ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

รูปภาพแผนที่ประเทศไทยแผนที่แสดงข้อมูล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
 • ภาคใต้ชายแดน
             ดูรายละเอียด >
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ระหว่าง 5 หน่วยงาน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
เขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
 • นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. กระบี่

  นายภูวดิท ปรีชานนท์
  นายภูวดิท ปรีชานนท์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองกระบี่)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  ว่าที่พันตรีเจ๊ะห้าสัน ยะลา
  ว่าที่พันตรีเจ๊ะห้าสัน ยะลา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เหนือคลอง)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายชาญฤทธิ์ เพิ่มทรัพย์
  นายชาญฤทธิ์ เพิ่มทรัพย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อ่าวลึก)
  ก.ธ.จ. กระบี่

 • นายชานนท์ คำเกลี้ยง
  นายชานนท์ คำเกลี้ยง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลำทับ)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายทวีชัย อ่อนนวน
  นายทวีชัย อ่อนนวน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกาะลันตา)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายธีระศักดิ์ สุดดวง
  นายธีระศักดิ์ สุดดวง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขาพนม)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายสมยศ แก้วสุข
  นายสมยศ แก้วสุข

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คลองท่อม)
  ก.ธ.จ. กระบี่

 • นายสิริธร จุลชู
  นายสิริธร จุลชู

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองกระบี่)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายสมบัติ บุตรอีด
  นายสมบัติ บุตรอีด

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองกระบี่)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายสุมีชัย เกลี้ยงกมล
  นายสุมีชัย เกลี้ยงกมล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ปลายพระยา)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายสำราญ หวังเสล่
  นายสำราญ หวังเสล่

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เกาะลันตา)
  ก.ธ.จ. กระบี่

 • นายชาญชิต นาวงศ์ศรี
  นายชาญชิต นาวงศ์ศรี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองกระบี่)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายอ้าหลี พึ่งหล้า
  นายอ้าหลี พึ่งหล้า

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองกระบี่)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.กระบี่

  นางนภาพร จันทร์สุข
  นางนภาพร จันทร์สุข

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.กระบี่

 • นายศักรินทร์ ปุรินทราภิบาล
  นายศักรินทร์ ปุรินทราภิบาล

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.กระบี่

  นายไมตรี บุญยัง
  นายไมตรี บุญยัง

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.กระบี่

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสำคัญ เพชรทอง

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.กระบี่

  นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ
  นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.กระบี่

 • นายนพพร บุญแก้ว
  นายนพพร บุญแก้ว

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายสง่า ศรีภา
  นายสง่า ศรีภา

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สวี)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  พันตำรวจโทนิพนธ์ ธรรมาภิรมย์
  พันตำรวจโทนิพนธ์ ธรรมาภิรมย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองชุมพร)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายประเสริฐ มวลน้อย
  นายประเสริฐ มวลน้อย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พะโต๊ะ)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

 • นายพิจิตร อ่อนละมัย
  นายพิจิตร อ่อนละมัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปะทิว)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายวิโรจน์ เครือหงษ์
  นายวิโรจน์ เครือหงษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หลังสวน)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายสุจิตร คงแก้ว
  นายสุจิตร คงแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งตะโก)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายโอภาส โชติช่วง
  นายโอภาส โชติช่วง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ละแม)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

 • นายวิชัย สุดสวาสดิ์
  นายวิชัย สุดสวาสดิ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สวี)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายธีระ ปิยวัฒน์
  นายธีระ ปิยวัฒน์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ปะทิว)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายสามารถ เพชรเจริญ
  นายสามารถ เพชรเจริญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สวี)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายกมล เรืองตระกูล
  นายกมล เรืองตระกูล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองชุมพร)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

 • นางสาวอุไรวรรณ จินตวร
  นางสาวอุไรวรรณ จินตวร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองชุมพร)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายธวัชชัย นิรมิตศรีชัย
  นายธวัชชัย นิรมิตศรีชัย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ท่าแซะ)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ
  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ชุมพร

  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์
  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ชุมพร

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสิริกุล พันธุ์วิชาติกุล

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ชุมพร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายบุณฑิโชค มณีโชติ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ชุมพร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายณรงค์ หลักกำจร

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ชุมพร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสันทัด บุญยธรรมกุล

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ชุมพร

 • นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ตรัง

  นายกฤตเมธ เพียรดี
  นายกฤตเมธ เพียรดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กันตัง)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  จ่าสิบเอกชิษณุพงศ์ นุ่นแก้ว
  จ่าสิบเอกชิษณุพงศ์ นุ่นแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.รัษฎา)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายทองขาล กันหาจันทร์
  นายทองขาล กันหาจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองตรัง)
  ก.ธ.จ. ตรัง

 • นายนิด จันทร์พุ่ม
  นายนิด จันทร์พุ่ม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ย่านตาขาว)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายพงค์พันธุ์ เมืองพูล
  นายพงค์พันธุ์ เมืองพูล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาโยง)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายยุทธิชัย กิจปกรณ์สันติ
  นายยุทธิชัย กิจปกรณ์สันติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปะเหลียน)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายเสวียน สังขโชติ
  นายเสวียน สังขโชติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ห้วยยอด)
  ก.ธ.จ. ตรัง

 • นายธนิต ชูเพ็ง
  นายธนิต ชูเพ็ง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หาดสำราญ)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายสถาพร อ่อนสนิท
  นายสถาพร อ่อนสนิท

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองตรัง)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายทวีศักดิ์ คงรอด
  นายทวีศักดิ์ คงรอด

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ห้วยยอด)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  ดาบตำรวจเจริญ รักษา
  ดาบตำรวจเจริญ รักษา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.ปะเหลียน)
  ก.ธ.จ. ตรัง

 • นายชัยวุฒิ สวัสดิรักษ์
  นายชัยวุฒิ สวัสดิรักษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองตรัง)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายสมปอง รัตนนำไชย
  นายสมปอง รัตนนำไชย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองตรัง)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ตรัง

  นางนภาพร จันทร์สุข
  นางนภาพร จันทร์สุข

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ตรัง

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวิชิต สุวรรณรัตน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ตรัง

  นายวิโรจน์ อินสว่าง
  นายวิโรจน์ อินสว่าง

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ตรัง

  นายประเทือง ศรีคง
  นายประเทือง ศรีคง

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ตรัง

  นายวิชาญ สังฆนาคินทร์
  นายวิชาญ สังฆนาคินทร์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ตรัง

 • นายนพพร บุญแก้ว
  นายนพพร บุญแก้ว

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายฉลอง มณีรัตน์
  นายฉลอง มณีรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลานสกา)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายณัฐวีร์ ภูมี
  นายณัฐวีร์ ภูมี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  พันตำรวจเอกเดโช จุลแก้ว
  พันตำรวจเอกเดโช จุลแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ร่อนพิบูลย์)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

 • นายเทวกฤต อินทวงค์
  นายเทวกฤต อินทวงค์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สิชล)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นางพัทธนันท์ มูสิกะ
  นางพัทธนันท์ มูสิกะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จุฬาภรณ์)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายศักดิ์อนันต์ อากาศโชติ
  นายศักดิ์อนันต์ อากาศโชติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พระพรหม)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายสมบูรณ์ เสนปาน
  นายสมบูรณ์ เสนปาน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาบอน)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

 • นายสรรพชัย สุทิน
  นายสรรพชัย สุทิน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พิปูน)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายเสรี อิ้ววังโส
  นายเสรี อิ้ววังโส

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางขัน)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นางอาภรณ์ ศรีสมบัติ
  นางอาภรณ์ ศรีสมบัติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งสง)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายปรีชา พรหมเพศ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ทุ่งสง)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

 • นายพงศธร เพ็งจันทร์
  นายพงศธร เพ็งจันทร์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ทุ่งสง)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายต่อพงศ์ เอื้อวงศ์ประยูร
  นายต่อพงศ์ เอื้อวงศ์ประยูร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายประยูร เงินพรหม
  นายประยูร เงินพรหม

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.พระพรหม)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายรุจาธิตย์ สุชาโต
  นายรุจาธิตย์ สุชาโต

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ปากพนัง)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

 • นายอรรจน์ สุวรรณนุรักษ์
  นายอรรจน์ สุวรรณนุรักษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ท่าศาลา)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ
  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครศรีธรรมราช

  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์
  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครศรีธรรมราช

  นางสาวธันยพรรษ จันทร์ทอง
  นางสาวธันยพรรษ จันทร์ทอง

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.นครศรีธรรมราช

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเจษฎา สมาธิ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.นครศรีธรรมราช

  นางจิรา วงศ์สวัสดิ์
  นางจิรา วงศ์สวัสดิ์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.นครศรีธรรมราช

  นายสมชาย เพชรมาตศรี
  นายสมชาย เพชรมาตศรี

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.นครศรีธรรมราช

  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พังงา

 • นายสุรชัย ชินโสภณพันธ์
  นายสุรชัย ชินโสภณพันธ์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.ตะกั่วป่า)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายโกวิทย์ กุลสวรรค์
  นายโกวิทย์ กุลสวรรค์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กะปง)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายนิคม โรมินทร์
  นายนิคม โรมินทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกาะยาว)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายนิวัติ สุมาลี
  นายนิวัติ สุมาลี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทับปุด)
  ก.ธ.จ. พังงา

 • นายประวิทย์ ยมนา
  นายประวิทย์ ยมนา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตะกั่วทุ่ง)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายสมศักดิ์ ไชเดโช
  นายสมศักดิ์ ไชเดโช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตะกั่วป่า)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายสุนทร น้อมสุทธิกุล
  นายสุนทร น้อมสุทธิกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท้ายเหมือง)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายสุภาพ สุขารมณ์
  นายสุภาพ สุขารมณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองพังงา)
  ก.ธ.จ. พังงา

 • นางพรดารา ประมูลทรัพย์
  นางพรดารา ประมูลทรัพย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองพังงา)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายสัมฤทธิ์ ณ ถลาง
  นายสัมฤทธิ์ ณ ถลาง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ตะกั่วทุ่ง)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายบุญชู แพใหญ่
  นายบุญชู แพใหญ่

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ท้ายเหมือง)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายประมวล แซ่โง้ว
  นายประมวล แซ่โง้ว

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.ตะกั่วป่า)
  ก.ธ.จ. พังงา

 • นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พังงา

  นางนภาพร จันทร์สุข
  นางนภาพร จันทร์สุข

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พังงา

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายมนัส หนูุรักษ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.พังงา

  นายวิษณุ เหล่าธนถาวร
  นายวิษณุ เหล่าธนถาวร

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.พังงา

 • นายชนาวุธ บุญเมธี
  นายชนาวุธ บุญเมธี

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.พังงา

  นางเสมอใจ สุขารมณ์
  นางเสมอใจ สุขารมณ์

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.พังงา

  นายนพพร บุญแก้ว
  นายนพพร บุญแก้ว

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายก้อหลัด บุญมี
  นายก้อหลัด บุญมี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กงหรา)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

 • นางกาญจนา ผอมดำ
  นางกาญจนา ผอมดำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีนครินทร์)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายจบ แก้วทิพย์
  นายจบ แก้วทิพย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขาชัยสน)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายดรณ์ พุมมาลี
  นายดรณ์ พุมมาลี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตะโหมด)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายประพิศ คงหนู
  นายประพิศ คงหนู

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ป่าพะยอม)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

 • นายเริ่ม เพชรศรี
  นายเริ่ม เพชรศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองพัทลุง)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายสมปอง ทองหนูนุ้ย
  นายสมปอง ทองหนูนุ้ย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีบรรพต)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายสมพงศ์ เขียวหอม
  นายสมพงศ์ เขียวหอม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ป่าบอน)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายสมมาตร มีเสน
  นายสมมาตร มีเสน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางแก้ว)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายทรงไชย ศรีกรด

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ควนขนุน)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายทรงศักดิ์ ฉิมคล้าย
  นายทรงศักดิ์ ฉิมคล้าย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เขาชัยสน)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายสุรเชษฐ บุญญาธิการ
  นายสุรเชษฐ บุญญาธิการ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ป่าพะยอม)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายเคนทร์ หนูฤทธิ์
  นายเคนทร์ หนูฤทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองพัทลุง)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

 • นายพิบูลย์ชาติ ตั้งติเวชกุล
  นายพิบูลย์ชาติ ตั้งติเวชกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองพัทลุง)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายปรีชา อภัยยานุกร
  นายปรีชา อภัยยานุกร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองพัทลุง)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ
  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พัทลุง

  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์
  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พัทลุง

 • นางสาวจิณตกาญ เกตุแก้ว
  นางสาวจิณตกาญ เกตุแก้ว

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.พัทลุง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายจิต แก้วทิพย์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.พัทลุง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวิจิตร ดำประสิทธิ์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.พัทลุง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายโสภณ จันทรเทพ

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.พัทลุง

 • นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นายกฤษฎา ตันสกุล
  นายกฤษฎา ตันสกุล

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.กะทู้)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นางสาวศุภสิมา สังวาลย์
  นางสาวศุภสิมา สังวาลย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กะทู้)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นายสันต์ วรรณวิชัยกุล
  นายสันต์ วรรณวิชัยกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ถลาง)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

 • ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ อริยพิทยาภรณ์
  ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ อริยพิทยาภรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองภูเก็ต)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล
  นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองภูเก็ต)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นายณฐนนท โกยสมบูรณ์
  นายณฐนนท โกยสมบูรณ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ถลาง)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นายจรัล ส่างสาร
  นายจรัล ส่างสาร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองภูเก็ต)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

 • นายชริน ธำรงเกียรติกุล
  นายชริน ธำรงเกียรติกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองภูเก็ต)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ภูเก็ต

  นางนภาพร จันทร์สุข
  นางนภาพร จันทร์สุข

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ภูเก็ต

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวรวิพัณณ์ เวทประสิทธิ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ภูเก็ต

 • นางสาวเชิญพร กาญจนสายะ
  นางสาวเชิญพร กาญจนสายะ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ภูเก็ต

  นายเกรียงศักดิ์ สุขสมบูรณ์
  นายเกรียงศักดิ์ สุขสมบูรณ์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ภูเก็ต

  นายปิยเดช เชื้อฉลาด
  นายปิยเดช เชื้อฉลาด

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ภูเก็ต

  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ระนอง

 • ว่าที่ร้อยตรีกมล วิภาดาพิสุทธิ์
  ว่าที่ร้อยตรีกมล วิภาดาพิสุทธิ์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองระนอง)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นายกฤติ์ฐนพัส หัสจักร์
  นายกฤติ์ฐนพัส หัสจักร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กะเปอร์)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นายชำนาญ อุ่นขาว
  นายชำนาญ อุ่นขาว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สุขสำราญ)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นายสุจินต์ ไทยเมือง
  นายสุจินต์ ไทยเมือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กระบุรี)
  ก.ธ.จ. ระนอง

 • นายสุชีพ พัฒน์ทอง
  นายสุชีพ พัฒน์ทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ละอุ่น)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นายวรพล สุวุฒิกุล
  นายวรพล สุวุฒิกุล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองระนอง)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นายประสาท ดับโศรก
  นายประสาท ดับโศรก

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองระนอง)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นายวิทยา หวันร่าหมาน
  นายวิทยา หวันร่าหมาน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กะเปอร์)
  ก.ธ.จ. ระนอง

 • นางจารุวรรณ เกียรติไพบูลย์
  นางจารุวรรณ เกียรติไพบูลย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองระนอง)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นายพรศักดิ์ แก้วถาวร
  นายพรศักดิ์ แก้วถาวร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองระนอง)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นางสาวจรรยา จินดาดำ
  นางสาวจรรยา จินดาดำ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองระนอง)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ระนอง

 • นางนภาพร จันทร์สุข
  นางนภาพร จันทร์สุข

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ระนอง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวขวัญหทัย มิตรใจดี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ระนอง

  นายนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง
  นายนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ระนอง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายพรชัย เอี่ยมโสภณ

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ระนอง

 • นายสิปปกร กรสัจจา
  นายสิปปกร กรสัจจา

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.ระนอง

  นายนพพร บุญแก้ว
  นายนพพร บุญแก้ว

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สงขลา

  นายจิรพงศ์ กำเนิดแก้ว
  นายจิรพงศ์ กำเนิดแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สะบ้าย้อย)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายชาญวิทูร สุขสว่างไกร
  นายชาญวิทูร สุขสว่างไกร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางกล่ำ)
  ก.ธ.จ. สงขลา

 • นายไพโรจน์ อ่อนเรือง
  นายไพโรจน์ อ่อนเรือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หาดใหญ่)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  ร้อยตรีภิรมย์ ทองจารึก
  ร้อยตรีภิรมย์ ทองจารึก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาหม่อม)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นางส่งศรี พิพัฒน์พงศธร
  นางส่งศรี พิพัฒน์พงศธร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เทพา)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นางสุภาพร อัมพรพงศ์
  นางสุภาพร อัมพรพงศ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ควนเนียง)
  ก.ธ.จ. สงขลา

 • นายเสถียร มณีโรจน์
  นายเสถียร มณีโรจน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสงขลา)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายอับดลม่าเหลก หัดเหม
  นายอับดลม่าเหลก หัดเหม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จะนะ)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายอุรัตน์ ดิสโร
  นายอุรัตน์ ดิสโร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กระแสสินธุ์)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายพิษณุ หลีหีม
  นายพิษณุ หลีหีม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.รัตภูมิ)
  ก.ธ.จ. สงขลา

 • นายอมเรศ นันต์ธนะ
  นายอมเรศ นันต์ธนะ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หาดใหญ่)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายสนั่น อินทสระ
  นายสนั่น อินทสระ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สิงหนคร)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายอุทิศ ทองอยู่
  นายอุทิศ ทองอยู่

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ควนเนียง)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา
  นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.หาดใหญ่)
  ก.ธ.จ. สงขลา

 • นายสมหมาย เจ่งถาวร
  นายสมหมาย เจ่งถาวร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.หาดใหญ่)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายกิตติเทพ ถาวรสุข
  นายกิตติเทพ ถาวรสุข

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.หาดใหญ่)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายมฤตย์ ไกรสุรสีห์
  นายมฤตย์ ไกรสุรสีห์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.กระแสสินธุ์)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ
  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สงขลา

 • นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์
  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สงขลา

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวกุลวตี คันธโชติ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สงขลา

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายนิยม ชูชื่น

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สงขลา

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายมูลสิทธิพงษ์ มากชูชิต

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สงขลา

 • นายจตุรงค์ พรหมอินทร์
  นายจตุรงค์ พรหมอินทร์

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.สงขลา

  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สตูล

  นายสาฝีอี โต๊ะบู
  นายสาฝีอี โต๊ะบู

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าแพ)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นางถนอม สังข์แก้ว
  นางถนอม สังข์แก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ควนกาหลง)
  ก.ธ.จ. สตูล

 • นายบุญมาก สองเมือง
  นายบุญมาก สองเมือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ละงู)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายพัชราวุธ ชื่นอารมณ์
  นายพัชราวุธ ชื่นอารมณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งหว้า)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายสน ปะดุกา
  นายสน ปะดุกา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ควนโดน)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายสุธา อินยอด
  นายสุธา อินยอด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.มะนัง)
  ก.ธ.จ. สตูล

 • นายสุรักษ์ ติ้นสกุล
  นายสุรักษ์ ติ้นสกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสตูล)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายอาหมาด หลังยาหน่าย
  นายอาหมาด หลังยาหน่าย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ควนโดน)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายอดิศักดิ์ บัวเพ็ชร
  นายอดิศักดิ์ บัวเพ็ชร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสตูล)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายสมชาย ตันติ์ศรีสกุล
  นายสมชาย ตันติ์ศรีสกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสตูล)
  ก.ธ.จ. สตูล

 • นายชวรณ สุธาพาณิชย์
  นายชวรณ สุธาพาณิชย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองสตูล)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายอาณัติ โชติพัฒนกิจ
  นายอาณัติ โชติพัฒนกิจ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ควนโดน)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สตูล

  นางนภาพร จันทร์สุข
  นางนภาพร จันทร์สุข

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สตูล

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธนสาห์ รามหนู

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สตูล

  นายศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล
  นายศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สตูล

  นายวินัย อุมาจิ
  นายวินัย อุมาจิ

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สตูล

  นายเรืองชัย จงสงวน
  นายเรืองชัย จงสงวน

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.สตูล

 • นายนพพร บุญแก้ว
  นายนพพร บุญแก้ว

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายพีระพล นันทวงษ์
  นายพีระพล นันทวงษ์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสุราษฎร์ธานี)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายกมล ผลแรก
  นายกมล ผลแรก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอนสัก)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายการุญ หีตอักษร
  นายการุญ หีตอักษร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พุนพิน)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

 • พันตำรวจโทชวรวย ฉิมเรศ
  พันตำรวจโทชวรวย ฉิมเรศ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าฉาง)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายบรรเจิด เนตรมณี
  นายบรรเจิด เนตรมณี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พนม)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายประสิทธิ์ ชุมศรี
  นายประสิทธิ์ ชุมศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสุราษฎร์ธานี)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายวิชิต ศักดา
  นายวิชิต ศักดา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คีรีรัฐนิคม)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

 • นายวินัย ทองรอด
  นายวินัย ทองรอด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านนาเดิม)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายสำเริง ขาวบ้านนา
  นายสำเริง ขาวบ้านนา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พระแสง)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายอาทร ย้อยญาติ
  นายอาทร ย้อยญาติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เคียนซา)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายไพโรจน์ คล้ายทองคำ
  นายไพโรจน์ คล้ายทองคำ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พระแสง)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

 • นายปรีชา จงจิตร
  นายปรีชา จงจิตร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เวียงสระ)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายไพรัตน์ ชุมทอง
  นายไพรัตน์ ชุมทอง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พนม)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายสรรเสริญ โต๊ะบาย
  นายสรรเสริญ โต๊ะบาย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสุราษฎร์ธานี)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายเดชะ จิตรักดี
  นายเดชะ จิตรักดี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.พุนพิน)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

 • นายดุสิต น่วมนวล
  นายดุสิต น่วมนวล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองสุราษฎร์ธานี)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายธนินท์รัฐ เมธีวัชรรัตน์
  นายธนินท์รัฐ เมธีวัชรรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.กาญจนดิษฐ์)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ
  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุราษฎร์ธานี

  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์
  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุราษฎร์ธานี

 • นายสมชาย เลื่อนนก
  นายสมชาย เลื่อนนก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สุราษฎร์ธานี

  นายณัฐพร ชนะสงคราม
  นายณัฐพร ชนะสงคราม

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สุราษฎร์ธานี

  ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย ส้มเกลี้ยง
  ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย ส้มเกลี้ยง

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สุราษฎร์ธานี

  นายสมควร เรืองวุฒิ
  นายสมควร เรืองวุฒิ

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.สุราษฎร์ธานี

สื่อวีดิทัศน์
สื่อโทรทัศน์
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
04 ส.ค. 2565
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๗ (นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
03 ส.ค. 2565
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 (นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2565
01 ส.ค. 2565
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
08 ก.ค. 2565
รายละเอียด ข้อกฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ 5)
อ่านต่อ >
15 มิ.ย. 2565
ภารกิจผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดนครนายก ครั้งที่2/2565 กับนายพีระ ทองโพธ์ หัวหน้า ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 9 และประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครนายก ดำเนินรายการ โดย นางสาวสมฤทัย เพ็งแจ่ม ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก และผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดภาค 7 ณ สตูดิโอ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก ในส่วนหนึ่งของรายการ นายพีระ ทองโพธิ์ กล่าวว่า "โครงการต่าง ๆ ได้เกิดขึ้นแล้ว ...คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด มีหน้าที่สอดส่องโครงการเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ...และเพื่อประโยชนของประชาชน..."
อ่านต่อ >
09 มิ.ย. 2565
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
อ่านต่อ >