ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

รูปภาพแผนที่ประเทศไทยแผนที่แสดงข้อมูล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคใต้
ดูรายละเอียด >
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ระหว่าง 5 หน่วยงาน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
 • เขตพื้นที่ภาคกลาง
 • เขตพื้นที่ภาคใต้
 • เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เขตพื้นที่ภาคเหนือ
 • นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ
  นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ยะลา

  พันโทบุญเลิศ เกิดมาลัย
  พันโทบุญเลิศ เกิดมาลัย

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองยะลา)
  ก.ธ.จ. ยะลา

  นายเซ็ง หะมิมะดิง
  นายเซ็ง หะมิมะดิง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กรงปินัง)
  ก.ธ.จ. ยะลา

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายประสงค์ เซ่งขุนทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บันนังสตา)
  ก.ธ.จ. ยะลา

 • นางสาวแมะเยาะ เตาะสาตู
  นางสาวแมะเยาะ เตาะสาตู

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กาบัง)
  ก.ธ.จ. ยะลา

  นายสมพงษ์ ยอดรักษ์
  นายสมพงษ์ ยอดรักษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ยะหา)
  ก.ธ.จ. ยะลา

  พันเอกอรุณ อรุณรัตน์
  พันเอกอรุณ อรุณรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เบตง)
  ก.ธ.จ. ยะลา

  นายฮาเซ็ง นิยอ
  นายฮาเซ็ง นิยอ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.รามัน)
  ก.ธ.จ. ยะลา

 • นายมะรุสะดี ดีสาเอะ
  นายมะรุสะดี ดีสาเอะ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองยะลา)
  ก.ธ.จ. ยะลา

  นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
  นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.รามัน)
  ก.ธ.จ. ยะลา

  นายมาหามะซอเร ดามาลอ
  นายมาหามะซอเร ดามาลอ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กรงปินัง)
  ก.ธ.จ. ยะลา

  นางวาสนา วิกรัยเจริญ
  นางวาสนา วิกรัยเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองยะลา)
  ก.ธ.จ. ยะลา

 • นายวิรัช อัศวสุขสันต์
  นายวิรัช อัศวสุขสันต์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองยะลา)
  ก.ธ.จ. ยะลา

  นายประกอบ ชมอินทร์
  นายประกอบ ชมอินทร์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองยะลา)
  ก.ธ.จ. ยะลา

  นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง
  นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ยะลา

  นายธวัชชัย เชาวลิต
  นายธวัชชัย เชาวลิต

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ยะลา

 • นางสาวปานนภา สุภาพรเหมินทร์
  นางสาวปานนภา สุภาพรเหมินทร์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ยะลา

  นายสายัณห์ อินทรภักดิ์
  นายสายัณห์ อินทรภักดิ์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ยะลา

  นายฏาวิ กูลณรงค์
  นายฏาวิ กูลณรงค์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ยะลา

  นายกรจักร สุขเจริญ
  นายกรจักร สุขเจริญ

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ยะลา

 • นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ
  นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สงขลา

  นายบุญช่วย จังศิริวัฒนธำรง
  นายบุญช่วย จังศิริวัฒนธำรง

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.หาดใหญ่)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายจำรัส หนูเกื้อ
  นายจำรัส หนูเกื้อ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จะนะ)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายชูชาติ ธุระกิจจำนง
  นายชูชาติ ธุระกิจจำนง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาหม่อม)
  ก.ธ.จ. สงขลา

 • นางปรีดา เถาสุวรรณ
  นางปรีดา เถาสุวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หาดใหญ่)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายมูลสิทธิพงศ์ มากชูชิต
  นายมูลสิทธิพงศ์ มากชูชิต

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสงขลา)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายเลี่ยง เทพทอง
  นายเลี่ยง เทพทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ระโนด)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายสมะแอ มะแซ
  นายสมะแอ มะแซ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สะบ้าย้อย)
  ก.ธ.จ. สงขลา

 • นายสวัสดิ์ ทองแก้ว
  นายสวัสดิ์ ทองแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาทวี)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายสัมพันธ์ ละอองจิตต์
  นายสัมพันธ์ ละอองจิตต์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คลองหอยโข่ง)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายอุทิศ มุสิโก
  นายอุทิศ มุสิโก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กระแสสินธุ์)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว
  นายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หาดใหญ่)
  ก.ธ.จ. สงขลา

 • นายกมล รักร่วม
  นายกมล รักร่วม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสงขลา)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายจตุรงค์ พรหมอินทร์
  นายจตุรงค์ พรหมอินทร์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สิงหนคร)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายฟาร์รุก หมะจิ
  นายฟาร์รุก หมะจิ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.จะนะ)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายกิตติเทพ ถาวรสุข
  นายกิตติเทพ ถาวรสุข

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.หาดใหญ่)
  ก.ธ.จ. สงขลา

 • นายกฤษณ์ ประธานราษฎร์นิกร
  นายกฤษณ์ ประธานราษฎร์นิกร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.หาดใหญ่)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายชยันต์ สังขไพฑูรย์
  นายชยันต์ สังขไพฑูรย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.ระโนด)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง
  นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สงขลา

  นายธวัชชัย เชาวลิต
  นายธวัชชัย เชาวลิต

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สงขลา

 • นายไชยกิจ เหมพัฒน์
  นายไชยกิจ เหมพัฒน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สงขลา

  นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง
  นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สงขลา

  นายประสาน สุกใส
  นายประสาน สุกใส

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สงขลา

  นายอานุภาพ บุญช่วย
  นายอานุภาพ บุญช่วย

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.สงขลา

 • นางประภาศรี บุญวิเศษ
  นางประภาศรี บุญวิเศษ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. กระบี่

  นายภูวดิท ปรีชานนท์
  นายภูวดิท ปรีชานนท์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองกระบี่)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นางจิม เกตุขาว
  นางจิม เกตุขาว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองกระบี่)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  ว่าที่พันตรีเจ๊ะห้าสัน ยะลา
  ว่าที่พันตรีเจ๊ะห้าสัน ยะลา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เหนือคลอง)
  ก.ธ.จ. กระบี่

 • นายชานนท์ คำเกลี้ยง
  นายชานนท์ คำเกลี้ยง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลำทับ)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายธีระศักดิ์ สุดดวง
  นายธีระศักดิ์ สุดดวง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขาพนม)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายปรีชา ประจำน้อย
  นายปรีชา ประจำน้อย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คลองท่อม)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายส้อแหล้ ด้าโอ
  นายส้อแหล้ ด้าโอ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกาะลันตา)
  ก.ธ.จ. กระบี่

 • นายอมร นพรัตน์
  นายอมร นพรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อ่าวลึก)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายยุทธนา อ่าวลึกน้อย
  นายยุทธนา อ่าวลึกน้อย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.อ่าวลึก)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายสุรินทร์ จิตตรง
  นายสุรินทร์ จิตตรง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ปลายพระยา)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายพล ไชยบุตร
  นายพล ไชยบุตร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ลำทับ)
  ก.ธ.จ. กระบี่

 • นายชาญชิต นาวงศ์ศรี
  นายชาญชิต นาวงศ์ศรี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองกระบี่)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายอ้าหลี พึ่งหล้า
  นายอ้าหลี พึ่งหล้า

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองกระบี่)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายวิบูลย์ โค้วตระกูล
  นายวิบูลย์ โค้วตระกูล

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.กระบี่

  นางนภาพร จันทร์สุข
  นางนภาพร จันทร์สุข

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.กระบี่

 • นายศักรินทร์ ปุรินทราภิบาล
  นายศักรินทร์ ปุรินทราภิบาล

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.กระบี่

  นางสาวปภัสมน อมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายสง่า ศรีภา
  นายสง่า ศรีภา

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สวี)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  พันตำรวจโทนิพนธ์ ธรรมาภิรมย์
  พันตำรวจโทนิพนธ์ ธรรมาภิรมย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองชุมพร)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

 • นายประเสริฐ มวลน้อย
  นายประเสริฐ มวลน้อย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พะโต๊ะ)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายพิจิตร อ่อนละมัย
  นายพิจิตร อ่อนละมัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปะทิว)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายวิโรจน์ เครือหงษ์
  นายวิโรจน์ เครือหงษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หลังสวน)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายสุจิตร คงแก้ว
  นายสุจิตร คงแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งตะโก)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

 • นายโอภาส โชติช่วง
  นายโอภาส โชติช่วง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ละแม)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายสุรเชษฐ์ ไทยสวี
  นายสุรเชษฐ์ ไทยสวี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สวี)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายณัฐวัฒน์ โชติกสถิตย์
  นายณัฐวัฒน์ โชติกสถิตย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สวี)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายวิรัช เพชรพิรุณ
  นายวิรัช เพชรพิรุณ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองชุมพร)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

 • นายกมล เรืองตระกูล
  นายกมล เรืองตระกูล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองชุมพร)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นางสาวอุไรวรรณ จินตวร
  นางสาวอุไรวรรณ จินตวร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองชุมพร)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายชิดชัย ชาญวานิชกิจ
  นายชิดชัย ชาญวานิชกิจ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองชุมพร)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ

  จ.ชุมพร

 • นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ชุมพร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางจุรีรัตน์ รัตนศิลา

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ชุมพร

  นางประภาศรี บุญวิเศษ
  นางประภาศรี บุญวิเศษ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ตรัง

  นายประชา งามรัตนกุล
  นายประชา งามรัตนกุล

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ห้วยยอด)
  ก.ธ.จ. ตรัง

 • นายเจริญ สังขพราหมณ์
  นายเจริญ สังขพราหมณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองตรัง)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายชิษณุพงศ์ ุนุ่นแก้ว
  นายชิษณุพงศ์ ุนุ่นแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.รัษฎา)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายนิด จันทร์พุ่ม
  นายนิด จันทร์พุ่ม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ย่านตาขาว)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายนิมิตร ผลิผล
  นายนิมิตร ผลิผล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กันตัง)
  ก.ธ.จ. ตรัง

 • นางพงค์พันธุ์ เมืองพูล
  นางพงค์พันธุ์ เมืองพูล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาโยง)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายยุทธิชัย กิจปกรณ์สันติ
  นายยุทธิชัย กิจปกรณ์สันติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปะเหลียน)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายเสวียน สังขโชติ
  นายเสวียน สังขโชติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ห้วยยอด)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายสมวงค์ อินแก้วศรี
  นายสมวงค์ อินแก้วศรี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.รัษฎา)
  ก.ธ.จ. ตรัง

 • นายณัฐปคัลภ์ สีสุข
  นายณัฐปคัลภ์ สีสุข

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ห้วยยอด)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายจรูญ สุวรรณโชติ
  นายจรูญ สุวรรณโชติ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ห้วยยอด)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายลักษณ์ เหมไพศาลพิพัฒน์
  นายลักษณ์ เหมไพศาลพิพัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองตรัง)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายบรรจง นฤพรเมธี
  นายบรรจง นฤพรเมธี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.สิเกา)
  ก.ธ.จ. ตรัง

 • นายวิบูลย์ โค้วตระกูล
  นายวิบูลย์ โค้วตระกูล

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ตรัง

  นางนภาพร จันทร์สุข
  นางนภาพร จันทร์สุข

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ตรัง

  นางสาวธัญรัศม์ ไตรพันธ์รัชตะ
  นางสาวธัญรัศม์ ไตรพันธ์รัชตะ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ตรัง

  นางสาวปภัสมน อมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

 • นายชาลี ชูโลก
  นายชาลี ชูโลก

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ฉวาง)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายณัฐวีร์ ภูมี
  นายณัฐวีร์ ภูมี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายประยูร เจริญขุน
  นายประยูร เจริญขุน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปากพนัง)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นางวิภาวดี ชูช่วย
  นางวิภาวดี ชูช่วย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จุฬาภรณ์)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

 • นายวีระพงศ์ สกล
  นายวีระพงศ์ สกล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หัวไทร)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายศักดิ์อนันต์ อากาศโชติ
  นายศักดิ์อนันต์ อากาศโชติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พระพรหม)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายสง่า ทองคำ
  นายสง่า ทองคำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ช้างกลาง)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายสมบูรณ์ กุลภักดี
  นายสมบูรณ์ กุลภักดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งสง)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

 • นายสุชาติ หนูหนอง
  นายสุชาติ หนูหนอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาบอน)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายสุธีป อาจไพรินทร์
  นายสุธีป อาจไพรินทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชะอวด)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายอิสระ ตัวตั้ง
  นายอิสระ ตัวตั้ง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เฉลิมพระเกียรติ)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายอุดมศักดิ์ นวลนุช
  นายอุดมศักดิ์ นวลนุช

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พรหมคีรี)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

 • นายปิยะ พจน์จำเนียร
  นายปิยะ พจน์จำเนียร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายโกเมศวร์ นนทามิตร
  นายโกเมศวร์ นนทามิตร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พรหมคีรี)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายสมชาย เพชรมาตศรี
  นายสมชาย เพชรมาตศรี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ทุ่งสง)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายเกรียงศักดิ์ โฆษิตกุลพร
  นายเกรียงศักดิ์ โฆษิตกุลพร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

 • นายแพทย์พรชัย ลีลานิพนธ์
  นายแพทย์พรชัย ลีลานิพนธ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายเจษฎา อังวิทยาธร
  นายเจษฎา อังวิทยาธร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.พรหมคีรี)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายพงศ์พันธ์ รัตนมุสิก
  นายพงศ์พันธ์ รัตนมุสิก

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ทุ่งสง)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ

  จ.นครศรีธรรมราช

 • นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครศรีธรรมราช

  นายสมประสงค์ ประสพสุข
  นายสมประสงค์ ประสพสุข

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.นครศรีธรรมราช

  นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ
  นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นราธิวาส

  นายเชษฎา หะยีมะสาและ
  นายเชษฎา หะยีมะสาและ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองนราธิวาส)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

 • นายคอยรูซามัน มะ
  นายคอยรูซามัน มะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตากใบ)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

  นายซอมะ สตาปอ
  นายซอมะ สตาปอ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เจาะไอร้อง)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

  นายดอรอแม วาเต๊ะ
  นายดอรอแม วาเต๊ะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จะแนะ)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

  นางรื่นฤดี ราชพงศ์
  นางรื่นฤดี ราชพงศ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ระแงะ)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

 • นายลาเตะ บูเกะยาเอะ
  นายลาเตะ บูเกะยาเอะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บาเจาะ)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

  นายสมบูรณ์ จิตรเพ็ญ
  นายสมบูรณ์ จิตรเพ็ญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองนราธิวาส)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

  นายสาการิยา เปาะสา
  นายสาการิยา เปาะสา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีสาคร)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

  นายฮานาปี แวมิง
  นายฮานาปี แวมิง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.รือเสาะ)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

 • นายสาราหุดิน อาบู
  นายสาราหุดิน อาบู

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองนราธิวาส)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

  นายอัสอารี แลหะ
  นายอัสอารี แลหะ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองนราธิวาส)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

  นายอับดุลอาซิ เจ๊ะอูเซ็ง
  นายอับดุลอาซิ เจ๊ะอูเซ็ง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.จะแนะ)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

  นายศรัณย์ วังสัตตบงกช
  นายศรัณย์ วังสัตตบงกช

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.สุไหงโก-ลก)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

 • นายสุพัตร สุนันทคันธรส
  นายสุพัตร สุนันทคันธรส

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองนราธิวาส)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

  นางกรรณิกา ดำรงวงศ์
  นางกรรณิกา ดำรงวงศ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองนราธิวาส)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

  นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง
  นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง

  เลขานุการ

  จ.นราธิวาส

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายณรงค์ฤทธิ์ ลีดีศรี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นราธิวาส

 • นางคลิตา เงินมาก
  นางคลิตา เงินมาก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.นราธิวาส

  นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ
  นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ปัตตานี

  นายณรงค์ มะเซ็ง
  นายณรงค์ มะเซ็ง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองจิก)
  ก.ธ.จ. ปัตตานี

  นางนภัสวรรณ กาญจนา
  นางนภัสวรรณ กาญจนา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ไม้แก่น)
  ก.ธ.จ. ปัตตานี

 • นางสาวมารยำ มะรอเด็ง
  นางสาวมารยำ มะรอเด็ง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สายบุรี)
  ก.ธ.จ. ปัตตานี

  นายมูฮัมหมัด มะลี
  นายมูฮัมหมัด มะลี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.มายอ)
  ก.ธ.จ. ปัตตานี

  นายยา อาแซ
  นายยา อาแซ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กะพ้อ)
  ก.ธ.จ. ปัตตานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมาน กาแลซา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ยะหริ่ง)
  ก.ธ.จ. ปัตตานี

 • นางสาวสุนีย์ ชุมนพรัตน์
  นางสาวสุนีย์ ชุมนพรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปะนาเระ)
  ก.ธ.จ. ปัตตานี

  นางเสวียน เพ็ชรสากร
  นางเสวียน เพ็ชรสากร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งยางแดง)
  ก.ธ.จ. ปัตตานี

  นายอับดุลเลาะ เจะโวะ
  นายอับดุลเลาะ เจะโวะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองปัตตานี)
  ก.ธ.จ. ปัตตานี

  นายอับดุลอาซี หะยีบือราเฮง
  นายอับดุลอาซี หะยีบือราเฮง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หนองจิก)
  ก.ธ.จ. ปัตตานี

 • นายก่อลา บือราเฮง
  นายก่อลา บือราเฮง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ไม้แก่น)
  ก.ธ.จ. ปัตตานี

  นายกิตติ สมบัติ
  นายกิตติ สมบัติ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองปัตตานี)
  ก.ธ.จ. ปัตตานี

  นายสุรชัย จันทรรังสรรค์
  นายสุรชัย จันทรรังสรรค์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองปัตตานี)
  ก.ธ.จ. ปัตตานี

  นายตติยะ ฉิมพาลี
  นายตติยะ ฉิมพาลี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองปัตตานี)
  ก.ธ.จ. ปัตตานี

 • นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง
  นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง

  เลขานุการ

  จ.ปัตตานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายณรงค์ฤทธิ์ ลีดีศรี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ปัตตานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  ว่าที่ร้อยตรีพงศธร รัตนประพันธ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ปัตตานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายอังคาร กาญจนเพชร

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ปัตตานี

 • นายวิชิต เพชรยอด
  นายวิชิต เพชรยอด

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ปัตตานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเฉลิมพงษ์ วันทอง

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.ปัตตานี

  นางประภาศรี บุญวิเศษ
  นางประภาศรี บุญวิเศษ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พังงา

  นายก้องเกียรติ วงศ์หนองเตย
  นายก้องเกียรติ วงศ์หนองเตย

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองพังงา)
  ก.ธ.จ. พังงา

 • นายนิคม โรมินทร์
  นายนิคม โรมินทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกาะยาว)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายประยูร แสนพล
  นายประยูร แสนพล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตะกั่วป่า)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายประวิทย์ ยมนา
  นายประวิทย์ ยมนา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตะกั่วทุ่ง)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายวิษณุ เหล่าธนถาวร
  นายวิษณุ เหล่าธนถาวร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คุระบุรี)
  ก.ธ.จ. พังงา

 • นายสุทิน เทพณรงค์
  นายสุทิน เทพณรงค์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทับปุด)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายสุนทร น้อมสุทธิกุล
  นายสุนทร น้อมสุทธิกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท้ายเหมือง)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นางเสมอใจ สุขารมณ์
  นางเสมอใจ สุขารมณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองพังงา)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายเจิม เพ็ชรสุวรรณ
  นายเจิม เพ็ชรสุวรรณ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กะปง)
  ก.ธ.จ. พังงา

 • นายเมธา วสุธาทิพ
  นายเมธา วสุธาทิพ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ท้ายเหมือง)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นางจตุถพร ช่างเหล็ก
  นางจตุถพร ช่างเหล็ก

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.ตะกั่วป่า)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายสุรชัย ชินโสภณพันธ์
  นายสุรชัย ชินโสภณพันธ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.ตะกั่วป่า)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายบุญชู แพใหญ่
  นายบุญชู แพใหญ่

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ท้ายเหมือง)
  ก.ธ.จ. พังงา

 • นายวิบูลย์ โค้วตระกูล
  นายวิบูลย์ โค้วตระกูล

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พังงา

  นางนภาพร จันทร์สุข
  นางนภาพร จันทร์สุข

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พังงา

  นางสาวภัทรกันยา ชูวงศ์
  นางสาวภัทรกันยา ชูวงศ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.พังงา

  นางสาวปภัสมน อมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พัทลุง

 • นายสมบูรณ์ ปิ่นสุวรรณ
  นายสมบูรณ์ ปิ่นสุวรรณ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตะโหมด)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายช่วง เรืองแก้ว
  นายช่วง เรืองแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีนครินทร์)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายธนกฤต เขียวหอม
  นายธนกฤต เขียวหอม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ป่าบอน)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายธิิติ สิทธิศักดิ์
  นายธิิติ สิทธิศักดิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ควนขนุน)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

 • นางนิชาภา คงรักษ์
  นางนิชาภา คงรักษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองพัทลุง)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายบุญเลิศ ชูรัตน์
  นายบุญเลิศ ชูรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางแก้ว)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายประพิศ คงหนู
  นายประพิศ คงหนู

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ป่าพะยอม)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายประสิทธิ์์ หนูนุ่ม
  นายประสิทธิ์์ หนูนุ่ม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปากพะยูน)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

 • นายสมปอง ทองหนูนุ้ย
  นายสมปอง ทองหนูนุ้ย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีบรรพต)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายประเสริฐ ดำสุด
  นายประเสริฐ ดำสุด

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ตะโหมด)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายนิยม ขำแก้ว
  นายนิยม ขำแก้ว

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ควนขนุน)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายนพศักดิ์ ขวัญศรี
  นายนพศักดิ์ ขวัญศรี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ศรีบรรพต)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

 • นางบุษบง ธรรมชาติ
  นางบุษบง ธรรมชาติ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.บางแก้ว)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายพิบูลย์ชาติ ตั้งติเวชกุล
  นายพิบูลย์ชาติ ตั้งติเวชกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองพัทลุง)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายโสภณ จันทรเทพ
  นายโสภณ จันทรเทพ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองพัทลุง)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ

  จ.พัทลุง

 • นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พัทลุง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวจิณตกาญ เกตุแก้ว

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.พัทลุง

  นางประภาศรี บุญวิเศษ
  นางประภาศรี บุญวิเศษ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นายปิยเดช เชื้อฉลาด
  นายปิยเดช เชื้อฉลาด

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ถลาง)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

 • นางสาวศุภสิมา สังวาลย์
  นางสาวศุภสิมา สังวาลย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กะทู้)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นายสมประสงค์ เอี่ยมสกุล
  นายสมประสงค์ เอี่ยมสกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองภูเก็ต)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นายสันติ เกาะกาวี
  นายสันติ เกาะกาวี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ถลาง)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นายประวัติ พิมานพรหม
  นายประวัติ พิมานพรหม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ถลาง)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

 • นายพีระพงศ์ คงช่วย
  นายพีระพงศ์ คงช่วย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ถลาง)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นายจรัล ส่างสาร
  นายจรัล ส่างสาร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองภูเก็ต)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นางสาวเชิญพร กาญจนสายะ
  นางสาวเชิญพร กาญจนสายะ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองภูเก็ต)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นายกฤษฎา ตันสกุล
  นายกฤษฎา ตันสกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.กะทู้)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

 • นายวิบูลย์ โค้วตระกูล
  นายวิบูลย์ โค้วตระกูล

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ภูเก็ต

  นางนภาพร จันทร์สุข
  นางนภาพร จันทร์สุข

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ภูเก็ต

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายอธิวัฒน์ ยอดหวาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ภูเก็ต

  นางประภาศรี บุญวิเศษ
  นางประภาศรี บุญวิเศษ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ระนอง

 • นายนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง
  นายนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองระนอง)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นายกมล วิภาดาพิสุทธิ์
  นายกมล วิภาดาพิสุทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองระนอง)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นายชำนาญ อุ่นขาว
  นายชำนาญ อุ่นขาว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สุขสำราญ)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นายนิคม ร่วมสุข
  นายนิคม ร่วมสุข

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กระบุรี)
  ก.ธ.จ. ระนอง

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายไพบูลย์ ภาสะเตมีย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ละอุ่น)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นายสมชาย หัสจักร์
  นายสมชาย หัสจักร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กะเปอร์)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นายธนกร บริสุทธิญาณี
  นายธนกร บริสุทธิญาณี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองระนอง)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นายสุรพล วัฒนจิตต์
  นายสุรพล วัฒนจิตต์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กะเปอร์)
  ก.ธ.จ. ระนอง

 • นายสิปปกร กรสัจจา
  นายสิปปกร กรสัจจา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กระบุรี)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายพรศักดิ์ แก้วถาวร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองระนอง)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นางสาวจรรยา จินดาดำ
  นางสาวจรรยา จินดาดำ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองระนอง)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นายวิบูลย์ โค้วตระกูล
  นายวิบูลย์ โค้วตระกูล

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ระนอง

 • นางนภาพร จันทร์สุข
  นางนภาพร จันทร์สุข

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ระนอง

  นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ
  นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สตูล

  นายศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล
  นายศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ละงู)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายชัยพร เอ้งฉ้วน
  นายชัยพร เอ้งฉ้วน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ละงู)
  ก.ธ.จ. สตูล

 • นายบรรหาร วัตตธรรม
  นายบรรหาร วัตตธรรม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ควนกาหลง)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายประทีป ทองนาค
  นายประทีป ทองนาค

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งหว้า)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายเรืองชัย จงสงวน
  นายเรืองชัย จงสงวน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสตูล)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายสน ปะดุกา
  นายสน ปะดุกา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ควนโดน)
  ก.ธ.จ. สตูล

 • นายสาฝีอี โต๊ะบู
  นายสาฝีอี โต๊ะบู

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าแพ)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายสุธา อินยอด
  นายสุธา อินยอด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.มะนัง)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายนิพนธ์ ลิ่มสกุล
  นายนิพนธ์ ลิ่มสกุล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสตูล)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายวินัย อุมาจิ
  นายวินัย อุมาจิ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสตูล)
  ก.ธ.จ. สตูล

 • นายพิทักษ์สิทธิ์ ชีวรัฐพัฒน์
  นายพิทักษ์สิทธิ์ ชีวรัฐพัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสตูล)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายวิทชัย อรุณอร่ามศักดิ์
  นายวิทชัย อรุณอร่ามศักดิ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสตูล)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายอาณัติ โชติพัฒนกิจ
  นายอาณัติ โชติพัฒนกิจ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ควนโดน)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง
  นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง

  เลขานุการ

  จ.สตูล

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายณรงค์ฤทธิ์ ลีดีศรี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สตูล

  นายมนตรี วัชระศิรานนท์
  นายมนตรี วัชระศิรานนท์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สตูล

  นางสาวปภัสมน อมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายสำราญ ครรชิต
  นายสำราญ ครรชิต

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พนม)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

 • นายกมล ผลแรก
  นายกมล ผลแรก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอนสัก)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายการุญ หีตอักษร
  นายการุญ หีตอักษร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พุนพิน)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายโกวิทย์ บุญล่อง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงสระ)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายเจอะ เอียดตน
  นายเจอะ เอียดตน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กาญจนดิษฐ์)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

 • นางชุติมา สาเมือง
  นางชุติมา สาเมือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าฉาง)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายพิทักษ์ บาลเมือง
  นายพิทักษ์ บาลเมือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านตาขุน)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวิทยา สุขสม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกาะสมุย)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายวินัย ทองรอด
  นายวินัย ทองรอด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านนาเดิม)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

 • นางสาวมณทิรา จำปา
  นางสาวมณทิรา จำปา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสุราษฎร์ธานี)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายปรีชา จงจิตร
  นายปรีชา จงจิตร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เวียงสระ)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายเจษฎา หมื่นแสน
  นายเจษฎา หมื่นแสน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ดอนสัก)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายเวช เพชรชู
  นายเวช เพชรชู

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บ้านตาขุน)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

 • นายดิฐ วิชัยดิษฐ
  นายดิฐ วิชัยดิษฐ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสุราษฎร์ธานี)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายพีระพล นันทวงษ์
  นายพีระพล นันทวงษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสุราษฎร์ธานี)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายโอษิษฐ์ ศิริเวช
  นายโอษิษฐ์ ศิริเวช

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสุราษฎร์ธานี)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายจตุพร วัชรานาถ
  นายจตุพร วัชรานาถ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองสุราษฎร์ธานี)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

 • นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ

  จ.สุราษฎร์ธานี

  นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุราษฎร์ธานี

  นายไพฑูร เมืองเนาว์
  นายไพฑูร เมืองเนาว์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สุราษฎร์ธานี

สื่อวีดิทัศน์
 • การบรรยายโดย ร.นรม.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
 • สื่อโทรทัศน์
 • บทละคร
 • ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
03 ส.ค. 2560
การจัดงาน "ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี" เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
22 มิ.ย. 2560
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด วาระที่ 3
22 มิ.ย. 2560
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด วาระที่ 3
03 พ.ย. 2559
สรุปผลการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่ายและเครือข่าย
อ่านต่อ >
28 ก.ย. 2559
ประมวลภาพงานสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับ ก.ธ.จ. และเครือข่าย ครั้งที่ ๘
อ่านต่อ >
26 ก.ย. 2559
หนังสือแจ้งจังหวัดให้ดำเนินการสรรหา ก.ธ.จ. กรณีดำรงตำแหน่งครบวาระ
อ่านต่อ >