ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

รูปภาพแผนที่ประเทศไทยแผนที่แสดงข้อมูล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคใต้
ดูรายละเอียด >
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ระหว่าง 5 หน่วยงาน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
 • เขตพื้นที่ภาคกลาง
 • เขตพื้นที่ภาคใต้
 • เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เขตพื้นที่ภาคเหนือ
 • นายนพปฎล เมฆเมฆา
  นายนพปฎล เมฆเมฆา

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. จันทบุรี

  นายอภิชาต วิสุทธิเสรีวงศ์
  นายอภิชาต วิสุทธิเสรีวงศ์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

  นายทนุ อัตตโนรักษ์
  นายทนุ อัตตโนรักษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โป่งน้ำร้อน)
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

  นายประดิษฐ์ ปธานราษฎร์
  นายประดิษฐ์ ปธานราษฎร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สอยดาว)
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

 • นายพุทธไนย ตันมณี
  นายพุทธไนย ตันมณี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แก่งหางแมว)
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

  นายโสภณ เอ็งสุวรรณ
  นายโสภณ เอ็งสุวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นายายอาม)
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

  นายอนุชาติ คุณสุข
  นายอนุชาติ คุณสุข

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ขลุง)
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

  นายอาทิตย์ บุญอากาศ
  นายอาทิตย์ บุญอากาศ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองจันทบุรี)
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

 • นายอุทัย ยุติวงษ์
  นายอุทัย ยุติวงษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขาคิชฌกูฏ)
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

  นายณรงค์ ฐานธรรม
  นายณรงค์ ฐานธรรม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เขาคิชฌกูฏ)
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

  นายสุนทร ประดิษฐศิลป์
  นายสุนทร ประดิษฐศิลป์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ขลุง)
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

  นายพงษ์ศักดิ์ ชุติกาญจน์
  นายพงษ์ศักดิ์ ชุติกาญจน์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองจันทบุรี)
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

 • นายอรุณ มรรคผล
  นายอรุณ มรรคผล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

  นางสาวณุกานดา กิติศุภวัฒนา
  นางสาวณุกานดา กิติศุภวัฒนา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. จันทบุรี

  นางสาววรพรรณ เลิศไกร
  นางสาววรพรรณ เลิศไกร

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.จันทบุรี

  นางพรโสภิต ขวัญเมือง
  นางพรโสภิต ขวัญเมือง

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.จันทบุรี

 • นายธำรง กนะกาศัย
  นายธำรง กนะกาศัย

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.จันทบุรี

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ ปิยารมย์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ ปิยารมย์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.จันทบุรี

  นายธเนศ เธียรนันทน์
  นายธเนศ เธียรนันทน์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.จันทบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  พันตำรวจตรีชัย กุลกิจกำจร

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.จันทบุรี

 • นายนพปฎล เมฆเมฆา
  นายนพปฎล เมฆเมฆา

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายสุชน ทิวากร
  นายสุชน ทิวากร

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าม่วง)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นางสาวชัชชฏา บูรณแสน
  นางสาวชัชชฏา บูรณแสน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองกาญจนบุรี)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นางบุหงา ชัยรัตน์
  นางบุหงา ชัยรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทองผาภูมิ)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

 • นายพิพัฒน์ แก้วจิตคงทอง
  นายพิพัฒน์ แก้วจิตคงทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ไทรโยค)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นางสาวรมย์รภัส จงเจริญถาวรกุล
  นางสาวรมย์รภัส จงเจริญถาวรกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ่อพลอย)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายวุฒิชัย โชควิเชียรฉาย
  นายวุฒิชัย โชควิเชียรฉาย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่ามะกา)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายสมบูรณ์ ประยูรหอม
  นายสมบูรณ์ ประยูรหอม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ห้วยกระเจา)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

 • นายสมพงษ์ พงษ์พัว
  นายสมพงษ์ พงษ์พัว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เลาขวัญ)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นางสาวอรัญญา เจริญหงษ์ษา
  นางสาวอรัญญา เจริญหงษ์ษา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สังขละบุรี)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายชูศักดิ์ แม้นทิม
  นายชูศักดิ์ แม้นทิม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ท่าม่วง)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายสมเกียรติ ลิวติวงษ์
  นายสมเกียรติ ลิวติวงษ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ท่าม่วง)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

 • นายอนุเทพ ตระกูลอิ่มน้อย
  นายอนุเทพ ตระกูลอิ่มน้อย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เลาขวัญ)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายนิพัฒน์ เจริญกิจการ
  นายนิพัฒน์ เจริญกิจการ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายชุมพล เปาประดิษฐ์
  นายชุมพล เปาประดิษฐ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายทรงวุฒิ ศีลแดนจันทร์
  นายทรงวุฒิ ศีลแดนจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

 • นางสาววรพรรณ เลิศไกร
  นางสาววรพรรณ เลิศไกร

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.กาญจนบุรี

  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ
  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.กาญจนบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายกฤษนันท์ กำไร

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.กาญจนบุรี

  นายเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์
  นายเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.กาญจนบุรี

 • นายสรวุฒิ จงสกุล
  นายสรวุฒิ จงสกุล

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.กาญจนบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสันติชัย จีระพัฒน์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.กาญจนบุรี

  นายไพโรจน์ อาจรักษา
  นายไพโรจน์ อาจรักษา

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

  นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์
  นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

 • นายกิตติภพ มงคล
  นายกิตติภพ มงคล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คลองเขื่อน)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

  นายชัยยา นิรันดร์
  นายชัยยา นิรันดร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สนามชัยเขต)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

  นายเตี้ย ม่วงพา
  นายเตี้ย ม่วงพา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองฉะเชิงเทรา)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

  นายบุญมี ฤทธิประภาส
  นายบุญมี ฤทธิประภาส

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ราชสาส์น)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

 • นายพงษ์ศักดิ์ บุญสิน
  นายพงษ์ศักดิ์ บุญสิน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านโพธิ์)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

  นางภาณี พรหมหรรษ์
  นางภาณี พรหมหรรษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางคล้า)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

  นายศิริพจน์ วัชราพฤกษ์
  นายศิริพจน์ วัชราพฤกษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าตะเกียบ)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

  นายสายันต์ ไหมพิมพ์
  นายสายันต์ ไหมพิมพ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พนมสารคาม)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

 • นายอิมรอน ซำสุรีย์
  นายอิมรอน ซำสุรีย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางน้ำเปรี้ยว)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

  นายเสกสันต์ นาคสมบูรณ์
  นายเสกสันต์ นาคสมบูรณ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองฉะเชิงเทรา)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

  นายวิชัย ลีละกุลเกียรติชัย
  นายวิชัย ลีละกุลเกียรติชัย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บางคล้า)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

  นายจรัญ สุนทรโชติ
  นายจรัญ สุนทรโชติ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองฉะเชิงเทรา)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

 • นายมนัส ตั๊นงาม
  นายมนัส ตั๊นงาม

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

  นางสาวอรพินท์ เสริมประภาศิลป์
  นางสาวอรพินท์ เสริมประภาศิลป์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา

  นางสาวธิดานันท์ สุขมาก
  นางสาวธิดานันท์ สุขมาก

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ฉะเชิงเทรา

  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์
  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ฉะเชิงเทรา

 • นางสาวอสิตรา รัตตะมณี
  นางสาวอสิตรา รัตตะมณี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ฉะเชิงเทรา

  นายยศพันธ์ สุธรรม
  นายยศพันธ์ สุธรรม

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ฉะเชิงเทรา

  นายนพปฎล เมฆเมฆา
  นายนพปฎล เมฆเมฆา

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ชลบุรี

  นายชัยจิตร รัฐขจร
  นายชัยจิตร รัฐขจร

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีราชา)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

 • นายนอบ สุวรรณศิลป์
  นายนอบ สุวรรณศิลป์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สัตหีบ)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

  นายบุญชัย ผลบุญเจริญชัย
  นายบุญชัย ผลบุญเจริญชัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกาะจันทร์)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

  นายประเสริฐ กลิ่นชู
  นายประเสริฐ กลิ่นชู

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พานทอง)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

  พันตำรวจเอกยงยุทธ ขอนดอก
  พันตำรวจเอกยงยุทธ ขอนดอก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ่อทอง)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

 • นายยงยุทธ เจริญจิต
  นายยงยุทธ เจริญจิต

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกาะสีชัง)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

  นางวราภรณ์ แจ้งเจริญ
  นางวราภรณ์ แจ้งเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองชลบุรี)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

  นายวันชัย จึงจรัสทรัพย์
  นายวันชัย จึงจรัสทรัพย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านบึง)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

  นางสมสุข เฉลิม
  นางสมสุข เฉลิม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พนัสนิคม)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

 • นายทวีศักดิ์ นิ่มอนงค์
  นายทวีศักดิ์ นิ่มอนงค์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สัตหีบ)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

  นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์
  นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บางละมุง)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

  นายมนัส ยนตรี
  นายมนัส ยนตรี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองชลบุรี)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

  นายสุนทร ธัญญวัฒนกุล
  นายสุนทร ธัญญวัฒนกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

 • นางสุวพรรณ จันทสารวิวัฒน์
  นางสุวพรรณ จันทสารวิวัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

  นายฐฺติ สุขสวัสดิ์
  นายฐฺติ สุขสวัสดิ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ชลบุรี

  นางสาววรพรรณ เลิศไกร
  นางสาววรพรรณ เลิศไกร

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ชลบุรี

  นางพรโสภิต ขวัญเมือง
  นางพรโสภิต ขวัญเมือง

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ชลบุรี

 • นายฤหัส ไชยศักดิ์
  นายฤหัส ไชยศักดิ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ชลบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายประธาน สุรจบวร

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ชลบุรี

  นางสาวฐิติรัตน์ ศรีระวิโรจน์
  นางสาวฐิติรัตน์ ศรีระวิโรจน์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ชลบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธงชัย ธรรมวิชิต

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ชลบุรี

 • นางประภาศรี บุญวิเศษ
  นางประภาศรี บุญวิเศษ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายจุมพฎ เจตน์จันทร์
  นายจุมพฎ เจตน์จันทร์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายคมคาย น้อยเอี่ยม
  นายคมคาย น้อยเอี่ยม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.มโนรมย์)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นาวาอากาศเอกพัฒนะ เพ็งลำ
  นาวาอากาศเอกพัฒนะ เพ็งลำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หันคา)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

 • จ่าสิบเอกยงยุทธ เล็กสาย
  จ่าสิบเอกยงยุทธ เล็กสาย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองมะโมง)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายสนั่น สุพรรณกูล
  นายสนั่น สุพรรณกูล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วัดสิงห์)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายสมบูรณ์ คงเมือง
  นายสมบูรณ์ คงเมือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองชัยนาท)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายสรฤทธิ์ พัวพิทักษ์ชัย
  นายสรฤทธิ์ พัวพิทักษ์ชัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สรรพยา)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

 • นางสายชล พวงพิกุล
  นางสายชล พวงพิกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เนินขาม)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายสมชาย สิทธิบรวงษ์
  นายสมชาย สิทธิบรวงษ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายณรงค์ คุ้มดิษฐ์
  นายณรงค์ คุ้มดิษฐ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายอนันต์ ปานสุข
  นายอนันต์ ปานสุข

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

 • นายสมพงษ์ สินทรัพย์
  นายสมพงษ์ สินทรัพย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายวิทยา วงษ์สวรรค์
  นายวิทยา วงษ์สวรรค์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายวิบูลย์ โค้วตระกูล
  นายวิบูลย์ โค้วตระกูล

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ชัยนาท

  นางนภาพร จันทร์สุข
  นางนภาพร จันทร์สุข

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ชัยนาท

 • ว่าที่ร้อยตรีสมชาย จันเทศ
  ว่าที่ร้อยตรีสมชาย จันเทศ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ชัยนาท

  นายองอาจ หลำอุบล
  นายองอาจ หลำอุบล

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ชัยนาท

  นายเจตน์ กระเทศ
  นายเจตน์ กระเทศ

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ชัยนาท

  นายนพปฎล เมฆเมฆา
  นายนพปฎล เมฆเมฆา

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ตราด

 • นายโอฬาร วัฒนวินิน
  นายโอฬาร วัฒนวินิน

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ตราด

  นายชุมพล วัฒนา
  นายชุมพล วัฒนา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกาะกูด)
  ก.ธ.จ. ตราด

  นายบัณฑิต กูลพฤกษี
  นายบัณฑิต กูลพฤกษี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขาสมิง)
  ก.ธ.จ. ตราด

  นายไพวัลย์ ชลาลัย
  นายไพวัลย์ ชลาลัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คลองใหญ่)
  ก.ธ.จ. ตราด

 • นายวีระพล ศุภอักษร
  นายวีระพล ศุภอักษร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองตราด)
  ก.ธ.จ. ตราด

  นายศักดิ์ประเสริฐ เจริญประสิทธิ์
  นายศักดิ์ประเสริฐ เจริญประสิทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกาะช้าง)
  ก.ธ.จ. ตราด

  นายสมชาย ชำนาญช่าง
  นายสมชาย ชำนาญช่าง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แหลมงอบ)
  ก.ธ.จ. ตราด

  นายอัสนี เสารอง
  นายอัสนี เสารอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ่อไร่)
  ก.ธ.จ. ตราด

 • เรือตรีเสนาะ อยู่บ้านแพ้ว
  เรือตรีเสนาะ อยู่บ้านแพ้ว

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บ่อไร่)
  ก.ธ.จ. ตราด

  นายยงยุทธ พรมชัย
  นายยงยุทธ พรมชัย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เขาสมิง)
  ก.ธ.จ. ตราด

  นายสุพจน์ ใจรักษ์
  นายสุพจน์ ใจรักษ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองตราด)
  ก.ธ.จ. ตราด

  นายอุทัย ตันชัย
  นายอุทัย ตันชัย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ตราด

 • นางวิภา สุเนตร
  นางวิภา สุเนตร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ตราด

  นางสาววรพรรณ เลิศไกร
  นางสาววรพรรณ เลิศไกร

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ตราด

  นางพรโสภิต ขวัญเมือง
  นางพรโสภิต ขวัญเมือง

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ตราด

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายคมกริช บุญวัฒนพงศ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ตราด

 • นายวิชัย ประพันธ์โรจน์
  นายวิชัย ประพันธ์โรจน์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ตราด

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาลิกา วรรณรัตน์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ตราด

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายกิตติ เรืองรัตนตรัย

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ตราด

  นายไพโรจน์ อาจรักษา
  นายไพโรจน์ อาจรักษา

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นครนายก

 • นายตรรคภพ อิงตระกูล
  นายตรรคภพ อิงตระกูล

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครนายก

  นายชโลธร สุวรรณโชติช่วง
  นายชโลธร สุวรรณโชติช่วง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองนครนายก)
  ก.ธ.จ. นครนายก

  ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย ยอดมิ่ง
  ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย ยอดมิ่ง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปากพลี)
  ก.ธ.จ. นครนายก

  นายรังสรรค์ ผดุงธรรม
  นายรังสรรค์ ผดุงธรรม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.องครักษ์)
  ก.ธ.จ. นครนายก

 • นายเอกชัย ปราบพาล
  นายเอกชัย ปราบพาล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านนา)
  ก.ธ.จ. นครนายก

  นายสกนธ์ มัยญะกิต
  นายสกนธ์ มัยญะกิต

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองนครนายก)
  ก.ธ.จ. นครนายก

  นางคนึงนิจ วรรณาลัย
  นางคนึงนิจ วรรณาลัย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ปากพลี)
  ก.ธ.จ. นครนายก

  นายสุทธิวา ทองไสว
  นายสุทธิวา ทองไสว

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองนครนายก)
  ก.ธ.จ. นครนายก

 • นายเกษมศักดิ์ อรัญญาชัยเศรษฐ
  นายเกษมศักดิ์ อรัญญาชัยเศรษฐ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครนายก

  นายอุดม พัชรพนาวีร์
  นายอุดม พัชรพนาวีร์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครนายก

  นางสาวธิดานันท์ สุขมาก
  นางสาวธิดานันท์ สุขมาก

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครนายก

  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์
  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครนายก

 • นางสาวประทีป ถาวรเจริญ
  นางสาวประทีป ถาวรเจริญ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.นครนายก

  นายชัชวาล วิไลวงษ์
  นายชัชวาล วิไลวงษ์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.นครนายก

  นายสุชาติ ศรีไพบูลย์
  นายสุชาติ ศรีไพบูลย์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.นครนายก

  นายพชรกฤต ขยันกิจ
  นายพชรกฤต ขยันกิจ

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.นครนายก

 • นายนพปฎล เมฆเมฆา
  นายนพปฎล เมฆเมฆา

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายปัญญา สร้อยทอง
  นายปัญญา สร้อยทอง

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นครชัยศรี)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายกิจจารักษ์ ชุ่มชื่น
  นายกิจจารักษ์ ชุ่มชื่น

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอนตูม)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายจรัญ มหาโยธา
  นายจรัญ มหาโยธา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กำแพงแสน)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

 • นายช้อย ภิรมย์คิน
  นายช้อย ภิรมย์คิน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางเลน)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  ร้อยตำรวจตรีปณม ยงใจยุธ
  ร้อยตำรวจตรีปณม ยงใจยุธ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พุทธมณฑล)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายสมบัติ พันธุ์ประมูล
  นายสมบัติ พันธุ์ประมูล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามพราน)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายอภิชาต ทิมเจริญ
  นายอภิชาต ทิมเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองนครปฐม)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

 • นายอภินันท์ ศิริรังษี
  นายอภินันท์ ศิริรังษี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองนครปฐม)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายปฏิพันธ์ ลิ้มทรัพย์เจริญ
  นายปฏิพันธ์ ลิ้มทรัพย์เจริญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.นครชัยศรี)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายประวิทย์ บุญมี
  นายประวิทย์ บุญมี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สามพราน)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายบุญชู ภุชงค์ประเวศ
  นายบุญชู ภุชงค์ประเวศ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

 • นายสมบัติ แจ่มจันทร์เกษ
  นายสมบัติ แจ่มจันทร์เกษ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายกรีตีกนิษฐ์ โชคชัยณรงค์
  นายกรีตีกนิษฐ์ โชคชัยณรงค์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นางสาววรพรรณ เลิศไกร
  นางสาววรพรรณ เลิศไกร

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครปฐม

  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ
  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครปฐม

 • นางกชพร ไกยสุทธิ
  นางกชพร ไกยสุทธิ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.นครปฐม

  พันตำรวจเอกสมญาติ สุขเสนา
  พันตำรวจเอกสมญาติ สุขเสนา

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.นครปฐม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวีระ พูนวิทย์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.นครปฐม

  นางประภาศรี บุญวิเศษ
  นางประภาศรี บุญวิเศษ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นนทบุรี

 • นางนฤมล ซู
  นางนฤมล ซู

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายธนากร มะโนรัตน์
  นายธนากร มะโนรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางใหญ่)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายบันลือ สันถวไมตรี
  นายบันลือ สันถวไมตรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองนนทบุรี)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายยวง เขียวนิล
  นายยวง เขียวนิล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ไทรน้อย)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

 • นายวิเชียร แจ่มศิริ
  นายวิเชียร แจ่มศิริ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปากเกร็ด)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายวิเชียร สาเทศ
  นายวิเชียร สาเทศ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางกรวย)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายวินัย เรี่ยวแรง
  นายวินัย เรี่ยวแรง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางบัวทอง)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายสุรชัย อมรพงษ์มงคล
  นายสุรชัย อมรพงษ์มงคล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บางกรวย)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

 • นายวันชัย ศรีเพ็ง
  นายวันชัย ศรีเพ็ง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองนนทบุรี)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายสันติ บินอาฮาหมัด
  นายสันติ บินอาฮาหมัด

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ปากเกร็ด)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายไพโรจน์ นพทีปกังวาล
  นายไพโรจน์ นพทีปกังวาล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายประวิทย์ พิพิธสุขสันต์
  นายประวิทย์ พิพิธสุขสันต์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

 • นายบุญชื่น ถิระสิทธิวัฒน์
  นายบุญชื่น ถิระสิทธิวัฒน์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นนทบุรี

  นายวิบูลย์ โค้วตระกูล
  นายวิบูลย์ โค้วตระกูล

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นนทบุรี

  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์
  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นนทบุรี

  นายกิจชัย กุลสัมฤทธิ์
  นายกิจชัย กุลสัมฤทธิ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.นนทบุรี

 • นายอิทธิกร ขำเดช
  นายอิทธิกร ขำเดช

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.นนทบุรี

  นายตระกูล เผ่าเผือก
  นายตระกูล เผ่าเผือก

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.นนทบุรี

  นางประภาศรี บุญวิเศษ
  นางประภาศรี บุญวิเศษ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายทัชเชษฐ์ นิยมสุข
  นายทัชเชษฐ์ นิยมสุข

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามโคก)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

 • นายถวิล เสียงแจ๋ว
  นายถวิล เสียงแจ๋ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลาดหลุมแก้ว)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายปิยะพัฒน์ คุ้มวงษ์
  นายปิยะพัฒน์ คุ้มวงษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คลองหลวง)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายพยนต์ ชื่นแสง
  นายพยนต์ ชื่นแสง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลำลูกกา)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นางรุ่งนภา น้อยสว่าง
  นางรุ่งนภา น้อยสว่าง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองเสือ)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

 • นายสุด เพิ่มทรัพย์
  นายสุด เพิ่มทรัพย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองปทุมธานี)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  พันตรีสุวิทย์ สระศรีโสม
  พันตรีสุวิทย์ สระศรีโสม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ธัญบุรี)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายชัยวัฒน์ อินทร์เลิศ
  นายชัยวัฒน์ อินทร์เลิศ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ลาดหลุมแก้ว)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายวิทยา มั่นบุปผชาติ
  นายวิทยา มั่นบุปผชาติ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ลำลูกกา)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวทรายทอง กันเกตุ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล
  นายภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายวรชัย ชูชัยศรี
  นายวรชัย ชูชัยศรี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ
  นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

 • นายบุญชื่น ถิระสิทธิวัฒน์
  นายบุญชื่น ถิระสิทธิวัฒน์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ปทุมธานี

  นายวิบูลย์ โค้วตระกูล
  นายวิบูลย์ โค้วตระกูล

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ปทุมธานี

  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์
  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ปทุมธานี

  นางสาววัชรินทร์ มิ่งขวัญรุ่งเรือง
  นางสาววัชรินทร์ มิ่งขวัญรุ่งเรือง

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ปทุมธานี

 • นายมานะผล ภู่สมบุญ
  นายมานะผล ภู่สมบุญ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ปทุมธานี

  นายวสุ วิสุทธิ์นันท์
  นายวสุ วิสุทธิ์นันท์

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.ปทุมธานี

  นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์
  นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายจารึก สุจริตจันทร์
  นายจารึก สุจริตจันทร์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หัวหิน)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

 • นางจันทนี สนธิ
  นางจันทนี สนธิ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กุยบุรี)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายยงยุทธ สุวรรณ์นัง
  นายยงยุทธ สุวรรณ์นัง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามร้อยยอด)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายวรพงษ์ พูลลาภ
  นายวรพงษ์ พูลลาภ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางสะพาน)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายสนม มณีแดง
  นายสนม มณีแดง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทับสะแก)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

 • นายสมยศ ชนะแรง
  นายสมยศ ชนะแรง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางสะพานน้อย)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายสาย สวัสดิมงคล
  นายสาย สวัสดิมงคล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปราณบุรี)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายปราโมศย์ ตั้งซุยยัง
  นายปราโมศย์ ตั้งซุยยัง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บางสะพานน้อย)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายธงชัย ถาวรนันท์
  นายธงชัย ถาวรนันท์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

 • นายบุญพิน ดาวเรือง
  นายบุญพิน ดาวเรือง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นางนิลวรรณ เรืองสวัสดิ์
  นางนิลวรรณ เรืองสวัสดิ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายวิรัช ปิยพรไพบูลย์
  นายวิรัช ปิยพรไพบูลย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นางสาวประภัสสร รังสิโรจน์
  นางสาวประภัสสร รังสิโรจน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

 • นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ประจวบคีรีขันธ์

  นางสาวธิดารัตน์  ดวงเด่นมาก
  นางสาวธิดารัตน์ ดวงเด่นมาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ประจวบคีรีขันธ์

  นายธัชชัย ศุกระกาญจน์
  นายธัชชัย ศุกระกาญจน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ประจวบคีรีขันธ์

  นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์
  นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ประจวบคีรีขันธ์

 • นายกิตติ พัฒนเจริญ
  นายกิตติ พัฒนเจริญ

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ประจวบคีรีขันธ์

  นายนริศ ชำนาญชานันท์
  นายนริศ ชำนาญชานันท์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ประจวบคีรีขันธ์

  นายไพโรจน์ อาจรักษา
  นายไพโรจน์ อาจรักษา

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

  นายวิวัฒน์ จันทร์สิวานนท์
  นายวิวัฒน์ จันทร์สิวานนท์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กบินทร์บุรี)
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

 • นายเกรียงไกร จันทร์สิวานนท์
  นายเกรียงไกร จันทร์สิวานนท์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กบินทร์บุรี)
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

  นายธีรยุทธ รุจิเมธาภาส
  นายธีรยุทธ รุจิเมธาภาส

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองปราจีนบุรี)
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

  นายนภดล เสนาพล
  นายนภดล เสนาพล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาดี)
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

  นายพงษ์ศักดิ์ บุญกระพือ
  นายพงษ์ศักดิ์ บุญกระพือ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ประจันตคาม)
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

 • นายสมาน โคศิลา
  นายสมาน โคศิลา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีมหาโพธิ)
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

  นายสายพิน ศรีเพ็ชร์
  นายสายพิน ศรีเพ็ชร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านสร้าง)
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

  นายเสนอ ธรรมมะ
  นายเสนอ ธรรมมะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีมโหสถ)
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

  นายประเทือง ชมมั่น
  นายประเทือง ชมมั่น

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองปราจีนบุรี)
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

 • นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ
  นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองปราจีนบุรี)
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

  นายชุมพล สมใจ
  นายชุมพล สมใจ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

  นายณรงค์ ศรีสรวล
  นายณรงค์ ศรีสรวล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

  นายคมสรร ศรีตูมแก้ว
  นายคมสรร ศรีตูมแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี

 • นางสาวธิดานันท์ สุขมาก
  นางสาวธิดานันท์ สุขมาก

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ปราจีนบุรี

  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์
  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ปราจีนบุรี

  นายถนอมรัตน์ กรดงาม
  นายถนอมรัตน์ กรดงาม

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ปราจีนบุรี

  นายพินิจ เนตรพุกกณะ
  นายพินิจ เนตรพุกกณะ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ปราจีนบุรี

 • นางกฤติยา ทรัพยะโตษก
  นางกฤติยา ทรัพยะโตษก

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ปราจีนบุรี

  นายกนก ปฐมนุพงศ์
  นายกนก ปฐมนุพงศ์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ปราจีนบุรี

  นางประภาศรี บุญวิเศษ
  นางประภาศรี บุญวิเศษ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายวิเชียร เอนกลาภ
  นายวิเชียร เอนกลาภ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เสนา)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

 • นายจักพรรณ อรรถาวี
  นายจักพรรณ อรรถาวี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านแพรก)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวจารุณี ฤกษ์ปราณี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังน้อย)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายชาญชัย อินทรักษาทรัพย์
  นายชาญชัย อินทรักษาทรัพย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางไทร)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายแนบ ภู่ดำรงค์
  นายแนบ ภู่ดำรงค์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลาดบัวหลวง)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

 • พลเรือเอกปรีชา เตชรัตน์
  พลเรือเอกปรีชา เตชรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ผักไห่)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายไพฑูรย์ นูนศิริ
  นายไพฑูรย์ นูนศิริ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นครหลวง)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายฟ้าฟื้น อยู่วัฒนา
  นายฟ้าฟื้น อยู่วัฒนา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อุทัย)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นางศิริพร กฤชสินชัย
  นางศิริพร กฤชสินชัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางปะอิน)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

 • นายสมคิด ศรประสิทธิ์
  นายสมคิด ศรประสิทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางปะหัน)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายกฤษณะ เสริมสิทธิพร
  นายกฤษณะ เสริมสิทธิพร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พระนครศรีอยุธยา)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายดำรง ไกรโชติ
  นายดำรง ไกรโชติ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บางบาล)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายเมธาวัฒน์ พัทธศรี
  นายเมธาวัฒน์ พัทธศรี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.อุทัย)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

 • นายเกรียงไกร ด่านวิเชียร
  นายเกรียงไกร ด่านวิเชียร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายปรีชา อัศวราชันย์
  นายปรีชา อัศวราชันย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายชิน ยันสำโรง
  นายชิน ยันสำโรง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  ร้อยตรีฐกรณ์ พงษ์พันธุ์
  ร้อยตรีฐกรณ์ พงษ์พันธุ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

 • นายบุญชื่น ถิระสิทธิวัฒน์
  นายบุญชื่น ถิระสิทธิวัฒน์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พระนครศรีอยุธยา

  นายวิบูลย์ โค้วตระกูล
  นายวิบูลย์ โค้วตระกูล

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พระนครศรีอยุธยา

  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์
  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พระนครศรีอยุธยา

  นางสาวจินตนา ท่าวัง
  นางสาวจินตนา ท่าวัง

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.พระนครศรีอยุธยา

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  ร้อยตรีธวัช หันตรา

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.พระนครศรีอยุธยา

  นางนิตยา หิรัญประดิษฐ์
  นางนิตยา หิรัญประดิษฐ์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.พระนครศรีอยุธยา

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวราชัย เกษเมธีการุณ

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.พระนครศรีอยุธยา

  นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์
  นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. เพชรบุรี

 • นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ
  นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  ดอกเตอร์กรัณย์ สุทธารมณ์
  ดอกเตอร์กรัณย์ สุทธารมณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองเพชรบุรี)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นางดวงพร แพร้วรุ่งเรือง
  นางดวงพร แพร้วรุ่งเรือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชะอำ)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  ดาบตำรวจมี สุขก่ำ
  ดาบตำรวจมี สุขก่ำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านลาด)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

 • นางวงเดือน อุบลวรรณ
  นางวงเดือน อุบลวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขาย้อย)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นางสาววันวิสา อินทมาลา
  นางสาววันวิสา อินทมาลา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แก่งกระจาน)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นายวิศิษฐ ยามานนท์
  นายวิศิษฐ ยามานนท์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านแหลม)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นายสมเจต ปิ่นสมบูรณ์
  นายสมเจต ปิ่นสมบูรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองหญ้าปล้อง)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

 • นายพยงค์ สีดอกบวบ
  นายพยงค์ สีดอกบวบ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บ้านแหลม)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นายมนู อาลี
  นายมนู อาลี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองเพชรบุรี)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นายชนุดม กลั่นเกลา
  นายชนุดม กลั่นเกลา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.แก่งกระจาน)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นายสุพจน์ เพชรภิรัชต์
  นายสุพจน์ เพชรภิรัชต์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

 • นายบันเทิง นวมภักดี
  นายบันเทิง นวมภักดี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เพชรบุรี

  นางสาวธิดารัตน์  ดวงเด่นมาก
  นางสาวธิดารัตน์ ดวงเด่นมาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เพชรบุรี

  นายสมพร คชเพต
  นายสมพร คชเพต

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.เพชรบุรี

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เย็นเปรม
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เย็นเปรม

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.เพชรบุรี

  นายสุรเวช ดีมาก
  นายสุรเวช ดีมาก

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.เพชรบุรี

  นางวิรัลพัชร วิจิตตปัญญารักษ์
  นางวิรัลพัชร วิจิตตปัญญารักษ์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.เพชรบุรี

  นายนพปฎล เมฆเมฆา
  นายนพปฎล เมฆเมฆา

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ระยอง

 • นายสุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา
  นายสุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  นายธนศักดิ์ บัวรัตน์
  นายธนศักดิ์ บัวรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านค่าย)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  นายรุ่งโรจน์ เฉลาแสง
  นายรุ่งโรจน์ เฉลาแสง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แกลง)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  จ่าสิบเอกสนธินัน ถนอมเกียรติ
  จ่าสิบเอกสนธินัน ถนอมเกียรติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านฉาง)
  ก.ธ.จ. ระยอง

 • นายสมชาย เย็นเกษม
  นายสมชาย เย็นเกษม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปลวกแดง)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  นายสมบุญ ลำดับชั้น
  นายสมบุญ ลำดับชั้น

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองระยอง)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  นายสันต์ชัย กาญจนาภิวัฒน์
  นายสันต์ชัย กาญจนาภิวัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นิคมพัฒนา)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  นายสุริยา สี่สี
  นายสุริยา สี่สี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขาชะเมา)
  ก.ธ.จ. ระยอง

 • นายหมอขวด เหล็กเพชร
  นายหมอขวด เหล็กเพชร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.แกลง)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  นายวิเชียร สุวรรณโชติ
  นายวิเชียร สุวรรณโชติ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.แกลง)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  นายชำนาญ จันทร์หอม
  นายชำนาญ จันทร์หอม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.แกลง)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์
  นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ระยอง

 • นายสุพัฒน์ อินทรสายัณห์
  นายสุพัฒน์ อินทรสายัณห์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ระยอง

  นางสาววรพรรณ เลิศไกร
  นางสาววรพรรณ เลิศไกร

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ระยอง

  นางพรโสภิต ขวัญเมือง
  นางพรโสภิต ขวัญเมือง

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ระยอง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสุปนันท์ สังข์สุวรรณ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ระยอง

 • นายปรัชญา สมะลาภา
  นายปรัชญา สมะลาภา

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ระยอง

  นายมาโนช โอสถเจริญ
  นายมาโนช โอสถเจริญ

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ระยอง

  นายวัชรากร เปรมประเสริฐ
  นายวัชรากร เปรมประเสริฐ

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ระยอง

  นายนพปฎล เมฆเมฆา
  นายนพปฎล เมฆเมฆา

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ราชบุรี

 • นายสัญญา สิงห์อยู่
  นายสัญญา สิงห์อยู่

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านโป่ง)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายจำรูญ สองสี
  นายจำรูญ สองสี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพธาราม)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายบำเพ็ญ นิติเศรษฐ
  นายบำเพ็ญ นิติเศรษฐ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วัดเพลง)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายบุญส่ง พิชญพิธาน
  นายบุญส่ง พิชญพิธาน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางแพ)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

 • นายปราโมทย์ ไพชนม์
  นายปราโมทย์ ไพชนม์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สวนผึ้ง)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายสงครามนิธิ กิติเจริญนันท์
  นายสงครามนิธิ กิติเจริญนันท์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดำเนินสะดวก)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายสุรินทร์ ตำหนิงาม
  นายสุรินทร์ ตำหนิงาม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองราชบุรี)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายประทุม เนียมฉาย
  นายประทุม เนียมฉาย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บางแพ)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

 • นายวันชัย เหี้ยมหาญ
  นายวันชัย เหี้ยมหาญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ปากท่อ)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายสมยศ ศิวะพราหมณ์สกุล
  นายสมยศ ศิวะพราหมณ์สกุล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บ้านโป่ง)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายโกมล ตันติวรนุกูล
  นายโกมล ตันติวรนุกูล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายพิชิต ตั้งสุข
  นายพิชิต ตั้งสุข

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

 • นางสาวจินตนา ชิ้นปิ่นเกลียว
  นางสาวจินตนา ชิ้นปิ่นเกลียว

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นางสาววรพรรณ เลิศไกร
  นางสาววรพรรณ เลิศไกร

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ราชบุรี

  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ
  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ราชบุรี

  นางสาวประภารัตน์ นาคผจญ
  นางสาวประภารัตน์ นาคผจญ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ราชบุรี

 • นายวิชัย จิตติฉันท์
  นายวิชัย จิตติฉันท์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ราชบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายมรกต คงทน

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ราชบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายไพฑูรย์ พฤฒาสัจธรรม

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ราชบุรี

  นางประภาศรี บุญวิเศษ
  นางประภาศรี บุญวิเศษ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ลพบุรี

 • นายสุรพงษ์ ปนาทกูล
  นายสุรพงษ์ ปนาทกูล

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองลพบุรี)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายดิเรก พูลเพิ่ม
  นายดิเรก พูลเพิ่ม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองม่วง)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายทองดี สิงห์ทอง
  นายทองดี สิงห์ทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าหลวง)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางธงชัย หลีสกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านหมี่)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

 • เรืออากาศตรีนพฐกรณ์ ระพีพรธนินท์
  เรืออากาศตรีนพฐกรณ์ ระพีพรธนินท์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลำสนธิ)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายประพล สุนามะ
  นายประพล สุนามะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โคกเจริญ)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายไพศาล โกสุมภ์สวรรค์
  นายไพศาล โกสุมภ์สวรรค์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โคกสำโรง)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นางภัทรพร วรปัญญา
  นางภัทรพร วรปัญญา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชัยบาดาล)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

 • นายสมภพ โสมาภา
  นายสมภพ โสมาภา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พัฒนานิคม)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายภาณุ สายัณห์
  นายภาณุ สายัณห์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายฐิติกร สุขดี
  นายฐิติกร สุขดี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองลพบุรี)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายบรรจง เกิดทรัพย์
  นายบรรจง เกิดทรัพย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองลพบุรี)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

 • นายคงศักดิ์ จอมวรวงศ์
  นายคงศักดิ์ จอมวรวงศ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายชวน อู่ทรัพย์
  นายชวน อู่ทรัพย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายปัญญา บุญบันดาลฤทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายวิบูลย์ โค้วตระกูล
  นายวิบูลย์ โค้วตระกูล

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ลพบุรี

 • นางนภาพร จันทร์สุข
  นางนภาพร จันทร์สุข

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ลพบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายณรงค์เดช รักษ์ดำรงค์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ลพบุรี

  นางสาวภัสสร จันโทกุล
  นางสาวภัสสร จันโทกุล

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ลพบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเมธี เข็มวงศ์ทอง

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ลพบุรี

 • นายพรชัย นันทวีชัยกุล
  นายพรชัย นันทวีชัยกุล

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ลพบุรี

  นายไพโรจน์ อาจรักษา
  นายไพโรจน์ อาจรักษา

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นายประกาศ ใจมีธรรมดี
  นายประกาศ ใจมีธรรมดี

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พระสมุทรเจดีย์)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นายเฉลิมพล เรืองฤทธิ์
  นายเฉลิมพล เรืองฤทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางพลี)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

 • นายภูริพงศ์ พูลพร
  นายภูริพงศ์ พูลพร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พระประแดง)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์
  นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางบ่อ)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นายสายบัว กันภัย
  นายสายบัว กันภัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางเสาธง)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นางสาวเสาวรส พุ่มตาด
  นางสาวเสาวรส พุ่มตาด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสมุทรปราการ)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

 • นายสมชาติ ทองอร่าม
  นายสมชาติ ทองอร่าม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บางพลี)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นายโฆษิต สงวนสัตย์
  นายโฆษิต สงวนสัตย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บางพลี)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นายสุธิช คงสุวรรณ์
  นายสุธิช คงสุวรรณ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บางพลี)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นายชาญศิลป์ ปานแก้ว
  นายชาญศิลป์ ปานแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

 • นายสกนธ์ วนาดอนพิศาล
  นายสกนธ์ วนาดอนพิศาล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นายไพบูณร์ พินเที่ยง
  นายไพบูณร์ พินเที่ยง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นางสาวธิดานันท์ สุขมาก
  นางสาวธิดานันท์ สุขมาก

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สมุทรปราการ

  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์
  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สมุทรปราการ

 • นายสุรกิจ สุวรรณนาคินทร์
  นายสุรกิจ สุวรรณนาคินทร์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สมุทรปราการ

  นายปริญญา จั่นสัญจัย
  นายปริญญา จั่นสัญจัย

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สมุทรปราการ

  นายอภิชัย บุญประถัมภ์
  นายอภิชัย บุญประถัมภ์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สมุทรปราการ

  นายวีระ รอดเรือง
  นายวีระ รอดเรือง

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.สมุทรปราการ

 • นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์
  นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นายอาคม จันทรกูล
  นายอาคม จันทรกูล

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางคนที)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นายวินัย รุ่งฤทธิเดช
  นายวินัย รุ่งฤทธิเดช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสมุทรสงคราม)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นายสมศักดิ์ รัตนกรณ์
  นายสมศักดิ์ รัตนกรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อัมพวา)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

 • นายมานะ พวงวาสนา
  นายมานะ พวงวาสนา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บางคนที)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ
  นายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสมุทรสงคราม)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นายธนู เสมอจิต
  นายธนู เสมอจิต

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.อัมพวา)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
  นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

 • นายสมฤทธิ์ พงษ์สวัสดิ์
  นายสมฤทธิ์ พงษ์สวัสดิ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นายรัฐนินท์ บารมีกาญจนวัฒน์
  นายรัฐนินท์ บารมีกาญจนวัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สมุทรสงคราม

  นางสาวธิดารัตน์  ดวงเด่นมาก
  นางสาวธิดารัตน์ ดวงเด่นมาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สมุทรสงคราม

 • ว่าที่ร้อยโทขุนทอง สายบุตร
  ว่าที่ร้อยโทขุนทอง สายบุตร

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สมุทรสงคราม

  นายสัมพันธ์ พงษ์พรรณนากูล
  นายสัมพันธ์ พงษ์พรรณนากูล

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สมุทรสงคราม

  นางสาวจิรารัตน์ สุมทรอาคเนย์
  นางสาวจิรารัตน์ สุมทรอาคเนย์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สมุทรสงคราม

  นายบัญชา คูรศิริกุล
  นายบัญชา คูรศิริกุล

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.สมุทรสงคราม

 • นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์
  นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  พันตำรวจโทสุรินทร์ ชัยพานิช
  พันตำรวจโทสุรินทร์ ชัยพานิช

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  นายปฏิวัฒน์ อุ่นเมืองอินทร์
  นายปฏิวัฒน์ อุ่นเมืองอินทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กระทุ่มแบน)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  นายสมเจตน์ เลิศไตรภพ
  นายสมเจตน์ เลิศไตรภพ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านแพ้ว)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

 • นายสุเมธ จันทร์สอาด
  นายสุเมธ จันทร์สอาด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสมุทรสาคร)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  นายธนวัฒน์ ทองโต
  นายธนวัฒน์ ทองโต

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กระทุ่มแบน)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  นายวิเชียร นาวาโยธิน
  นายวิเชียร นาวาโยธิน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสมุทรสาคร)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  นายอาคม ระหงษ์
  นายอาคม ระหงษ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กระทุ่มแบน)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

 • นายนันท์ ออประเสริฐ
  นายนันท์ ออประเสริฐ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  นายธงชัย ธาวนพงษ์
  นายธงชัย ธาวนพงษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
  นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สมุทรสาคร

  นางสาวธิดารัตน์  ดวงเด่นมาก
  นางสาวธิดารัตน์ ดวงเด่นมาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สมุทรสาคร

 • นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง
  นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สมุทรสาคร

  นายวิมุติ บัวจันทร์
  นายวิมุติ บัวจันทร์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สมุทรสาคร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายภิญโญ หลงผดุง

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สมุทรสาคร

  นายทวีวงค์ ญาณกรวงค์
  นายทวีวงค์ ญาณกรวงค์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.สมุทรสาคร

 • นายไพโรจน์ อาจรักษา
  นายไพโรจน์ อาจรักษา

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สระแก้ว

  นายกำไร วงษ์ศรี
  นายกำไร วงษ์ศรี

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังน้ำเย็น)
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

  นางสาวขวัญตา ลายสุวรรณ์
  นางสาวขวัญตา ลายสุวรรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังสมบูรณ์)
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

  นายทิพย์ พงษ์สมร
  นายทิพย์ พงษ์สมร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โคกสูง)
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

 • นายนิธิโชติ นวมมณีรัตน์
  นายนิธิโชติ นวมมณีรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อรัญประเทศ)
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

  นางสาวบุญเกิด แก่นทองแดง
  นางสาวบุญเกิด แก่นทองแดง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตาพระยา)
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

  นายประดิษฐ์ พึ่งพิบูลย์
  นายประดิษฐ์ พึ่งพิบูลย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วัฒนานคร)
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

  นายสมเสียง เชื้อสุข
  นายสมเสียง เชื้อสุข

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คลองหาด)
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

 • นางดรุณี พูนประสิทธิ์
  นางดรุณี พูนประสิทธิ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสระแก้ว)
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

  นางรัตนาพร นุชยงค์
  นางรัตนาพร นุชยงค์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ตาพระยา)
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

  นายสง่า คำสมัย
  นายสง่า คำสมัย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.วังน้ำเย็น)
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

  นายบำรุง ล้อเจริญวัฒนะชัย
  นายบำรุง ล้อเจริญวัฒนะชัย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

 • นายประมวล เขียวขำ
  นายประมวล เขียวขำ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

  นายจรูญ กุมพล
  นายจรูญ กุมพล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สระแก้ว

  นางสาวธิดานันท์ สุขมาก
  นางสาวธิดานันท์ สุขมาก

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สระแก้ว

  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์
  นางสาวชัญชนันท์ ชื่นค้าสุธรัตน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สระแก้ว

 • นายพงศ์พิเชษฐ์ พงษ์นาค
  นายพงศ์พิเชษฐ์ พงษ์นาค

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สระแก้ว

  นางอิสรีย์ พงศ์กมลานนท์
  นางอิสรีย์ พงศ์กมลานนท์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สระแก้ว

  นางสมพร มโนรัตน์
  นางสมพร มโนรัตน์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สระแก้ว

  นายชนรดี พรมภักดี
  นายชนรดี พรมภักดี

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.สระแก้ว

 • นางประภาศรี บุญวิเศษ
  นางประภาศรี บุญวิเศษ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายวรัญชัย วิริยะวงศ์
  นายวรัญชัย วิริยะวงศ์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายฉลอง ชมวนา
  นายฉลอง ชมวนา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอนพุด)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายตี๋ ตรัยรัตนแสงมณี
  นายตี๋ ตรัยรัตนแสงมณี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองแซง)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

 • นายบุญธรรม ไทยพิทักษ์
  นายบุญธรรม ไทยพิทักษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เสาไห้)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายปัญญา พูนศิริพิพัฒน์
  นายปัญญา พูนศิริพิพัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.มวกเหล็ก)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นางรัศนญพร มโนศรีบุญรัตธ์
  นางรัศนญพร มโนศรีบุญรัตธ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แก่งคอย)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายวิสิทธิ์ ช้างน้อย
  นายวิสิทธิ์ ช้างน้อย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสระบุรี)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

 • นายศักดา สุภาสูรย์
  นายศักดา สุภาสูรย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองโดน)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายสมจิตร คชฤทธิ์
  นายสมจิตร คชฤทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พระพุทธบาท)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายสำราญ พวงมาลี
  นายสำราญ พวงมาลี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านหมอ)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายสุรศักดิ์ สิทธิอมรพร
  นายสุรศักดิ์ สิทธิอมรพร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสระบุรี)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

 • พันเอกประกอบ สาตรโสภา
  พันเอกประกอบ สาตรโสภา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสระบุรี)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  พันตรีศุภฤกษ์ บูชาญาติ
  พันตรีศุภฤกษ์ บูชาญาติ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสระบุรี)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายบุญไทย มีมะโน
  นายบุญไทย มีมะโน

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายเอกชัย สัตยานุกูล
  นายเอกชัย สัตยานุกูล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

 • นายบุญชื่น ถิระสิทธิวัฒน์
  นายบุญชื่น ถิระสิทธิวัฒน์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สระบุรี

  นายวิบูลย์ โค้วตระกูล
  นายวิบูลย์ โค้วตระกูล

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สระบุรี

  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์
  นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สระบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายดิเรก มีโภคกิจ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สระบุรี

 • นางประภาศรี บุญวิเศษ
  นางประภาศรี บุญวิเศษ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นายศิวกรวิศิษฎ์ อ่วมป่วน
  นายศิวกรวิศิษฎ์ อ่วมป่วน

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พรหมบุรี)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นายกมล ตั้งตระกูล
  นายกมล ตั้งตระกูล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าช้าง)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นางดลนภา ร่มโพธิ์
  นางดลนภา ร่มโพธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางระจัน)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

 • นายพิจิตร ปัญญาพิชิต
  นายพิจิตร ปัญญาพิชิต

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสิงห์บุรี)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นายภูริวัชญ์ ลิขิตสกุลเดช
  นายภูริวัชญ์ ลิขิตสกุลเดช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ค่ายบางระจัน)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธรรมรัตน์ ดีเจริญวิรุฬ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  ดาบตำรวจนิเวสน์ สายนาค
  ดาบตำรวจนิเวสน์ สายนาค

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พรหมบุรี)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

 • นายพะเยาว์ เรืองพงษ์
  นายพะเยาว์ เรืองพงษ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ค่ายบางระจัน)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเชาวลิต เสตณสหมิตร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นายเจษฏา พรหมมาศ
  นายเจษฏา พรหมมาศ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายชวดล กรุ่นทอง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

 • นายวิบูลย์ โค้วตระกูล
  นายวิบูลย์ โค้วตระกูล

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สิงห์บุรี

  นางนภาพร จันทร์สุข
  นางนภาพร จันทร์สุข

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สิงห์บุรี

  นางสาวภัทรนิษฐ์ คงอินทร์
  นางสาวภัทรนิษฐ์ คงอินทร์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สิงห์บุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายศุภสิทธิ์ ภูพงษ์พานิช

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สิงห์บุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายอนันต์ศักดิ์ บุญเครือพันธ์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สิงห์บุรี

  นายนพปฎล เมฆเมฆา
  นายนพปฎล เมฆเมฆา

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายนอง จำปาเงิน
  นายนอง จำปาเงิน

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามชุก)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายกมลเทพ โพธิ์ทอง
  นายกมลเทพ โพธิ์ทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อู่ทอง)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

 • นายวัง บุญลือพันธ์
  นายวัง บุญลือพันธ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สองพี่น้อง)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นางสาววันดี มงคลชาติไทย
  นางสาววันดี มงคลชาติไทย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางปลาม้า)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายวิลาศ มณีอินทร์
  นายวิลาศ มณีอินทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีประจันต์)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายสมศักดิ์ จรวงษ์
  นายสมศักดิ์ จรวงษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอนเจดีย์)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

 • นายอานนท์ จรุงนันทกาล
  นายอานนท์ จรุงนันทกาล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ด่านช้าง)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายเอนก ปาลวงษ์
  นายเอนก ปาลวงษ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ดอนเจดีย์)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายประสิทธิ์ คูทรัพย์รุ่งโรจน์
  นายประสิทธิ์ คูทรัพย์รุ่งโรจน์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เดิมบางนางบวช)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายประสาร จันทร์สุวรรณ
  นายประสาร จันทร์สุวรรณ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สามชุก)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

 • นายนิวัท สุพรรณคง
  นายนิวัท สุพรรณคง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายมนัสทพงษ์ ห้วยหงษ์ทอง
  นายมนัสทพงษ์ ห้วยหงษ์ทอง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายสมบัติ เส็งหลวง
  นายสมบัติ เส็งหลวง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นางสาววรพรรณ เลิศไกร
  นางสาววรพรรณ เลิศไกร

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุพรรณบุรี

 • นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ
  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุพรรณบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายทองทศ อินทุมาร

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สุพรรณบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายพรชัย สำเภาเงิน

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สุพรรณบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางพรฤดี สวัสดิ์นพรัตน์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สุพรรณบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายพงษ์รินทร์ อมรรัตนา

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.สุพรรณบุรี

  นางประภาศรี บุญวิเศษ
  นางประภาศรี บุญวิเศษ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายสมชาย รัตน์ประสาทพร
  นายสมชาย รัตน์ประสาทพร

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองอ่างทอง)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายเชาวลิต มาลัยวงศ์
  นายเชาวลิต มาลัยวงศ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองอ่างทอง)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

 • นายบุญเสริม เพ็งแจ่มศรี
  นายบุญเสริม เพ็งแจ่มศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามโก้)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายบุญเสริม หนูทอง
  นายบุญเสริม หนูทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ไชโย)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายวัลลภ ไชยรักษ์
  นายวัลลภ ไชยรักษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ป่าโมก)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายวิเชียร ชุ่มชวย
  นายวิเชียร ชุ่มชวย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วิเศษชัยชาญ)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

 • นายสุนทร แก้วเกตุ
  นายสุนทร แก้วเกตุ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แสวงหา)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นางสาวสุภาภรณ์ วรรณโต
  นางสาวสุภาภรณ์ วรรณโต

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพธิ์ทอง)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายอำนาจ เสมาทอง
  นายอำนาจ เสมาทอง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.โพธิ์ทอง)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายพิศาล สินธุสุวรรณ
  นายพิศาล สินธุสุวรรณ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

 • นายสมพงษ์ คงแช่มดี
  นายสมพงษ์ คงแช่มดี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายอัครวุฒิ เรืองกูล
  นายอัครวุฒิ เรืองกูล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายสุนทร ชนานุศิริ
  นายสุนทร ชนานุศิริ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายวิบูลย์ โค้วตระกูล
  นายวิบูลย์ โค้วตระกูล

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อ่างทอง

 • นางนภาพร จันทร์สุข
  นางนภาพร จันทร์สุข

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อ่างทอง

  นางสาววีรวรรณ จันทนเสวี
  นางสาววีรวรรณ จันทนเสวี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.อ่างทอง

  นายบรรเจิด อนุเวช
  นายบรรเจิด อนุเวช

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.อ่างทอง

  นางสาวทิพย์วรรณ เทศบุตร
  นางสาวทิพย์วรรณ เทศบุตร

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.อ่างทอง

สื่อวีดิทัศน์
 • การบรรยายโดย ร.นรม.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
 • สื่อโทรทัศน์
 • บทละคร
 • ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด วาระที่ 3
28 ก.พ. 2560
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด วาระที่ 3
24 ก.พ. 2560
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
03 พ.ย. 2559
สรุปผลการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่ายและเครือข่าย
28 ก.ย. 2559
ประมวลภาพงานสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับ ก.ธ.จ. และเครือข่าย ครั้งที่ ๘
อ่านต่อ >
26 ก.ย. 2559
หนังสือแจ้งจังหวัดให้ดำเนินการสรรหา ก.ธ.จ. กรณีดำรงตำแหน่งครบวาระ
อ่านต่อ >
11 ส.ค. 2559
ประมวลภาพงานสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ครั้งที่ ๗ วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
อ่านต่อ >