ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

รูปภาพแผนที่ประเทศไทยแผนที่แสดงข้อมูล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
 • ภาคใต้ชายแดน
             ดูรายละเอียด >
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ระหว่าง 5 หน่วยงาน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
เขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
 • นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา
  นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายประจวบ กำลังเดช
  นายประจวบ กำลังเดช

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามโก้)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายจำลอง แสงจันทร์
  นายจำลอง แสงจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองอ่างทอง)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายนิพันธ์ งอกงาม
  นายนิพันธ์ งอกงาม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แสวงหา)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

 • นายปรีชา จรเณร
  นายปรีชา จรเณร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วิเศษชัยชาญ)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายมังกร ศรีโหมด
  นายมังกร ศรีโหมด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ป่าโมก)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นางมาลินี บุญมีโชติ
  นางมาลินี บุญมีโชติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ไชโย)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายวิชาญ ผิวบาง
  นายวิชาญ ผิวบาง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพธิ์ทอง)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

 • นายสังคม ลาภเวช
  นายสังคม ลาภเวช

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.วิเศษชัยชาญ)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายอนุกูล ขอพึ่ง
  นายอนุกูล ขอพึ่ง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สามโก้)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายศุภกิจธนพัฒน์ พัฒน์ธนกิจ
  นายศุภกิจธนพัฒน์ พัฒน์ธนกิจ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.แสวงหา)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นายวิมล วงษ์หิรัญ
  นายวิมล วงษ์หิรัญ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

 • นายอัครวุฒิ เรืองกูล
  นายอัครวุฒิ เรืองกูล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ป่าโมก)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  พลตรีสุทัศน์ อยู่นาน
  พลตรีสุทัศน์ อยู่นาน

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อ่างทอง

  นางสาวธิดานันท์ สุขมาก
  นางสาวธิดานันท์ สุขมาก

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อ่างทอง

  นายณัฐภูมิ สุดแก้ว
  นายณัฐภูมิ สุดแก้ว

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อ่างทอง

 • นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา
  นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายจุมพฎ เจตน์จันทร์
  นายจุมพฎ เจตน์จันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองชัยนาท)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายปฏิพัทร์ กล่ำเพ็ง
  นายปฏิพัทร์ กล่ำเพ็ง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.มโนรมย์)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  จ่าสิบเอกยงยุทธ เล็กสาย
  จ่าสิบเอกยงยุทธ เล็กสาย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองมะโมง)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

 • นางสาวรัชนีกร จารุพันธุ์
  นางสาวรัชนีกร จารุพันธุ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หันคา)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายสวรรค์ แตงสุข
  นายสวรรค์ แตงสุข

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เนินขาม)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  จ่าสิบตำรวจสุรินทร์ สุขสิงห์
  จ่าสิบตำรวจสุรินทร์ สุขสิงห์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วัดสิงห์)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นางเอื้อมพร กล่ำรักษ์
  นางเอื้อมพร กล่ำรักษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สรรคบุรี)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

 • นายนาวิน พยัคมาก
  นายนาวิน พยัคมาก

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หนองมะโมง)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายชูชาติ จิ๋วแหยม
  นายชูชาติ จิ๋วแหยม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สรรพยา)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายกัณทัศน์ คงอินทร์
  นายกัณทัศน์ คงอินทร์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองชัยนาท)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายเชาวลิต สรรคอนุรักษ์
  นายเชาวลิต สรรคอนุรักษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองชัยนาท)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

 • นายสมพงษ์ สินทรัพย์
  นายสมพงษ์ สินทรัพย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองชัยนาท)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นายพิทักษ์ เสียงหอม
  นายพิทักษ์ เสียงหอม

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ชัยนาท

  นางสาวธิดานันท์ สุขมาก
  นางสาวธิดานันท์ สุขมาก

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ชัยนาท

  นายณัฐภูมิ สุดแก้ว
  นายณัฐภูมิ สุดแก้ว

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ชัยนาท

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวนภาพรรณี สิงห์สุวรรณ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ชัยนาท

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสุชิน สารทูลสิงห์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ชัยนาท

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายพรชัย สุขจันทร์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ชัยนาท

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นาวาอากาศเอกพัฒนะ เพ็งลำ

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ชัยนาท

 • นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล
  นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายทัตสนันตน์ หวันประวัติ
  นายทัตสนันตน์ หวันประวัติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามพราน)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายภูเบศร์ จูละยานนท์
  นายภูเบศร์ จูละยานนท์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นครชัยศรี)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายละดาษ ทองดอนเอ
  นายละดาษ ทองดอนเอ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กำแพงแสน)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

 • นายวีระพงษ์ เขมวราภรณ์
  นายวีระพงษ์ เขมวราภรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองนครปฐม)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายสมชาติ ธีรสุวรรณจักร
  นายสมชาติ ธีรสุวรรณจักร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอนตูม)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายสมบัติ แจ่มจันทร์เกษม
  นายสมบัติ แจ่มจันทร์เกษม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พุทธมณฑล)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายสมร คชศิลา
  นายสมร คชศิลา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางเลน)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

 • นายชรินทร์ ลี้ไพบูลย์
  นายชรินทร์ ลี้ไพบูลย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองนครปฐม)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายปัญญา สุวรรณวงศ์
  นายปัญญา สุวรรณวงศ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พุทธมณฑล)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายณัฐวัฒน์ ทองงามขำ
  นายณัฐวัฒน์ ทองงามขำ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กำแพงแสน)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นายพัลลภ เวศย์วรุตม์
  นายพัลลภ เวศย์วรุตม์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองนครปฐม)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

 • นายรุ่งวิทย์ เติมพิทยาเวช
  นายรุ่งวิทย์ เติมพิทยาเวช

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.สามพราน)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  พลตำรวจตรีศิรเมศร์ พันธุ์มณี
  พลตำรวจตรีศิรเมศร์ พันธุ์มณี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.นครชัยศรี)
  ก.ธ.จ. นครปฐม

  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย
  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครปฐม

  นางสาวภาวิณี อมรขจรเดช
  นางสาวภาวิณี อมรขจรเดช

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครปฐม

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมิทธ์ จารุเสวี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.นครปฐม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายอัครวัฒน์ พระเกตุเมือง

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.นครปฐม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.นครปฐม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  เรือตรีธรรมรัตน์ อรุณสินประเสริฐ

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.นครปฐม

 • นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล
  นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นางนฤมล ซู
  นางนฤมล ซู

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองนนทบุรี)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายจันทร์ ปานเจริญ
  นายจันทร์ ปานเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ไทรน้อย)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายพรเลิศ เถื่อนใย
  นายพรเลิศ เถื่อนใย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางใหญ่)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

 • นายวรชัย วานิช
  นายวรชัย วานิช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางบัวทอง)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  พันเอกวสันต์ ศาสตร์พงษ์
  พันเอกวสันต์ ศาสตร์พงษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปากเกร็ด)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นางสุเนตรา ภาคเจริญ
  นางสุเนตรา ภาคเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางกรวย)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นางอนงค์ วรวรรณปรีชา
  นางอนงค์ วรวรรณปรีชา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองนนทบุรี)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

 • นายปรีชา ฉอสุวรรณชาติ
  นายปรีชา ฉอสุวรรณชาติ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บางบัวทอง)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายนราชัย ยิ่งเจริญ
  นายนราชัย ยิ่งเจริญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ปากเกร็ด)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายไพรวัลย์ มัณยานนท์
  นายไพรวัลย์ มัณยานนท์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ไทรน้อย)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นายสุริยัน บุญยมโนนุกุล
  นายสุริยัน บุญยมโนนุกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.บางบัวทอง)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

 • นายจรัล เต่งภาวดี
  นายจรัล เต่งภาวดี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองนนทบุรี)
  ก.ธ.จ. นนทบุรี

  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย
  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นนทบุรี

  นางสาวภาวิณี อมรขจรเดช
  นางสาวภาวิณี อมรขจรเดช

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นนทบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวนนทญา หงษ์รัตน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.นนทบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวันชัย ศรีเพ็ง

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.นนทบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ประชาสัมพันธ์จังหวัด -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.นนทบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายบรรลือ สันถวไมตรี

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.นนทบุรี

  นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล
  นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ปทุมธานี

 • นายสุรพงษ์ เป้ากลาง
  นายสุรพงษ์ เป้ากลาง

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นางกนกรัตน์ จั่นแจ้ง
  นางกนกรัตน์ จั่นแจ้ง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองเสือ)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายประจักษ์ เพิ่มทรัพย์
  นายประจักษ์ เพิ่มทรัพย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองปทุมธานี)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายพินิจ หงษ์สีสกุล
  นายพินิจ หงษ์สีสกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามโคก)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

 • นายพิศิษฐ์ ปรีชานุกูล
  นายพิศิษฐ์ ปรีชานุกูล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลาดหลุมแก้ว)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายภคพล มหิทธาอภิญญา
  นายภคพล มหิทธาอภิญญา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คลองหลวง)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นางมณีรัตน์ หมั่นกลาง
  นางมณีรัตน์ หมั่นกลาง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลำลูกกา)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายสมศักดิ์ พรมพูน
  นายสมศักดิ์ พรมพูน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ธัญบุรี)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

 • นายเฉลิมพงษ์ รังสิวัฒนศักดิ์
  นายเฉลิมพงษ์ รังสิวัฒนศักดิ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ธัญบุรี)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  เรืออากาศตรีเกรียงศักดิ์ จันทร์สุวรรณ์
  เรืออากาศตรีเกรียงศักดิ์ จันทร์สุวรรณ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ลำลูกกา)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายชวลิต ครองสิน
  นายชวลิต ครองสิน

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

  นายทัชเชษฐ์ นิยมสุข
  นายทัชเชษฐ์ นิยมสุข

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ปทุมธานี

 • นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย
  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ปทุมธานี

  นางสาวภาวิณี อมรขจรเดช
  นางสาวภาวิณี อมรขจรเดช

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ปทุมธานี

  นายมานะผล ภู่สมบุญ
  นายมานะผล ภู่สมบุญ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ปทุมธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ปทุมธานี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด -

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ปทุมธานี

  นายพีระ ทองโพธิ์
  นายพีระ ทองโพธิ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายไกร กลั่นประเสริฐ
  นายไกร กลั่นประเสริฐ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายเฉลียว ทองใบ
  นายเฉลียว ทองใบ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามร้อยยอด)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

 • นายชูชีพ คงอภิรักษ์
  นายชูชีพ คงอภิรักษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กุยบุรี)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  ดาบตำรวจภานุวัชร ฝ่ายบุตร
  ดาบตำรวจภานุวัชร ฝ่ายบุตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หัวหิน)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายสมนึก รุ่งกำจัด
  นายสมนึก รุ่งกำจัด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทับสะแก)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายสุรเสฏฐ์ คูหาเปี่ยมสุข
  นายสุรเสฏฐ์ คูหาเปี่ยมสุข

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปราณบุรี)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

 • นายเอกชัย เชื้อวงศ์สกุล
  นายเอกชัย เชื้อวงศ์สกุล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ปราณบุรี)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายวิมลศักดิ์ ตันเจริญ
  นายวิมลศักดิ์ ตันเจริญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ทับสะแก)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายถนัดศิลป์ วุฒิวงศ์อังคณา
  นายถนัดศิลป์ วุฒิวงศ์อังคณา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นายนิพนธ์ สุวรรณนาวา
  นายนิพนธ์ สุวรรณนาวา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

 • นายชัยวัฒน์ ชูชัยนิรันดร์
  นายชัยวัฒน์ ชูชัยนิรันดร์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.บางสะพานน้อย)
  ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์

  นางสาวสุวิมล ยาพิลา
  นางสาวสุวิมล ยาพิลา

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ประจวบคีรีขันธ์

  นางสาววีรวรรณ ทัฬหกรณ์
  นางสาววีรวรรณ ทัฬหกรณ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ประจวบคีรีขันธ์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธัชชัย ศุกระกาญจน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ประจวบคีรีขันธ์

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวอังคณา พิพัฒน์สุขสกุล

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ประจวบคีรีขันธ์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเจริญ อาจประดิษฐ์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ประจวบคีรีขันธ์

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสุวรรณ ทองกรอย

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ประจวบคีรีขันธ์

  นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา
  นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

 • นายชานนท์ สุวรรณาภินันท์
  นายชานนท์ สุวรรณาภินันท์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.บางปะอิน)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายคเณษ นพณัฐเมทินี
  นายคเณษ นพณัฐเมทินี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังน้อย)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายจักรพรรณ อรรถาวี
  นายจักรพรรณ อรรถาวี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านแพรก)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายเฉลิม อภิวาท
  นายเฉลิม อภิวาท

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พระนครศรีอยุธยา)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

 • จ่าสิบเอกชำนาญ ดาฤทธิ์
  จ่าสิบเอกชำนาญ ดาฤทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ภาชี)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายธีรภัทร ฤกษ์สถิตย์
  นายธีรภัทร ฤกษ์สถิตย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เสนา)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายประสงค์ กลิ่นสวาทหอม
  นายประสงค์ กลิ่นสวาทหอม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นครหลวง)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายสวย สิริปริญญา
  นายสวย สิริปริญญา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางปะหัน)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

 • นายสุเทพ ชูชัยยะ
  นายสุเทพ ชูชัยยะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางปะอิน)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายธีรพงศ์ รัตนพันธุ์ศรี
  นายธีรพงศ์ รัตนพันธุ์ศรี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ภาชี)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายมนัส ไวยวิเชียร
  นายมนัส ไวยวิเชียร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บางปะอิน)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายธีรเชนทร์ ศรีเทพเอี่ยม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.วังน้อย)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายปรีชาพล หาเรือนทรง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พระนครศรีอยุธยา)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายณรงค์ศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์
  นายณรงค์ศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.พระนครศรีอยุธยา)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายประเสริฐ มหคุณวรรณ
  นายประเสริฐ มหคุณวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.บางปะอิน)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

  นายอธิษฐ์ พุ่มเข็ม
  นายอธิษฐ์ พุ่มเข็ม

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.นครหลวง)
  ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา

 • นางสาวธิดานันท์ สุขมาก
  นางสาวธิดานันท์ สุขมาก

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พระนครศรีอยุธยา

  นายณัฐภูมิ สุดแก้ว
  นายณัฐภูมิ สุดแก้ว

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พระนครศรีอยุธยา

  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายคะนอง โปรักษ์
  นายคะนอง โปรักษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางแพ)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

 • นายจำรูญ สองสี
  นายจำรูญ สองสี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพธาราม)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายจิรพัฒน์ พรมสุวรรณ์
  นายจิรพัฒน์ พรมสุวรรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองราชบุรี)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นางสาวรัฐนันท์ เลี้ยงพันธ์ุ
  นางสาวรัฐนันท์ เลี้ยงพันธ์ุ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านโป่ง)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายเล็ก แป้นพิบูลลาภ
  นายเล็ก แป้นพิบูลลาภ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สวนผึ้ง)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

 • นายวิเชียร ผิวแดง
  นายวิเชียร ผิวแดง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จอมบึง)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายสงครามนิธิ กิติเจริญนันท์
  นายสงครามนิธิ กิติเจริญนันท์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดำเนินสะดวก)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายสมนึก ตาลเจริญ
  นายสมนึก ตาลเจริญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บ้านโป่ง)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นางวาสนา ทับชู
  นางวาสนา ทับชู

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ปากท่อ)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

 • นางสาวปิยวรรณ บริบูรณ์นาคม
  นางสาวปิยวรรณ บริบูรณ์นาคม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.จอมบึง)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายโกมล ตันติวรนุกูล
  นายโกมล ตันติวรนุกูล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองราชบุรี)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายพิสัณห์ เรืองเดช
  นายพิสัณห์ เรืองเดช

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองราชบุรี)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

  นายเสนีย์ แก้วพิจิตร
  นายเสนีย์ แก้วพิจิตร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ปากท่อ)
  ก.ธ.จ. ราชบุรี

 • นางสาวยุพดี สงวนเชื้อ
  นางสาวยุพดี สงวนเชื้อ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ราชบุรี

  นายมนัสพงศ์ ชูทาน
  นายมนัสพงศ์ ชูทาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ราชบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายแพทย์สมชาย เทพเจริญนิรันดร์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ราชบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ราชบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายถนอมพล ดอนไพรวัน

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ราชบุรี

  นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา
  นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์
  นายไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พัฒนานิคม)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายนิมิต นรสิงห์
  นายนิมิต นรสิงห์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านหมี่)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

 • นายประพันธ์ หีบจันทร์กรี
  นายประพันธ์ หีบจันทร์กรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลำสนธิ)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายพงษ์ศักดิ์ อุดมกาญจนชัย
  นายพงษ์ศักดิ์ อุดมกาญจนชัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โคกเจริญ)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายพยนต์ สมานมิตร
  นายพยนต์ สมานมิตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โคกสำโรง)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายสมพงษ์ สถาผล
  นายสมพงษ์ สถาผล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชัยบาดาล)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

 • นายเสริมวิทย์ สังวร
  นายเสริมวิทย์ สังวร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านหมี่)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายสุกฤษ จับประยงค์
  นายสุกฤษ จับประยงค์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองลพบุรี)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นางสาวอรุณรัตน์ รังสีพงศธรณ์
  นางสาวอรุณรัตน์ รังสีพงศธรณ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองลพบุรี)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายอุบล ทิพย์จันทร์
  นายอุบล ทิพย์จันทร์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.โคกสำโรง)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

 • นายพิชัย รัตนานคร
  นายพิชัย รัตนานคร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายจิรยุทธ์ เตียวสมบูรณ์กิจ
  นายจิรยุทธ์ เตียวสมบูรณ์กิจ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.หนองม่วง)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นายศิริ ธาระจักร์
  นายศิริ ธาระจักร์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ลพบุรี

  นางสาวธิดานันท์ สุขมาก
  นางสาวธิดานันท์ สุขมาก

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ลพบุรี

 • นายณัฐภูมิ สุดแก้ว
  นายณัฐภูมิ สุดแก้ว

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ลพบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาววัลภา เย็นระยับ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ลพบุรี

  นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล
  นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นายกฤษพล สาณะเสน
  นายกฤษพล สาณะเสน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางพลี)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

 • นางสาวนวลจันทร์ แซ่จัง
  นางสาวนวลจันทร์ แซ่จัง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสมุทรปราการ)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นายประสพ ชุมศรี
  นายประสพ ชุมศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พระประแดง)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นางศิริวรรณ เอี่ยมอาวรณ์
  นางศิริวรรณ เอี่ยมอาวรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางเสาธง)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นายสนิท เปี่ยมสวัสดิ์
  นายสนิท เปี่ยมสวัสดิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พระสมุทรเจดีย์)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

 • นายสุรชัย สุวศิน
  นายสุรชัย สุวศิน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางบ่อ)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นายภัทร เติมวรรธนภัทร์
  นายภัทร เติมวรรธนภัทร์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พระประแดง)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นางเกศินี เชื้อฟัก
  นางเกศินี เชื้อฟัก

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พระประแดง)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นางชัญญาพัชญ์ ทรงบัณฑิตย์
  นางชัญญาพัชญ์ ทรงบัณฑิตย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บางพลี)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

 • นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ
  นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสมุทรปราการ)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นายสมชาย กิตติสรยุทธ
  นายสมชาย กิตติสรยุทธ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.บางเสาธง)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นายธนิศร อภิญญาสถาพร
  นายธนิศร อภิญญาสถาพร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองสมุทรปราการ)
  ก.ธ.จ. สมุทรปราการ

  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย
  นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สมุทรปราการ

 • นางสาวภาวิณี อมรขจรเดช
  นางสาวภาวิณี อมรขจรเดช

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สมุทรปราการ

  นายพีระ ทองโพธิ์
  นายพีระ ทองโพธิ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นายวีระนิจ เหลืองรัตนเจริญ
  นายวีระนิจ เหลืองรัตนเจริญ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นายทสม์ เจริญช่าง
  นายทสม์ เจริญช่าง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางคนที)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

 • นายวิวัฒน์ ม่วงงาม
  นายวิวัฒน์ ม่วงงาม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสมุทรสงคราม)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นายเสนอ เต็มวิจิตร์
  นายเสนอ เต็มวิจิตร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อัมพวา)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นายสายันต์ ส่องพราย
  นายสายันต์ ส่องพราย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสมุทรสงคราม)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นายบัณฑิต สุขเกษม
  นายบัณฑิต สุขเกษม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บางคนที)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

 • นายภัคยศ ดีรอด
  นายภัคยศ ดีรอด

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสมุทรสงคราม)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นางกานดา พาเจริญ
  นางกานดา พาเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสมุทรสงคราม)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นายสุริยงค์ รักจรรยา
  นายสุริยงค์ รักจรรยา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.อัมพวา)
  ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม

  นางสาวสุวิมล ยาพิลา
  นางสาวสุวิมล ยาพิลา

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สมุทรสงคราม

 • นางสาววีรวรรณ ทัฬหกรณ์
  นางสาววีรวรรณ ทัฬหกรณ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สมุทรสงคราม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายชินวัฒน์ อัศโนมันต์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สมุทรสงคราม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสัมพันธ์ พงษ์พรรณากูล

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สมุทรสงคราม

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  -ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม -

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สมุทรสงคราม

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายอาคม จันทรกูล

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.สมุทรสงคราม

  นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา
  นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายแจ่มนาที มิลินทจินดา
  นายแจ่มนาที มิลินทจินดา

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองแค)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นางกมลพรรณ สุภาสูรย์
  นางกมลพรรณ สุภาสูรย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองโดน)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

 • นายณรงค์ จันทร์ประสิทธิ์
  นายณรงค์ จันทร์ประสิทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสระบุรี)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายลิขิต ฉัตรจันทร์
  นายลิขิต ฉัตรจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แก่งคอย)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายสมเกียรติ ชุมปัญญา
  นายสมเกียรติ ชุมปัญญา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.มวกเหล็ก)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายสมนึก สุขีรัตน์
  นายสมนึก สุขีรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พระพุทธบาท)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

 • นายสมศักดิ์ ทองคำสุก
  นายสมศักดิ์ ทองคำสุก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอนพุด)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นางสายฝน โมหมื่นไวย
  นางสายฝน โมหมื่นไวย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เฉลิมพระเกียรติ)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายสุภัก สีดาพล
  นายสุภัก สีดาพล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วิหารแดง)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายบุญสม อาบวารี
  นายบุญสม อาบวารี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ดอนพุด)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

 • นายเพรียวพันธ์ เกริกพิทยา
  นายเพรียวพันธ์ เกริกพิทยา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสระบุรี)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายประสิทธิ์ พิบูลชัยสิทธิ์
  นายประสิทธิ์ พิบูลชัยสิทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นายมานะ พวงวนิชกิจ
  นายมานะ พวงวนิชกิจ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สระบุรี

  นางสาวธิดานันท์ สุขมาก
  นางสาวธิดานันท์ สุขมาก

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สระบุรี

 • นายณัฐภูมิ สุดแก้ว
  นายณัฐภูมิ สุดแก้ว

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สระบุรี

  นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา
  นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นางธนิสร แจ้งสนอง
  นางธนิสร แจ้งสนอง

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสิงห์บุรี)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นายกมล ตั้งตระกูล
  นายกมล ตั้งตระกูล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าช้าง)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

 • นางจิตรตรี ชัชวาลย์
  นางจิตรตรี ชัชวาลย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ค่ายบางระจัน)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นางดัชนี ปานหัวไผ่
  นางดัชนี ปานหัวไผ่

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พรหมบุรี)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นายถวิล ทิมมา
  นายถวิล ทิมมา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อินทร์บุรี)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นายสมบัติ อิศรานุรักษ์
  นายสมบัติ อิศรานุรักษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางระจัน)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

 • ร้อยตำรวจเอกวิโรจน์ ไผ่ชู
  ร้อยตำรวจเอกวิโรจน์ ไผ่ชู

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสิงห์บุรี)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นายหนึ่งบุรุษ กลิ่นคง
  นายหนึ่งบุรุษ กลิ่นคง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.อินทร์บุรี)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นายพยัพ รัตนอำภา
  นายพยัพ รัตนอำภา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสิงห์บุรี)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นายศุภสิทธิ์ ภูพงษ์พานิช
  นายศุภสิทธิ์ ภูพงษ์พานิช

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสิงห์บุรี)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

 • นายวัชรินทร์ เรืองฤทธิ์กูล
  นายวัชรินทร์ เรืองฤทธิ์กูล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองสิงห์บุรี)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นายสำเนา โพธิระ
  นายสำเนา โพธิระ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองสิงห์บุรี)
  ก.ธ.จ. สิงห์บุรี

  นางสาวธิดานันท์ สุขมาก
  นางสาวธิดานันท์ สุขมาก

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สิงห์บุรี

  นายณัฐภูมิ สุดแก้ว
  นายณัฐภูมิ สุดแก้ว

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สิงห์บุรี

 • นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายสมศักดิ์ ยิบพิกุล
  นายสมศักดิ์ ยิบพิกุล

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสุพรรณบุรี)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายประยูร อสัมภินพงศ์
  นายประยูร อสัมภินพงศ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อู่ทอง)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายมนตรี สะราคำ
  นายมนตรี สะราคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เดิมบางนางบวช)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

 • นายศักดิ์ศรี อินทร์บำรุง
  นายศักดิ์ศรี อินทร์บำรุง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอนเจดีย์)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายสวิก ศรีทอง
  นายสวิก ศรีทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สองพี่น้อง)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายสุเทพ ปานเพ็ชร
  นายสุเทพ ปานเพ็ชร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองหญ้าไซ)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายอุทัย ศรีทอง
  นายอุทัย ศรีทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามชุก)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

 • นายเมธี สรรพคุณานนท์
  นายเมธี สรรพคุณานนท์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สามชุก)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายสมบัติ อรรถโกวิท
  นายสมบัติ อรรถโกวิท

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สองพี่น้อง)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายเชาวลิต ทวีไทย
  นายเชาวลิต ทวีไทย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสุพรรณบุรี)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นายชาตรี จำปาเงิน
  นายชาตรี จำปาเงิน

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ศรีประจันต์)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

 • นายพสิษฐ์ สถาปนพิทักษ์กิจ
  นายพสิษฐ์ สถาปนพิทักษ์กิจ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองสุพรรณบุรี)
  ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี

  นางสาวยุพดี สงวนเชื้อ
  นางสาวยุพดี สงวนเชื้อ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุพรรณบุรี

  นายมนัสพงศ์ ชูทาน
  นายมนัสพงศ์ ชูทาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุพรรณบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสิริลักษณ์ อุ่นศรี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สุพรรณบุรี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมศักดิ์ จรวงษ์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สุพรรณบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายถิรไชย แจ้งไพร

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สุพรรณบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสิรภพ ศรีอาจ

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.สุพรรณบุรี

  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

 • นายบุญชู วิวัฒนาทร
  นายบุญชู วิวัฒนาทร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าม่วง)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นางพนอ จันทจิตร
  นางพนอ จันทจิตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทองผาภูมิ)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายพัฒน์พงษ์ มงคลกาญจนคุณ
  นายพัฒน์พงษ์ มงคลกาญจนคุณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีสวัสดิ์)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายพิพัฒน์ แก้วจิตคงทอง
  นายพิพัฒน์ แก้วจิตคงทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ไทรโยค)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

 • นายไพบูลย์ ปานอุทัย
  นายไพบูลย์ ปานอุทัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เลาขวัญ)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายวิเชียร เจนตระกูลโรจน์
  นายวิเชียร เจนตระกูลโรจน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าม่วง)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายสมบูรณ์ ประยูรหอม
  นายสมบูรณ์ ประยูรหอม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ห้วยกระเจา)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายสมพงษ์ อินทศร
  นายสมพงษ์ อินทศร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองปรือ)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

 • จ่าสิบตำรวจสุวิทย์ ถาวรวัฒนพัฒน์
  จ่าสิบตำรวจสุวิทย์ ถาวรวัฒนพัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่ามะกา)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายสุวรรณ พูลทรัพย์เจริญ
  นายสุวรรณ พูลทรัพย์เจริญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองกาญจนบุรี)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายธวัช จูอินทร์
  นายธวัช จูอินทร์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองกาญจนบุรี)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นางสาวรัตนาภรณ์ บุญธรรม
  นางสาวรัตนาภรณ์ บุญธรรม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ด่านมะขามเตี้ย)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

 • นายเจิดศักดิ์ เอี่ยมปาน
  นายเจิดศักดิ์ เอี่ยมปาน

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองกาญจนบุรี)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายชุมพล เปาประดิษฐ์
  นายชุมพล เปาประดิษฐ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองกาญจนบุรี)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายภานุวัฒน์ ศิลแดนจันทร์ มณีเวชช
  นายภานุวัฒน์ ศิลแดนจันทร์ มณีเวชช

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองกาญจนบุรี)
  ก.ธ.จ. กาญจนบุรี

  นายพีระ ทองโพธิ์
  นายพีระ ทองโพธิ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. เพชรบุรี

 • นายกสิธาดา คล้อยดี
  นายกสิธาดา คล้อยดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองเพชรบุรี)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นายชาตรี ฤทธิ์ทอง
  นายชาตรี ฤทธิ์ทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชะอำ)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นางสาวนัยนา เพ็งอุดม
  นางสาวนัยนา เพ็งอุดม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่ายาง)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นายบุญเรียน ทับน้อย
  นายบุญเรียน ทับน้อย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านลาด)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

 • นางสาวลั่นทม เพทัย
  นางสาวลั่นทม เพทัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านแหลม)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นางวงเดือน อุบลวรรณ
  นางวงเดือน อุบลวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขาย้อย)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นางศมาภรณ์ นาคะพงษ์
  นางศมาภรณ์ นาคะพงษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองหญ้าปล้อง)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นายอภินันทน์ อังกินันทน์
  นายอภินันทน์ อังกินันทน์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองเพชรบุรี)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

 • นายจรินทร์ แสงเจริญ
  นายจรินทร์ แสงเจริญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองเพชรบุรี)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นายปองธรรม ม้าแก้ว
  นายปองธรรม ม้าแก้ว

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองเพชรบุรี)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นายพันธ์ุธัช หิรัญจิรวงศ์
  นายพันธ์ุธัช หิรัญจิรวงศ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.ท่ายาง)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นางสาวเลิศจันฑา สีเหลืองสวัสดิ์
  นางสาวเลิศจันฑา สีเหลืองสวัสดิ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ท่ายาง)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

 • นางสาวอารี โชติวงษ์
  นางสาวอารี โชติวงษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เขาย้อย)
  ก.ธ.จ. เพชรบุรี

  นางสาวสุวิมล ยาพิลา
  นางสาวสุวิมล ยาพิลา

  เลขานุการ

  จ.เพชรบุรี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางวนิดา เจริญพัฒนสมบัติ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.เพชรบุรี

  นายพีระ ทองโพธิ์
  นายพีระ ทองโพธิ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

 • พันตำรวจเอกชลิต เกตุศรีเมฆ
  พันตำรวจเอกชลิต เกตุศรีเมฆ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสมุทรสาคร)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  นายไฝ ปิ่นแก้ว
  นายไฝ ปิ่นแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านแพ้ว)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  นายเศกสรรค์ ฮีสวัสดิ์
  นายเศกสรรค์ ฮีสวัสดิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กระทุ่มแบน)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  นายคำนึง ดิษฐเอม
  นายคำนึง ดิษฐเอม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสมุทรสาคร)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

 • นายอนันต์ แตงเอี่ยม
  นายอนันต์ แตงเอี่ยม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กระทุ่มแบน)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  นายทนงศักดิ์ ธีรรังสี
  นายทนงศักดิ์ ธีรรังสี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสมุทรสาคร)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  นายไพวัลย์ ชำนินาวากุล
  นายไพวัลย์ ชำนินาวากุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  นางสาวอัจฉรีย์ งามพร้อมสกุล
  นางสาวอัจฉรีย์ งามพร้อมสกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

 • นายกมล ไกรวัตนุสสรณ์
  นายกมล ไกรวัตนุสสรณ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สมุทรสาคร

  นางสาวสุวิมล ยาพิลา
  นางสาวสุวิมล ยาพิลา

  เลขานุการ

  จ.สมุทรสาคร

  นางสาวณภชนก พรมคำ
  นางสาวณภชนก พรมคำ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สมุทรสาคร

สื่อวีดิทัศน์
สื่อโทรทัศน์
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
30 พ.ย. 2565
รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
28 พ.ย. 2565
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ ๕)
23 พ.ย. 2565
รายละเอียด ข้อกฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ 5)
22 พ.ย. 2565
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อ่านต่อ >
22 พ.ย. 2565
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อ่านต่อ >
02 พ.ย. 2565
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อ่านต่อ >