล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านแหลม)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นางจินดา แจ่มจันทร์
  นางจินดา แจ่มจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านลาด)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นายประโลม พ่วงศรี
  นายประโลม พ่วงศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองเพชรบุรี)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นายภานพ อิ่มทรัพย์
  นายภานพ อิ่มทรัพย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แก่งกระจาน)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

 • นายมนตรี เพชรไพบูรณ์กุล
  นายมนตรี เพชรไพบูรณ์กุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชะอำ)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นางวงเดือน อุบลวรรณ
  นางวงเดือน อุบลวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขาย้อย)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นายอรุณ คนหลัก
  นายอรุณ คนหลัก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองหญ้าปล้อง)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นายสมชาติ หนูพลาย
  นายสมชาติ หนูพลาย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

 • นายมนู อาลี
  นายมนู อาลี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นายสนั่น คมขำ
  นายสนั่น คมขำ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นายธานินทร์ ถิตตยานุรักษ์
  นายธานินทร์ ถิตตยานุรักษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นางบุญสม นุชนิยม
  นางบุญสม นุชนิยม

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

 • นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เพชรบุรี

  นางสาวธิดารัตน์  ดวงเด่นมาก
  นางสาวธิดารัตน์ ดวงเด่นมาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เพชรบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เย็นเปรม

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.เพชรบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.เพชรบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางวิรัลพัชร วิจิตตปัญญารักษ์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.เพชรบุรี

  นายจิรายุ นันท์ธราธร
  นายจิรายุ นันท์ธราธร

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ระยอง

  นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม
  นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นิคมพัฒนา)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  นายพินิจนันท์ ประดับ
  นายพินิจนันท์ ประดับ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองระยอง)
  ก.ธ.จ. ระยอง

 • นางวรรณี รัตโณ
  นางวรรณี รัตโณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปลวกแดง)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  นางสาววัฒนา บรรเทิงสุข
  นางสาววัฒนา บรรเทิงสุข

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านค่าย)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  นางสาวศิริกัลยา ไกรนารถ
  นางสาวศิริกัลยา ไกรนารถ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขาชะเมา)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  จ่าสิบเอกสนธินัน ถนอมเกียรติ
  จ่าสิบเอกสนธินัน ถนอมเกียรติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านฉาง)
  ก.ธ.จ. ระยอง

 • นายสรรเสริญ วงษ์จันทร์
  นายสรรเสริญ วงษ์จันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แกลง)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  นายนิรันดร์ ปรัชญกุล
  นายนิรันดร์ ปรัชญกุล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บ้านฉาง)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  นายมณฑล โพธิ์ประเสริฐ
  นายมณฑล โพธิ์ประเสริฐ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.แกลง)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  นายชำนาญ จันทร์หอม
  นายชำนาญ จันทร์หอม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.แกลง)
  ก.ธ.จ. ระยอง

 • นายมาโนชย์ ประทุมพิทักษ์
  นายมาโนชย์ ประทุมพิทักษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.บ้านค่าย)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  นายสุพัฒน์ อินทรสายัณห์
  นายสุพัฒน์ อินทรสายัณห์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองระยอง)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  นายประเทือง วงศ์ซิม
  นายประเทือง วงศ์ซิม

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.แกลง)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  นางสาวชนิดา จันทรนคร
  นางสาวชนิดา จันทรนคร

  เลขานุการ

  จ.ระยอง

 • นางพรโสภิต ขวัญเมือง
  นางพรโสภิต ขวัญเมือง

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ระยอง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายปรัชญา สมะลาภา

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ระยอง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ระยอง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวัชรากร เปรมประเสริฐ

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ระยอง

 • นายโชคชัย เดชอมรธัญ
  นายโชคชัย เดชอมรธัญ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายสัญญา สิงห์อยู่
  นายสัญญา สิงห์อยู่

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านโป่ง)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นางขนิษฐา สองสี
  นางขนิษฐา สองสี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพธาราม)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายคะนอง โปรักษ์
  นายคะนอง โปรักษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางแพ)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

 • นายเทิน เสือเฒ่า
  นายเทิน เสือเฒ่า

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จอมบึง)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายธวัชชัย ไทยภักดี
  นายธวัชชัย ไทยภักดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองราชบุรี)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายเล็ก แป้นพิบูลลาภ
  นายเล็ก แป้นพิบูลลาภ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สวนผึ้ง)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายสุรชัย ทินกร
  นายสุรชัย ทินกร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดำเนินสะดวก)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

 • นายธนกฤต วิรุฬห์ภูติ
  นายธนกฤต วิรุฬห์ภูติ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นางวาสนา ทับชู
  นางวาสนา ทับชู

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายสมยศ ศิวะพราหมณ์สกุล
  นายสมยศ ศิวะพราหมณ์สกุล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายพิชิต ตั้งสุข
  นายพิชิต ตั้งสุข

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายพีรวัฒน์ เวศย์วรุตม์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายเสนีย์ แก้วพิจิตร
  นายเสนีย์ แก้วพิจิตร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายบุญชื่น ถิระสิทธิวัฒน์
  นายบุญชื่น ถิระสิทธิวัฒน์

  เลขานุการ

  จ.ราชบุรี

  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์
  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ราชบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายจำรูญ สองสี

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ราชบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางอัตถจินดา อินทรทัต

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ราชบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายปัญญา บุญเสนันท์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ราชบุรี

  นายนริสชัย ป้อมเสือ
  นายนริสชัย ป้อมเสือ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ลพบุรี

 • นายไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์
  นายไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พัฒนานิคม)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายดิเรก พูลเพิ่ม
  นายดิเรก พูลเพิ่ม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองม่วง)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายทองดี สิงห์ทอง
  นายทองดี สิงห์ทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าหลวง)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นางธงชัย หลีสกุล
  นางธงชัย หลีสกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านหมี่)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

 • เรืออากาศตรีนพฐกรณ์ ระพีพรธนินท์
  เรืออากาศตรีนพฐกรณ์ ระพีพรธนินท์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลำสนธิ)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายนิมิต นรสิงห์
  นายนิมิต นรสิงห์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองลพบุรี)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายพงษ์ศักดิ์ อุดมกาญจนชัย
  นายพงษ์ศักดิ์ อุดมกาญจนชัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โคกเจริญ)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นางภัทรพร วรปัญญา
  นางภัทรพร วรปัญญา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชัยบาดาล)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

 • นายเลิศพงษ์ อ่วมเนียม
  นายเลิศพงษ์ อ่วมเนียม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โคกสำโรง)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายภาณุ สายัณห์
  นายภาณุ สายัณห์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายฐิติกร สุขดี
  นายฐิติกร สุขดี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายบรรจง เกิดทรัพย์
  นายบรรจง เกิดทรัพย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

 • นายชวน อู่ทรัพย์
  นายชวน อู่ทรัพย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายพิสุทธิ์ รัตนวิลัย
  นายพิสุทธิ์ รัตนวิลัย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายศิริ ธาระจักร์
  นายศิริ ธาระจักร์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นางสาวบุญศรี  สุวรรณกำเนิด
  นางสาวบุญศรี สุวรรณกำเนิด

  เลขานุการ

  จ.ลพบุรี

 • นายณรงค์ฤทธิ์ ลีดีศรี
  นายณรงค์ฤทธิ์ ลีดีศรี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ลพบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ ปนาทกูล

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ลพบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเมธี เข็มวงศ์ทอง

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ลพบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายพรชัย นันทวีชัยกุล

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ลพบุรี

 • นายจิรายุ นันท์ธราธร
  นายจิรายุ นันท์ธราธร

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นายนิคม สมบุญมาก
  นายนิคม สมบุญมาก

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นายกฤษพล สาณะเสน
  นายกฤษพล สาณะเสน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางพลี)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นายกีรติ เทศเจริญ
  นายกีรติ เทศเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พระสมุทรเจดีย์)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

 • นายประสพ ชุมศรี
  นายประสพ ชุมศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พระประแดง)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์
  นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางบ่อ)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นางศิริวรรณ เอี่ยมอาวรณ์
  นางศิริวรรณ เอี่ยมอาวรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางเสาธง)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นางอำภา เชาวนทรงธรรม
  นางอำภา เชาวนทรงธรรม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสมุทรปราการ)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

 • นายธณัช พิพัฒนปราการ
  นายธณัช พิพัฒนปราการ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นายจักรพงศ์ ศุภรณเศรษฐ์
  นายจักรพงศ์ ศุภรณเศรษฐ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ
  นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นายสกนธ์ วนาดอนพิศาล
  นายสกนธ์ วนาดอนพิศาล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

 • นายธนิศร อภิญญาสถาพร
  นายธนิศร อภิญญาสถาพร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นางสาวชนิดา จันทรนคร
  นางสาวชนิดา จันทรนคร

  เลขานุการ

  จ.สมุทรปราการ

  นายรักษ์ศักดิ์  สุขวิเศษ
  นายรักษ์ศักดิ์ สุขวิเศษ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สมุทรปราการ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายกำไร วงษ์ศรี

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สมุทรปราการ

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ผอ.สวท.จังหวัดสระแก้ว -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สมุทรปราการ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมิทธิ์ เย็นสบาย

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.สมุทรปราการ

  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นายอาคม จันทรกูล
  นายอาคม จันทรกูล

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางคนที)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

 • นายสมศักดิ์ รัตนกรณ์
  นายสมศักดิ์ รัตนกรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อัมพวา)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นายสุคนธศักดิ์ สิงห์โตเกษม
  นายสุคนธศักดิ์ สิงห์โตเกษม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสมุทรสงคราม)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นางสาวปรียา สิงหาเจริญ
  นางสาวปรียา สิงหาเจริญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นายชุมพล ทองอุดม
  นายชุมพล ทองอุดม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

 • นายวันัย จิตต์สมุทร
  นายวันัย จิตต์สมุทร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นางกานดา พาเจริญ
  นางกานดา พาเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นายฐณัตพล กาญจโนฬาร
  นายฐณัตพล กาญจโนฬาร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นายรัฐนินท์ บารมีกาญจนวัฒน์
  นายรัฐนินท์ บารมีกาญจนวัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

 • นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สมุทรสงคราม

  นางสาวธิดารัตน์  ดวงเด่นมาก
  นางสาวธิดารัตน์ ดวงเด่นมาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สมุทรสงคราม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสัมพันธ์ พงษ์พรรณนากูล

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สมุทรสงคราม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สมุทรสงคราม

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายบัญชา คูรศิริกุล

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.สมุทรสงคราม

  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  นายปรีชา ศิริแสงอารำพี
  นายปรีชา ศิริแสงอารำพี

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  นายกฤษณา พุทธวจนะ
  นายกฤษณา พุทธวจนะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสมุทรสาคร)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

 • นายชัชวาล สิงห์บารมี
  นายชัชวาล สิงห์บารมี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านแพ้ว)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  นายวิเชียร เจียระธรรม
  นายวิเชียร เจียระธรรม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กระทุ่มแบน)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  นายธนวัฒน์ ทองโต
  นายธนวัฒน์ ทองโต

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  นายวิเชียร นาวาโยธิน
  นายวิเชียร นาวาโยธิน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

 • นายอาคม ระหงษ์
  นายอาคม ระหงษ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  นายอภิวัฒน์ วังวิวัฒน์
  นายอภิวัฒน์ วังวิวัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  นายประชา กระแจะจันทร์
  นายประชา กระแจะจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สมุทรสาคร

 • นางสาวธิดารัตน์  ดวงเด่นมาก
  นางสาวธิดารัตน์ ดวงเด่นมาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สมุทรสาคร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางเย็นตา ครุวรรณ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สมุทรสาคร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางยุวพร นวชาติกุล

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สมุทรสาคร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายทวีวงค์ ญาณกรวงค์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.สมุทรสาคร

 • นายจิรายุ นันท์ธราธร
  นายจิรายุ นันท์ธราธร

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สระแก้ว

  นายทองทศ มากสาคร
  นายทองทศ มากสาคร

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

  นางสาวขวัญตา ลายสุวรรณ์
  นางสาวขวัญตา ลายสุวรรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังสมบูรณ์)
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

  นางนฤมล บุญเพ็ง
  นางนฤมล บุญเพ็ง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังน้ำเย็น)
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

 • นางสาวบุญเกิด แก่นทองแดง
  นางสาวบุญเกิด แก่นทองแดง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตาพระยา)
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

  นายประยูร สมสอางค์
  นายประยูร สมสอางค์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วัฒนานคร)
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

  นายมีศักดิ์ จันทาทอง
  นายมีศักดิ์ จันทาทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คลองหาด)
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

  นายสุระพง ธรรมวรางกูร
  นายสุระพง ธรรมวรางกูร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสระแก้ว)
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

 • นางอัมรา กรดคีรี
  นางอัมรา กรดคีรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขาฉกรรจ์)
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

  นางรัตนาพร นุชยงค์
  นางรัตนาพร นุชยงค์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

  นายต๋อง พงษ์พรม
  นายต๋อง พงษ์พรม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

  นายประพันธ์ บัวศรี
  นายประพันธ์ บัวศรี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

 • นายสมศักดิ์ จำปาทอง
  นายสมศักดิ์ จำปาทอง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

  นายไพรัตน์ ตันติชัยวนิช
  นายไพรัตน์ ตันติชัยวนิช

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

  นางสาวชนิดา จันทรนคร
  นางสาวชนิดา จันทรนคร

  เลขานุการ

  จ.สระแก้ว

  นายรักษ์ศักดิ์  สุขวิเศษ
  นายรักษ์ศักดิ์ สุขวิเศษ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สระแก้ว

 • พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายณรงค์ จันทร์ประสิทธิ์
  นายณรงค์ จันทร์ประสิทธิ์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสระบุรี)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นางกมลปฐมพร กัณหา
  นางกมลปฐมพร กัณหา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองแซง)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นางกมลพรรณ สุภาสูรย์
  นางกมลพรรณ สุภาสูรย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองโดน)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

 • นายแจ่มนที มิลินทจินดา
  นายแจ่มนที มิลินทจินดา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองแค)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นางรัศนญพร มโนศรีบุญรัตธ์
  นางรัศนญพร มโนศรีบุญรัตธ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แก่งคอย)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายสมนึก สุขีรัตน์
  นายสมนึก สุขีรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พระพุทธบาท)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายสมบัติ วงษ์สง่า
  นายสมบัติ วงษ์สง่า

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เฉลิมพระเกียรติ)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

 • นายสมศักดิ์ ทองคำสุก
  นายสมศักดิ์ ทองคำสุก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอนพุด)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายสุภัก สีดาผล
  นายสุภัก สีดาผล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วิหารแดง)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายปู แดงอ่อน
  นายปู แดงอ่อน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายธวัชชัย วรกุลเสถียร
  นายธวัชชัย วรกุลเสถียร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สระบุรี

 • นายวันชาติ ศรแก้ว
  นายวันชาติ ศรแก้ว

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายประสิทธิ์ พิบูลชัยสิทธิ์
  นายประสิทธิ์ พิบูลชัยสิทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายมานะ พวงวนิชกิจ
  นายมานะ พวงวนิชกิจ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายณฐาภพ หัตถโกศล
  นายณฐาภพ หัตถโกศล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

 • นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สระบุรี

  นางสาวธิดารัตน์  ดวงเด่นมาก
  นางสาวธิดารัตน์ ดวงเด่นมาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สระบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวิรัช โต๊ะถม

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สระบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์ เนื้อนุ่ม

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.สระบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสายยนต์ สีหาบัว

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.สระบุรี

  นายนริสชัย ป้อมเสือ
  นายนริสชัย ป้อมเสือ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นางอรทัย ลาภานันต์
  นางอรทัย ลาภานันต์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พรหมบุรี)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นางจิตรตรี ชัชวาลย์
  นางจิตรตรี ชัชวาลย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ค่ายบางระจัน)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

 • นางดลนภา ร่มโพธิ์
  นางดลนภา ร่มโพธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางระจัน)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นายทองเหมาะ ชื่นกุศล
  นายทองเหมาะ ชื่นกุศล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อินทร์บุรี)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางธนิสร แจ้งสนอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสิงห์บุรี)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  พันโทสุนทร นพกุลสถิตย์
  พันโทสุนทร นพกุลสถิตย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าช้าง)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

 • นายธรรมรัตน์ ดีเจริญวิรุฬ
  นายธรรมรัตน์ ดีเจริญวิรุฬ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  ดาบตำรวจนิเวสน์ สายนาค
  ดาบตำรวจนิเวสน์ สายนาค

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นายพะเยาว์ เรืองพงษ์
  นายพะเยาว์ เรืองพงษ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นายเชาวลิต เสตณสหมิตร
  นายเชาวลิต เสตณสหมิตร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

 • นายศุภสิทธิ์ ภูพงษ์พานิช
  นายศุภสิทธิ์ ภูพงษ์พานิช

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นายเจษฏา พรหมมาศ
  นายเจษฏา พรหมมาศ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นางสาวบุญศรี  สุวรรณกำเนิด
  นางสาวบุญศรี สุวรรณกำเนิด

  เลขานุการ

  จ.สิงห์บุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายพิจิตร ปัญญาพิชิต

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สิงห์บุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สิงห์บุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายชวดล กรุ่นทอง

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.สิงห์บุรี

  นายโชคชัย เดชอมรธัญ
  นายโชคชัย เดชอมรธัญ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายสมศักดิ์ ยิบพิกุล
  นายสมศักดิ์ ยิบพิกุล

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสุพรรณบุรี)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

 • นายประสิทธิ์ ลิ้มประเสริฐ
  นายประสิทธิ์ ลิ้มประเสริฐ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ด่านช้าง)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายวัฒนากร คำพันธ์ุ
  นายวัฒนากร คำพันธ์ุ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางปลาม้า)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายวิลาศ มณีอินทร์
  นายวิลาศ มณีอินทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีประจันต์)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายศักดิ์ศรี อินทร์บำรุง
  นายศักดิ์ศรี อินทร์บำรุง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอนเจดีย์)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

 • นายสมุทร ชาญวงษ์
  นายสมุทร ชาญวงษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามชุก)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายสุเทพ ปานเพ็ชร
  นายสุเทพ ปานเพ็ชร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองหญ้าไซ)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายพงษ์เกียรติ อุดมอานุภาพสุข
  นายพงษ์เกียรติ อุดมอานุภาพสุข

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายประสิทธิ์ คูทรัพย์รุ่งโรจน์
  นายประสิทธิ์ คูทรัพย์รุ่งโรจน์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

 • นายประสาร จันทร์สุวรรณ
  นายประสาร จันทร์สุวรรณ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายเชาวลิต ทวีไทย
  นายเชาวลิต ทวีไทย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายสมเกียรติ ทรัพย์สวนแตง
  นายสมเกียรติ ทรัพย์สวนแตง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายสมบัติ เส็งหลวง
  นายสมบัติ เส็งหลวง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

 • นายบุญชื่น ถิระสิทธิวัฒน์
  นายบุญชื่น ถิระสิทธิวัฒน์

  เลขานุการ

  จ.สุพรรณบุรี

  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์
  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุพรรณบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สุพรรณบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวกนกวรรณ ฤาชา

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สุพรรณบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -อัยการจังหวัดสุพรรณบุรี -

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.สุพรรณบุรี

สื่อวีดิทัศน์
 • การบรรยายโดยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
 • สื่อโทรทัศน์
 • บทละคร
 • ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
17 ส.ค. 2561
สรุปผลการสัมมนา ก.ธ.จ. และเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ณ จังหวัดเชียงใหม่
08 ส.ค. 2561
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
04 ก.ค. 2561
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)
25 มิ.ย. 2561
ประมวลภาพการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
อ่านต่อ >
31 พ.ค. 2561
กำหนดการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)
อ่านต่อ >
03 เม.ษ. 2561
สรุปผลโครงการสัมมนา ก.ธ.จ. และเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
อ่านต่อ >