ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

รูปภาพแผนที่ประเทศไทยแผนที่แสดงข้อมูล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคใต้
ดูรายละเอียด >
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ระหว่าง 5 หน่วยงาน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
 • เขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
 • เขตพื้นที่ภาคใต้
 • เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เขตพื้นที่ภาคเหนือ
 • พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นางเจริญศรี ชวาลสันตติ
  นางเจริญศรี ชวาลสันตติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หล่มสัก)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายณรักษ์ มณีราช
  นายณรักษ์ มณีราช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.น้ำหนาว)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายท้าว แก้วยม
  นายท้าว แก้วยม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หล่มเก่า)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

 • นายประจวบ นาคเทียน
  นายประจวบ นาคเทียน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีเทพ)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายไพโรจน์ รื่นพืชน์
  นายไพโรจน์ รื่นพืชน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วิเชียรบุรี)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายมณฑล สนามชัยสกุล
  นายมณฑล สนามชัยสกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขาค้อ)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายรอด พรหมลัทธิ์
  นายรอด พรหมลัทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองเพชรบูรณ์)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

 • นายรัง หอมหวล
  นายรัง หอมหวล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังโป่ง)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายสมศักดิ์ แม้นศรี
  นายสมศักดิ์ แม้นศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชนแดน)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นางสุภาวดี เพ็งธงชัย
  นางสุภาวดี เพ็งธงชัย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หล่มเก่า)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายประกรณ์ ชูสงค์
  นายประกรณ์ ชูสงค์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บึงสามพัน)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

 • นายนาวิน งานการ
  นายนาวิน งานการ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองเพชรบูรณ์)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์
  นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองเพชรบูรณ์)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายสมชาย สุรเวคิน
  นายสมชาย สุรเวคิน

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.หล่มสัก)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

  นายบุญเลิศ พุทธเจริญ
  นายบุญเลิศ พุทธเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.บึงสามพัน)
  ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์

 • พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายกอบเกียรติ แก่นสาร
  นายกอบเกียรติ แก่นสาร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พรานกระต่าย)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายกิตติศักดิ์ จ๋วงพานิช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ขาณุวรลักษบุรี)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายขจรศักดิ์  ศิลปธรรมวานิช
  นายขจรศักดิ์ ศิลปธรรมวานิช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บึงสามัคคี)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  พันตำรวจเอกเดฐพันธ์ พันธ์ศิริ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองกำแพงเพชร)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายบัญญัติ จันทร์กระจ่าง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปางศิลาทอง)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายมนตรี อ่อนสิงห์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทรายทองวัฒนา)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายรังสรรค์ มีโพธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ไทรงาม)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางอรพันธุ์ พูลสังข์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คลองลาน)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นางยุวดี คงอินทร์
  นางยุวดี คงอินทร์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.คลองลาน)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายอนุพงษ์ เรืองชัยศิวเวท
  นายอนุพงษ์ เรืองชัยศิวเวท

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองกำแพงเพชร)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสุจริตกุล อันทะไชย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองกำแพงเพชร)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

 • นายไพบูลย์ ศิลปชัย
  นายไพบูลย์ ศิลปชัย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองกำแพงเพชร)
  ก.ธ.จ. กำแพงเพชร

  นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ
  นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายโกมินทร์ เสือภูเขา
  นายโกมินทร์ เสือภูเขา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่จัน)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นางสาวดวงพร ปวงแก้ว
  นางสาวดวงพร ปวงแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอยหลวง)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

 • นายดามพ์ พงศ์พฤกษทล
  นายดามพ์ พงศ์พฤกษทล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พาน)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายธนะพงศ์ จันทร์ต๊ะนาเขตร
  นายธนะพงศ์ จันทร์ต๊ะนาเขตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ป่าแดด)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นางรัตนา คำตื้อ
  นางรัตนา คำตื้อ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงชัย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายเลิศพิสิฐ ฟองอิสสระ
  นายเลิศพิสิฐ ฟองอิสสระ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เชียงแสน)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

 • นางสาววิไลวรรณ อินเทพ
  นางสาววิไลวรรณ อินเทพ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงแก่น)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นางศรีวรรณ นุกาศ
  นางศรีวรรณ นุกาศ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงเชียงรุ้ง)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายสมเจตน์ รัตนสุวรรณ
  นายสมเจตน์ รัตนสุวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่สาย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายสะอาด ปัญญาดี
  นายสะอาด ปัญญาดี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองเชียงราย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

 • นายยอด อินเรียน
  นายยอด อินเรียน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองเชียงราย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายณัฐพล ถานะกอง
  นายณัฐพล ถานะกอง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เทิง)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายศรีมานิตย์ กันยวง
  นายศรีมานิตย์ กันยวง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองเชียงราย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายภาคภูมิ ผลพิสิษฐ์
  นายภาคภูมิ ผลพิสิษฐ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองเชียงราย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

 • นายอนุรัตน์ อินทร
  นายอนุรัตน์ อินทร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองเชียงราย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายฉัตรชัย พัฒนานุภาพ
  นายฉัตรชัย พัฒนานุภาพ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองเชียงราย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายพละวัต ตันศิริ
  นายพละวัต ตันศิริ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองเชียงราย)
  ก.ธ.จ. เชียงราย

  นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ
  นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. เชียงใหม่

 • นางคนึงนิตย์ อายุมั่น
  นางคนึงนิตย์ อายุมั่น

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สะเมิง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายถาวร เกียรติไชยากร
  นายถาวร เกียรติไชยากร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จอมทอง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายประสงค์ ธนัญชัย
  นายประสงค์ ธนัญชัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สันป่าตอง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายพงษ์พันธ์ ตะติยา
  นายพงษ์พันธ์ ตะติยา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่อาย)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

 • นายมานพ ธรรมโชติ
  นายมานพ ธรรมโชติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ฮอด)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายเรืองฤทธิ์ จอมสืบ
  นายเรืองฤทธิ์ จอมสืบ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สันทราย)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายวินิจ ชัยชิต
  นายวินิจ ชัยชิต

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เชียงดาว)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  ร้อยตำรวจตรีวิไล ลิบลับ
  ร้อยตำรวจตรีวิไล ลิบลับ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองเชียงใหม่)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

 • นายสงัด แก้วนาต๊ะ
  นายสงัด แก้วนาต๊ะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นางสมจิตร ไชยโย
  นางสมจิตร ไชยโย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สันกำแพง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายเสงี่ยม รัตนา
  นายเสงี่ยม รัตนา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่วาง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายจีรเดช จีแดง
  นายจีรเดช จีแดง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองเชียงใหม่)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

 • นายอุทัย จันทร์หอม
  นายอุทัย จันทร์หอม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สันกำแพง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายต่อศักดิ์ สะสมทรัพย์
  นายต่อศักดิ์ สะสมทรัพย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.แม่ออน)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นางพชรพร สุใจคำ
  นางพชรพร สุใจคำ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สันป่าตอง)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์
  นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.สันทราย)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

 • นายวโรดม ปิฏกานนท์
  นายวโรดม ปิฏกานนท์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองเชียงใหม่)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายทศพร พนัสอำพล
  นายทศพร พนัสอำพล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองเชียงใหม่)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  นายวิลาศ ปัญญาวงศ์
  นายวิลาศ ปัญญาวงศ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองเชียงใหม่)
  ก.ธ.จ. เชียงใหม่

  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ตาก

 • นายจรัณ สายใจ
  นายจรัณ สายใจ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังเจ้า)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นางจีรวัฒน์ แสนหาญ
  นางจีรวัฒน์ แสนหาญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่สอด)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายชลชัย สุโพธิ์
  นายชลชัย สุโพธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามเงา)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายเชาว์ สวัสดี
  นายเชาว์ สวัสดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ระมาด)
  ก.ธ.จ. ตาก

 • นายไตรยุทธ รัตนพงษ์
  นายไตรยุทธ รัตนพงษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าสองยาง)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นางมาลัย นิลจันทร์
  นางมาลัย นิลจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านตาก)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายศักดิ์ศรี สวนศรี
  นายศักดิ์ศรี สวนศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อุ้มผาง)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายชัยยุทธ แสงนุช
  นายชัยยุทธ แสงนุช

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองตาก)
  ก.ธ.จ. ตาก

 • นายอดุลย์ ธิยะใจ
  นายอดุลย์ ธิยะใจ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สามเงา)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายสมาน ฟักทองอยู่
  นายสมาน ฟักทองอยู่

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองตาก)
  ก.ธ.จ. ตาก

  นายภราดร กานดา
  นายภราดร กานดา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.พบพระ)
  ก.ธ.จ. ตาก

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวศิริลักษณ์ ศิริพงศ์ตระกูล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองตาก)
  ก.ธ.จ. ตาก

 • นายสบเกษม แหงมงาม
  นายสบเกษม แหงมงาม

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองตาก)
  ก.ธ.จ. ตาก

  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นางชณพรรธน์ พิทย์พัฒนกูล
  นางชณพรรธน์ พิทย์พัฒนกูล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองนครสวรรค์)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นางสาวชุติมา พรหมมารักษ์
  นางสาวชุติมา พรหมมารักษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลาดยาว)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

 • นายดิเรก วงษ์สุวรรณ
  นายดิเรก วงษ์สุวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าตะโก)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายถวัลย์ โรจน์บุญถึง
  นายถวัลย์ โรจน์บุญถึง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชุมตาบง)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  พันตรีประทวน มูลโมกข์
  พันตรีประทวน มูลโมกข์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองบัว)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายประสิทธิ์ จันทร์อ๋อย
  นายประสิทธิ์ จันทร์อ๋อย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โกรกพระ)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

 • นายวินัย แก้วถนอม
  นายวินัย แก้วถนอม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตากฟ้า)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายสรสิทธิ์ อินทร
  นายสรสิทธิ์ อินทร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บรรพตพิสัย)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายสำรอง เยี่ยงยงค์
  นายสำรอง เยี่ยงยงค์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่วงก์)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  ร้อยตำรวจตรีวรจำเริญ วรทอง
  ร้อยตำรวจตรีวรจำเริญ วรทอง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองนครสวรรค์)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

 • นายสถาพร ชวลิตพงษ์
  นายสถาพร ชวลิตพงษ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ท่าตะโก)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายบุญเลิศ ชาตะรูปะ
  นายบุญเลิศ ชาตะรูปะ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ตากฟ้า)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายประพนธ์ อุดมทอง
  นายประพนธ์ อุดมทอง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองนครสวรรค์)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายวิบูลย์ บุญสุวรรณ
  นายวิบูลย์ บุญสุวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองนครสวรรค์)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

 • นายอนุรักษ์ พงษ์สาลี
  นายอนุรักษ์ พงษ์สาลี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.พยุหะคีรี)
  ก.ธ.จ. นครสวรรค์

  นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ
  นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. น่าน

  นายเจนณรงค์ ศุภศิริ
  นายเจนณรงค์ ศุภศิริ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาหมื่น)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นางฑิฆัมพร กองสอน
  นางฑิฆัมพร กองสอน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาน้อย)
  ก.ธ.จ. น่าน

 • นายเพชร ไชยพงษ์
  นายเพชร ไชยพงษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สันติสุข)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายวัน กาติน
  นายวัน กาติน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองน่าน)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายวัยพจน์ ดีวงค์
  นายวัยพจน์ ดีวงค์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ภูเพียง)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายวิจารณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ
  นายวิจารณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปัว)
  ก.ธ.จ. น่าน

 • นายสมพร อ่อนสุวรรณ
  นายสมพร อ่อนสุวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งช้าง)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายสำเริง แก้วเทพ
  นายสำเริง แก้วเทพ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าวังผา)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายอดิศักดิ์ ศรีเทพ
  นายอดิศักดิ์ ศรีเทพ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงสา)
  ก.ธ.จ. น่าน

  ร้อยเอกอดุลย์ อานุภาพบรรเจิด
  ร้อยเอกอดุลย์ อานุภาพบรรเจิด

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ปัว)
  ก.ธ.จ. น่าน

 • นายอำนาจ วิสุทธิธาดา
  นายอำนาจ วิสุทธิธาดา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ท่าวังผา)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายรุ่งโรจน์ ขจรพงศ์กีรติ
  นายรุ่งโรจน์ ขจรพงศ์กีรติ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองน่าน)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายประทุม จินเสน
  นายประทุม จินเสน

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองน่าน)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายสมบัติ ชินสุขเสริม
  นายสมบัติ ชินสุขเสริม

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองน่าน)
  ก.ธ.จ. น่าน

 • นายเดชา สงค์ประเสริฐ
  นายเดชา สงค์ประเสริฐ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. น่าน

  นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ
  นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พะเยา

  นายเกษม นันตาลิต
  นายเกษม นันตาลิต

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอกคำใต้)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเข้ม อัศราช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ภูซาง)
  ก.ธ.จ. พะเยา

 • นายเจียมศักดิ์ เทพวิไล
  นายเจียมศักดิ์ เทพวิไล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปง)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายเดชศรี ธิวงค์
  นายเดชศรี ธิวงค์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองพะเยา)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายพยนต์ บ้านสระ
  นายพยนต์ บ้านสระ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เชียงม่วน)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายวัชระ ศรีคำตัน
  นายวัชระ ศรีคำตัน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จุน)
  ก.ธ.จ. พะเยา

 • นางสาวศรีวรรณ ปวงงาม
  นางสาวศรีวรรณ ปวงงาม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ภูกามยาว)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายอินเต้า ปัญจขันธ์
  นายอินเต้า ปัญจขันธ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองพะเยา)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายไพรณรงค์ บัวเทศ
  นายไพรณรงค์ บัวเทศ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองพะเยา)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายต่วนกฤษ จันทนะ
  นายต่วนกฤษ จันทนะ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เชียงคำ)
  ก.ธ.จ. พะเยา

 • นายจรัส สุทธิกุลบุตร
  นายจรัส สุทธิกุลบุตร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองพะเยา)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายบุญชู กมุทมาโนชญ์
  นายบุญชู กมุทมาโนชญ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองพะเยา)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  นายคมม์ มีศรี
  นายคมม์ มีศรี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองพะเยา)
  ก.ธ.จ. พะเยา

  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พิจิตร

 • นายชูศักดิ์ พิพัฒนกุล
  นายชูศักดิ์ พิพัฒนกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองพิจิตร)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายณรงค์ สอาดเอี่ยม
  นายณรงค์ สอาดเอี่ยม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วชิรบารมี)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางธันย์ชนก วามะสุรีย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังทรายพูน)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายนพดล พึ่งวัฒนะ
  นายนพดล พึ่งวัฒนะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพทะเล)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

 • นางพเยาว์ เต็งสุวรรณ์
  นางพเยาว์ เต็งสุวรรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพธิ์ประทับช้าง)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายไพรัตน์ เขษมศักดิ์
  นายไพรัตน์ เขษมศักดิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางมูลนาก)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายรักษ์  สุขสวัสดิ์
  นายรักษ์ สุขสวัสดิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามง่าม)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายสมควร หล่อนาค
  นายสมควร หล่อนาค

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทับคล้อ)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

 • นายสมจิต แช่มชัย
  นายสมจิต แช่มชัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สากเหล็ก)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายวิทยา กรวยศิริวงศ์
  นายวิทยา กรวยศิริวงศ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองพิจิตร)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายณรงค์ฤทธิ์ พัฒนศรีศักดา
  นายณรงค์ฤทธิ์ พัฒนศรีศักดา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองพิจิตร)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายชูชีพ สิงห์อนันต์
  นายชูชีพ สิงห์อนันต์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.โพทะเล)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธวัชชัย กาวประเสริฐ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.บึงนาราง)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเฮง เดียวสุรินทร์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.สามง่าม)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  นายบดินทร์ มีลาภ
  นายบดินทร์ มีลาภ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ทับคล้อ)
  ก.ธ.จ. พิจิตร

  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พิษณุโลก

 • นายเชิญชนะ อิ้มแตง
  นายเชิญชนะ อิ้มแตง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองพิษณุโลก)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายธงศักดิ์ ยศปัญญา
  นายธงศักดิ์ ยศปัญญา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นครไทย)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายพิษณุ อ่อนสะเดา
  นายพิษณุ อ่อนสะเดา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังทอง)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายมาโนชญ์ ธีระเพ็ญแสง
  นายมาโนชญ์ ธีระเพ็ญแสง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พรหมพิราม)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

 • นางละเอียด เนียมเกิด
  นางละเอียด เนียมเกิด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางกระทุ่ม)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายวิเชียร ถิ่นฐาน
  นายวิเชียร ถิ่นฐาน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางระกำ)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายศิลป์ชัย ตระกูลทิพย์
  นายศิลป์ชัย ตระกูลทิพย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เนินมะปราง)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายจรวย ดีแล้ว
  นายจรวย ดีแล้ว

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองพิษณุโลก)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

 • นางอนงค์ โสภาคดิษฐ์
  นางอนงค์ โสภาคดิษฐ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บางกระทุ่ม)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายนิพนธ์ ทรงเจริญ
  นายนิพนธ์ ทรงเจริญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.วังทอง)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายวิศว วิศวชัยวัฒน์
  นายวิศว วิศวชัยวัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองพิษณุโลก)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายสุรจิต วงศ์กังแห
  นายสุรจิต วงศ์กังแห

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองพิษณุโลก)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายบุญทรัพย์ เลิศรุจิกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองพิษณุโลก)
  ก.ธ.จ. พิษณุโลก

  นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ
  นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. แพร่

  นายธีรพงษ์ ธงออน
  นายธีรพงษ์ ธงออน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองแพร่)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายมานิตย์ ทะแก้ว
  นายมานิตย์ ทะแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลอง)
  ก.ธ.จ. แพร่

 • นางศรีไว ธรรมใจ
  นางศรีไว ธรรมใจ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สอง)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายสะอาด จิตเสงี่ยม
  นายสะอาด จิตเสงี่ยม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองม่วงไข่)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นางสุนีย์ ศรีประเสริฐ
  นางสุนีย์ ศรีประเสริฐ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังชิ้น)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นางสุพิน รัตนกันทา
  นางสุพิน รัตนกันทา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เด่นชัย)
  ก.ธ.จ. แพร่

 • นายเสนีย์ เทพศุภร
  นายเสนีย์ เทพศุภร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สูงเม่น)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายโชคชัย พันศิริวรรณ
  นายโชคชัย พันศิริวรรณ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ร้องกวาง)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายประยงค์ แก้วกัน
  นายประยงค์ แก้วกัน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สูงเม่น)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายสังคม เสนะสุทธิพันธ์ุ
  นายสังคม เสนะสุทธิพันธ์ุ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองแพร่)
  ก.ธ.จ. แพร่

 • นางสุดสวาท มงคลเจริญวงศ์
  นางสุดสวาท มงคลเจริญวงศ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองแพร่)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายสกล รังสี
  นายสกล รังสี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ร้องกวาง)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นางพรรณี สง่าเมือง
  นางพรรณี สง่าเมือง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.ร้องกวาง)
  ก.ธ.จ. แพร่

  นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ
  นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

 • นายจิระ พานิชยานนท์
  นายจิระ พานิชยานนท์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายธนิต ไทยตรง
  นายธนิต ไทยตรง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่สะเรียง)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายสถาพร ทองประดิษฐ์
  นายสถาพร ทองประดิษฐ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สบเมย)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายสถาพร ศรีวันชื่น
  นายสถาพร ศรีวันชื่น

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ลาน้อย)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

 • นายสมจิต สุวรรณบุษย์
  นายสมจิต สุวรรณบุษย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ขุนยวม)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายสายทอง จันทร์เต็ม
  นายสายทอง จันทร์เต็ม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปางมะผ้า)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นางอาภรณ์ แสงโชติ
  นางอาภรณ์ แสงโชติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปาย)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายพิริยะ ตวงลาภทวีกิจ
  นายพิริยะ ตวงลาภทวีกิจ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

 • นางพวงสร้อย อุ่นเมือง
  นางพวงสร้อย อุ่นเมือง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ปาย)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายธีรยุธ  อุทธาปา
  นายธีรยุธ อุทธาปา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ปาย)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายชยุต จิตธำรงสุนทร
  นายชยุต จิตธำรงสุนทร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายเทอดศักดิ์ ปิติวุฒิ
  นายเทอดศักดิ์ ปิติวุฒิ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

 • นายนิพนธ์ คำพา
  นายนิพนธ์ คำพา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
  ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน

  นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ
  นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายโกศล ชุมพลวงศ์
  นายโกศล ชุมพลวงศ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองลำปาง)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายทองใบ ปัญญาภินันท์
  นายทองใบ ปัญญาภินันท์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองลำปาง)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

 • นายธวัช อานนท์
  นายธวัช อานนท์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกาะคา)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายบุญเติม ปิงวงค์
  นายบุญเติม ปิงวงค์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สบปราบ)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายประยุทธิ์ ฤทธิ์จิตเพียร
  นายประยุทธิ์ ฤทธิ์จิตเพียร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ทะ)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายประสาน คูสวัสดิ์
  นายประสาน คูสวัสดิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เถิน)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

 • นายวรชาติ แก้วประภา
  นายวรชาติ แก้วประภา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังเหนือ)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายวัน ไชยการ
  นายวัน ไชยการ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เสริมงาม)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายสิงห์ทอง ชุมวิริยะสุขกุล
  นายสิงห์ทอง ชุมวิริยะสุขกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แจ้ห่ม)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายจินณ์ ถาคำฟู
  นายจินณ์ ถาคำฟู

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองลำปาง)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

 • นายสว่าง ตุทานนท์
  นายสว่าง ตุทานนท์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.งาว)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายพัลลภ อุทธิยะ
  นายพัลลภ อุทธิยะ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.แม่ทะ)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายกิติพันธ์ นวลจันทร์ฉาย
  นายกิติพันธ์ นวลจันทร์ฉาย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองลำปาง)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายวิรัตน์ เกิดผล
  นายวิรัตน์ เกิดผล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองลำปาง)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

 • นายกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์
  นายกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองลำปาง)
  ก.ธ.จ. ลำปาง

  นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ
  นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายชาติชาย ปันมงคล
  นายชาติชาย ปันมงคล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองลำพูน)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายบพิตร อินต๊ะขวา
  นายบพิตร อินต๊ะขวา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลี้)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

 • นายสถาพร สุภายอง
  นายสถาพร สุภายอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ป่าซาง)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นางสมจิตร คำโป่ง
  นางสมจิตร คำโป่ง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านโฮ่ง)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายสมศักดิ์ ทิพวรรณ์
  นายสมศักดิ์ ทิพวรรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงหนองล่อง)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นางอรพินธ์ มะโนใจ
  นางอรพินธ์ มะโนใจ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านธิ)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

 • นายเอกอาทิตย์ สิทธิชัยวงค์
  นายเอกอาทิตย์ สิทธิชัยวงค์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แม่ทา)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายวัชระ เทพวรรณ์
  นายวัชระ เทพวรรณ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองลำพูน)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายนคร อุนจะนำ
  นายนคร อุนจะนำ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองลำพูน)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายสุพินธ์ ขัดทา
  นายสุพินธ์ ขัดทา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ป่าซาง)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

 • นายวีนัส ม่านมุงศิลป์
  นายวีนัส ม่านมุงศิลป์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองลำพูน)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายอุทัย สุนันต๊ะ
  นายอุทัย สุนันต๊ะ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองลำพูน)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  นายประการ ขำศรีบุศย์
  นายประการ ขำศรีบุศย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลำพูน

  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สุโขทัย

 • นายกฤษฎา จารุธรรมรัตน์
  นายกฤษฎา จารุธรรมรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสุโขทัย)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายชีพ คำไทย
  นายชีพ คำไทย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กงไกรลาศ)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายชูชาติ อุทัยชิต
  นายชูชาติ อุทัยชิต

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีสัชนาลัย)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายพิชัย พฤกษ์สุกาญจน์
  นายพิชัย พฤกษ์สุกาญจน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีสำโรง)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

 • นายไพบูลย์ โค้วเจริญ
  นายไพบูลย์ โค้วเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สวรรคโลก)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายวิชิต ดีหนอ
  นายวิชิต ดีหนอ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คีรีมาศ)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายสุธรรม ทิพพหา
  นายสุธรรม ทิพพหา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งเสลี่ยม)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายไชยา บุญเกิด
  นายไชยา บุญเกิด

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ศรีสัชนาลัย)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

 • นางสาวพิไลลักษณ์ อินต๊ะริน
  นางสาวพิไลลักษณ์ อินต๊ะริน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ทุ่งเสลี่ยม)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายสมควร มารอด
  นายสมควร มารอด

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสุโขทัย)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายพลวัฒน์ เล็กสมบูรณ์ไชย
  นายพลวัฒน์ เล็กสมบูรณ์ไชย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.สวรรคโลก)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  นายชัยคม ศกุนรักษ์
  นายชัยคม ศกุนรักษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองสุโขทัย)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

 • นายนิวัธน์ เสตะสวัสดิ์พงษ์
  นายนิวัธน์ เสตะสวัสดิ์พงษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองสุโขทัย)
  ก.ธ.จ. สุโขทัย

  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายชวลิต คำเพ็ง
  นายชวลิต คำเพ็ง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลับแล)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายบุญเรือง อัปปมัญญา
  นายบุญเรือง อัปปมัญญา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตรอน)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

 • นายประดิษฐ์ ปานะจำนงค์
  นายประดิษฐ์ ปานะจำนงค์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พิชัย)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสริฐ
  นายศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสริฐ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองอุตรดิตถ์)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นางสมควร เขียวกุมพันธ์
  นางสมควร เขียวกุมพันธ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าปลา)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายสมพร ปานเพ็ง
  นายสมพร ปานเพ็ง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.น้ำปาด)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

 • นายเสริฐศักดิ์ กุลสิทธิ์
  นายเสริฐศักดิ์ กุลสิทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทองแสนขัน)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายเฉลียว ลาบรรเทา
  นายเฉลียว ลาบรรเทา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองอุตรดิตถ์)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายคำหล้า มงคล
  นายคำหล้า มงคล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองอุตรดิตถ์)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายนิกร กล่ำทอง
  นายนิกร กล่ำทอง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองอุตรดิตถ์)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

 • นายจุมพล สุพรรณคง
  นายจุมพล สุพรรณคง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองอุตรดิตถ์)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายชัชกิจ บูรณธนานุกิจนท
  นายชัชกิจ บูรณธนานุกิจนท

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ตรอน)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  นายวีระ รัตนศิริกุลชัย
  นายวีระ รัตนศิริกุลชัย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองอุตรดิตถ์)
  ก.ธ.จ. อุตรดิตถ์

  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. อุทัยธานี

 • นายทะเบียน ป้อมคำ
  นายทะเบียน ป้อมคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านไร่)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย ชาญกูล
  ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย ชาญกูล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทัพทัน)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายปกครอง ไชยบุตร
  นายปกครอง ไชยบุตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลานสัก)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายพิเชษฐ์ ชัยวัน
  นายพิเชษฐ์ ชัยวัน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองฉาง)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

 • นายพิเชษฐ์ วัสธูป
  นายพิเชษฐ์ วัสธูป

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองขาหย่าง)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายสมเกียรติ ฐิตะฐาน
  นายสมเกียรติ ฐิตะฐาน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ห้วยคต)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายสำรวม หอมจันทร์
  นายสำรวม หอมจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองอุทัยธานี)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายบรรเทา อินทสุวรรณ์
  นายบรรเทา อินทสุวรรณ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หนองขาหย่าง)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

 • นายปรีชา เพ็ญนภา
  นายปรีชา เพ็ญนภา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ทัพทัน)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายสุวิท ชักนำ
  นายสุวิท ชักนำ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บ้านไร่)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายประทีป วิเศษศรี
  นายประทีป วิเศษศรี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.ทัพทัน)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

  นายนพน้อย ทองประไพพักตร์
  นายนพน้อย ทองประไพพักตร์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.หนองฉาง)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

 • นายวันชัย พรนพคุณ
  นายวันชัย พรนพคุณ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.หนองขาหย่าง)
  ก.ธ.จ. อุทัยธานี

สื่อวีดิทัศน์
 • การบรรยายโดย ร.นรม.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
 • สื่อโทรทัศน์
 • บทละคร
 • ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
29 ม.ค. 2561
ประมวลภาพการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
15 ธ.ค. 2560
สรุปผลการสัมมนา ก.ธ.จ. และเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก)
20 พ.ย. 2560
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
20 พ.ย. 2560
รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่านต่อ >
20 พ.ย. 2560
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตราด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่านต่อ >
18 ต.ค. 2560
รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
อ่านต่อ >