ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

รูปภาพแผนที่ประเทศไทยแผนที่แสดงข้อมูล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
 • ภาคใต้ชายแดน
             ดูรายละเอียด >
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ระหว่าง 5 หน่วยงาน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
เขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
 • นางสุมิตรา อติศัพท์
  นางสุมิตรา อติศัพท์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นายเกษมสันต์ แสงสิงแก้ว
  นายเกษมสันต์ แสงสิงแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พนา)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นางนารีย์ คูณเมือง
  นางนารีย์ คูณเมือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หัวตะพาน)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นายนิติพัฒน์ ทวีมารัตน์
  นายนิติพัฒน์ ทวีมารัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองอำนาจเจริญ)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายประสิทธิ์ โลหะสาร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เสนางคนิคม)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวภัคพร บุญเคล้า

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลืออำนาจ)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวิจิตร ถิ่นระหา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชานุมาน)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมัย ชูวงค์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปทุมราชวงศา)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวีระชาติ มณีสาย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ปทุมราชวงศา)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางพากเพียร กัลยา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พนา)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นายวินัย มีชัย
  นายวินัย มีชัย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองอำนาจเจริญ)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายมานิต จงจิตต์เวชกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองอำนาจเจริญ)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

 • นายวิชัย เทียนทอง
  นายวิชัย เทียนทอง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองอำนาจเจริญ)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย
  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อำนาจเจริญ

  นางชลลดา วงษ์อินทร์
  นางชลลดา วงษ์อินทร์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อำนาจเจริญ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายปิยศักดิ์ เกิดสุข

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.อำนาจเจริญ

 • นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายชาญยุทธ โคตะนนท์
  นายชาญยุทธ โคตะนนท์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองกาฬสินธุ์)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายจำลอง เขจรกุล
  นายจำลอง เขจรกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นามน)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นางปราณี สิงละคร
  นางปราณี สิงละคร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองกุงศรี)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

 • นายยิ่งยง จันทะเมือง
  นายยิ่งยง จันทะเมือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขาวง)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวิรัตน์ แดนสีแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ห้วยเม็ก)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายสว่าง ศรีวิสัย
  นายสว่าง ศรีวิสัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กมลาไสย)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายสุขุมวรัชญ์ อัครเศรษฐัง
  นายสุขุมวรัชญ์ อัครเศรษฐัง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ยางตลาด)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

 • นายอดุลศักดิ์ ทองดี
  นายอดุลศักดิ์ ทองดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กุฉินารายณ์)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายอริยพล เทอำรุง
  นายอริยพล เทอำรุง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ห้วยผึ้ง)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวิรัตน์ ภูต้องใจ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สมเด็จ)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายทองรัตน์ สันทะเมือง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.คำม่วง)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

 • นายฐิติพันธ์ แช่มดีกวีวัฒน์
  นายฐิติพันธ์ แช่มดีกวีวัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองกาฬสินธุ์)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายไตรจักร งามยิ่งไพศาล
  นายไตรจักร งามยิ่งไพศาล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ยางตลาด)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายประสงค์ กองการ
  นายประสงค์ กองการ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองกาฬสินธุ์)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นางสาวมัณฑนา เล็กสมบูรณ์
  นางสาวมัณฑนา เล็กสมบูรณ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองกาฬสินธุ์)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

 • นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์
  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.กาฬสินธุ์

  นายณรงค์ฤทธิ์ ลีดีศรี
  นายณรงค์ฤทธิ์ ลีดีศรี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.กาฬสินธุ์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.กาฬสินธุ์

  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ขอนแก่น

 • นายเอกวัชร์ โชติธนธำรง
  นายเอกวัชร์ โชติธนธำรง

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.มัญจาคีรี)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นายกมลทัต จันผุ้ย
  นายกมลทัต จันผุ้ย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โนนศิลา)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นางปรียานุช ศรีภักดี
  นางปรียานุช ศรีภักดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านฝาง)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นายสมจิต เกตพิบูลย์
  นายสมจิต เกตพิบูลย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พล)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

 • นายสมชิต ขันขวา
  นายสมชิต ขันขวา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองเรือ)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นายสมยงค์ แก้วสุพรรณ
  นายสมยงค์ แก้วสุพรรณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โคกโพธิ์ไชย)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นายสัญชัย โหรหุตะ
  นายสัญชัย โหรหุตะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองขอนแก่น)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสำราญ ประดิษฐสุวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขาสวนกวาง)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

 • นายสุรพล แสนเศษ
  นายสุรพล แสนเศษ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงเก่า)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นางอรัญญา ศรีทอง
  นางอรัญญา ศรีทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กระนวน)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  จ่าสิบตำรวจอำนวย สมนึก
  จ่าสิบตำรวจอำนวย สมนึก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชุมแพ)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  ดาบตำรวจพิชิต ศรีวิไล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หนองนาคำ)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายทศภณ วงษาลี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองขอนแก่น)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  ร้อยตรีชุมพล น้อยก่ำ
  ร้อยตรีชุมพล น้อยก่ำ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ภูเวียง)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นายทับทิม เบ้าบัวเงิน
  นายทับทิม เบ้าบัวเงิน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.น้ำพอง)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นายจิรทีปต์ ลี้ตระกูล
  นายจิรทีปต์ ลี้ตระกูล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองขอนแก่น)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

 • นายอนุวัตร์ ติยวัฒนาโรจน์
  นายอนุวัตร์ ติยวัฒนาโรจน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองขอนแก่น)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นายทรงศักดิ์ ทองไทย
  นายทรงศักดิ์ ทองไทย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.น้ำพอง)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นายธนัท โฆษะวิสุทธิ์
  นายธนัท โฆษะวิสุทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองขอนแก่น)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์
  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ขอนแก่น

 • นายณรงค์ฤทธิ์ ลีดีศรี
  นายณรงค์ฤทธิ์ ลีดีศรี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ขอนแก่น

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายทองปักษ์ ไทธานี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ขอนแก่น

  นายเจริญ ชื้อตระกูล
  นายเจริญ ชื้อตระกูล

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายคณิต ฐานหมั้น
  นายคณิต ฐานหมั้น

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองบัวแดง)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

 • นางจำรัส อิทธิกุล
  นางจำรัส อิทธิกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านเขว้า)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายจิระศักดิ์ ภัทรวลี
  นายจิระศักดิ์ ภัทรวลี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เนินสง่า)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธวัช เอื้อไพโรจน์ถาวร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บำเหน็จณรงค์)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นางสาววดาวรรค์ พงศนันทน์
  นางสาววดาวรรค์ พงศนันทน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองชัยภูมิ)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

 • นายสมศักดิ์ พงษ์สุภา
  นายสมศักดิ์ พงษ์สุภา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองบัวระเหว)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมัย กาฬปักษิณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านแท่น)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสุริยะ สิทธิ์กลาง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เทพสถิต)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายเสนอ นราพล
  นายเสนอ นราพล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกษตรสมบูรณ์)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายศิวะ พงศ์ธีระดุลย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เกษตรสมบูรณ์)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หนองบัวระเหว)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางมยุรา อาจวิชิต

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หนองบัวแดง)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายยงยุทธ อรุณวิไลรัตน์
  นายยงยุทธ อรุณวิไลรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.จัตุรัส)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมพร บุญเกิน

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองชัยภูมิ)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายรัฐการ ด่านกุล
  นายรัฐการ ด่านกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.หนองบัวแดง)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายภูดิศ ศิริภาณุภัค
  นายภูดิศ ศิริภาณุภัค

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองชัยภูมิ)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นางผ่องศรี  ลาลุน
  นางผ่องศรี ลาลุน

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ชัยภูมิ

 • นางสาวสุกัญญา วงศ์รัตนชัย
  นางสาวสุกัญญา วงศ์รัตนชัย

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ชัยภูมิ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายบุญช่วย ผ่านอ้น

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ชัยภูมิ

  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นครพนม

  นายกิตติคม วงศ์มาลาสิทธิ์
  นายกิตติคม วงศ์มาลาสิทธิ์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองนครพนม)
  ก.ธ.จ. นครพนม

 • นายโกเมศ คงอยู่
  นายโกเมศ คงอยู่

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปลาปาก)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นางเครือวัลย์ สุจริตตานันท์
  นางเครือวัลย์ สุจริตตานันท์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาหว้า)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นางแน่งน้อย จุลมาศ
  นางแน่งน้อย จุลมาศ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาแก)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นายบรรจง เอกจักรแก้ว
  นายบรรจง เอกจักรแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาทม)
  ก.ธ.จ. นครพนม

 • นายปรีชา อุดทา
  นายปรีชา อุดทา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านแพง)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นายมนูญ คะพันธุ์
  นายมนูญ คะพันธุ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีสงคราม)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นายสถาน แสนสุข
  นายสถาน แสนสุข

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ธาตุพนม)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นายสมพงษ์ ฤทธิทิศ
  นายสมพงษ์ ฤทธิทิศ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพนสวรรค์)
  ก.ธ.จ. นครพนม

 • นายอภิชาติ รัชโน
  นายอภิชาติ รัชโน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เรณูนคร)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายชัชวาล ยะภักดี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ศรีสงคราม)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นายจิตร จีระฉัตร
  นายจิตร จีระฉัตร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองนครพนม)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นายวรพงษ์ บุพศิริ
  นายวรพงษ์ บุพศิริ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองนครพนม)
  ก.ธ.จ. นครพนม

 • นางสาวยุพดี สงวนเชื้อ
  นางสาวยุพดี สงวนเชื้อ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครพนม

  นายมนัสพงศ์ ชูทาน
  นายมนัสพงศ์ ชูทาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครพนม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวรวงทอง บรรพตา

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.นครพนม

  นายเจริญ ชื้อตระกูล
  นายเจริญ ชื้อตระกูล

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นครราชสีมา

 • นายวิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์
  นายวิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.ครบุรี)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายชาญชัย เด่นจักรวาฬ
  นายชาญชัย เด่นจักรวาฬ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โนนไทย)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายชำนาญ กุลงูเหลือม
  นายชำนาญ กุลงูเหลือม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โชคชัย)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายณรงค์ชัย หวังเลี้ยงกลาง
  นายณรงค์ชัย หวังเลี้ยงกลาง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ขามสะแกแสง)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

 • จ่าสิบเอกธานี แก้วกระจ่าง
  จ่าสิบเอกธานี แก้วกระจ่าง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ครบุรี)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายประเสริฐ ทวีภูมิ
  นายประเสริฐ ทวีภูมิ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านเหลื่อม)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นางปาริชาติ เฟสูงเนิน
  นางปาริชาติ เฟสูงเนิน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สูงเนิน)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายพงสรรค์ ชวนขุนทด
  นายพงสรรค์ ชวนขุนทด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เทพารักษ์)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

 • นายวัชระ กานตวนิชกูร
  นายวัชระ กานตวนิชกูร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บัวใหญ่)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นางสาววาสนา นามไพร
  นางสาววาสนา นามไพร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองบุญมาก)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายเสริมศักดิ์ ถวัลยรัตน์
  นายเสริมศักดิ์ ถวัลยรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บัวลาย)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายหล้า พรไธสง
  นายหล้า พรไธสง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ประทาย)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเจษฎา พิทยาภรณ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เทพารักษ์)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  ร้อยตำรวจโทวิโรจน์ มณเฑียรทอง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองนครราชสีมา)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์
  นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองนครราชสีมา)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นางธิดารัตน์ รอดอนันต์
  นางธิดารัตน์ รอดอนันต์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองนครราชสีมา)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

 • นายไพสิทธิ์ ปิติทรงสวัสดิ์
  นายไพสิทธิ์ ปิติทรงสวัสดิ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองนครราชสีมา)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นางผ่องศรี  ลาลุน
  นางผ่องศรี ลาลุน

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครราชสีมา

  นางสาวสุกัญญา วงศ์รัตนชัย
  นางสาวสุกัญญา วงศ์รัตนชัย

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครราชสีมา

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางพรรณี คนรู้

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.นครราชสีมา

 • นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นายบุญเพ็ง ลามคำ
  นายบุญเพ็ง ลามคำ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองบึงกาฬ)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นางสาวกชพร ศิริโรจนพร
  นางสาวกชพร ศิริโรจนพร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปากคาด)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นายนริศ อาจหาญ
  นายนริศ อาจหาญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บุ่งคล้า)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

 • นายประมูล ปทุมซ้าย
  นายประมูล ปทุมซ้าย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โซ่พิสัย)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นายพันธ์ชัย สมบัติมนต์
  นายพันธ์ชัย สมบัติมนต์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีวิไล)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นายรังสิต เชื้อคำจันทร์
  นายรังสิต เชื้อคำจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองบึงกาฬ)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นายวิชัย ตะดวงดี
  นายวิชัย ตะดวงดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บึงโขงหลง)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

 • นายสุรศักดิ์ ชัยชิต
  นายสุรศักดิ์ ชัยชิต

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พรเจริญ)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายถิ่น แดวขุนทด

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บึงโขงหลง)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางลัดดาวัลย์ ยอดบุนอก

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พรเจริญ)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายพนม อนุสุริยา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.พรเจริญ)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

 • นายวาปี เณระสุระ
  นายวาปี เณระสุระ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองบึงกาฬ)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  จ่าสิบตรีกฤษฎา ศิริพิน
  จ่าสิบตรีกฤษฎา ศิริพิน

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองบึงกาฬ)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.บึงกาฬ

  นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.บึงกาฬ

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวชนากานต์ ธิติไชยวัฒน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.บึงกาฬ

  นายเจริญ ชื้อตระกูล
  นายเจริญ ชื้อตระกูล

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายกังวาน วงศ์วัฒนโสภณ
  นายกังวาน วงศ์วัฒนโสภณ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองบุรีรัมย์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายคำ สีภา
  นายคำ สีภา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองกี่)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

 • นายคำผง นิมิตร
  นายคำผง นิมิตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาโพธิ์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายจักรกฤษณ์ อุดไธสง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พุทไธสง)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายไพรัตน์ ชื่นศรี
  นายไพรัตน์ ชื่นศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สตึก)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  ว่าที่ร้อยตรีวิชัย ปิยมิตรธรรม
  ว่าที่ร้อยตรีวิชัย ปิยมิตรธรรม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ประโคนชัย)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

 • นายวิเชียร อุตราศรี
  นายวิเชียร อุตราศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แคนดง)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นางสมจิตร กฤตสิน
  นางสมจิตร กฤตสิน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ห้วยราช)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายสมชาย นาคกุล
  นายสมชาย นาคกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลำปลายมาศ)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายสมชาย วงศ์จอม
  นายสมชาย วงศ์จอม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองหงส์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

 • นายสุด มิตรเจริญ
  นายสุด มิตรเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปะคำ)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายแพ เดชพร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองบุรีรัมย์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  ว่าที่ร้อยตรีประกาย อัครศศิกิตสกุล
  ว่าที่ร้อยตรีประกาย อัครศศิกิตสกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองบุรีรัมย์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นางพรศรี ไกรรณภูมิ
  นางพรศรี ไกรรณภูมิ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองบุรีรัมย์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

 • นายรังสรรค์ เกียรติวิทยะ
  นายรังสรรค์ เกียรติวิทยะ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองบุรีรัมย์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายอนุชิต ทองกู้เกียรติกูล
  นายอนุชิต ทองกู้เกียรติกูล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองบุรีรัมย์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นางผ่องศรี  ลาลุน
  นางผ่องศรี ลาลุน

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.บุรีรัมย์

  นางสาวสุกัญญา วงศ์รัตนชัย
  นางสาวสุกัญญา วงศ์รัตนชัย

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.บุรีรัมย์

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายศุภวัฒน์ โสวภาค

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.บุรีรัมย์

  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายนาคิน ปทุมชาติพัฒน์
  นายนาคิน ปทุมชาติพัฒน์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วาปีปทุม)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายชัยยะ รัตนเกษมชัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พยัคฆภูมิพิสัย)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

 • นายณรงค์ ขันทะมูล
  นายณรงค์ ขันทะมูล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เชียงยืน)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายดำรงค์ สุบุตรดี
  นายดำรงค์ สุบุตรดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แกดำ)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายประณต พวงศรีคุณ
  นายประณต พวงศรีคุณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ยางสีสุราช)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวินัย วงศ์รัตนะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองมหาสารคาม)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

 • นายศักดา นามโยธา
  นายศักดา นามโยธา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โกสุมพิสัย)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายศีลธรรม รอบวงจันทร์
  นายศีลธรรม รอบวงจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กันทรวิชัย)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายอัษฎา วนาทรัพย์ดำรง
  นายอัษฎา วนาทรัพย์ดำรง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บรบือ)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายทรนง พิมายนอก

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กันทรวิชัย)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายบุญจันทร์ ศรีสมยา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พยัคฆภูมิพิสัย)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายสมไชย พจน์วิวัฒน์
  นายสมไชย พจน์วิวัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองมหาสารคาม)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายปัญจมานนท์ พัฒนจักร
  นายปัญจมานนท์ พัฒนจักร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองมหาสารคาม)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายโฆษิต เหล่าสุวรรณ
  นายโฆษิต เหล่าสุวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองมหาสารคาม)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

 • นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์
  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.มหาสารคาม

  นายณรงค์ฤทธิ์ ลีดีศรี
  นายณรงค์ฤทธิ์ ลีดีศรี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.มหาสารคาม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวพรพัสกร วงษาเวียง

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.มหาสารคาม

  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. มุกดาหาร

 • นายสมจิตร พิลารัตน์
  นายสมจิตร พิลารัตน์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หว้านใหญ่)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายนินนนทร์ วงค์กระโซ่

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดงหลวง)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายยงยุทธ ไชยสีหา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คำชะอี)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวิมาลทอง ยืนยง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นิคมคำสร้อย)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

 • นายสุรพร ผิวงาม
  นายสุรพร ผิวงาม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอนตาล)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเสนอ กลางประพันธ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองสูง)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นางสาววิไลลักษณ์ ทองผา
  นางสาววิไลลักษณ์ ทองผา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หว้านใหญ่)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายกำพล ศรีมณีพันธ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองมุกดาหาร)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

 • นายสันติชัย วรวิริยะประเสริฐ
  นายสันติชัย วรวิริยะประเสริฐ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองมุกดาหาร)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสุวัฒน์ ผานิตกุลวัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองมุกดาหาร)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมยศ ชาญจึงถาวร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองมุกดาหาร)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นางสาวยุพดี สงวนเชื้อ
  นางสาวยุพดี สงวนเชื้อ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.มุกดาหาร

 • นายมนัสพงศ์ ชูทาน
  นายมนัสพงศ์ ชูทาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.มุกดาหาร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางวาโย ตึกปะโคน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.มุกดาหาร

  นางสุมิตรา อติศัพท์
  นางสุมิตรา อติศัพท์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ยโสธร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเตวิทย์ นามรักษ์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองยโสธร)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเกษมศักดิ์ เอ็มรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ค้อวัง)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นางจำเนียร ผลไม้
  นางจำเนียร ผลไม้

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทรายมูล)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายชลยุทธ์ พิมาลัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.มหาชนะชัย)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายทิวา เพิ่มศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ป่าติ้ว)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายประเทือง ตาสว่าง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ไทยเจริญ)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายประสาร วงค์ศิลป์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กุดชุม)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  ร้อยตำรวจโทวรเชษฐ์ สุวรรณวงษ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ป่าติ้ว)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสุธา บรรตานึก

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองยโสธร)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเสถียรพงศ์ ภูคำ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองยโสธร)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางอุษา กาญจนศิริรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองยโสธร)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย
  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ยโสธร

  นางชลลดา วงษ์อินทร์
  นางชลลดา วงษ์อินทร์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ยโสธร

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายทำนอง บุญเจริญ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ยโสธร

  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
  นายพิฆเนศ ต๊ะปวง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายชัยชนะ รัตนชัยฤทธิ์
  นายชัยชนะ รัตนชัยฤทธิ์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เสลภูมิ)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายเฉลิม ชมภูแดง
  นายเฉลิม ชมภูแดง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พนมไพร)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

 • นายธงชัย สิงห์ธวัช
  นายธงชัย สิงห์ธวัช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เชียงขวัญ)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายธนภัทร มีสวัสดิ์
  นายธนภัทร มีสวัสดิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ธวัชบุรี)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายบุญช่วย มหิวรรณ
  นายบุญช่วย มหิวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมยวดี)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายบุญเรือง จริยา
  นายบุญเรือง จริยา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพนทราย)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

 • นายประจักษ์ อาษาธง
  นายประจักษ์ อาษาธง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกษตรวิสัย)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายวรชาติ เชาว์ไวย์
  นายวรชาติ เชาว์ไวย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อาจสามารถ)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายวิทูล ใจหาร
  นายวิทูล ใจหาร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปทุมรัตต์)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นางสาวอินแปง ศรีทะวงษ์
  นางสาวอินแปง ศรีทะวงษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองร้อยเอ็ด)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางพรธิพา ไชยรัตน์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสรวง)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายรัชพล ไชยดา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.โพนทอง)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายธีระบูลย์ ทังสุนันทน์
  นายธีระบูลย์ ทังสุนันทน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองร้อยเอ็ด)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  ว่าที่ร้อยตรีพรตพร อาฒยะพันธุ์
  ว่าที่ร้อยตรีพรตพร อาฒยะพันธุ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองร้อยเอ็ด)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

 • นายวุฒิภัทร คงมั่น
  นายวุฒิภัทร คงมั่น

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.โพธิ์ชัย)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์
  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ร้อยเอ็ด

  นายณรงค์ฤทธิ์ ลีดีศรี
  นายณรงค์ฤทธิ์ ลีดีศรี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ร้อยเอ็ด

  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. เลย

 • นายโกมินทร์ พลเตชา
  นายโกมินทร์ พลเตชา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ภูเรือ)
  ก.ธ.จ. เลย

  นางพิสมัย สันหาชนานันท์
  นางพิสมัย สันหาชนานันท์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าลี่)
  ก.ธ.จ. เลย

  นางไพวรรณีย์ สีดา
  นางไพวรรณีย์ สีดา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปากชม)
  ก.ธ.จ. เลย

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายยงยุทธ ศรีหล่อเหล็ก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองเลย)
  ก.ธ.จ. เลย

 • นายวิชัย พิมพ์ศรี
  นายวิชัย พิมพ์ศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองหิน)
  ก.ธ.จ. เลย

  นายวิเศษ ศรีประเสริฐ
  นายวิเศษ ศรีประเสริฐ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาด้วง)
  ก.ธ.จ. เลย

  นายสมยศ วิปัสสา
  นายสมยศ วิปัสสา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ภูหลวง)
  ก.ธ.จ. เลย

  นายสุทัศน์ ตันติพงษ์วัฒนา
  นายสุทัศน์ ตันติพงษ์วัฒนา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังสะพุง)
  ก.ธ.จ. เลย

 • นายอารีย์ สูงแข็ง
  นายอารีย์ สูงแข็ง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ผาขาว)
  ก.ธ.จ. เลย

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเดช วัฒนาวิทยานุกูล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เชียงคาน)
  ก.ธ.จ. เลย

  นายวชิรวิชญ์ สกุลดีโชติวัฒน์
  นายวชิรวิชญ์ สกุลดีโชติวัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองเลย)
  ก.ธ.จ. เลย

  นายจิรวัฒน์ วัฒนถนอม
  นายจิรวัฒน์ วัฒนถนอม

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองเลย)
  ก.ธ.จ. เลย

 • นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เลย

  นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เลย

  นายประยูร วัชราเรืองวิทย์
  นายประยูร วัชราเรืองวิทย์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.เลย

  นางสุมิตรา อติศัพท์
  นางสุมิตรา อติศัพท์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

 • ดาบตำรวจฉัตรชัย จันทะศิลา
  ดาบตำรวจฉัตรชัย จันทะศิลา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองศรีสะเกษ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายชุมพล รัตนา
  นายชุมพล รัตนา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กันทรลักษ์)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายดวงดี เจริญยิ่ง
  นายดวงดี เจริญยิ่ง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปรางค์กู่)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายธีระกิจ กุราช
  นายธีระกิจ กุราช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กันทรารมย์)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

 • นายบรรจบ นันทะเสน
  นายบรรจบ นันทะเสน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ราษีไศล)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายปรีชา ไพสิฐตระกูล
  นายปรีชา ไพสิฐตระกูล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พยุห์)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายสงวน ปีมา
  นายสงวน ปีมา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โนนคูณ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายสุธา กรอบทอง
  นายสุธา กรอบทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.น้ำเกลี้ยง)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสุพิช แดงบุญเรือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศิลาลาด)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายเสริม บุญธรรม
  นายเสริม บุญธรรม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บึงบูรพ์)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายอดิศักดิ์ มีชัยดำรงกิจ
  นายอดิศักดิ์ มีชัยดำรงกิจ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ขุนหาญ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายอรุณ พรหมคุณ
  นายอรุณ พรหมคุณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ห้วยทับทัน)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธนา กิจไพบูลย์ชัย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กันทรลักษ์)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายจำรูญศักดิ์ อุตมะ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ขุนหาญ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายสุรพล ตั้งคณสกุล
  นายสุรพล ตั้งคณสกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองศรีสะเกษ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายธนภัทร ส่งเสริม
  นายธนภัทร ส่งเสริม

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ขุขันธ์)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

 • นางสาวบุศรา อินทร์ชะตา
  นางสาวบุศรา อินทร์ชะตา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองศรีสะเกษ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายประยูร ธรรมษา
  นายประยูร ธรรมษา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.ไพรบึง)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย
  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ศรีสะเกษ

  นางชลลดา วงษ์อินทร์
  นางชลลดา วงษ์อินทร์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ศรีสะเกษ

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสถิตย์ ปัทมวัฒน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ศรีสะเกษ

  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายคำเสาร์ ธุรารัตน์
  นายคำเสาร์ ธุรารัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เจริญศิลป์)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายธัญชัยพงศ์ ทิลารักษ์
  นายธัญชัยพงศ์ ทิลารักษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พรรณานิคม)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

 • สิบเอกบัณฑิต เชาว์วัลล์
  สิบเอกบัณฑิต เชาว์วัลล์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พังโคน)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  ร้อยตำรวจตรีมังกร แสนโสดา
  ร้อยตำรวจตรีมังกร แสนโสดา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วานรนิวาส)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายรัตนพงษ์ มาลีลัย
  นายรัตนพงษ์ มาลีลัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสกลนคร)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายวีระพันธ์ ใครบุตร
  นายวีระพันธ์ ใครบุตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อากาศอำนวย)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

 • นายสำรวย พลศรีษะ
  นายสำรวย พลศรีษะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โคกศรีสุพรรณ)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายอภิรักษ์ วรกิจ
  นายอภิรักษ์ วรกิจ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สว่างแดนดิน)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นางอุไรลักษณ์ นิกาพฤกษ์
  นางอุไรลักษณ์ นิกาพฤกษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คำตากล้า)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมพร ศิรินา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.วานรนิวาส)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

 • นายจีราวัฒน์ บุญพูล
  นายจีราวัฒน์ บุญพูล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สว่างแดนดิน)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นางบุญเต็ม บุญแสง
  นางบุญเต็ม บุญแสง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เจริญศิลป์)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายศุภชัย วงศ์กาฬสินธุ์
  นายศุภชัย วงศ์กาฬสินธุ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.โพนนาแก้ว)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายจักรพงศ์ ตงศิริ
  นายจักรพงศ์ ตงศิริ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสกลนคร)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

 • นายวิษณุ อ๋องสกุล
  นายวิษณุ อ๋องสกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสกลนคร)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายกอบเดช นามประกาย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองสกลนคร)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายพิเชษฐพงศ์ น้อยใจบุญ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองสกลนคร)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นางสาวยุพดี สงวนเชื้อ
  นางสาวยุพดี สงวนเชื้อ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สกลนคร

 • นายมนัสพงศ์ ชูทาน
  นายมนัสพงศ์ ชูทาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สกลนคร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายมาวิน ยศรุ่งเรืองวัฒนา

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สกลนคร

  นายเจริญ ชื้อตระกูล
  นายเจริญ ชื้อตระกูล

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นางนงเยาว์ ทรงวิชา
  นางนงเยาว์ ทรงวิชา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขวาสินรินทร์)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายนเริญ ลีลาอุดม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โนนนารายณ์)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายบรรพต สุรินทร์ศิริรัฐ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จอมพระ)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายประพันธ์ พาละพล
  นายประพันธ์ พาละพล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พนมดงรัก)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายประวัติดี เหมาะตัว
  นายประวัติดี เหมาะตัว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปราสาท)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายประสิทธิ์ สุขชีพ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าตูม)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายประเสริฐ วงศ์ฉลาด
  นายประเสริฐ วงศ์ฉลาด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สนม)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวีรวุฒิ ครุฑสุวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.รัตนบุรี)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางธันย์นิชา จรัสรพีพงษ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสุรินทร์)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธีรพงศ์ โสวภาค

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสุรินทร์)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายปราสิทธิ์ พงษ์นุเคราะห์ศิริ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสุรินทร์)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายพชร พัทธวิภาส

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสุรินทร์)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธีรโชต อังศุวัฒนา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองสุรินทร์)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

 • นายประยุทธ เขียวหวาน
  นายประยุทธ เขียวหวาน

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองสุรินทร์)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นางผ่องศรี  ลาลุน
  นางผ่องศรี ลาลุน

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุรินทร์

  นางสาวสุกัญญา วงศ์รัตนชัย
  นางสาวสุกัญญา วงศ์รัตนชัย

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุรินทร์

  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. หนองคาย

 • นายบุญธรรม ดีหมั่น
  นายบุญธรรม ดีหมั่น

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าบ่อ)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสิริพร โล่ห์วัชรินทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีเชียงใหม่)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นายสุทัด พรมศรี
  นายสุทัด พรมศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สระใคร)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นายสุพจน์ มุงคุณโคตร
  นายสุพจน์ มุงคุณโคตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เฝ้าไร่)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสุรเชษฐ์ นนละพล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองหนองคาย)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเสวียน สุทธิดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพธิ์ตาก)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นางอาฮวน ทุมมีเกตุ
  นางอาฮวน ทุมมีเกตุ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สังคม)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเจริญ จันทวงศ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ท่าบ่อ)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวิทยา จันทาคีรี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ศรีเชียงใหม่)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวิวัฒน์ชัย จิวาศักดิ์อภิมาศ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองหนองคาย)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นางสาวแสงทิวา ทองอู่ฉาง
  นางสาวแสงทิวา ทองอู่ฉาง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองหนองคาย)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นายพฤทธิ์ โคตรจรัส
  นายพฤทธิ์ โคตรจรัส

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองหนองคาย)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

 • นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.หนองคาย

  นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.หนองคาย

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางลดาวัลย์ โภคานิตย์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.หนองคาย

  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายประดิษฐ์ พลเยี่ยม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โนนสัง)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นายสมัคร นามสีฐาน
  นายสมัคร นามสีฐาน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นากลาง)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นายสยาม ศิลา
  นายสยาม ศิลา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาวัง)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นายสอน คำผุย
  นายสอน คำผุย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สุวรรณคูหา)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

 • นายสะอาด ศรีฐาน
  นายสะอาด ศรีฐาน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีบุญเรือง)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นายสุปัญญา ชัยโสภา
  นายสุปัญญา ชัยโสภา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองหนองบัวลำภู)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นายสุพล แก้วปัญญา
  นายสุพล แก้วปัญญา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.โนนสัง)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นายไพบูลย์ แฝงเมืองคุก
  นายไพบูลย์ แฝงเมืองคุก

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ศรีบุญเรือง)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายชัยสิทธิ์ ชัยชนะสุวัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองหนองบัวลำภู)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นายรุ่งเพชร ศรีกาญจนา
  นายรุ่งเพชร ศรีกาญจนา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ศรีบุญเรือง)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นายสุดใจ พนมเขต
  นายสุดใจ พนมเขต

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองหนองบัวลำภู)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.หนองบัวลำภู

 • นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.หนองบัวลำภู

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวปิยะวรรณ กลางเหลือง

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.หนองบัวลำภู

  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายคงศักดิ์ จันทา
  นายคงศักดิ์ จันทา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พิบูลย์รักษ์)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

 • นายนวคม เสมา
  นายนวคม เสมา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองแสง)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายบุญช่วย ศิริถาวร
  นายบุญช่วย ศิริถาวร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ประจักษ์ศิลปาคม)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายบุญเลิศ แสวงนาม
  นายบุญเลิศ แสวงนาม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังสามหมอ)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นางพะเยาว์ งอกทรัพย์
  นางพะเยาว์ งอกทรัพย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งฝน)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

 • นางวารี พันธุ์พรม
  นางวารี พันธุ์พรม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กู่แก้ว)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายสมชัย โสดเสียว
  นายสมชัย โสดเสียว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สร้างคอม)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายสำเนียง ศิริรัตนพงษ์
  นายสำเนียง ศิริรัตนพงษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองอุดรธานี)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นางสุภาพร ศรีบุญเรือง
  นางสุภาพร ศรีบุญเรือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองวัวซอ)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

 • นายชินโชติ ลิ้มธนาคม
  นายชินโชติ ลิ้มธนาคม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.วังสามหมอ)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายประจันทร์ อนุมาตย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กุมภวาปี)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์
  นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง
  นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

 • นายชานนท์ เศรษฐแสงศรี
  นายชานนท์ เศรษฐแสงศรี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์
  นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุดรธานี

  นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุดรธานี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเจษฎา ปานะถึก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.อุดรธานี

  นางสุมิตรา อติศัพท์
  นางสุมิตรา อติศัพท์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเกรียงศักดิ์ คูณมี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตาลสุม)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายคงภพ มณีวรรณ
  นายคงภพ มณีวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วารินชำราบ)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

 • นายคำพวง ทัดเทียม
  นายคำพวง ทัดเทียม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สำโรง)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายชาญวิทย์ โสภิตะชา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กุดข้าวปุ้น)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายนิรันดร์ เรียตะนา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.น้ำขุ่น)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นางปนัดดา ขอศรีกลาง
  นางปนัดดา ขอศรีกลาง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บุณฑริก)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวิชัย สิถิระบุตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตระการพืชผล)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายวิรุณ หน่อแก้ว
  นายวิรุณ หน่อแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เหล่าเสือโก้ก)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายสมพงษ์ อนุวรรณ
  นายสมพงษ์ อนุวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ม่วงสามสิบ)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายสุเทพ ปาสิกเทพย์
  นายสุเทพ ปาสิกเทพย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองอุบลราชธานี)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายอิทธิศักดิ์ แฝงพงศ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พิบูลมังสาหาร)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางพรพรรณ หมอนเสมอ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองอุบลราชธานี)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเลอศักดิ์ หล่อรุ่งเลิศ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พิบูลมังสาหาร)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เดชอุดม)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

 • นางพริ้งพิศ วังทอง
  นางพริ้งพิศ วังทอง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองอุบลราชธานี)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองอุบลราชธานี)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายอุทัย สุดเต้
  นายอุทัย สุดเต้

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองอุบลราชธานี)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย
  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุบลราชธานี

 • นางชลลดา วงษ์อินทร์
  นางชลลดา วงษ์อินทร์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุบลราชธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสรรเสริญ ไชยโพธิ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.อุบลราชธานี

สื่อวีดิทัศน์
สื่อโทรทัศน์
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
17 ม.ค. 2565
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
10 ม.ค. 2565
Infographic โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ควาเข้าใจให้แก่ ก.ธ.จ. เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน MOU ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
17 ธ.ค. 2564
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
03 ธ.ค. 2564
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อ่านต่อ >
03 ธ.ค. 2564
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อ่านต่อ >
26 พ.ย. 2564
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
อ่านต่อ >