ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

รูปภาพแผนที่ประเทศไทยแผนที่แสดงข้อมูล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
 • ภาคใต้ชายแดน
             ดูรายละเอียด >
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ระหว่าง 5 หน่วยงาน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
เขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
 • นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง
  นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สตูล

  นายสาฝีอี โต๊ะบู
  นายสาฝีอี โต๊ะบู

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าแพ)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายบุญมาก สองเมือง
  นายบุญมาก สองเมือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ละงู)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายพัชราวุธ ชื่นอารมณ์
  นายพัชราวุธ ชื่นอารมณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งหว้า)
  ก.ธ.จ. สตูล

 • นายวิรัช ลีลาพิทักษ์
  นายวิรัช ลีลาพิทักษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ควนกาหลง)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายสน ปะดุกา
  นายสน ปะดุกา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ควนโดน)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายสุธา อินยอด
  นายสุธา อินยอด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.มะนัง)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายสุรักษ์ ติ้นสกุล
  นายสุรักษ์ ติ้นสกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสตูล)
  ก.ธ.จ. สตูล

 • นายอาหมาด หลังยาหน่าย
  นายอาหมาด หลังยาหน่าย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ควนโดน)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายอดิศักดิ์ บัวเพ็ชร
  นายอดิศักดิ์ บัวเพ็ชร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสตูล)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายหวันสมาน ปะดุกา
  นายหวันสมาน ปะดุกา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ควนโดน)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายสมชาย ตันติ์ศรีสกุล
  นายสมชาย ตันติ์ศรีสกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสตูล)
  ก.ธ.จ. สตูล

 • นายชวรณ สุธาพาณิชย์
  นายชวรณ สุธาพาณิชย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองสตูล)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายอาณัติ โชติพัฒนกิจ
  นายอาณัติ โชติพัฒนกิจ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ควนโดน)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สตูล

  นางสาวบุญศรี  สุวรรณกำเนิด
  นางสาวบุญศรี สุวรรณกำเนิด

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สตูล

 • นางสาวนภพร เกษรพันธุ์
  นางสาวนภพร เกษรพันธุ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สตูล

  นายศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล
  นายศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สตูล

  นายวินัย อุมาจิ
  นายวินัย อุมาจิ

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สตูล

  นายเรืองชัย จงสงวน
  นายเรืองชัย จงสงวน

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.สตูล

 • นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สงขลา

  นายเสถียร มณีโรจน์
  นายเสถียร มณีโรจน์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสงขลา)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นางปราณี มณีดุลย์
  นางปราณี มณีดุลย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สทิงพระ)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายไพโรจน์ อ่อนเรือง
  นายไพโรจน์ อ่อนเรือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หาดใหญ่)
  ก.ธ.จ. สงขลา

 • ร้อยตรีภิรมย์ ทองจารึก
  ร้อยตรีภิรมย์ ทองจารึก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาหม่อม)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นางส่งศรี พิพัฒน์พงศธร
  นางส่งศรี พิพัฒน์พงศธร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เทพา)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายสวัสดิ์ ทองแก้ว
  นายสวัสดิ์ ทองแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาทวี)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายสัมพันธ์ ละอองจิตต์
  นายสัมพันธ์ ละอองจิตต์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คลองหอยโข่ง)
  ก.ธ.จ. สงขลา

 • นายอับดลม่าเหลก หัดเหม
  นายอับดลม่าเหลก หัดเหม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จะนะ)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายอุรัตน์ ดิสโร
  นายอุรัตน์ ดิสโร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กระแสสินธุ์)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายประสิทธิ์ ช่วยชูสกุล
  นายประสิทธิ์ ช่วยชูสกุล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หาดใหญ่)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายกมล รักร่วม
  นายกมล รักร่วม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสงขลา)
  ก.ธ.จ. สงขลา

 • นายจตุรงค์ พรหมอินทร์
  นายจตุรงค์ พรหมอินทร์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สิงหนคร)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายฟาร์รุก หมะจิ
  นายฟาร์รุก หมะจิ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.จะนะ)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา
  นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.หาดใหญ่)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายมานะ ศรีพิทักษ์
  นายมานะ ศรีพิทักษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองสงขลา)
  ก.ธ.จ. สงขลา

 • นายเจียร ธีรวราภรณ์
  นายเจียร ธีรวราภรณ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.กระแสสินธุ์)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายมฤตย์ ไกรสุรสีห์
  นายมฤตย์ ไกรสุรสีห์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.กระแสสินธุ์)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ
  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สงขลา

  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์
  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สงขลา

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธนสาห์ รามหนู

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สงขลา

  นายมูลสิทธิพงศ์ มากชูชิต
  นายมูลสิทธิพงศ์ มากชูชิต

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สงขลา

  นายอานุภาพ บุญช่วย
  นายอานุภาพ บุญช่วย

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.สงขลา

  นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง
  นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. กระบี่

 • นายภูวดิท ปรีชานนท์
  นายภูวดิท ปรีชานนท์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองกระบี่)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  ว่าที่พันตรีเจ๊ะห้าสัน ยะลา
  ว่าที่พันตรีเจ๊ะห้าสัน ยะลา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เหนือคลอง)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายชาญฤทธิ์ เพิ่มทรัพย์
  นายชาญฤทธิ์ เพิ่มทรัพย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อ่าวลึก)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายชานนท์ คำเกลี้ยง
  นายชานนท์ คำเกลี้ยง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลำทับ)
  ก.ธ.จ. กระบี่

 • นายทวีชัย อ่อนนวน
  นายทวีชัย อ่อนนวน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกาะลันตา)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายธีระศักดิ์ สุดดวง
  นายธีระศักดิ์ สุดดวง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขาพนม)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายสมยศ แก้วสุข
  นายสมยศ แก้วสุข

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คลองท่อม)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายสิริธร จุลชู
  นายสิริธร จุลชู

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองกระบี่)
  ก.ธ.จ. กระบี่

 • นายธนิตย์ ทองเพ็ง
  นายธนิตย์ ทองเพ็ง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ลำทับ)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายชาญชิต นาวงศ์ศรี
  นายชาญชิต นาวงศ์ศรี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองกระบี่)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายอ้าหลี พึ่งหล้า
  นายอ้าหลี พึ่งหล้า

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองกระบี่)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.กระบี่

 • นางสาวบุญศรี  สุวรรณกำเนิด
  นางสาวบุญศรี สุวรรณกำเนิด

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.กระบี่

  นายศักรินทร์ ปุรินทราภิบาล
  นายศักรินทร์ ปุรินทราภิบาล

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.กระบี่

  นายไมตรี บุญยัง
  นายไมตรี บุญยัง

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.กระบี่

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสำคัญ เพชรทอง

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.กระบี่

 • นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ
  นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.กระบี่

  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายสง่า ศรีภา
  นายสง่า ศรีภา

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สวี)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  พันตำรวจโทนิพนธ์ ธรรมาภิรมย์
  พันตำรวจโทนิพนธ์ ธรรมาภิรมย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองชุมพร)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

 • นายประเสริฐ มวลน้อย
  นายประเสริฐ มวลน้อย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พะโต๊ะ)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายพิจิตร อ่อนละมัย
  นายพิจิตร อ่อนละมัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปะทิว)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายวิโรจน์ เครือหงษ์
  นายวิโรจน์ เครือหงษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หลังสวน)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายสุจิตร คงแก้ว
  นายสุจิตร คงแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งตะโก)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

 • นายโอภาส โชติช่วง
  นายโอภาส โชติช่วง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ละแม)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายวิชัย สุดสวาสดิ์
  นายวิชัย สุดสวาสดิ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สวี)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายธีระ ปิยวัฒน์
  นายธีระ ปิยวัฒน์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ปะทิว)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายสามารถ เพชรเจริญ
  นายสามารถ เพชรเจริญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สวี)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

 • นายกมล เรืองตระกูล
  นายกมล เรืองตระกูล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองชุมพร)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นางสาวอุไรวรรณ จินตวร
  นางสาวอุไรวรรณ จินตวร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองชุมพร)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายชิดชัย ชาญวานิชกิจ
  นายชิดชัย ชาญวานิชกิจ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองชุมพร)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ
  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ชุมพร

 • นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์
  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ชุมพร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสิริกุล พันธุ์วิชาติกุล

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ชุมพร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายบุณฑิโชค มณีโชติ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ชุมพร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายณรงค์ หลักกำจร

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ชุมพร

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสันทัด บุญยธรรมกุล

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ชุมพร

  นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง
  นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ตรัง

  นายกฤตเมธ เพียรดี
  นายกฤตเมธ เพียรดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กันตัง)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  จ่าสิบเอกชิษณุพงศ์ นุ่นแก้ว
  จ่าสิบเอกชิษณุพงศ์ นุ่นแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.รัษฎา)
  ก.ธ.จ. ตรัง

 • นายทองขาล กันหาจันทร์
  นายทองขาล กันหาจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองตรัง)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายนิด จันทร์พุ่ม
  นายนิด จันทร์พุ่ม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ย่านตาขาว)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นางพงค์พันธุ์ เมืองพูล
  นางพงค์พันธุ์ เมืองพูล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาโยง)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายยุทธิชัย กิจปกรณ์สันติ
  นายยุทธิชัย กิจปกรณ์สันติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปะเหลียน)
  ก.ธ.จ. ตรัง

 • นายเสวียน สังขโชติ
  นายเสวียน สังขโชติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ห้วยยอด)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายธนิต ชูเพ็ง
  นายธนิต ชูเพ็ง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หาดสำราญ)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายโรจ เก้าเอี้ยน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หาดสำราญ)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  ดาบตำรวจเจริญ รักษา
  ดาบตำรวจเจริญ รักษา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.ปะเหลียน)
  ก.ธ.จ. ตรัง

 • นายชัยวุฒิ สวัสดิรักษ์
  นายชัยวุฒิ สวัสดิรักษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองตรัง)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายสมปอง รัตนนำไชย
  นายสมปอง รัตนนำไชย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองตรัง)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ตรัง

  นางสาวบุญศรี  สุวรรณกำเนิด
  นางสาวบุญศรี สุวรรณกำเนิด

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ตรัง

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวิชิต สุวรรณรัตน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ตรัง

  นายวิโรจน์ อินสว่าง
  นายวิโรจน์ อินสว่าง

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ตรัง

  นายประเทือง ศรีคง
  นายประเทือง ศรีคง

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ตรัง

  นายวิชาญ สังฆนาคินทร์
  นายวิชาญ สังฆนาคินทร์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ตรัง

 • นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายสมชาย เพชรมาตศรี
  นายสมชาย เพชรมาตศรี

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ทุ่งสง)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายฉลอง มณีรัตน์
  นายฉลอง มณีรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลานสกา)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายณัฐวีร์ ภูมี
  นายณัฐวีร์ ภูมี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

 • พันตำรวจเอกเดโช จุลแก้ว
  พันตำรวจเอกเดโช จุลแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ร่อนพิบูลย์)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายเทวกฤต อินทวงค์
  นายเทวกฤต อินทวงค์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สิชล)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นางพัทธนันท์ มูสิกะ
  นางพัทธนันท์ มูสิกะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จุฬาภรณ์)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายศักดิ์อนันต์ อากาศโชติ
  นายศักดิ์อนันต์ อากาศโชติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พระพรหม)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

 • นายสมบูรณ์ เสนปาน
  นายสมบูรณ์ เสนปาน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาบอน)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายสรรพชัย สุทิน
  นายสรรพชัย สุทิน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พิปูน)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายเสรี อิ้ววังโส
  นายเสรี อิ้ววังโส

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางขัน)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นางอาภรณ์ ศรีสมบัติ
  นางอาภรณ์ ศรีสมบัติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งสง)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายปรีชา พรหมเพศ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ทุ่งสง)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายสันติ รัฐนิยม
  นายสันติ รัฐนิยม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ถ้ำพรรณรา)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายต่อพงศ์ เอื้อวงศ์ประยูร
  นายต่อพงศ์ เอื้อวงศ์ประยูร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายประยูร เงินพรหม
  นายประยูร เงินพรหม

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.พระพรหม)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

 • นายรุจาธิตย์ สุชาโต
  นายรุจาธิตย์ สุชาโต

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ปากพนัง)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายอรรจน์ สุวรรณนุรักษ์
  นายอรรจน์ สุวรรณนุรักษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ท่าศาลา)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ
  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครศรีธรรมราช

  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์
  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครศรีธรรมราช

 • นางสาวธันยพรรษ จันทร์ทอง
  นางสาวธันยพรรษ จันทร์ทอง

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.นครศรีธรรมราช

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเจษฎา สมาธิ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.นครศรีธรรมราช

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายชัยณรงค์ กาพย์เกิด

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.นครศรีธรรมราช

  นายชาลี ชูโลก
  นายชาลี ชูโลก

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.นครศรีธรรมราช

 • นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง
  นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พังงา

  นายสุรชัย ชินโสภณพันธ์
  นายสุรชัย ชินโสภณพันธ์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.ตะกั่วป่า)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายนิคม โรมินทร์
  นายนิคม โรมินทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกาะยาว)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายนิวัติ สุมาลี
  นายนิวัติ สุมาลี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทับปุด)
  ก.ธ.จ. พังงา

 • นายประวิทย์ ยมนา
  นายประวิทย์ ยมนา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตะกั่วทุ่ง)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายสมศักดิ์ ไชเดโช
  นายสมศักดิ์ ไชเดโช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตะกั่วป่า)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายสุนทร น้อมสุทธิกุล
  นายสุนทร น้อมสุทธิกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท้ายเหมือง)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายสุภาพ สุขารมณ์
  นายสุภาพ สุขารมณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองพังงา)
  ก.ธ.จ. พังงา

 • นายโกวิทย์ ว่องปลูกศิลป์
  นายโกวิทย์ ว่องปลูกศิลป์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองพังงา)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายบุญชู แพใหญ่
  นายบุญชู แพใหญ่

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ท้ายเหมือง)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายประมวล แซ่โง้ว
  นายประมวล แซ่โง้ว

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.ตะกั่วป่า)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พังงา

 • นางสาวบุญศรี  สุวรรณกำเนิด
  นางสาวบุญศรี สุวรรณกำเนิด

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พังงา

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวรรธนเศรษฐ์ เดชพิชัย

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.พังงา

  นายวิษณุ เหล่าธนถาวร
  นายวิษณุ เหล่าธนถาวร

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.พังงา

  นายชนาวุธ บุญเมธี
  นายชนาวุธ บุญเมธี

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.พังงา

 • นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายก้อหลัด บุญมี
  นายก้อหลัด บุญมี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กงหรา)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นางกาญจนา ผอมดำ
  นางกาญจนา ผอมดำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีนครินทร์)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายดรณ์ พุมมาลี
  นายดรณ์ พุมมาลี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตะโหมด)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

 • นายประพิศ คงหนู
  นายประพิศ คงหนู

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ป่าพะยอม)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายเริ่ม เพชรศรี
  นายเริ่ม เพชรศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองพัทลุง)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายสมปอง ทองหนูนุ้ย
  นายสมปอง ทองหนูนุ้ย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีบรรพต)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายสมมาตร มีเสน
  นายสมมาตร มีเสน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางแก้ว)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายทรงไชย ศรีกรด

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ควนขนุน)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายทรงศักดิ์ ฉิมคล้าย
  นายทรงศักดิ์ ฉิมคล้าย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เขาชัยสน)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายสมพร มิ่งสกุล
  นายสมพร มิ่งสกุล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เขาชัยสน)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายเคนทร์ หนูฤทธิ์
  นายเคนทร์ หนูฤทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองพัทลุง)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

 • นายพิบูลย์ชาติ ตั้งติเวชกุล
  นายพิบูลย์ชาติ ตั้งติเวชกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองพัทลุง)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายปรีชา อภัยยานุกร
  นายปรีชา อภัยยานุกร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองพัทลุง)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ
  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พัทลุง

  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์
  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พัทลุง

 • นางสาวจิณตกาญ เกตุแก้ว
  นางสาวจิณตกาญ เกตุแก้ว

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.พัทลุง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายจิต แก้วทิพย์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.พัทลุง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวิจิตร ดำประสิทธิ์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.พัทลุง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายโสภณ จันทรเทพ

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.พัทลุง

 • นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง
  นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นายกฤษฎา ตันสกุล
  นายกฤษฎา ตันสกุล

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.กะทู้)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นางสาวศุภสิมา สังวาลย์
  นางสาวศุภสิมา สังวาลย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กะทู้)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นายสันต์ วรรณวิชัยกุล
  นายสันต์ วรรณวิชัยกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ถลาง)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

 • ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ อริยพิทยาภรณ์
  ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ อริยพิทยาภรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองภูเก็ต)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล
  นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองภูเก็ต)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นายณฐนนท โกยสมบูรณ์
  นายณฐนนท โกยสมบูรณ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ถลาง)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นายสุรภูมิ หลักเลิศ
  นายสุรภูมิ หลักเลิศ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ถลาง)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

 • นายจรัล ส่างสาร
  นายจรัล ส่างสาร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองภูเก็ต)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นายชริน ธำรงเกียรติกุล
  นายชริน ธำรงเกียรติกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองภูเก็ต)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ภูเก็ต

  นางสาวบุญศรี  สุวรรณกำเนิด
  นางสาวบุญศรี สุวรรณกำเนิด

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ภูเก็ต

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายอภิรัตน์ วัฒนาพุทธากร

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ภูเก็ต

  นางสาวเชิญพร กาญจนสายะ
  นางสาวเชิญพร กาญจนสายะ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ภูเก็ต

  นายเกรียงศักดิ์ สุขสมบูรณ์
  นายเกรียงศักดิ์ สุขสมบูรณ์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ภูเก็ต

  นายปิยเดช เชื้อฉลาด
  นายปิยเดช เชื้อฉลาด

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ภูเก็ต

 • นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง
  นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ระนอง

  ว่าที่ร้อยตรีกมล วิภาดาพิสุทธิ์
  ว่าที่ร้อยตรีกมล วิภาดาพิสุทธิ์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองระนอง)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นายชำนาญ อุ่นขาว
  นายชำนาญ อุ่นขาว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สุขสำราญ)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นายสมชาย หัสจักร์
  นายสมชาย หัสจักร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กะเปอร์)
  ก.ธ.จ. ระนอง

 • นายสุจินต์ ไทยเมือง
  นายสุจินต์ ไทยเมือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กระบุรี)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นายสุชีพ พัฒน์ทอง
  นายสุชีพ พัฒน์ทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ละอุ่น)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นายวรพล สุวุฒิกุล
  นายวรพล สุวุฒิกุล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองระนอง)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นายประสาท ดับโศรก
  นายประสาท ดับโศรก

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองระนอง)
  ก.ธ.จ. ระนอง

 • นายอรุณ อภิรักษ์วรากร
  นายอรุณ อภิรักษ์วรากร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กระบุรี)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นางจารุวรรณ เกียรติไพบูลย์
  นางจารุวรรณ เกียรติไพบูลย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองระนอง)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นายพรศักดิ์ แก้วถาวร
  นายพรศักดิ์ แก้วถาวร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองระนอง)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นางสาวจรรยา จินดาดำ
  นางสาวจรรยา จินดาดำ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองระนอง)
  ก.ธ.จ. ระนอง

 • นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ระนอง

  นางสาวบุญศรี  สุวรรณกำเนิด
  นางสาวบุญศรี สุวรรณกำเนิด

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ระนอง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวขวัญหทัย มิตรใจดี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ระนอง

  นายนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง
  นายนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ระนอง

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายพรชัย เอี่ยมโสภณ

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ระนอง

  นายสิปปกร กรสัจจา
  นายสิปปกร กรสัจจา

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.ระนอง

  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายพีระพล นันทวงษ์
  นายพีระพล นันทวงษ์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสุราษฎร์ธานี)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

 • นายกมล ผลแรก
  นายกมล ผลแรก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอนสัก)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายการุญ หีตอักษร
  นายการุญ หีตอักษร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พุนพิน)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  พันตำรวจโทชวรวย ฉิมเรศ
  พันตำรวจโทชวรวย ฉิมเรศ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าฉาง)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายบรรเจิด เนตรมณี
  นายบรรเจิด เนตรมณี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พนม)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

 • นายประสิทธิ์ ชุมศรี
  นายประสิทธิ์ ชุมศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสุราษฎร์ธานี)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายวิชิต ศักดา
  นายวิชิต ศักดา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คีรีรัฐนิคม)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายวินัย ทองรอด
  นายวินัย ทองรอด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านนาเดิม)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายสำเริง ขาวบ้านนา
  นายสำเริง ขาวบ้านนา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พระแสง)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

 • นายอาทร ย้อยญาติ
  นายอาทร ย้อยญาติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เคียนซา)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายไพโรจน์ คล้ายทองคำ
  นายไพโรจน์ คล้ายทองคำ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พระแสง)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายเวช เพชรชู
  นายเวช เพชรชู

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บ้านตาขุน)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายศักดิ์โกศล ถาวรพร
  นายศักดิ์โกศล ถาวรพร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสุราษฎร์ธานี)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

 • นายเดชะ จิตรักดี
  นายเดชะ จิตรักดี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.พุนพิน)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายดุสิต น่วมนวล
  นายดุสิต น่วมนวล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองสุราษฎร์ธานี)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายธนินท์รัฐ เมธีวัชรรัตน์
  นายธนินท์รัฐ เมธีวัชรรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.กาญจนดิษฐ์)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ
  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุราษฎร์ธานี

 • นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์
  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุราษฎร์ธานี

  นายสมชาย เลื่อนนก
  นายสมชาย เลื่อนนก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สุราษฎร์ธานี

  นายณัฐพร ชนะสงคราม
  นายณัฐพร ชนะสงคราม

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สุราษฎร์ธานี

  ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย ส้มเกลี้ยง
  ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย ส้มเกลี้ยง

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สุราษฎร์ธานี

 • นายสมควร เรืองวุฒิ
  นายสมควร เรืองวุฒิ

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.สุราษฎร์ธานี

สื่อวีดิทัศน์
สื่อโทรทัศน์
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
20 ก.ย. 2564
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
19 ก.ย. 2564
หนังสือเวียนเร่งรัดการดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ในส่วนของกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาเทศบาล
04 ก.ย. 2564
คู่มือคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
25 ส.ค. 2564
บทความเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
อ่านต่อ >
08 ส.ค. 2564
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ ๔)
อ่านต่อ >
02 ก.ค. 2564
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
อ่านต่อ >