ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

รูปภาพแผนที่ประเทศไทยแผนที่แสดงข้อมูล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคใต้
ดูรายละเอียด >
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ระหว่าง 5 หน่วยงาน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
 • เขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
 • เขตพื้นที่ภาคใต้
 • เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เขตพื้นที่ภาคเหนือ
 • พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  ร้อยเอกจิตร์ ศิรธรานนท์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายกิตติ เกตุโกศล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านแหลม)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางจินดา แจ่มจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านลาด)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายประโลม พ่วงศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองเพชรบุรี)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายภานพ อิ่มทรัพย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แก่งกระจาน)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายมนตรี เพชรไพบูรณ์กุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชะอำ)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นางวงเดือน อุบลวรรณ
  นางวงเดือน อุบลวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขาย้อย)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายอรุณ คนหลัก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองหญ้าปล้อง)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมชาติ หนูพลาย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นายมนู อาลี
  นายมนู อาลี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสนั่น คมขำ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธานินทร์ ถิตตยานุรักษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางบุญสม นุชนิยม

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางเบญจวรรณ ธนปัทม์

  เลขานุการ

  จ.เพชรบุรี

  นางสาวธิดารัตน์  ดวงเด่นมาก
  นางสาวธิดารัตน์ ดวงเด่นมาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เพชรบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เย็นเปรม

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.เพชรบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.เพชรบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางวิรัลพัชร วิจิตตปัญญารักษ์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.เพชรบุรี

  นายโชคชัย เดชอมรธัญ
  นายโชคชัย เดชอมรธัญ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสรวุฒิ จงสกุล

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองกาญจนบุรี)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายจำรัส บางอ้อ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ่อพลอย)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายจินดา โพธิ์ทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทองผาภูมิ)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายพิพัฒน์ แก้วจิตคงทอง
  นายพิพัฒน์ แก้วจิตคงทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ไทรโยค)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายภัทรพร ประดิษฐ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าม่วง)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายยุทธนา หงษ์วิชุลดา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่ามะกา)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายสมบูรณ์ ประยูรหอม
  นายสมบูรณ์ ประยูรหอม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ห้วยกระเจา)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายสมพงษ์ พงษ์พัว
  นายสมพงษ์ พงษ์พัว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เลาขวัญ)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

 • นางสาวอรัญญา เจริญหงษ์ษา
  นางสาวอรัญญา เจริญหงษ์ษา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สังขละบุรี)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายอาทิตย์ สิทธิวิไล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายกรึก คำปาน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวสันต์ อ่ำเจริญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายปัญญา วุฒิประจักษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายชุมพล เปาประดิษฐ์
  นายชุมพล เปาประดิษฐ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายทรงวุฒิ ศีลแดนจันทร์
  นายทรงวุฒิ ศีลแดนจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายบุญชื่น ถิระสิทธิวัฒน์
  นายบุญชื่น ถิระสิทธิวัฒน์

  เลขานุการ

  จ.กาญจนบุรี

 • นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์
  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.กาญจนบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสุชน ทิวากร

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.กาญจนบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวรายุทธ์ ธนโชคสว่าง

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.กาญจนบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวุฒิชัย โชควิเชียรฉาย

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.กาญจนบุรี

 • นายจิรายุ นันท์ธราธร
  นายจิรายุ นันท์ธราธร

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. จันทบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  ว่าที่ร้อยตรีธีรพงษ์ คำรอด

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเกษม จ่าพันดุง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ขลุง)
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายคำนึง ชนะสิทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าใหม่)
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายประกิจ เหมเวช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นายายอาม)
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายมงคล แก้วศรีงาม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แก่งหางแมว)
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางลำยอง ยุติวงษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขาคิชฌกูฏ)
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวินัย สะราคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.มะขาม)
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางอัญชลินทร์ ธนูทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองจันทบุรี)
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายพันธ์ุศักดิ์ ชาญพนา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

  นายพงษ์ศักดิ์ ชุติกาญจน์
  นายพงษ์ศักดิ์ ชุติกาญจน์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายจอมศักดิ์ ภูติรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองจันทบุรี)
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวรัตถ์ สินประสิทธิ์กุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ขลุง)
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายอำนาจ จันทรส

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองจันทบุรี)
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

  นางสาวชนิดา จันทรนคร
  นางสาวชนิดา จันทรนคร

  เลขานุการ

  จ.จันทบุรี

  นางพรโสภิต ขวัญเมือง
  นางพรโสภิต ขวัญเมือง

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.จันทบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  พันตำรวจโทฐนภัทร กิตติวงศา

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.จันทบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางรัฐนันท์ ตั้งเกียรติพชร

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.จันทบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นาวาอากาศตรีวิจิตร บำรุงกิจ

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.จันทบุรี

  นายจิรายุ นันท์ธราธร
  นายจิรายุ นันท์ธราธร

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธวัชชัย ประเสริฐโสภณ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พนมสารคาม)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายดานัย อิทธิโชติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าตะเกียบ)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธนวัฒน์ เกตุงาม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางคล้า)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

  นายพงษ์ศักดิ์ บุญสิน
  นายพงษ์ศักดิ์ บุญสิน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านโพธิ์)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายมานิตย์ จินดามงคล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองฉะเชิงเทรา)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายมาโนช คุ้มยา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แปลงยาว)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายรุ่งโรจน์ สงสะนะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คลองเขื่อน)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสุภาพ โนรีวงศ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางน้ำเปรี้ยว)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายอรรถนัย นนทมาตร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางปะกง)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายไพรินทร์ หนูมาก

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายทวีศักดิ์ กิจจะอรพิน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

  นายจรัญ สุนทรโชติ
  นายจรัญ สุนทรโชติ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

 • นายมนัส ตั๊นงาม
  นายมนัส ตั๊นงาม

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายร่มไทร ทิพยเศวต

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

  นางสาวชนิดา จันทรนคร
  นางสาวชนิดา จันทรนคร

  เลขานุการ

  จ.ฉะเชิงเทรา

 • นายรักษ์ศักดิ์  สุขวิเศษ
  นายรักษ์ศักดิ์ สุขวิเศษ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ฉะเชิงเทรา

  นายจิรายุ นันท์ธราธร
  นายจิรายุ นันท์ธราธร

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ชลบุรี

  พันตำรวจเอกยงยุทธ ขอนดอก
  พันตำรวจเอกยงยุทธ ขอนดอก

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ่อทอง)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเชาวลิต เกรียงกูล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกาะสีชัง)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางธนัญญา สุวรรณนพเก้า

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกาะจันทร์)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

  นางวราภรณ์ แจ้งเจริญ
  นางวราภรณ์ แจ้งเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองชลบุรี)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวินัย มั่นจิต

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านบึง)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมบัติ กาญจนา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พานทอง)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมพงษ์ ขวัญอยู่เย็น

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สัตหีบ)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมโภชน์ พิมพ์คุณากร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พนัสนิคม)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางละมุง)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายบำเพ็ญ โรจน์พัฒนากุล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บ้านบึง)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายประทีป ประสิทธิ์เจริญชัย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เกาะจันทร์)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเรืองศักดิ์ สัตยาพิพัฒน์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พนัสนิคม)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.พนัสนิคม)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวิศิษฐ์ จารุดุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ศรีราชา)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสาโรจน์ วสุวานิช

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

  นางสุวพรรณ จันทสารวิวัฒน์
  นางสุวพรรณ จันทสารวิวัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

  นางสาวชนิดา จันทรนคร
  นางสาวชนิดา จันทรนคร

  เลขานุการ

  จ.ชลบุรี

  นางพรโสภิต ขวัญเมือง
  นางพรโสภิต ขวัญเมือง

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ชลบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี -

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ชลบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ประชาสัมพันธ์พพจังหวัดชลบุรี -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ชลบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -อัยการจังหวัดชลบุรี -

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ชลบุรี

  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ชัยนาท

 • นาวาอากาศเอกพัฒนะ เพ็งลำ
  นาวาอากาศเอกพัฒนะ เพ็งลำ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หันคา)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายบำรุง อยู่ไทย
  นายบำรุง อยู่ไทย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สรรคบุรี)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายพรชัย สุขจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองชัยนาท)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายวินัย ทองบุญ
  นายวินัย ทองบุญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองมะโมง)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

 • นายสรฤทธิ์ พัวพิทักษ์ชัย
  นายสรฤทธิ์ พัวพิทักษ์ชัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สรรพยา)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นางสายชล พวงพิกุล
  นางสายชล พวงพิกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เนินขาม)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  จ่าสิบตรีสุรินทร์ สุขสิงห์
  จ่าสิบตรีสุรินทร์ สุขสิงห์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วัดสิงห์)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายทองสด ขำเตี้ย
  นายทองสด ขำเตี้ย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

 • นายชูชาติ จิ๋วแหยม
  นายชูชาติ จิ๋วแหยม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายสุชิน สารทูลสิงห์
  นายสุชิน สารทูลสิงห์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายทรรศวรา ปภาศิริวาทย์
  นายทรรศวรา ปภาศิริวาทย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายอำนวย บูรณสัจจะ
  นายอำนวย บูรณสัจจะ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

 • นายอรรถพล อรรถรุ่งโรจน์
  นายอรรถพล อรรถรุ่งโรจน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นางสาวบุญศรี  สุวรรณกำเนิด
  นางสาวบุญศรี สุวรรณกำเนิด

  เลขานุการ

  จ.ชัยนาท

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมพงษ์ สินทรัพย์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ชัยนาท

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายจุมพฎ เจตน์จันทร์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ชัยนาท

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  จ่าสิบเอกยงยุทธ เล็กสาย

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.ชัยนาท

  นายจิรายุ นันท์ธราธร
  นายจิรายุ นันท์ธราธร

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ตราด

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมโภชน์ วาสุกรี

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แหลมงอบ)
  ก.ธ.จ. ตราด

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายกรม อาภรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ่อไร่)
  ก.ธ.จ. ตราด

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  ว่าที่ร้อยโทประมวล สุขสถิตย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองตราด)
  ก.ธ.จ. ตราด

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายประสาท ศรีบุญจิตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกาะช้าง)
  ก.ธ.จ. ตราด

  นายไพวัลย์ ชลาลัย
  นายไพวัลย์ ชลาลัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คลองใหญ่)
  ก.ธ.จ. ตราด

  นายวีระพล ศุภอักษร
  นายวีระพล ศุภอักษร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองตราด)
  ก.ธ.จ. ตราด

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสว่าง ชื่นอารมย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขาสมิง)
  ก.ธ.จ. ตราด

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายโสภณ จันเดิม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เกาะช้าง)
  ก.ธ.จ. ตราด

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายอนุรักษ์ เข็มขาว

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.คลองใหญ่)
  ก.ธ.จ. ตราด

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายโอฬาร สุทธิมาลย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.คลองใหญ่)
  ก.ธ.จ. ตราด

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวีระพันธ์ บุญรอด

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองตราด)
  ก.ธ.จ. ตราด

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเขมพัฒน์ ตั้งบุรสุวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองตราด)
  ก.ธ.จ. ตราด

  นางวิภา สุเนตร
  นางวิภา สุเนตร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองตราด)
  ก.ธ.จ. ตราด

  นางสาวชนิดา จันทรนคร
  นางสาวชนิดา จันทรนคร

  เลขานุการ

  จ.ตราด

 • นางพรโสภิต ขวัญเมือง
  นางพรโสภิต ขวัญเมือง

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ตราด

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวิชัย ประพันธ์โรจน์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ตราด

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ตราด

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -อัยการจังหวัด -

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ตราด

 • นายจิรายุ นันท์ธราธร
  นายจิรายุ นันท์ธราธร

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นครนายก

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายดำรงค์ ยังมี

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครนายก

  ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย ยอดมิ่ง
  ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย ยอดมิ่ง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปากพลี)
  ก.ธ.จ. นครนายก

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวชุติมา ประสบผลพาณิชย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.องครักษ์)
  ก.ธ.จ. นครนายก

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายพิพัฒน์ เลิศวิลัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านนา)
  ก.ธ.จ. นครนายก

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวันชัย จันทา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองนครนายก)
  ก.ธ.จ. นครนายก

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายพีระพล อั้งเจริญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. นครนายก

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายอภิชัย ตันตระกูล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. นครนายก

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวสันติ์ ศักดิ์วิชิต

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. นครนายก

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเชาวลิต ภูมี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครนายก

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเลิศฤทธิ์ พึ่งพระเกียรติ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครนายก

  นางสาวชนิดา จันทรนคร
  นางสาวชนิดา จันทรนคร

  เลขานุการ

  จ.นครนายก

 • นายรักษ์ศักดิ์  สุขวิเศษ
  นายรักษ์ศักดิ์ สุขวิเศษ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครนายก

  นายโชคชัย เดชอมรธัญ
  นายโชคชัย เดชอมรธัญ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นครปฐม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายทองดี มิ่งขวัญ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายกิจจารักษ์ ชุ่มชื่น
  นายกิจจารักษ์ ชุ่มชื่น

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอนตูม)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายทัตสนันตน์ หวันประวัติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามพราน)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  เรือตรีธรรมรัตน์ อรุณสินประเสริฐ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พุทธมณฑล)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายผสันต์ ธัมปราชญ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นครชัยศรี)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวรากร ทองงามขำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กำแพงแสน)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวีระพงษ์ เขมวราภรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองนครปฐม)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมร คชศิลา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางเลน)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายอัครวัฒน์ พระเกตุเมือง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายกุญชร ตัณฑ์ไพบูลย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. นครปฐม

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสกล ชยะกุลภักดี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายกรีตีกนิษฐ์ โชคชัยณรงค์
  นายกรีตีกนิษฐ์ โชคชัยณรงค์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวปภาวี สุธาวิวัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายบุญชื่น ถิระสิทธิวัฒน์
  นายบุญชื่น ถิระสิทธิวัฒน์

  เลขานุการ

  จ.นครปฐม

 • นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์
  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครปฐม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเทอดศักดิ์ กรรณสูตร

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.นครปฐม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.นครปฐม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมบัติ แจ่มจันทร์เกษม

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.นครปฐม

 • พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายบันลือ สันถวไมตรี
  นายบันลือ สันถวไมตรี

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองนนทบุรี)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายวันชัย ศรีเพ็ง
  นายวันชัย ศรีเพ็ง

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายจันทร์ ปานเจริญ
  นายจันทร์ ปานเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ไทรน้อย)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

 • นายพรเลิศ เถื่อนใย
  นายพรเลิศ เถื่อนใย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางใหญ่)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวรชัย วานิช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางบัวทอง)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายวิเชียร แจ่มศิริ
  นายวิเชียร แจ่มศิริ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปากเกร็ด)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายวิเชียร สาเทศ
  นายวิเชียร สาเทศ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางกรวย)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

 • นายประสาท จันทร์ใบเล็ก
  นายประสาท จันทร์ใบเล็ก

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายสันติ บินอาฮาหมัด
  นายสันติ บินอาฮาหมัด

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายสุริยัน บุญยมโนนุกุล
  นายสุริยัน บุญยมโนนุกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายวิญญู บรรเจิดรุ่งขจร
  นายวิญญู บรรเจิดรุ่งขจร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

 • นายประวิทย์ พิพิธสุขสันต์
  นายประวิทย์ พิพิธสุขสันต์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นนทบุรี

  นางสาวธิดารัตน์  ดวงเด่นมาก
  นางสาวธิดารัตน์ ดวงเด่นมาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นนทบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางนฤมล ซู

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.นนทบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวจิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.นนทบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวชิระ เพ่งผล

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.นนทบุรี

  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายมานะผล ภู่สมบุญ
  นายมานะผล ภู่สมบุญ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

 • นางสาวทองคำ เอมน้อย
  นางสาวทองคำ เอมน้อย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คลองหลวง)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายปราโมทย์ น้อยวัน
  นายปราโมทย์ น้อยวัน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามโคก)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายพยนต์ ชื่นแสง
  นายพยนต์ ชื่นแสง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลำลูกกา)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายพิศิษฐ์ ปรีชานุกูล
  นายพิศิษฐ์ ปรีชานุกูล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลาดหลุมแก้ว)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

 • นางรุ่งนภา คุ่ยต่วน
  นางรุ่งนภา คุ่ยต่วน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองเสือ)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายสุด เพิ่มทรัพย์
  นายสุด เพิ่มทรัพย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองปทุมธานี)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  พันตรีสุวิทย์ สระศรีโสม
  พันตรีสุวิทย์ สระศรีโสม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ธัญบุรี)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายรังสิต ใยยุง
  นายรังสิต ใยยุง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

 • นายชูศักดิ์ บัวสุวรรณ
  นายชูศักดิ์ บัวสุวรรณ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นางสาวทรายทอง กันเกตุ
  นางสาวทรายทอง กันเกตุ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายสุรพงษ์ เป้ากลาง
  นายสุรพงษ์ เป้ากลาง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ
  นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

 • นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ปทุมธานี

  นางสาวธิดารัตน์  ดวงเด่นมาก
  นางสาวธิดารัตน์ ดวงเด่นมาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ปทุมธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธวัชชัย ศรีทอง

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ปทุมธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ประชาสัมพันธ์จังหวัด -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ปทุมธานี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -อัยการจังหวัด -

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ปทุมธานี

  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายนิพนธ์ สุวรรณนาวา

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นางภัทรานิษฐ์ สนธิ
  นางภัทรานิษฐ์ สนธิ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กุยบุรี)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายภานุวัชร ฝ่ายบุตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หัวหิน)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายมังกร จันทร์แก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางสะพาน)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายยงยุทธ สุวรรณ์นัง
  นายยงยุทธ สุวรรณ์นัง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามร้อยยอด)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายสนม มณีแดง
  นายสนม มณีแดง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทับสะแก)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสุรเสฏฐ์ คูหาเปี่ยมสุข

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปราณบุรี)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายใหม่ กลั่นประเสริฐ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมพงค์ ทั่งศรี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายประเสริฐ เกิดพุ่ม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายประสงค์ แก้วพิศดาร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายธงชัย ถาวรนันท์
  นายธงชัย ถาวรนันท์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายชัยวัฒน์ ชูชัยนิรันดร์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางเบญจวรรณ ธนปัทม์

  เลขานุการ

  จ.ประจวบคีรีขันธ์

 • นางสาวธิดารัตน์  ดวงเด่นมาก
  นางสาวธิดารัตน์ ดวงเด่นมาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ประจวบคีรีขันธ์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมบูรณ์ นวลเจริญ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ประจวบคีรีขันธ์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ประจวบคีรีขันธ์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  เรืออากาศเอกสุนทร นวลย่อง

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ประจวบคีรีขันธ์

 • นายจิรายุ นันท์ธราธร
  นายจิรายุ นันท์ธราธร

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายกนก ปฐมนุพงศ์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวชุ่ม ยะประดิษฐ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านสร้าง)
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธนาเศรษฐ์ จรุงพิราวงศ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีมหาโพธิ)
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

 • นายนพดล เสนาพล
  นายนพดล เสนาพล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาดี)
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายมานัส คงพิกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ประจันตคาม)
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเลียง คำพันน้อย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีมโหสถ)
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวิฑูรย์ นาคะเสถียร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองปราจีนบุรี)
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสุพจน์ ห่านทองคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กบินทร์บุรี)
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายกิติวัฒน์ บัวลอย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายศักดิ์สิทธิ์ แผ่นสุวรรณ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

  นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ
  นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวจินตนา ทิพยานนท์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสานิต บุญสมบัติ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

  นางสาวชนิดา จันทรนคร
  นางสาวชนิดา จันทรนคร

  เลขานุการ

  จ.ปราจีนบุรี

  นายรักษ์ศักดิ์  สุขวิเศษ
  นายรักษ์ศักดิ์ สุขวิเศษ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ปราจีนบุรี

 • พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นางศิริพร กฤชสินชัย
  นางศิริพร กฤชสินชัย

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางปะอิน)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายจรูญ พิศาภาค
  นายจรูญ พิศาภาค

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางบาล)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายเฉลิม อภิวาท
  นายเฉลิม อภิวาท

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พระนครศรีอยุธยา)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

 • นายชาญชัย อินทรักษาทรัพย์
  นายชาญชัย อินทรักษาทรัพย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางไทร)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  จ่าสิบเอกชำนาญ ดาฤทธิ์
  จ่าสิบเอกชำนาญ ดาฤทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ภาชี)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายไพฑูรย์ นูนศิริ
  นายไพฑูรย์ นูนศิริ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นครหลวง)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายสมคิด ศรประสิทธิ์
  นายสมคิด ศรประสิทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางปะหัน)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

 • นางสมวงศ์ รามศักดิ์
  นางสมวงศ์ รามศักดิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.มหาราช)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายสมศักดิ์ สันธินาค
  นายสมศักดิ์ สันธินาค

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางซ้าย)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นางสาวภัทรี สุภานุกานนท์
  นางสาวภัทรี สุภานุกานนท์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายมนัส ไวยวิเชียร
  นายมนัส ไวยวิเชียร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

 • นางสาวธนภรณ์ ผลยาม
  นางสาวธนภรณ์ ผลยาม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายเมธาวัฒน์ พัทธศรี
  นายเมธาวัฒน์ พัทธศรี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายชานนท์ สุวรรณาภินันท์
  นายชานนท์ สุวรรณาภินันท์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายณรงค์ศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์
  นายณรงค์ศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

 • นายชิน ยันสำโรง
  นายชิน ยันสำโรง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายประเสริฐ มหคุณวรรณ
  นายประเสริฐ มหคุณวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พระนครศรีอยุธยา

  นางสาวธิดารัตน์  ดวงเด่นมาก
  นางสาวธิดารัตน์ ดวงเด่นมาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พระนครศรีอยุธยา

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวิเชียร เอนกลาภ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.พระนครศรีอยุธยา

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางนิตยา หิรัญประดิษฐ์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.พระนครศรีอยุธยา

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -อัยการจังหวัด -

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.พระนครศรีอยุธยา

  นายจิรายุ นันท์ธราธร
  นายจิรายุ นันท์ธราธร

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ระยอง

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นิคมพัฒนา)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายพินิจนันท์ ประดับ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองระยอง)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางวรรณี รัตโณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปลวกแดง)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาววัฒนา บรรเทิงสุข

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านค่าย)
  ก.ธ.จ. ระยอง

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวศิริกัลยา ไกรนารถ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขาชะเมา)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  จ่าสิบเอกสนธินัน ถนอมเกียรติ
  จ่าสิบเอกสนธินัน ถนอมเกียรติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านฉาง)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสรรเสริญ วงษ์จันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แกลง)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายนิรันดร์ ปรัชญกุล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บ้านฉาง)
  ก.ธ.จ. ระยอง

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายมณฑล โพธิ์ประเสริฐ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.แกลง)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  นายชำนาญ จันทร์หอม
  นายชำนาญ จันทร์หอม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.แกลง)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายมาโนชย์ ประทุมพิทักษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.บ้านค่าย)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  นายสุพัฒน์ อินทรสายัณห์
  นายสุพัฒน์ อินทรสายัณห์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองระยอง)
  ก.ธ.จ. ระยอง

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายประเทือง วงศ์ซิม

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.แกลง)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  นางสาวชนิดา จันทรนคร
  นางสาวชนิดา จันทรนคร

  เลขานุการ

  จ.ระยอง

  นางพรโสภิต ขวัญเมือง
  นางพรโสภิต ขวัญเมือง

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ระยอง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายปรัชญา สมะลาภา

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ระยอง

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ระยอง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวัชรากร เปรมประเสริฐ

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ระยอง

  นายโชคชัย เดชอมรธัญ
  นายโชคชัย เดชอมรธัญ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายสัญญา สิงห์อยู่
  นายสัญญา สิงห์อยู่

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านโป่ง)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางขนิษฐา สองสี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพธาราม)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายคะนอง โปรักษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางแพ)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเทิน เสือเฒ่า

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จอมบึง)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธวัชชัย ไทยภักดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองราชบุรี)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเล็ก แป้นพิบูลลาภ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สวนผึ้ง)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสุรชัย ทินกร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดำเนินสะดวก)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธนกฤต วิรุฬห์ภูติ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางวาสนา ทับชู

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

 • นายสมยศ ศิวะพราหมณ์สกุล
  นายสมยศ ศิวะพราหมณ์สกุล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายพิชิต ตั้งสุข
  นายพิชิต ตั้งสุข

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายพีรวัฒน์ เวศย์วรุตม์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเสนีย์ แก้วพิจิตร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

 • นายบุญชื่น ถิระสิทธิวัฒน์
  นายบุญชื่น ถิระสิทธิวัฒน์

  เลขานุการ

  จ.ราชบุรี

  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์
  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ราชบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายจำรูญ สองสี

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ราชบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางอัตถจินดา อินทรทัต

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ราชบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายปัญญา บุญเสนันท์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ราชบุรี

  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์
  นายไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พัฒนานิคม)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายดิเรก พูลเพิ่ม
  นายดิเรก พูลเพิ่ม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองม่วง)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

 • นายทองดี สิงห์ทอง
  นายทองดี สิงห์ทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าหลวง)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นางธงชัย หลีสกุล
  นางธงชัย หลีสกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านหมี่)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  เรืออากาศตรีนพฐกรณ์ ระพีพรธนินท์
  เรืออากาศตรีนพฐกรณ์ ระพีพรธนินท์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลำสนธิ)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายนิมิต นรสิงห์
  นายนิมิต นรสิงห์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองลพบุรี)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

 • นายพงษ์ศักดิ์ อุดมกาญจนชัย
  นายพงษ์ศักดิ์ อุดมกาญจนชัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โคกเจริญ)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นางภัทรพร วรปัญญา
  นางภัทรพร วรปัญญา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชัยบาดาล)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายเลิศพงษ์ อ่วมเนียม
  นายเลิศพงษ์ อ่วมเนียม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โคกสำโรง)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายภาณุ สายัณห์
  นายภาณุ สายัณห์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

 • นายฐิติกร สุขดี
  นายฐิติกร สุขดี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายบรรจง เกิดทรัพย์
  นายบรรจง เกิดทรัพย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายชวน อู่ทรัพย์
  นายชวน อู่ทรัพย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายพิสุทธิ์ รัตนวิลัย
  นายพิสุทธิ์ รัตนวิลัย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

 • นายศิริ ธาระจักร์
  นายศิริ ธาระจักร์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นางสาวบุญศรี  สุวรรณกำเนิด
  นางสาวบุญศรี สุวรรณกำเนิด

  เลขานุการ

  จ.ลพบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายณรงค์ฤทธิ์ ลีดีศรี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ลพบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ ปนาทกูล

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ลพบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเมธี เข็มวงศ์ทอง

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ลพบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายพรชัย นันทวีชัยกุล

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ลพบุรี

  นายจิรายุ นันท์ธราธร
  นายจิรายุ นันท์ธราธร

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายนิคม สมบุญมาก

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายกฤษพล สาณะเสน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางพลี)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายกีรติ เทศเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พระสมุทรเจดีย์)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายประสพ ชุมศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พระประแดง)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์
  นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางบ่อ)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางศิริวรรณ เอี่ยมอาวรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางเสาธง)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางอำภา เชาวนทรงธรรม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสมุทรปราการ)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธณัช พิพัฒนปราการ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายจักรพงศ์ ศุภรณเศรษฐ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นายสกนธ์ วนาดอนพิศาล
  นายสกนธ์ วนาดอนพิศาล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธนิศร อภิญญาสถาพร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นางสาวชนิดา จันทรนคร
  นางสาวชนิดา จันทรนคร

  เลขานุการ

  จ.สมุทรปราการ

 • นายรักษ์ศักดิ์  สุขวิเศษ
  นายรักษ์ศักดิ์ สุขวิเศษ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สมุทรปราการ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายกำไร วงษ์ศรี

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สมุทรปราการ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ผอ.สวท.จังหวัดสระแก้ว -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สมุทรปราการ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมิทธิ์ เย็นสบาย

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.สมุทรปราการ

 • พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นายอาคม จันทรกูล
  นายอาคม จันทรกูล

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางคนที)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นายสมศักดิ์ รัตนกรณ์
  นายสมศักดิ์ รัตนกรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อัมพวา)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสุคนธศักดิ์ สิงห์โตเกษม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสมุทรสงคราม)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวปรียา สิงหาเจริญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายชุมพล ทองอุดม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวันัย จิตต์สมุทร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางกานดา พาเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายฐณัตพล กาญจโนฬาร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นายรัฐนินท์ บารมีกาญจนวัฒน์
  นายรัฐนินท์ บารมีกาญจนวัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางเบญจวรรณ ธนปัทม์

  เลขานุการ

  จ.สมุทรสงคราม

  นางสาวธิดารัตน์  ดวงเด่นมาก
  นางสาวธิดารัตน์ ดวงเด่นมาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สมุทรสงคราม

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสัมพันธ์ พงษ์พรรณนากูล

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สมุทรสงคราม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สมุทรสงคราม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายบัญชา คูรศิริกุล

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.สมุทรสงคราม

  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายปรีชา ศิริแสงอารำพี

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายกฤษณา พุทธวจนะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสมุทรสาคร)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายชัชวาล สิงห์บารมี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านแพ้ว)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวิเชียร เจียระธรรม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กระทุ่มแบน)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

 • นายธนวัฒน์ ทองโต
  นายธนวัฒน์ ทองโต

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  นายวิเชียร นาวาโยธิน
  นายวิเชียร นาวาโยธิน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  นายอาคม ระหงษ์
  นายอาคม ระหงษ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายอภิวัฒน์ วังวิวัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายประชา กระแจะจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางเบญจวรรณ ธนปัทม์

  เลขานุการ

  จ.สมุทรสาคร

  นางสาวธิดารัตน์  ดวงเด่นมาก
  นางสาวธิดารัตน์ ดวงเด่นมาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สมุทรสาคร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางเย็นตา ครุวรรณ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สมุทรสาคร

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางยุวพร นวชาติกุล

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สมุทรสาคร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายทวีวงค์ ญาณกรวงค์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.สมุทรสาคร

  นายจิรายุ นันท์ธราธร
  นายจิรายุ นันท์ธราธร

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สระแก้ว

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายทองทศ มากสาคร

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

 • นางสาวขวัญตา ลายสุวรรณ์
  นางสาวขวัญตา ลายสุวรรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังสมบูรณ์)
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางนฤมล บุญเพ็ง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังน้ำเย็น)
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

  นางสาวบุญเกิด แก่นทองแดง
  นางสาวบุญเกิด แก่นทองแดง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตาพระยา)
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายประยูร สมสอางค์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วัฒนานคร)
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายมีศักดิ์ จันทาทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คลองหาด)
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสุระพง ธรรมวรางกูร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสระแก้ว)
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางอัมรา กรดคีรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขาฉกรรจ์)
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

  นางรัตนาพร นุชยงค์
  นางรัตนาพร นุชยงค์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายต๋อง พงษ์พรม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายประพันธ์ บัวศรี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมศักดิ์ จำปาทอง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายไพรัตน์ ตันติชัยวนิช

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

 • นางสาวชนิดา จันทรนคร
  นางสาวชนิดา จันทรนคร

  เลขานุการ

  จ.สระแก้ว

  นายรักษ์ศักดิ์  สุขวิเศษ
  นายรักษ์ศักดิ์ สุขวิเศษ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สระแก้ว

  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายณรงค์ จันทร์ประสิทธิ์
  นายณรงค์ จันทร์ประสิทธิ์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสระบุรี)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

 • นางกมลปฐมพร กัณหา
  นางกมลปฐมพร กัณหา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองแซง)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นางกมลพรรณ สุภาสูรย์
  นางกมลพรรณ สุภาสูรย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองโดน)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายแจ่มนที มิลินทจินดา
  นายแจ่มนที มิลินทจินดา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองแค)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นางรัศนญพร มโนศรีบุญรัตธ์
  นางรัศนญพร มโนศรีบุญรัตธ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แก่งคอย)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

 • นายสมนึก สุขีรัตน์
  นายสมนึก สุขีรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พระพุทธบาท)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายสมบัติ วงษ์สง่า
  นายสมบัติ วงษ์สง่า

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เฉลิมพระเกียรติ)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายสมศักดิ์ ทองคำสุก
  นายสมศักดิ์ ทองคำสุก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอนพุด)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายสุภัก สีดาผล
  นายสุภัก สีดาผล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วิหารแดง)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

 • นายปู แดงอ่อน
  นายปู แดงอ่อน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายธวัชชัย วรกุลเสถียร
  นายธวัชชัย วรกุลเสถียร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายวันชาติ ศรแก้ว
  นายวันชาติ ศรแก้ว

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายประสิทธิ์ พิบูลชัยสิทธิ์
  นายประสิทธิ์ พิบูลชัยสิทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

 • นายมานะ พวงวนิชกิจ
  นายมานะ พวงวนิชกิจ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายณฐาภพ หัตถโกศล
  นายณฐาภพ หัตถโกศล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สระบุรี

  นางสาวธิดารัตน์  ดวงเด่นมาก
  นางสาวธิดารัตน์ ดวงเด่นมาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สระบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวิรัช โต๊ะถม

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สระบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์ เนื้อนุ่ม

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.สระบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสายยนต์ สีหาบัว

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.สระบุรี

  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

 • นางอรทัย ลาภานันต์
  นางอรทัย ลาภานันต์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พรหมบุรี)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นางจิตรตรี ชัชวาลย์
  นางจิตรตรี ชัชวาลย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ค่ายบางระจัน)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นางดลนภา ร่มโพธิ์
  นางดลนภา ร่มโพธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางระจัน)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นายทองเหมาะ ชื่นกุศล
  นายทองเหมาะ ชื่นกุศล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อินทร์บุรี)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางธนิสร แจ้งสนอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสิงห์บุรี)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  พันโทสุนทร นพกุลสถิตย์
  พันโทสุนทร นพกุลสถิตย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าช้าง)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นายธรรมรัตน์ ดีเจริญวิรุฬ
  นายธรรมรัตน์ ดีเจริญวิรุฬ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  ดาบตำรวจนิเวสน์ สายนาค
  ดาบตำรวจนิเวสน์ สายนาค

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

 • นายพะเยาว์ เรืองพงษ์
  นายพะเยาว์ เรืองพงษ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นายเชาวลิต เสตณสหมิตร
  นายเชาวลิต เสตณสหมิตร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นายศุภสิทธิ์ ภูพงษ์พานิช
  นายศุภสิทธิ์ ภูพงษ์พานิช

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นายเจษฏา พรหมมาศ
  นายเจษฏา พรหมมาศ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

 • นางสาวบุญศรี  สุวรรณกำเนิด
  นางสาวบุญศรี สุวรรณกำเนิด

  เลขานุการ

  จ.สิงห์บุรี

  นายณรงค์ฤทธิ์ ลีดีศรี
  นายณรงค์ฤทธิ์ ลีดีศรี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สิงห์บุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายพิจิตร ปัญญาพิชิต

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สิงห์บุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สิงห์บุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายชวดล กรุ่นทอง

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.สิงห์บุรี

  นายโชคชัย เดชอมรธัญ
  นายโชคชัย เดชอมรธัญ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมศักดิ์ ยิบพิกุล

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสุพรรณบุรี)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายประสิทธิ์ ลิ้มประเสริฐ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ด่านช้าง)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวัฒนากร คำพันธ์ุ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางปลาม้า)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายวิลาศ มณีอินทร์
  นายวิลาศ มณีอินทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีประจันต์)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายศักดิ์ศรี อินทร์บำรุง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอนเจดีย์)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมุทร ชาญวงษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามชุก)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสุเทพ ปานเพ็ชร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองหญ้าไซ)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายพงษ์เกียรติ อุดมอานุภาพสุข

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายประสิทธิ์ คูทรัพย์รุ่งโรจน์
  นายประสิทธิ์ คูทรัพย์รุ่งโรจน์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายประสาร จันทร์สุวรรณ
  นายประสาร จันทร์สุวรรณ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเชาวลิต ทวีไทย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมเกียรติ ทรัพย์สวนแตง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายสมบัติ เส็งหลวง
  นายสมบัติ เส็งหลวง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายบุญชื่น ถิระสิทธิวัฒน์
  นายบุญชื่น ถิระสิทธิวัฒน์

  เลขานุการ

  จ.สุพรรณบุรี

 • นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์
  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุพรรณบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สุพรรณบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวกนกวรรณ ฤาชา

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สุพรรณบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -อัยการจังหวัดสุพรรณบุรี -

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.สุพรรณบุรี

 • พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
  พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายสมชาย รัตน์ประสาทพร
  นายสมชาย รัตน์ประสาทพร

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองอ่างทอง)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายนิพนธ์ งอกงาม
  นายนิพนธ์ งอกงาม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แสวงหา)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายประจวบ กำลังเดช
  นายประจวบ กำลังเดช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามโก้)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

 • นายปัญญา คำพรเหลือ
  นายปัญญา คำพรเหลือ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองอ่างทอง)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นางพวงรัตน์ เข็มทอง
  นางพวงรัตน์ เข็มทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ไชโย)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายมังกร ศรีโหมด
  นายมังกร ศรีโหมด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ป่าโมก)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายวิเชียร ชุ่มชวย
  นายวิเชียร ชุ่มชวย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วิเศษชัยชาญ)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

 • นายสุทัศน์ นิรมิตรมหาปัญญา
  นายสุทัศน์ นิรมิตรมหาปัญญา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพธิ์ทอง)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายสังคม ลาภเวช
  นายสังคม ลาภเวช

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายทุเรียน ไทยประกอบ
  นายทุเรียน ไทยประกอบ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายสมพงษ์ คงแช่มดี
  นายสมพงษ์ คงแช่มดี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

 • นายเอนก สีเขียวสด
  นายเอนก สีเขียวสด

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายสุทัศน์ อยู่นาน
  นายสุทัศน์ อยู่นาน

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นางสาวบุญศรี  สุวรรณกำเนิด
  นางสาวบุญศรี สุวรรณกำเนิด

  เลขานุการ

  จ.อ่างทอง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายณรงค์ฤทธิ์ ลีดีศรี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อ่างทอง

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ปลัดจังหวัดอ่างทอง -

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.อ่างทอง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.อ่างทอง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสาทร คชวงษ์

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.อ่างทอง

สื่อวีดิทัศน์
 • การบรรยายโดย ร.นรม.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
 • สื่อโทรทัศน์
 • บทละคร
 • ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
03 เม.ษ. 2561
สรุปผลโครงการสัมมนา ก.ธ.จ. และเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
26 มี.ค. 2561
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
29 ม.ค. 2561
ประมวลภาพการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
15 ธ.ค. 2560
สรุปผลการสัมมนา ก.ธ.จ. และเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก)
อ่านต่อ >
20 พ.ย. 2560
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่านต่อ >
20 พ.ย. 2560
รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่านต่อ >