ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

รูปภาพแผนที่ประเทศไทยแผนที่แสดงข้อมูล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
 • ภาคใต้ชายแดน
             ดูรายละเอียด >
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ระหว่าง 5 หน่วยงาน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
เขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
 • นายพีระ ทองโพธิ์
  นายพีระ ทองโพธิ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นายกิตติ เกตุโกศล
  นายกิตติ เกตุโกศล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านแหลม)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นางจินดา แจ่มจันทร์
  นางจินดา แจ่มจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านลาด)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นายชาตรี ฤทธิ์ทอง
  นายชาตรี ฤทธิ์ทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชะอำ)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

 • นายประโลม พ่วงศรี
  นายประโลม พ่วงศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองเพชรบุรี)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  จ่าสิบเอกภานพ อิ่มทรัพย์
  จ่าสิบเอกภานพ อิ่มทรัพย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แก่งกระจาน)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นายสนั่น คมขำ
  นายสนั่น คมขำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่ายาง)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นายอรุณ คนหลัก
  นายอรุณ คนหลัก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองหญ้าปล้อง)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

 • นายอุทิศ เพิ่มทรัพย์
  นายอุทิศ เพิ่มทรัพย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.แก่งกระจาน)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นายอุเทน สภากร
  นายอุเทน สภากร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บ้านลาด)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นายชนุดม กลั่นเกลา
  นายชนุดม กลั่นเกลา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.แก่งกระจาน)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นายจำนงค์ ตันติรัตนโอภาส
  นายจำนงค์ ตันติรัตนโอภาส

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองเพชรบุรี)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

 • นายมนัส พูลมา
  นายมนัส พูลมา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เขาย้อย)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นางสาวอารี โชติวงษ์
  นางสาวอารี โชติวงษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เขาย้อย)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย
  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เพชรบุรี

  นางสาวอินทิรา มูลศาสตร์
  นางสาวอินทิรา มูลศาสตร์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เพชรบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมิทธ์ จารุเสวี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.เพชรบุรี

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เย็นเปรม
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เย็นเปรม

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.เพชรบุรี

  นางสาวจามรี อนุรัตน์
  นางสาวจามรี อนุรัตน์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.เพชรบุรี

  นางวรัลพัชร วิจิตตปัญญารักษ์
  นางวรัลพัชร วิจิตตปัญญารักษ์

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.เพชรบุรี

 • นายพีระ ทองโพธิ์
  นายพีระ ทองโพธิ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายนิพนธ์ สุวรรณนาวา
  นายนิพนธ์ สุวรรณนาวา

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นางภัทรานิษฐ์ สนธิ
  นางภัทรานิษฐ์ สนธิ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กุยบุรี)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายภานุวัชร ฝ่ายบุตร
  นายภานุวัชร ฝ่ายบุตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หัวหิน)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายมังกร จันทร์แก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางสะพาน)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายยงยุทธ สุวรรณ์นัง
  นายยงยุทธ สุวรรณ์นัง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามร้อยยอด)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายสนม มณีแดง
  นายสนม มณีแดง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทับสะแก)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายสุรเสฏฐ์ คูหาเปี่ยมสุข
  นายสุรเสฏฐ์ คูหาเปี่ยมสุข

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปราณบุรี)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

 • นายใหม่ กลั่นประเสริฐ
  นายใหม่ กลั่นประเสริฐ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายทวีสิน พัฒนาภิรัส
  นายทวีสิน พัฒนาภิรัส

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายประเสริฐ เกิดพุ่ม
  นายประเสริฐ เกิดพุ่ม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายประสงค์ แก้วพิศดาร
  นายประสงค์ แก้วพิศดาร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

 • นายธงชัย ถาวรนันท์
  นายธงชัย ถาวรนันท์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายชัยวัฒน์ ชูชัยนิรันดร์
  นายชัยวัฒน์ ชูชัยนิรันดร์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย
  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ประจวบคีรีขันธ์

  นางสาวอินทิรา มูลศาสตร์
  นางสาวอินทิรา มูลศาสตร์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ประจวบคีรีขันธ์

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมบูรณ์ นวลเจริญ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ประจวบคีรีขันธ์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ประจวบคีรีขันธ์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  เรืออากาศเอกสุนทร นวลย่อง

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ประจวบคีรีขันธ์

  นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย
  นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ราชบุรี

 • นายสัญญา สิงห์อยู่
  นายสัญญา สิงห์อยู่

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านโป่ง)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นางขนิษฐา สองสี
  นางขนิษฐา สองสี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพธาราม)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายคะนอง โปรักษ์
  นายคะนอง โปรักษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางแพ)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายเทิน เสือเฒ่า
  นายเทิน เสือเฒ่า

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จอมบึง)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

 • นายธวัชชัย ไทยภักดี
  นายธวัชชัย ไทยภักดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองราชบุรี)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายเล็ก แป้นพิบูลลาภ
  นายเล็ก แป้นพิบูลลาภ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สวนผึ้ง)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายธนกฤต วิรุฬห์ภูติ
  นายธนกฤต วิรุฬห์ภูติ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นางวาสนา ทับชู
  นางวาสนา ทับชู

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

 • นายสมยศ ศิวะพราหมณ์สกุล
  นายสมยศ ศิวะพราหมณ์สกุล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายพิชิต ตั้งสุข
  นายพิชิต ตั้งสุข

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายพีรวัฒน์ เวศย์วรุตม์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายเสนีย์ แก้วพิจิตร
  นายเสนีย์ แก้วพิจิตร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

 • นางสาวธิดานันท์ สุขมาก
  นางสาวธิดานันท์ สุขมาก

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ราชบุรี

  นางประสานสุข ทรัพย์เอกชัย
  นางประสานสุข ทรัพย์เอกชัย

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ราชบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายจำรูญ สองสี

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ราชบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางอัตถจินดา อินทรทัต

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ราชบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายปัญญา บุญเสนันท์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ราชบุรี

  นางสุมิตรา อติศัพท์
  นางสุมิตรา อติศัพท์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นายนิคม สมบุญมาก
  นายนิคม สมบุญมาก

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นายกฤษพล สาณะเสน
  นายกฤษพล สาณะเสน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางพลี)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

 • นายธนภัทร์ เทพทอง
  นายธนภัทร์ เทพทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พระสมุทรเจดีย์)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นายประสพ ชุมศรี
  นายประสพ ชุมศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พระประแดง)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นางศิริวรรณ เอี่ยมอาวรณ์
  นางศิริวรรณ เอี่ยมอาวรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางเสาธง)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นายสุรชัย สุวศิน
  นายสุรชัย สุวศิน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางบ่อ)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

 • นางอำภา เชาวนทรงธรรม
  นางอำภา เชาวนทรงธรรม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสมุทรปราการ)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นายธณัช พิพัฒนปราการ
  นายธณัช พิพัฒนปราการ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นายจักรพงศ์ ศุภรณเศรษฐ์
  นายจักรพงศ์ ศุภรณเศรษฐ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ
  นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

 • นายสมชาย กิตติสรยุทธ
  นายสมชาย กิตติสรยุทธ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.บางเสาธง)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นายธนิศร อภิญญาสถาพร
  นายธนิศร อภิญญาสถาพร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สมุทรปราการ

  นางสาวธิดารัตน์  ดวงเด่นมาก
  นางสาวธิดารัตน์ ดวงเด่นมาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สมุทรปราการ

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  ดอกเตอร์ธีระกุล เอี่ยมอำภา

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สมุทรปราการ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สมุทรปราการ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายประกาศ ใจมีธรรมดี

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.สมุทรปราการ

  นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย
  นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

 • นายจำรัส บางอ้อ
  นายจำรัส บางอ้อ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ่อพลอย)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายธานี ส่องแสง
  นายธานี ส่องแสง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองปรือ)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นางบุหงา ชัยรัตน์
  นางบุหงา ชัยรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทองผาภูมิ)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายพงศ์ธวัช เจริญสวัสดิ์
  นายพงศ์ธวัช เจริญสวัสดิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ไทรโยค)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

 • นายไพบูลย์ ปานอุทัย
  นายไพบูลย์ ปานอุทัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เลาขวัญ)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายภัทรพร ประดิษฐ์
  นายภัทรพร ประดิษฐ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าม่วง)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายยุทธนา หงษ์วิชุลดา
  นายยุทธนา หงษ์วิชุลดา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่ามะกา)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายวีรพล โชติเสน
  นายวีรพล โชติเสน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สังขละบุรี)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

 • นายสรวุฒิ จงสกุล
  นายสรวุฒิ จงสกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองกาญจนบุรี)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายอาทิตย์ สิทธิวิไล
  นายอาทิตย์ สิทธิวิไล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ท่ามะกา)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายสมเกียรติ ลิวติวงษ์
  นายสมเกียรติ ลิวติวงษ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ท่าม่วง)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายวสันต์ อ่ำเจริญ
  นายวสันต์ อ่ำเจริญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองกาญจนบุรี)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

 • นายบุญชู วิวัฒนาทร
  นายบุญชู วิวัฒนาทร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.ท่าม่วง)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์
  นายเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองกาญจนบุรี)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายภานุวัฒน์ ศิลแดนจันทร์ มณีเวชช
  นายภานุวัฒน์ ศิลแดนจันทร์ มณีเวชช

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นางสาวธิดานันท์ สุขมาก
  นางสาวธิดานันท์ สุขมาก

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.กาญจนบุรี

 • นางประสานสุข ทรัพย์เอกชัย
  นางประสานสุข ทรัพย์เอกชัย

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.กาญจนบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายดิเรก มีโภคกิจ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.กาญจนบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมพงษ์ พงษ์พัว

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.กาญจนบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวิรัช โต๊ะถม

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.กาญจนบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสุชน ทิวากร

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.กาญจนบุรี

  นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย
  นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายจุมพฎ เจตน์จันทร์
  นายจุมพฎ เจตน์จันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองชัยนาท)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายปฏิพัทร์ กล่ำเพ็ง
  นายปฏิพัทร์ กล่ำเพ็ง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.มโนรมย์)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

 • จ่าสิบเอกยงยุทธ เล็กสาย
  จ่าสิบเอกยงยุทธ เล็กสาย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองมะโมง)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายสมศักดิ์ สีหะ
  นายสมศักดิ์ สีหะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สรรพยา)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายสวรรค์ แตงสุข
  นายสวรรค์ แตงสุข

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เนินขาม)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  จ่าสิบตำรวจสุรินทร์ สุขสิงห์
  จ่าสิบตำรวจสุรินทร์ สุขสิงห์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วัดสิงห์)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

 • นางเอื้อมพร กล่ำรักษ์
  นางเอื้อมพร กล่ำรักษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สรรคบุรี)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายสหัชพงษ์ สุขโก
  นายสหัชพงษ์ สุขโก

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สรรคบุรี)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายชูชาติ จิ๋วแหยม
  นายชูชาติ จิ๋วแหยม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สรรพยา)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายทวีวัช รักษ์ศรีสุข
  นายทวีวัช รักษ์ศรีสุข

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สรรคบุรี)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

 • นายเชาวลิต สรรคอนุรักษ์
  นายเชาวลิต สรรคอนุรักษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองชัยนาท)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายสมพงษ์ สินทรัพย์
  นายสมพงษ์ สินทรัพย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองชัยนาท)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายพิทักษ์ เสียงหอม
  นายพิทักษ์ เสียงหอม

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นางผ่องศรี  ลาลุน
  นางผ่องศรี ลาลุน

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ชัยนาท

 • นางสาวดานิตา สนิทนาน
  นางสาวดานิตา สนิทนาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ชัยนาท

  นางสุมิตรา อติศัพท์
  นางสุมิตรา อติศัพท์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายทัตสนันตน์ หวันประวัติ
  นายทัตสนันตน์ หวันประวัติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามพราน)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายภูเบศร์ จูละยานนท์
  นายภูเบศร์ จูละยานนท์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นครชัยศรี)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

 • นายละดาษ ทองดอนเอ
  นายละดาษ ทองดอนเอ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กำแพงแสน)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายวีระพงษ์ เขมวราภรณ์
  นายวีระพงษ์ เขมวราภรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองนครปฐม)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายสมชาติ ธีรสุวรรณจักร
  นายสมชาติ ธีรสุวรรณจักร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอนตูม)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายสมบัติ แจ่มจันทร์เกษม
  นายสมบัติ แจ่มจันทร์เกษม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พุทธมณฑล)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

 • นายสมร คชศิลา
  นายสมร คชศิลา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางเลน)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายทองดี มิ่งขวัญ
  นายทองดี มิ่งขวัญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สามพราน)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายธีรศักดิ์ สุนทรอภิชาติ
  นายธีรศักดิ์ สุนทรอภิชาติ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บางเลน)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายประวิทย์ บุญมี
  นายประวิทย์ บุญมี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สามพราน)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

 • นายพัลลภ เวศย์วรุตม์
  นายพัลลภ เวศย์วรุตม์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองนครปฐม)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายรุ่งวิทย์ เติมพิทยาเวช
  นายรุ่งวิทย์ เติมพิทยาเวช

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.สามพราน)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  พลตำรวจตรีศิรเมศร์ พันธุ์มณี
  พลตำรวจตรีศิรเมศร์ พันธุ์มณี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.นครชัยศรี)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครปฐม

 • นางสาวธิดารัตน์  ดวงเด่นมาก
  นางสาวธิดารัตน์ ดวงเด่นมาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครปฐม

  นางสุมิตรา อติศัพท์
  นางสุมิตรา อติศัพท์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายจันทร์ ปานเจริญ
  นายจันทร์ ปานเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ไทรน้อย)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายพรเลิศ เถื่อนใย
  นายพรเลิศ เถื่อนใย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางใหญ่)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

 • นายวรชัย วานิช
  นายวรชัย วานิช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางบัวทอง)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  พันเอกวสันต์ ศาสตร์พงษ์
  พันเอกวสันต์ ศาสตร์พงษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปากเกร็ด)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นางสุเนตรา ภาคเจริญ
  นางสุเนตรา ภาคเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางกรวย)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นางอนงค์ วรวรรณปรีชา
  นางอนงค์ วรวรรณปรีชา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองนนทบุรี)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

 • นางมนัสนันท์ ดิลกโสวัฒน์
  นางมนัสนันท์ ดิลกโสวัฒน์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ปากเกร็ด)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายธนากร มะโนรัตน์
  นายธนากร มะโนรัตน์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บางใหญ่)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นางกาญจนา สุภารมย์
  นางกาญจนา สุภารมย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บางบัวทอง)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายสุริยัน บุญยมโนนุกุล
  นายสุริยัน บุญยมโนนุกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.บางบัวทอง)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

 • นางนฤมล ซู
  นางนฤมล ซู

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองนนทบุรี)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายจรัล เต่งภาวดี
  นายจรัล เต่งภาวดี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองนนทบุรี)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นนทบุรี

  นางสาวธิดารัตน์  ดวงเด่นมาก
  นางสาวธิดารัตน์ ดวงเด่นมาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นนทบุรี

 • นางสุมิตรา อติศัพท์
  นางสุมิตรา อติศัพท์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นางกนกรัตน์ จั่นแจ้ง
  นางกนกรัตน์ จั่นแจ้ง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองเสือ)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายประจักษ์ เพิ่มทรัพย์
  นายประจักษ์ เพิ่มทรัพย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองปทุมธานี)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายพินิจ หงษ์สีสกุล
  นายพินิจ หงษ์สีสกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามโคก)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

 • นายพิศิษฐ์ ปรีชานุกูล
  นายพิศิษฐ์ ปรีชานุกูล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลาดหลุมแก้ว)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายภคพล มหิทธาอภิญญา
  นายภคพล มหิทธาอภิญญา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คลองหลวง)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นางมณีรัตน์ หมั่นกลาง
  นางมณีรัตน์ หมั่นกลาง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลำลูกกา)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายสมศักดิ์ พรมพูน
  นายสมศักดิ์ พรมพูน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ธัญบุรี)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

 • นายรังสิต ใยยุง
  นายรังสิต ใยยุง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองปทุมธานี)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายชูศักดิ์ บัวสุวรรณ
  นายชูศักดิ์ บัวสุวรรณ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองปทุมธานี)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายบรรเทิง สืบพิลัย
  นายบรรเทิง สืบพิลัย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หนองเสือ)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายสุรพงษ์ เป้ากลาง
  นายสุรพงษ์ เป้ากลาง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

 • นายชวลิต ครองสิน
  นายชวลิต ครองสิน

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายทัชเชษฐ์ นิยมสุข
  นายทัชเชษฐ์ นิยมสุข

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ปทุมธานี

  นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย
  นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

 • นายจักรพรรณ อรรถาวี
  นายจักรพรรณ อรรถาวี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านแพรก)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายเฉลิม อภิวาท
  นายเฉลิม อภิวาท

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พระนครศรีอยุธยา)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  จ่าสิบเอกชำนาญ ดาฤทธิ์
  จ่าสิบเอกชำนาญ ดาฤทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ภาชี)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายธีรภัทร ฤกษ์สถิตย์
  นายธีรภัทร ฤกษ์สถิตย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เสนา)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

 • นายประสงค์ กลิ่นสวาทหอม
  นายประสงค์ กลิ่นสวาทหอม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นครหลวง)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายสมคิด กลัดคร้าม
  นายสมคิด กลัดคร้าม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ผักไห่)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายสมศักดิ์ สันธินาค
  นายสมศักดิ์ สันธินาค

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางซ้าย)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายสวย สิริปริญญา
  นายสวย สิริปริญญา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางปะหัน)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

 • นายสุเทพ ชูชัยยะ
  นายสุเทพ ชูชัยยะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางปะอิน)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายวิเชียร เอนกลาภ
  นายวิเชียร เอนกลาภ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เสนา)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายบัญชา ผดุงนึก
  นายบัญชา ผดุงนึก

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ท่าเรือ)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายธีรศักดิ์ สมบัติ
  นายธีรศักดิ์ สมบัติ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.วังน้อย)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

 • นายวรเทพ ธรรมกิจ
  นายวรเทพ ธรรมกิจ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พระนครศรีอยุธยา)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายชานนท์ สุวรรณาภินันท์
  นายชานนท์ สุวรรณาภินันท์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.บางปะอิน)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายณรงค์ศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์
  นายณรงค์ศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.พระนครศรีอยุธยา)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายประเสริฐ มหคุณวรรณ
  นายประเสริฐ มหคุณวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.บางปะอิน)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

 • นายอธิษฐ์ พุ่มเข็ม
  นายอธิษฐ์ พุ่มเข็ม

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.นครหลวง)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นางผ่องศรี  ลาลุน
  นางผ่องศรี ลาลุน

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พระนครศรีอยุธยา

  นายมนัสพงศ์ ชูทาน
  นายมนัสพงศ์ ชูทาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พระนครศรีอยุธยา

  นายจิรายุ นันท์ธราธร
  นายจิรายุ นันท์ธราธร

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ระยอง

 • นายพินิจนันท์ ประดับ
  นายพินิจนันท์ ประดับ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองระยอง)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  นางสาวศิริกัลยา ไกรนารถ
  นางสาวศิริกัลยา ไกรนารถ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขาชะเมา)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  นางศุภร จุลทอง
  นางศุภร จุลทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านฉาง)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  นายสงคราม ประจง
  นายสงคราม ประจง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านค่าย)
  ก.ธ.จ. ระยอง

 • นายสรรเสริญ วงษ์จันทร์
  นายสรรเสริญ วงษ์จันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แกลง)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  พันจ่าเอกสิทธิโชค ฤกษ์ดี
  พันจ่าเอกสิทธิโชค ฤกษ์ดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปลวกแดง)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม
  นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นิคมพัฒนา)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  นายนิรันดร์ ปรัชญกุล
  นายนิรันดร์ ปรัชญกุล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บ้านฉาง)
  ก.ธ.จ. ระยอง

 • นายอินทร หวานระรื่น
  นายอินทร หวานระรื่น

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บ้านค่าย)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  นายทิม ชื่นฤดี
  นายทิม ชื่นฤดี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บ้านค่าย)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  นายมาโนชย์ ประทุมพิทักษ์
  นายมาโนชย์ ประทุมพิทักษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.บ้านค่าย)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  นายสุรพล สุทธจินดา
  นายสุรพล สุทธจินดา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองระยอง)
  ก.ธ.จ. ระยอง

 • นายสุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา
  นายสุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองระยอง)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  นางสาวชนิดา จันทรนคร
  นางสาวชนิดา จันทรนคร

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ระยอง

  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ
  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ระยอง

  นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย
  นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ลพบุรี

 • นายนิมิต นรสิงห์
  นายนิมิต นรสิงห์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านหมี่)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายพงษ์ศักดิ์ อุดมกาญจนชัย
  นายพงษ์ศักดิ์ อุดมกาญจนชัย

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โคกเจริญ)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายจำลอง จันทรัตน์
  นายจำลอง จันทรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองม่วง)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายประพันธ์ หีบจันทร์กรี
  นายประพันธ์ หีบจันทร์กรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลำสนธิ)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

 • นายพยนต์ สมานมิตร
  นายพยนต์ สมานมิตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โคกสำโรง)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์
  นายไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พัฒนานิคม)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายสมพงษ์ สถาผล
  นายสมพงษ์ สถาผล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชัยบาดาล)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายสุนทร ทับทิมศรี
  นายสุนทร ทับทิมศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านหมี่)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

 • นายอำนาจ วงษ์พยอม
  นายอำนาจ วงษ์พยอม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าวุ้ง)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายนครศิริมงคล บุญเกตุ
  นายนครศิริมงคล บุญเกตุ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.โคกสำโรง)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายอาราม บุญพาสุข
  นายอาราม บุญพาสุข

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หนองม่วง)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายวิเชียร ประภากร
  นายวิเชียร ประภากร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองลพบุรี)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

 • นายพิชัย รัตนานคร
  นายพิชัย รัตนานคร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายพิสุทธิ์ รัตนวิลัย
  นายพิสุทธิ์ รัตนวิลัย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายศิริ ธาระจักร์
  นายศิริ ธาระจักร์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นางผ่องศรี  ลาลุน
  นางผ่องศรี ลาลุน

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ลพบุรี

 • นางสาวดนิตา สนิทนาน
  นางสาวดนิตา สนิทนาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ลพบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาววัลภา เย็นระยับ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ลพบุรี

  นายพีระ ทองโพธิ์
  นายพีระ ทองโพธิ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นายทสม์ เจริญช่าง
  นายทสม์ เจริญช่าง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางคนที)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

 • นายวิวัฒน์ ม่วงงาม
  นายวิวัฒน์ ม่วงงาม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสมุทรสงคราม)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นายเสนอ เต็มวิจิตร์
  นายเสนอ เต็มวิจิตร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อัมพวา)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นางสาวปรียา สิงหาเจริญ
  นางสาวปรียา สิงหาเจริญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสมุทรสงคราม)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ
  นายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสมุทรสงคราม)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

 • นายวันัย จิตต์สมุทร
  นายวันัย จิตต์สมุทร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บางคนที)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นางกานดา พาเจริญ
  นางกานดา พาเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสมุทรสงคราม)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นายสุริยงค์ รักจรรยา
  นายสุริยงค์ รักจรรยา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.อัมพวา)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นายวีระนิจ เหลืองรัตนเจริญ
  นายวีระนิจ เหลืองรัตนเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

 • นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย
  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สมุทรสงคราม

  นางสาวอินทิรา มูลศาสตร์
  นางสาวอินทิรา มูลศาสตร์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สมุทรสงคราม

  นายพีระ ทองโพธิ์
  นายพีระ ทองโพธิ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  นายชัชวาล สิงห์บารมี
  นายชัชวาล สิงห์บารมี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านแพ้ว)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

 • นายปรีชา ศิริแสงอารำพี
  นายปรีชา ศิริแสงอารำพี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสมุทรสาคร)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  นายสมชาย แช่มสาคร
  นายสมชาย แช่มสาคร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กระทุ่มแบน)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  นายสมสัก รอดทยอย
  นายสมสัก รอดทยอย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสมุทรสาคร)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  นายณัฐวุฒิ พรศิริจินดา
  นายณัฐวุฒิ พรศิริจินดา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสมุทรสาคร)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

 • นายนพรัตน์ รุ่งแสง
  นายนพรัตน์ รุ่งแสง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสมุทรสาคร)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  นางอำไพ หาญไกรวิไลย์
  นางอำไพ หาญไกรวิไลย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสมุทรสาคร)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  นายอภิวัฒน์ วังวิวัฒน์
  นายอภิวัฒน์ วังวิวัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  นายกมล ไกรวัตนุสสรณ์
  นายกมล ไกรวัตนุสสรณ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองสมุทรสาคร)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

 • นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย
  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สมุทรสาคร

  นางสาวอินทิรา มูลศาสตร์
  นางสาวอินทิรา มูลศาสตร์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สมุทรสาคร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายกฤตกร แซ่เอี๊ยบ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สมุทรสาคร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สมุทรสาคร

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -คลังจังหวัดสมุทรสาคร -

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.สมุทรสาคร

  นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย
  นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สระบุรี

  นางกมลพรรณ สุภาสูรย์
  นางกมลพรรณ สุภาสูรย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองโดน)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายแจ่มนาที มิลินทจินดา
  นายแจ่มนาที มิลินทจินดา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองแค)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

 • นายณรงค์ จันทร์ประสิทธิ์
  นายณรงค์ จันทร์ประสิทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสระบุรี)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายลิขิต ฉัตรจันทร์
  นายลิขิต ฉัตรจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แก่งคอย)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายสมเกียรติ ชุมปัญญา
  นายสมเกียรติ ชุมปัญญา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.มวกเหล็ก)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายสมนึก สุขีรัตน์
  นายสมนึก สุขีรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พระพุทธบาท)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

 • นายสมศักดิ์ ทองคำสุก
  นายสมศักดิ์ ทองคำสุก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอนพุด)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นางสายฝน โมหมื่นไวย
  นางสายฝน โมหมื่นไวย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เฉลิมพระเกียรติ)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายสุภัก สีดาพล
  นายสุภัก สีดาพล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วิหารแดง)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายจริศักดิ์ จึงรัศมีพานิช
  นายจริศักดิ์ จึงรัศมีพานิช

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หนองแค)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

 • นายประมุข ว่องไว
  นายประมุข ว่องไว

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสระบุรี)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายวิชาญ โยธานารถ
  นายวิชาญ โยธานารถ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.แก่งคอย)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายประสิทธิ์ พิบูลชัยสิทธิ์
  นายประสิทธิ์ พิบูลชัยสิทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายมานะ พวงวนิชกิจ
  นายมานะ พวงวนิชกิจ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

 • นายเอกชัย สัตยานุกูล
  นายเอกชัย สัตยานุกูล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นางผ่องศรี  ลาลุน
  นางผ่องศรี ลาลุน

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สระบุรี

  นางสาวดานิตา สนิทนาน
  นางสาวดานิตา สนิทนาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สระบุรี

  นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย
  นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

 • นายกมล ตั้งตระกูล
  นายกมล ตั้งตระกูล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าช้าง)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นางจิตรตรี ชัชวาลย์
  นางจิตรตรี ชัชวาลย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ค่ายบางระจัน)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นางดัชนี ปานหัวไผ่
  นางดัชนี ปานหัวไผ่

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พรหมบุรี)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นายถวิล ทิมมา
  นายถวิล ทิมมา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อินทร์บุรี)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

 • นางธนิสร แจ้งสนอง
  นางธนิสร แจ้งสนอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสิงห์บุรี)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นายสมบัติ อิศรานุรักษ์
  นายสมบัติ อิศรานุรักษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางระจัน)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นายกฤษิกร แช่มสุขขี
  นายกฤษิกร แช่มสุขขี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บางระจัน)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นายสาธิต มีสอาด
  นายสาธิต มีสอาด

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสิงห์บุรี)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

 • นายสิทธิ์ศักดิ์ บังอร
  นายสิทธิ์ศักดิ์ บังอร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.อินทร์บุรี)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นายศุภสิทธิ์ ภูพงษ์พานิช
  นายศุภสิทธิ์ ภูพงษ์พานิช

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสิงห์บุรี)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นายวัชรินทร์ เรืองฤทธิ์กูล
  นายวัชรินทร์ เรืองฤทธิ์กูล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองสิงห์บุรี)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นายสำเนา โพธิระ
  นายสำเนา โพธิระ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองสิงห์บุรี)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

 • นางผ่องศรี  ลาลุน
  นางผ่องศรี ลาลุน

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สิงห์บุรี

  นายมนัสพงศ์ ชูทาน
  นายมนัสพงศ์ ชูทาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สิงห์บุรี

  นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย
  นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายประสิทธิ์ ลิ้มประเสริฐ
  นายประสิทธิ์ ลิ้มประเสริฐ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ด่านช้าง)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

 • นายมนตรี สะราคำ
  นายมนตรี สะราคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เดิมบางนางบวช)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายวัฒนากร คำพันธุ์
  นายวัฒนากร คำพันธุ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางปลาม้า)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายศักดิ์ศรี อินทร์บำรุง
  นายศักดิ์ศรี อินทร์บำรุง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอนเจดีย์)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายสมศักดิ์ ยิบพิกุล
  นายสมศักดิ์ ยิบพิกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสุพรรณบุรี)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

 • นายสมุทร ชาญวงษ์
  นายสมุทร ชาญวงษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามชุก)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายสุเทพ ปานเพ็ชร
  นายสุเทพ ปานเพ็ชร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองหญ้าไซ)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายภูษิต รุ่งโรจน์ชัยพร
  นายภูษิต รุ่งโรจน์ชัยพร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสุพรรณบุรี)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายเสรี จันทร์สุวรรณ
  นายเสรี จันทร์สุวรรณ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หนองหญ้าไซ)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

 • นายอำนวย พลายยงค์
  นายอำนวย พลายยงค์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ด่านช้าง)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายเชาวลิต ทวีไทย
  นายเชาวลิต ทวีไทย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสุพรรณบุรี)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายชาตรี จำปาเงิน
  นายชาตรี จำปาเงิน

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ศรีประจันต์)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายพสิษฐ์ สถาปนพิทักษ์กิจ
  นายพสิษฐ์ สถาปนพิทักษ์กิจ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองสุพรรณบุรี)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

 • นางสาวธิดานันท์ สุขมาก
  นางสาวธิดานันท์ สุขมาก

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุพรรณบุรี

  นางประสานสุข ทรัพย์เอกชัย
  นางประสานสุข ทรัพย์เอกชัย

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุพรรณบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสิริลักษณ์ อุ่นศรี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สุพรรณบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมศักดิ์ จรวงษ์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สุพรรณบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายถิรไชย แจ้งไพร

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สุพรรณบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสิรภพ ศรีอาจ

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.สุพรรณบุรี

  นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย
  นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายจำลอง แสงจันทร์
  นายจำลอง แสงจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองอ่างทอง)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

 • นายนิพันธ์ งอกงาม
  นายนิพันธ์ งอกงาม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แสวงหา)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายประจวบ กำลังเดช
  นายประจวบ กำลังเดช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามโก้)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายปรีชา จรเณร
  นายปรีชา จรเณร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วิเศษชัยชาญ)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายมังกร ศรีโหมด
  นายมังกร ศรีโหมด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ป่าโมก)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

 • นายวิชาญ ผิวบาง
  นายวิชาญ ผิวบาง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพธิ์ทอง)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายไวพจน์ เข็มทอง
  นายไวพจน์ เข็มทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ไชโย)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายสังคม ลาภเวช
  นายสังคม ลาภเวช

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.วิเศษชัยชาญ)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายเกียรติธนากิตติ์ ทองเศรษฐี
  นายเกียรติธนากิตติ์ ทองเศรษฐี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สามโก้)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

 • นายธงชัย ขาวไป๋
  นายธงชัย ขาวไป๋

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.วิเศษชัยชาญ)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายวิมล วงษ์หิรัญ
  นายวิมล วงษ์หิรัญ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นางสุนันทา บุญประดับ
  นางสุนันทา บุญประดับ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  พลตรีสุทัศน์ อยู่นาน
  พลตรีสุทัศน์ อยู่นาน

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

 • นางผ่องศรี  ลาลุน
  นางผ่องศรี ลาลุน

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อ่างทอง

  นายมนัสพงศ์ ชูทาน
  นายมนัสพงศ์ ชูทาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อ่างทอง

สื่อวีดิทัศน์
สื่อโทรทัศน์
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
16 ม.ค. 2563
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ ๔)
16 ธ.ค. 2562
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
27 พ.ย. 2562
คำชี้แจง และตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
17 ต.ค. 2562
รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อ่านต่อ >
23 ส.ค. 2562
บทความเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
อ่านต่อ >
23 ส.ค. 2562
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
อ่านต่อ >