ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

รูปภาพแผนที่ประเทศไทยแผนที่แสดงข้อมูล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคใต้
ดูรายละเอียด >
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ระหว่าง 5 หน่วยงาน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
 • เขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
 • เขตพื้นที่ภาคใต้
 • เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เขตพื้นที่ภาคเหนือ
 • นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายสง่า ศรีภา
  นายสง่า ศรีภา

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สวี)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  พันตำรวจโทนิพนธ์ ธรรมาภิรมย์
  พันตำรวจโทนิพนธ์ ธรรมาภิรมย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองชุมพร)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายประเสริฐ มวลน้อย
  นายประเสริฐ มวลน้อย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พะโต๊ะ)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

 • นายพิจิตร อ่อนละมัย
  นายพิจิตร อ่อนละมัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปะทิว)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายวิโรจน์ เครือหงษ์
  นายวิโรจน์ เครือหงษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หลังสวน)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายสุจิตร คงแก้ว
  นายสุจิตร คงแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งตะโก)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายโอภาส โชติช่วง
  นายโอภาส โชติช่วง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ละแม)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

 • นายสุรเชษฐ์ ไทยสวี
  นายสุรเชษฐ์ ไทยสวี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สวี)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายณัฐวัฒน์ โชติกสถิตย์
  นายณัฐวัฒน์ โชติกสถิตย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สวี)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายวิรัช เพชรพิรุณ
  นายวิรัช เพชรพิรุณ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองชุมพร)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายกมล เรืองตระกูล
  นายกมล เรืองตระกูล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองชุมพร)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

 • นางสาวอุไรวรรณ จินตวร
  นางสาวอุไรวรรณ จินตวร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองชุมพร)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายชิดชัย ชาญวานิชกิจ
  นายชิดชัย ชาญวานิชกิจ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองชุมพร)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ

  จ.ชุมพร

  นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ชุมพร

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางจุรีรัตน์ รัตนศิลา

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ชุมพร

  นายสมพงษ์ อินทรสุวรรณ
  นายสมพงษ์ อินทรสุวรรณ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ชุมพร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางชุติมา มณีโชติ

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ชุมพร

  นายทนายเสือธนพล สุขปาน
  นายทนายเสือธนพล สุขปาน

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ชุมพร

 • นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. กระบี่

  นายภูวดิท ปรีชานนท์
  นายภูวดิท ปรีชานนท์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองกระบี่)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นางจิม เกตุขาว
  นางจิม เกตุขาว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองกระบี่)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  ว่าที่พันตรีเจ๊ะห้าสัน ยะลา
  ว่าที่พันตรีเจ๊ะห้าสัน ยะลา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เหนือคลอง)
  ก.ธ.จ. กระบี่

 • นายชานนท์ คำเกลี้ยง
  นายชานนท์ คำเกลี้ยง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลำทับ)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายธีระศักดิ์ สุดดวง
  นายธีระศักดิ์ สุดดวง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขาพนม)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายปรีชา ประจำน้อย
  นายปรีชา ประจำน้อย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คลองท่อม)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายส้อแหล้ ด้าโอ
  นายส้อแหล้ ด้าโอ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกาะลันตา)
  ก.ธ.จ. กระบี่

 • นายอมร นพรัตน์
  นายอมร นพรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อ่าวลึก)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายยุทธนา อ่าวลึกน้อย
  นายยุทธนา อ่าวลึกน้อย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.อ่าวลึก)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายสุรินทร์ จิตตรง
  นายสุรินทร์ จิตตรง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ปลายพระยา)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายพล ไชยบุตร
  นายพล ไชยบุตร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ลำทับ)
  ก.ธ.จ. กระบี่

 • นายชาญชิต นาวงศ์ศรี
  นายชาญชิต นาวงศ์ศรี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองกระบี่)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายอ้าหลี พึ่งหล้า
  นายอ้าหลี พึ่งหล้า

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองกระบี่)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ

  จ.กระบี่

  นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.กระบี่

 • นายศักรินทร์ ปุรินทราภิบาล
  นายศักรินทร์ ปุรินทราภิบาล

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.กระบี่

  นายไมตรี บุญยัง
  นายไมตรี บุญยัง

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.กระบี่

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสำคัญ เพชรทอง

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.กระบี่

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.กระบี่

 • นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ตรัง

  นายประชา งามรัตนกุล
  นายประชา งามรัตนกุล

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ห้วยยอด)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายเจริญ สังขพราหมณ์
  นายเจริญ สังขพราหมณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองตรัง)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายชิษณุพงศ์ ุนุ่นแก้ว
  นายชิษณุพงศ์ ุนุ่นแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.รัษฎา)
  ก.ธ.จ. ตรัง

 • นายนิด จันทร์พุ่ม
  นายนิด จันทร์พุ่ม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ย่านตาขาว)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายนิมิตร ผลิผล
  นายนิมิตร ผลิผล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กันตัง)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นางพงค์พันธุ์ เมืองพูล
  นางพงค์พันธุ์ เมืองพูล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาโยง)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายยุทธิชัย กิจปกรณ์สันติ
  นายยุทธิชัย กิจปกรณ์สันติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปะเหลียน)
  ก.ธ.จ. ตรัง

 • นายเสวียน สังขโชติ
  นายเสวียน สังขโชติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ห้วยยอด)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายสมวงค์ อินแก้วศรี
  นายสมวงค์ อินแก้วศรี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.รัษฎา)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายณัฐปคัลภ์ สีสุข
  นายณัฐปคัลภ์ สีสุข

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ห้วยยอด)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายจรูญ สุวรรณโชติ
  นายจรูญ สุวรรณโชติ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ห้วยยอด)
  ก.ธ.จ. ตรัง

 • นายลักษณ์ เหมไพศาลพิพัฒน์
  นายลักษณ์ เหมไพศาลพิพัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองตรัง)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายบรรจง นฤพรเมธี
  นายบรรจง นฤพรเมธี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.สิเกา)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ

  จ.ตรัง

  นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ตรัง

 • นางสาวธัญรัศม์ ไตรพันธ์รัชตะ
  นางสาวธัญรัศม์ ไตรพันธ์รัชตะ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ตรัง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสุชิน สุธาชีวะ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ตรัง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายทองขาล กันหาจันทร์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ตรัง

  นายกฤตเมธ เพียรดี
  นายกฤตเมธ เพียรดี

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.ตรัง

 • นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายชาลี ชูโลก
  นายชาลี ชูโลก

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ฉวาง)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายณัฐวีร์ ภูมี
  นายณัฐวีร์ ภูมี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายประยูร เจริญขุน
  นายประยูร เจริญขุน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปากพนัง)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

 • นางวิภาวดี ชูช่วย
  นางวิภาวดี ชูช่วย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จุฬาภรณ์)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายวีระพงศ์ สกล
  นายวีระพงศ์ สกล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หัวไทร)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายศักดิ์อนันต์ อากาศโชติ
  นายศักดิ์อนันต์ อากาศโชติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พระพรหม)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายสง่า ทองคำ
  นายสง่า ทองคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ช้างกลาง)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

 • นายสมบูรณ์ กุลภักดี
  นายสมบูรณ์ กุลภักดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งสง)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายสุชาติ หนูหนอง
  นายสุชาติ หนูหนอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาบอน)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายสุธีป อาจไพรินทร์
  นายสุธีป อาจไพรินทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชะอวด)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายอิสระ ตัวตั้ง
  นายอิสระ ตัวตั้ง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เฉลิมพระเกียรติ)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

 • นายอุดมศักดิ์ นวลนุช
  นายอุดมศักดิ์ นวลนุช

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พรหมคีรี)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายปิยะ พจน์จำเนียร
  นายปิยะ พจน์จำเนียร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายโกเมศวร์ นนทามิตร
  นายโกเมศวร์ นนทามิตร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พรหมคีรี)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายสมชาย เพชรมาตศรี
  นายสมชาย เพชรมาตศรี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ทุ่งสง)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

 • นายเกรียงศักดิ์ โฆษิตกุลพร
  นายเกรียงศักดิ์ โฆษิตกุลพร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายแพทย์พรชัย ลีลานิพนธ์
  นายแพทย์พรชัย ลีลานิพนธ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายเจษฎา อังวิทยาธร
  นายเจษฎา อังวิทยาธร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.พรหมคีรี)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายพงศ์พันธ์ รัตนมุสิก
  นายพงศ์พันธ์ รัตนมุสิก

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ทุ่งสง)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

 • นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ

  จ.นครศรีธรรมราช

  นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครศรีธรรมราช

  นายสมประสงค์ ประสพสุข
  นายสมประสงค์ ประสพสุข

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.นครศรีธรรมราช

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเจษฎา สมาธิ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.นครศรีธรรมราช

 • นายวิรัตน์ นิ่มวิจิตร
  นายวิรัตน์ นิ่มวิจิตร

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.นครศรีธรรมราช

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสุเวช จอมพงศ์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.นครศรีธรรมราช

  นายพศิน โกมลวิชญ์
  นายพศิน โกมลวิชญ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นราธิวาส

  นายเชษฎา หะยีมะสาและ
  นายเชษฎา หะยีมะสาและ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองนราธิวาส)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

 • นายคอยรูซามัน มะ
  นายคอยรูซามัน มะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตากใบ)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

  นายซอมะ สตาปอ
  นายซอมะ สตาปอ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เจาะไอร้อง)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

  นายดอรอแม วาเต๊ะ
  นายดอรอแม วาเต๊ะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จะแนะ)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

  นางรื่นฤดี ราชพงศ์
  นางรื่นฤดี ราชพงศ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ระแงะ)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

 • นายลาเตะ บูเกะยาเอะ
  นายลาเตะ บูเกะยาเอะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บาเจาะ)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

  นายสมบูรณ์ จิตรเพ็ญ
  นายสมบูรณ์ จิตรเพ็ญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองนราธิวาส)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

  นายสาการิยา เปาะสา
  นายสาการิยา เปาะสา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีสาคร)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

  นายฮานาปี แวมิง
  นายฮานาปี แวมิง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.รือเสาะ)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

 • นายสาราหุดิน อาบู
  นายสาราหุดิน อาบู

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองนราธิวาส)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

  นายอัสอารี แลหะ
  นายอัสอารี แลหะ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองนราธิวาส)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

  นายอับดุลอาซิ เจ๊ะอูเซ็ง
  นายอับดุลอาซิ เจ๊ะอูเซ็ง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.จะแนะ)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

  นายศรัณย์ วังสัตตบงกช
  นายศรัณย์ วังสัตตบงกช

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.สุไหงโก-ลก)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

 • นายสุพัตร สุนันทคันธรส
  นายสุพัตร สุนันทคันธรส

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองนราธิวาส)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

  นางกรรณิกา ดำรงวงศ์
  นางกรรณิกา ดำรงวงศ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองนราธิวาส)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

  นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง
  นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง

  เลขานุการ

  จ.นราธิวาส

  นายมนูญศักดิ์ นวลจันทร์
  นายมนูญศักดิ์ นวลจันทร์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นราธิวาส

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสิริศักณ์ วงศ์แพทย์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.นราธิวาส

  นายกิจจา จันทสิโร
  นายกิจจา จันทสิโร

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.นราธิวาส

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  พันตำรวจเอกหญิงสุพรทิพย์ คำทรงศรี

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.นราธิวาส

  นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง
  นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.นราธิวาส

 • นายพศิน โกมลวิชญ์
  นายพศิน โกมลวิชญ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ปัตตานี

  นายณรงค์ มะเซ็ง
  นายณรงค์ มะเซ็ง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองจิก)
  ก.ธ.จ. ปัตตานี

  นางนภัสวรรณ กาญจนา
  นางนภัสวรรณ กาญจนา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ไม้แก่น)
  ก.ธ.จ. ปัตตานี

  นางสาวมารยำ มะรอเด็ง
  นางสาวมารยำ มะรอเด็ง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สายบุรี)
  ก.ธ.จ. ปัตตานี

 • นายมูฮัมหมัด มะลี
  นายมูฮัมหมัด มะลี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.มายอ)
  ก.ธ.จ. ปัตตานี

  นายยา อาแซ
  นายยา อาแซ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กะพ้อ)
  ก.ธ.จ. ปัตตานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมาน กาแลซา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ยะหริ่ง)
  ก.ธ.จ. ปัตตานี

  นางสาวสุนีย์ ชุมนพรัตน์
  นางสาวสุนีย์ ชุมนพรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปะนาเระ)
  ก.ธ.จ. ปัตตานี

 • นางเสวียน เพ็ชรสากร
  นางเสวียน เพ็ชรสากร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งยางแดง)
  ก.ธ.จ. ปัตตานี

  นายอับดุลเลาะ เจะโวะ
  นายอับดุลเลาะ เจะโวะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองปัตตานี)
  ก.ธ.จ. ปัตตานี

  นางสุพิศ ขาวทอง
  นางสุพิศ ขาวทอง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.โคกโพธิ์)
  ก.ธ.จ. ปัตตานี

  นายอับดุลอาซี หะยีบือราเฮง
  นายอับดุลอาซี หะยีบือราเฮง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หนองจิก)
  ก.ธ.จ. ปัตตานี

 • นายก่อลา บือราเฮง
  นายก่อลา บือราเฮง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ไม้แก่น)
  ก.ธ.จ. ปัตตานี

  นายกิตติ สมบัติ
  นายกิตติ สมบัติ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองปัตตานี)
  ก.ธ.จ. ปัตตานี

  นายสุรชัย จันทรรังสรรค์
  นายสุรชัย จันทรรังสรรค์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองปัตตานี)
  ก.ธ.จ. ปัตตานี

  นายตติยะ ฉิมพาลี
  นายตติยะ ฉิมพาลี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองปัตตานี)
  ก.ธ.จ. ปัตตานี

 • นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง
  นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง

  เลขานุการ

  จ.ปัตตานี

  นายมนูญศักดิ์ นวลจันทร์
  นายมนูญศักดิ์ นวลจันทร์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ปัตตานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  ว่าที่ร้อยตรีพงศธร รัตนประพันธ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ปัตตานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายอังคาร กาญจนเพชร

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ปัตตานี

 • นายวิชิต เพชรยอด
  นายวิชิต เพชรยอด

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ปัตตานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเฉลิมพงษ์ วันทอง

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.ปัตตานี

  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พังงา

  นายก้องเกียรติ วงศ์หนองเตย
  นายก้องเกียรติ วงศ์หนองเตย

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองพังงา)
  ก.ธ.จ. พังงา

 • นายนิคม โรมินทร์
  นายนิคม โรมินทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกาะยาว)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายประยูร แสนพล
  นายประยูร แสนพล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตะกั่วป่า)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายประวิทย์ ยมนา
  นายประวิทย์ ยมนา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตะกั่วทุ่ง)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายวิษณุ เหล่าธนถาวร
  นายวิษณุ เหล่าธนถาวร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คุระบุรี)
  ก.ธ.จ. พังงา

 • นายสุทิน เทพณรงค์
  นายสุทิน เทพณรงค์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทับปุด)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายสุนทร น้อมสุทธิกุล
  นายสุนทร น้อมสุทธิกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท้ายเหมือง)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นางเสมอใจ สุขารมณ์
  นางเสมอใจ สุขารมณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองพังงา)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายเจิม เพ็ชรสุวรรณ
  นายเจิม เพ็ชรสุวรรณ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กะปง)
  ก.ธ.จ. พังงา

 • นายเมธา วสุธาทิพ
  นายเมธา วสุธาทิพ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ท้ายเหมือง)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นางจตุถพร ช่างเหล็ก
  นางจตุถพร ช่างเหล็ก

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.ตะกั่วป่า)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายสุรชัย ชินโสภณพันธ์
  นายสุรชัย ชินโสภณพันธ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.ตะกั่วป่า)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายบุญชู แพใหญ่
  นายบุญชู แพใหญ่

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ท้ายเหมือง)
  ก.ธ.จ. พังงา

 • นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ

  จ.พังงา

  นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พังงา

  นางสาวภัทรกันยา ชูวงศ์
  นางสาวภัทรกันยา ชูวงศ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.พังงา

  นายสมศักดิ์ ไชเดโช
  นายสมศักดิ์ ไชเดโช

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.พังงา

 • นายสิรยศ อาจหาญ
  นายสิรยศ อาจหาญ

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.พังงา

  นายนิวัติ สุมาลี
  นายนิวัติ สุมาลี

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.พังงา

  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายสมบูรณ์ ปิ่นสุวรรณ
  นายสมบูรณ์ ปิ่นสุวรรณ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตะโหมด)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

 • นายช่วง เรืองแก้ว
  นายช่วง เรืองแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีนครินทร์)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายธนกฤต เขียวหอม
  นายธนกฤต เขียวหอม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ป่าบอน)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายธิติ สิทธิศักดิ์
  นายธิติ สิทธิศักดิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ควนขนุน)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นางนิชาภา คงรักษ์
  นางนิชาภา คงรักษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองพัทลุง)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

 • นายบุญเลิศ ชูรัตน์
  นายบุญเลิศ ชูรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางแก้ว)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายประพิศ คงหนู
  นายประพิศ คงหนู

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ป่าพะยอม)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายประสิทธิ์ หนูนุ่ม
  นายประสิทธิ์ หนูนุ่ม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปากพะยูน)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายสมปอง ทองหนูนุ้ย
  นายสมปอง ทองหนูนุ้ย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีบรรพต)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

 • นายประเสริฐ ดำสุด
  นายประเสริฐ ดำสุด

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ตะโหมด)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายนิยม ขำแก้ว
  นายนิยม ขำแก้ว

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ควนขนุน)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายนพศักดิ์ ขวัญศรี
  นายนพศักดิ์ ขวัญศรี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ศรีบรรพต)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นางบุษบง ธรรมชาติ
  นางบุษบง ธรรมชาติ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.บางแก้ว)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

 • นายพิบูลย์ชาติ ตั้งติเวชกุล
  นายพิบูลย์ชาติ ตั้งติเวชกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองพัทลุง)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายโสภณ จันทรเทพ
  นายโสภณ จันทรเทพ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองพัทลุง)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ

  จ.พัทลุง

  นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พัทลุง

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวจิณตกาญ เกตุแก้ว

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.พัทลุง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายจิต แก้วทิพย์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.พัทลุง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสุธรรม คงเพชร์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.พัทลุง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายกิตติยศ ไพศาลศิลป์

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.พัทลุง

 • นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นายปิยเดช เชื้อฉลาด
  นายปิยเดช เชื้อฉลาด

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ถลาง)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นางสาวศุภสิมา สังวาลย์
  นางสาวศุภสิมา สังวาลย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กะทู้)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นายสมประสงค์ เอี่ยมสกุล
  นายสมประสงค์ เอี่ยมสกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองภูเก็ต)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

 • นายสันติ เกาะกาวี
  นายสันติ เกาะกาวี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ถลาง)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นายประวัติ พิมานพรหม
  นายประวัติ พิมานพรหม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ถลาง)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นายพีระพงศ์ คงช่วย
  นายพีระพงศ์ คงช่วย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ถลาง)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นายจรัล ส่างสาร
  นายจรัล ส่างสาร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองภูเก็ต)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

 • นางสาวเชิญพร กาญจนสายะ
  นางสาวเชิญพร กาญจนสายะ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองภูเก็ต)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นายกฤษฎา ตันสกุล
  นายกฤษฎา ตันสกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.กะทู้)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ

  จ.ภูเก็ต

  นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ภูเก็ต

 • นางสาวคณาธิป สุขเจริญ
  นางสาวคณาธิป สุขเจริญ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ภูเก็ต

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเกรียงศักดิ์ สุขสมบูรณ์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ภูเก็ต

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายมานะ พันธ์ุฉลาด

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ภูเก็ต

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายนวลจันทร์ สามารถ

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.ภูเก็ต

 • นายพศิน โกมลวิชญ์
  นายพศิน โกมลวิชญ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ยะลา

  พันเอกอรุณ อรุณรัตน์
  พันเอกอรุณ อรุณรัตน์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เบตง)
  ก.ธ.จ. ยะลา

  นางกฤษณา สินธุ์สอาด
  นางกฤษณา สินธุ์สอาด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองยะลา)
  ก.ธ.จ. ยะลา

  นายชานนท์ เจะหะมะ
  นายชานนท์ เจะหะมะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.รามัน)
  ก.ธ.จ. ยะลา

 • นายมาหามะซอเร ดามาลอ
  นายมาหามะซอเร ดามาลอ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กรงปินัง)
  ก.ธ.จ. ยะลา

  นางสาวแมะเยาะ เตาะสาตู
  นางสาวแมะเยาะ เตาะสาตู

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กาบัง)
  ก.ธ.จ. ยะลา

  นายรอมือลี มัสกอตอ
  นายรอมือลี มัสกอตอ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บันนังสตา)
  ก.ธ.จ. ยะลา

  นางสาวศิรัญญา พูลศิลป์
  นางสาวศิรัญญา พูลศิลป์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ยะหา)
  ก.ธ.จ. ยะลา

 • นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์
  นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองยะลา)
  ก.ธ.จ. ยะลา

  นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
  นายอับดุลนาเซร์ ฮะ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองยะลา)
  ก.ธ.จ. ยะลา

  นายอำดุลเลาะ ลายามุง
  นายอำดุลเลาะ ลายามุง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.รามัน)
  ก.ธ.จ. ยะลา

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสกนธ์ อึ่งสร้อยทอง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองยะลา)
  ก.ธ.จ. ยะลา

 • นายประกอบ ชมอินทร์
  นายประกอบ ชมอินทร์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองยะลา)
  ก.ธ.จ. ยะลา

  นายอิทธิพัทธ์ ศิริเสรีวัฒนา
  นายอิทธิพัทธ์ ศิริเสรีวัฒนา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองยะลา)
  ก.ธ.จ. ยะลา

  นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง
  นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง

  เลขานุการ

  จ.ยะลา

  นายมนูญศักดิ์ นวลจันทร์
  นายมนูญศักดิ์ นวลจันทร์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ยะลา

 • นางสาวปานนภา สุภาพรเหมินทร์
  นางสาวปานนภา สุภาพรเหมินทร์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ยะลา

  นายวิรัช อัศวสุขสันต์
  นายวิรัช อัศวสุขสันต์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ยะลา

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายดนัย เหมสะอิ

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ยะลา

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมพล โชติพันธุ์

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.ยะลา

 • นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ระนอง

  นายนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง
  นายนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองระนอง)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นายกมล วิภาดาพิสุทธิ์
  นายกมล วิภาดาพิสุทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองระนอง)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นายชำนาญ อุ่นขาว
  นายชำนาญ อุ่นขาว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สุขสำราญ)
  ก.ธ.จ. ระนอง

 • นายนิคม ร่วมสุข
  นายนิคม ร่วมสุข

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กระบุรี)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายไพบูลย์ ภาสะเตมีย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ละอุ่น)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นายสมชาย หัสจักร์
  นายสมชาย หัสจักร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กะเปอร์)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นายธนกร บริสุทธิญาณี
  นายธนกร บริสุทธิญาณี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองระนอง)
  ก.ธ.จ. ระนอง

 • นายสุรพล วัฒนจิตต์
  นายสุรพล วัฒนจิตต์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กะเปอร์)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นายสิปปกร กรสัจจา
  นายสิปปกร กรสัจจา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กระบุรี)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายพรศักดิ์ แก้วถาวร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองระนอง)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นางสาวจรรยา จินดาดำ
  นางสาวจรรยา จินดาดำ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองระนอง)
  ก.ธ.จ. ระนอง

 • นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ

  จ.ระนอง

  นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ระนอง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวรรธนเศรษฐ์ เดชพิชัย

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ระนอง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมชาย วัชระสุขโพธิ์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ระนอง

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายพรชัย เอี่ยมโสภณ

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ระนอง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวัชรินทร์ เอกดำรงค์

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.ระนอง

  นายพศิน โกมลวิชญ์
  นายพศิน โกมลวิชญ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สงขลา

  นายเสถียร มณีโรจน์
  นายเสถียร มณีโรจน์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสงขลา)
  ก.ธ.จ. สงขลา

 • นางปราณี มณีดุลย์
  นางปราณี มณีดุลย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สทิงพระ)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายไพโรจน์ อ่อนเรือง
  นายไพโรจน์ อ่อนเรือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หาดใหญ่)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  ร้อยตรีภิรมย์ ทองจารึก
  ร้อยตรีภิรมย์ ทองจารึก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาหม่อม)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นางส่งศรี พิพัฒน์พงศธร
  นางส่งศรี พิพัฒน์พงศธร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เทพา)
  ก.ธ.จ. สงขลา

 • นายสวัสดิ์ ทองแก้ว
  นายสวัสดิ์ ทองแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาทวี)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายสัมพันธ์ ละอองจิตต์
  นายสัมพันธ์ ละอองจิตต์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คลองหอยโข่ง)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายอับดลม่าเหลก หัดเหม
  นายอับดลม่าเหลก หัดเหม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จะนะ)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายอุรัตน์ ดิสโร
  นายอุรัตน์ ดิสโร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กระแสสินธุ์)
  ก.ธ.จ. สงขลา

 • นายประสิทธิ์ ช่วยชูสกุล
  นายประสิทธิ์ ช่วยชูสกุล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หาดใหญ่)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายกมล รักร่วม
  นายกมล รักร่วม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสงขลา)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายจตุรงค์ พรหมอินทร์
  นายจตุรงค์ พรหมอินทร์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สิงหนคร)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายฟาร์รุก หมะจิ
  นายฟาร์รุก หมะจิ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.จะนะ)
  ก.ธ.จ. สงขลา

 • นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา
  นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.หาดใหญ่)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายมานะ ศรีพิทักษ์
  นายมานะ ศรีพิทักษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองสงขลา)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายเจียร ธีรวราภรณ์
  นายเจียร ธีรวราภรณ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.กระแสสินธุ์)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายมฤตย์ ไกรสุรสีห์
  นายมฤตย์ ไกรสุรสีห์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.กระแสสินธุ์)
  ก.ธ.จ. สงขลา

 • นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง
  นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง

  เลขานุการ

  จ.สงขลา

  นายมนูญศักดิ์ นวลจันทร์
  นายมนูญศักดิ์ นวลจันทร์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สงขลา

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายพันศักดิ์ แสงไกร

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สงขลา

  นายมูลสิทธิพงศ์ มากชูชิต
  นายมูลสิทธิพงศ์ มากชูชิต

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สงขลา

 • นายอานุภาพ บุญช่วย
  นายอานุภาพ บุญช่วย

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.สงขลา

  นายพศิน โกมลวิชญ์
  นายพศิน โกมลวิชญ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สตูล

  นายศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล
  นายศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ละงู)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายชัยพร เอ้งฉ้วน
  นายชัยพร เอ้งฉ้วน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ละงู)
  ก.ธ.จ. สตูล

 • นายบรรหาร วัตตธรรม
  นายบรรหาร วัตตธรรม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ควนกาหลง)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายประทีป ทองนาค
  นายประทีป ทองนาค

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งหว้า)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายเรืองชัย จงสงวน
  นายเรืองชัย จงสงวน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสตูล)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายสน ปะดุกา
  นายสน ปะดุกา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ควนโดน)
  ก.ธ.จ. สตูล

 • นายสาฝีอี โต๊ะบู
  นายสาฝีอี โต๊ะบู

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าแพ)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายสุธา อินยอด
  นายสุธา อินยอด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.มะนัง)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายนิพนธ์ ลิ่มสกุล
  นายนิพนธ์ ลิ่มสกุล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสตูล)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายวินัย อุมาจิ
  นายวินัย อุมาจิ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสตูล)
  ก.ธ.จ. สตูล

 • นายพิทักษ์สิทธิ์ ชีวรัฐพัฒน์
  นายพิทักษ์สิทธิ์ ชีวรัฐพัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสตูล)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายวิทชัย อรุณอร่ามศักดิ์
  นายวิทชัย อรุณอร่ามศักดิ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสตูล)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายอาณัติ โชติพัฒนกิจ
  นายอาณัติ โชติพัฒนกิจ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ควนโดน)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง
  นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง

  เลขานุการ

  จ.สตูล

 • นายมนูญศักดิ์ นวลจันทร์
  นายมนูญศักดิ์ นวลจันทร์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สตูล

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวนภพร เกษรพันธุ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สตูล

  นายบุญมาก สองเมือง
  นายบุญมาก สองเมือง

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สตูล

  นายสุรักษ์ ติ้นสกุล
  นายสุรักษ์ ติ้นสกุล

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สตูล

 • นายเสถียร มณีโรจน์
  นายเสถียร มณีโรจน์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.สตูล

  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายสำราญ ครรชิต
  นายสำราญ ครรชิต

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พนม)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายกมล ผลแรก
  นายกมล ผลแรก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอนสัก)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

 • นายการุญ หีตอักษร
  นายการุญ หีตอักษร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พุนพิน)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายโกวิทย์ บุญล่อง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงสระ)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายเจอะ เอียดตน
  นายเจอะ เอียดตน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กาญจนดิษฐ์)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นางชุติมา สาเมือง
  นางชุติมา สาเมือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าฉาง)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

 • นายพิทักษ์ บาลเมือง
  นายพิทักษ์ บาลเมือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านตาขุน)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวิทยา สุขสม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกาะสมุย)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายวินัย ทองรอด
  นายวินัย ทองรอด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านนาเดิม)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นางสาวมณทิรา จำปา
  นางสาวมณทิรา จำปา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสุราษฎร์ธานี)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

 • นายปรีชา จงจิตร
  นายปรีชา จงจิตร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เวียงสระ)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายเจษฎา หมื่นแสน
  นายเจษฎา หมื่นแสน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ดอนสัก)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายเวช เพชรชู
  นายเวช เพชรชู

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บ้านตาขุน)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายดิฐ วิชัยดิษฐ
  นายดิฐ วิชัยดิษฐ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสุราษฎร์ธานี)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

 • นายพีระพล นันทวงษ์
  นายพีระพล นันทวงษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสุราษฎร์ธานี)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายโอษิษฐ์ ศิริเวช
  นายโอษิษฐ์ ศิริเวช

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสุราษฎร์ธานี)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายจตุพร วัชรานาถ
  นายจตุพร วัชรานาถ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองสุราษฎร์ธานี)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ

  จ.สุราษฎร์ธานี

 • นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุราษฎร์ธานี

  นายไพฑูร เมืองเนาว์
  นายไพฑูร เมืองเนาว์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สุราษฎร์ธานี

  นายประสิทธิ์ ชุมศรี
  นายประสิทธิ์ ชุมศรี

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สุราษฎร์ธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายมนัส ศรีสุข

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สุราษฎร์ธานี

สื่อวีดิทัศน์
 • การบรรยายโดย ร.นรม.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
 • สื่อโทรทัศน์
 • บทละคร
 • ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
31 พ.ค. 2561
กำหนดการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)
15 พ.ค. 2561
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
03 เม.ษ. 2561
สรุปผลโครงการสัมมนา ก.ธ.จ. และเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
29 ม.ค. 2561
ประมวลภาพการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
อ่านต่อ >
15 ธ.ค. 2560
สรุปผลการสัมมนา ก.ธ.จ. และเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก)
อ่านต่อ >
20 พ.ย. 2560
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่านต่อ >