ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

รูปภาพแผนที่ประเทศไทยแผนที่แสดงข้อมูล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคใต้
ดูรายละเอียด >
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ระหว่าง 5 หน่วยงาน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
 • เขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
 • เขตพื้นที่ภาคใต้
 • เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เขตพื้นที่ภาคเหนือ
 • นายวีระชัย ชมสาคร
  นายวีระชัย ชมสาคร

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายชาญณรงค์ ทวีสาร
  นายชาญณรงค์ ทวีสาร

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (ไม่ระบุ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายทวี บุญพอ
  นายทวี บุญพอ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กันทรารมย์)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายทองสุก พลพงษ์
  นายทองสุก พลพงษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศิลาลาด)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

 • นายธนกฤต สมบูรณ์
  นายธนกฤต สมบูรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โนนคูณ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายนิคม สิงห์ดง
  นายนิคม สิงห์ดง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อุทุมพรพิสัย)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นางเนตรชนก ยามรัมย์
  นางเนตรชนก ยามรัมย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ยางชุมน้อย)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายบุญเรือง สายจันทร์
  นายบุญเรือง สายจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ขุนหาญ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

 • นางผ่องศรี แซ่จึง
  นางผ่องศรี แซ่จึง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ราษีไศล)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายเพิ่ม โคตรเจริญ
  นายเพิ่ม โคตรเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.น้ำเกลี้ยง)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายสมพงษ์ มงคลชัยพาณิชย์
  นายสมพงษ์ มงคลชัยพาณิชย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายสืบศักดิ์ สารพัฒน์
  นายสืบศักดิ์ สารพัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีรัตนะ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

 • นายเสริม บุญธรรม
  นายเสริม บุญธรรม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บึงบูรพ์)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายยงศักดิ์ ตั้งพูนผลสวัสดิ์
  นายยงศักดิ์ ตั้งพูนผลสวัสดิ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นางชนิตา มงคลธนากูล
  นางชนิตา มงคลธนากูล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายเนียม ผลบุญ
  นายเนียม ผลบุญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

 • นายอดิศักดิ์ มีชัยดำรงกิจ
  นายอดิศักดิ์ มีชัยดำรงกิจ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายชาตรี ไชยะเดชะ
  นายชาตรี ไชยะเดชะ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (ไม่ระบุ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายเชิดชัย จิณะแสน
  นายเชิดชัย จิณะแสน

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (ไม่ระบุ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

  นายสุทธิโรจน์ อังคสกุลเกียรติ
  นายสุทธิโรจน์ อังคสกุลเกียรติ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (ไม่ระบุ)
  ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ

 • นางแกมกาญจน์  อุ่นนันกาศ
  นางแกมกาญจน์ อุ่นนันกาศ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ศรีสะเกษ

  นายรักษ์ศักดิ์  สุขวิเศษ
  นายรักษ์ศักดิ์ สุขวิเศษ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ศรีสะเกษ

  นางอรัญญา บุครไชย
  นางอรัญญา บุครไชย

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ศรีสะเกษ

  นายประดิษฐ์ ศิลาบุตร
  นายประดิษฐ์ ศิลาบุตร

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ศรีสะเกษ

 • นายทองจันทร์ ศรีสุธรรม
  นายทองจันทร์ ศรีสุธรรม

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ศรีสะเกษ

  นายสุทิน ไชยวัฒน์
  นายสุทิน ไชยวัฒน์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ศรีสะเกษ

  นายประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์
  นายประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายชัยพล ไชยคำมิ่ง
  นายชัยพล ไชยคำมิ่ง

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

 • นายชาญยุทธ นันแก้ว
  นายชาญยุทธ นันแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ห้วยผึ้ง)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายนิคม ไชยชินวรวัฒน์
  นายนิคม ไชยชินวรวัฒน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองกาฬสินธุ์)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายพิบูลย์ ขณิษฐวงศ์
  นายพิบูลย์ ขณิษฐวงศ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขาวง)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายเพิ่ม รัฐไชย
  นายเพิ่ม รัฐไชย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กุฉินารายณ์)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

 • นางม้วน ถิ่นวิลัย
  นางม้วน ถิ่นวิลัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอนจาน)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายสินประเสริฐ โคสมบูรณ์
  นายสินประเสริฐ โคสมบูรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ร่องคำ)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายสุภี เกื้อกูล
  นายสุภี เกื้อกูล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สามชัย)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายหนูกัน ภูครองเพชร
  นายหนูกัน ภูครองเพชร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ห้วยเม็ก)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

 • นายอุทัย แก้วกล้า
  นายอุทัย แก้วกล้า

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์
  นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายชิวะ วะสัตย์
  นายชิวะ วะสัตย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายปาฏิหาริย์ ระฟ้า
  นายปาฏิหาริย์ ระฟ้า

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

 • นายสมศักดิ์ ละดาพันธ์
  นายสมศักดิ์ ละดาพันธ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายชูชาติ ธีระกนก
  นายชูชาติ ธีระกนก

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายเกษม จิรัฐพิกาลพงศ์
  นายเกษม จิรัฐพิกาลพงศ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

  นายกมลชัย ทุติยภาค
  นายกมลชัย ทุติยภาค

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์

 • นางสาวยุพดี สงวนเชื้อ
  นางสาวยุพดี สงวนเชื้อ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.กาฬสินธุ์

  นางวิยดา  บุพฤทธิ์
  นางวิยดา บุพฤทธิ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.กาฬสินธุ์

  นายภัทรพล ลักษณาวิบูลย์กุล
  นายภัทรพล ลักษณาวิบูลย์กุล

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.กาฬสินธุ์

  นางสาวมัณฑนา เล็กสมบูรณ์
  นางสาวมัณฑนา เล็กสมบูรณ์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.กาฬสินธุ์

 • นางสาววิภาดา รัตนโรจนา
  นางสาววิภาดา รัตนโรจนา

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.กาฬสินธุ์

  นายนายเถลิงศักดิ์ แสบงบาล
  นายนายเถลิงศักดิ์ แสบงบาล

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.กาฬสินธุ์

  นายสมพาศ นิลพันธ์
  นายสมพาศ นิลพันธ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นครพนม

  นายประเสริฐ วงศ์มาลาสิทธิ์
  นายประเสริฐ วงศ์มาลาสิทธิ์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครพนม

 • นายถนอม สุวรรณราช
  นายถนอม สุวรรณราช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านแพง)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นายบุญช่วย รามัญวงศ์
  นายบุญช่วย รามัญวงศ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ธาตุพนม)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นายบุญธรรม สิทธิ
  นายบุญธรรม สิทธิ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาหว้า)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นางปัญญา รูปดี
  นางปัญญา รูปดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  ก.ธ.จ. นครพนม

 • นายเพชรไกล สุทาโคตร
  นายเพชรไกล สุทาโคตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เรณูนคร)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นายวีระ เทพจิตร
  นายวีระ เทพจิตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองนครพนม)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นายสง่า แสงชมภู
  นายสง่า แสงชมภู

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังยาง)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นายสมพร ศรีโคตร
  นายสมพร ศรีโคตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีสงคราม)
  ก.ธ.จ. นครพนม

 • นายอุดร ลาดบาศรี
  นายอุดร ลาดบาศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาแก)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นายสุวัฒน์ โทนแก้ว
  นายสุวัฒน์ โทนแก้ว

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นายพูนทวี วิโย
  นายพูนทวี วิโย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นายไสว นอบน้อม
  นายไสว นอบน้อม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. นครพนม

 • นายชาญยุทธ อุปพงษ์
  นายชาญยุทธ อุปพงษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นายวรพงษ์ บุพศิริ
  นายวรพงษ์ บุพศิริ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครพนม

  นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครพนม

  นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครพนม

 • นายจรัญ ดวงศรี
  นายจรัญ ดวงศรี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.นครพนม

  รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์
  รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.นครพนม

  นายพงษ์ศักดิ์ อินทรทัต
  นายพงษ์ศักดิ์ อินทรทัต

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.นครพนม

  นายปริญญา ประชากุล
  นายปริญญา ประชากุล

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.นครพนม

 • นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์
  นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายณรงค์ชัย หวังเลี้ยงกลาง
  นายณรงค์ชัย หวังเลี้ยงกลาง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ขามสะแกแสง)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายนรา แตงทิพย์
  นายนรา แตงทิพย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สูงเนิน)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นางประชุม ซอมกระโทก
  นางประชุม ซอมกระโทก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ครบุรี)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

 • นายวรทัศน์ ปฐมภูมิพันธุ์
  นายวรทัศน์ ปฐมภูมิพันธุ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ขามทะเลสอ)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายวัชระ กานตวนิชกูร
  นายวัชระ กานตวนิชกูร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บัวใหญ่)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล
  นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายรัชพล ธนัทโรจนกุล
  นายรัชพล ธนัทโรจนกุล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

 • นายพงษ์ศิลป์ พุทไธสง
  นายพงษ์ศิลป์ พุทไธสง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายวีระศักดิ์ บุญเพลิง
  นายวีระศักดิ์ บุญเพลิง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายสมศักดิ์ ศรีบัวรอด
  นายสมศักดิ์ ศรีบัวรอด

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. นครราชสีมา

  นายบุญชื่น ถิระสิทธิวัฒน์
  นายบุญชื่น ถิระสิทธิวัฒน์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครราชสีมา

 • นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ
  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครราชสีมา

  นายธนะรัชต์ สุภาพันธ์
  นายธนะรัชต์ สุภาพันธ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.นครราชสีมา

  นายผดุง จตุรภักดิ์
  นายผดุง จตุรภักดิ์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.นครราชสีมา

  นายสุรพงษ์ ทรงประโคน
  นายสุรพงษ์ ทรงประโคน

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.นครราชสีมา

 • นายสงวน วงษ์ชวลิตกุล
  นายสงวน วงษ์ชวลิตกุล

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.นครราชสีมา

  นายวีระชัย ชมสาคร
  นายวีระชัย ชมสาคร

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นายแสง เพ็งทอง
  นายแสง เพ็งทอง

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นางธันยนันท์ ธรรมธราวัลย์
  นางธันยนันท์ ธรรมธราวัลย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โซ่พิสัย)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

 • นายบุญเยี่ยม โคตรทองวงศ์
  นายบุญเยี่ยม โคตรทองวงศ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บุ่งคล้า)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นายวิทยา สาวะริพล
  นายวิทยา สาวะริพล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีวิไล)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นายสมควร ราศี
  นายสมควร ราศี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองบึงกาฬ)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นายสมพงษ์ พิมพ์สะกะ
  นายสมพงษ์ พิมพ์สะกะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พรเจริญ)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

 • นายสมาน มาตา
  นายสมาน มาตา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปากคาด)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นายเสถียร พันสาย
  นายเสถียร พันสาย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  ร้อยตำรวจตรีโกวิทย์ ศัพท์พันธุ์
  ร้อยตำรวจตรีโกวิทย์ ศัพท์พันธุ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  ร้อยเอกพิชณุตม์ ขุนนุช
  ร้อยเอกพิชณุตม์ ขุนนุช

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

 • นายเลิศพิสิฐ นิธิศิริดำรง
  นายเลิศพิสิฐ นิธิศิริดำรง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นายเจตน์ เกตุจำนงค์
  นายเจตน์ เกตุจำนงค์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. บึงกาฬ

  นางแกมกาญจน์  อุ่นนันกาศ
  นางแกมกาญจน์ อุ่นนันกาศ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.บึงกาฬ

  นายรักษ์ศักดิ์  สุขวิเศษ
  นายรักษ์ศักดิ์ สุขวิเศษ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.บึงกาฬ

 • นายจิรวัตร มณีโชติ
  นายจิรวัตร มณีโชติ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.บึงกาฬ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายมานพ กลิ่นจันทร์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.บึงกาฬ

  นายประเสริฐ นางาม
  นายประเสริฐ นางาม

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.บึงกาฬ

  นายประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์
  นายประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. มหาสารคาม

 • นายสุพล วัฒนกิติกุล
  นายสุพล วัฒนกิติกุล

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โกสุมพิสัย)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายจำนง ดวงสาพล
  นายจำนง ดวงสาพล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชื่นชม)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายบุญาบารมีภณ ชิณราช
  นายบุญาบารมีภณ ชิณราช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พยัคฆภูมิพิสัย)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายประดิษฐ์ นามฤทธิ์
  นายประดิษฐ์ นามฤทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ยางสีสุราช)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายล้วน กุลแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาดูน)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายสมจิต ปัตตานัง
  นายสมจิต ปัตตานัง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วาปีปทุม)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นางสำราญ ดีจันทร์
  นางสำราญ ดีจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองมหาสารคาม)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายสุรสิทธิ์ เวชชัชศาสตร์
  นายสุรสิทธิ์ เวชชัชศาสตร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองมหาสารคาม)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

 • นายสุรินทร์ บำรุงบุญ
  นายสุรินทร์ บำรุงบุญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แกดำ)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายจุลพงษ์ พันธุ์สมบัติ
  นายจุลพงษ์ พันธุ์สมบัติ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองมหาสารคาม)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นางรัตนา โพธิสุวรรณ
  นางรัตนา โพธิสุวรรณ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บรบือ)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายจรูญ มะลิปิไข
  นายจรูญ มะลิปิไข

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บรบือ)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

 • นายสุทิน พรมงคลชัย
  นายสุทิน พรมงคลชัย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองมหาสารคาม)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นางประดิษฐ์ ธรรมาดวงศรี
  นางประดิษฐ์ ธรรมาดวงศรี

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.วาปีปทุม)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นายสุรศักดิ์ วงศ์มังกร
  นายสุรศักดิ์ วงศ์มังกร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองมหาสารคาม)
  ก.ธ.จ. มหาสารคาม

  นางสาวยุพดี สงวนเชื้อ
  นางสาวยุพดี สงวนเชื้อ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.มหาสารคาม

 • นางวิยดา  บุพฤทธิ์
  นางวิยดา บุพฤทธิ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.มหาสารคาม

  นายณัฏฐชัย โง้วศิลปศาสตร์
  นายณัฏฐชัย โง้วศิลปศาสตร์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.มหาสารคาม

  รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม
  รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.มหาสารคาม

  นายพิชัย คชพิมพ์
  นายพิชัย คชพิมพ์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.มหาสารคาม

 • นายสมพาศ นิลพันธ์
  นายสมพาศ นิลพันธ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายกิตติรัตน์ กุลตังวัฒนา
  นายกิตติรัตน์ กุลตังวัฒนา

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายทองดำ โชติมุข
  นายทองดำ โชติมุข

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นิคมคำสร้อย)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายประสิทธิ์ โนรี
  นายประสิทธิ์ โนรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอนตาล)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

 • นายปริญญา เมืองโคตร
  นายปริญญา เมืองโคตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หว้านใหญ่)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายป้าย โซ่เมืองแซะ
  นายป้าย โซ่เมืองแซะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดงหลวง)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายพิน สุวรรณไตรย์
  นายพิน สุวรรณไตรย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คำชะอี)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายวิชิต สุพร
  นายวิชิต สุพร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองมุกดาหาร)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

 • นายศรีบุญเรือง ไตรpวงค์
  นายศรีบุญเรือง ไตรpวงค์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองสูง)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายอนุสรณ์ โพธิ์ศิริ
  นายอนุสรณ์ โพธิ์ศิริ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายประเดิม รัชอินทร์
  นายประเดิม รัชอินทร์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายสนอง มานิตย์
  นายสนอง มานิตย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

 • นายชัยยุทธ ลิ้มวัฒนา
  นายชัยยุทธ ลิ้มวัฒนา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
  นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. มุกดาหาร

  นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.มุกดาหาร

  นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.มุกดาหาร

 • นายวิศิษฐ์ โพธิ์ไทรย์
  นายวิศิษฐ์ โพธิ์ไทรย์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.มุกดาหาร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  ดอกเตอร์กุลภา โภคสวัสดิ์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.มุกดาหาร

  นายแสงทอง อนันตภักดิ์
  นายแสงทอง อนันตภักดิ์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.มุกดาหาร

  นายอรรครัตน์ รัตนจันทร์
  นายอรรครัตน์ รัตนจันทร์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.มุกดาหาร

 • นายวีระชัย ชมสาคร
  นายวีระชัย ชมสาคร

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ยโสธร

  นายนิยม ทองแก้ว
  นายนิยม ทองแก้ว

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นายคำพอง ขวัญทอง
  นายคำพอง ขวัญทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คำเขื่อนแก้ว)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นายจุน ชื่นตา
  นายจุน ชื่นตา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ไทยเจริญ)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

 • นายบุญอนันต์ บุญเกลี้ยง
  นายบุญอนันต์ บุญเกลี้ยง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ค้อวัง)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายประยุทธ รูปหล่อ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ป่าติ้ว)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นายยุทธยา จุดาสิงห์
  นายยุทธยา จุดาสิงห์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กุดชุม)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นายสัมฤทธิ์ กัลปดี
  นายสัมฤทธิ์ กัลปดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.มหาชนะชัย)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

 • นายอดิเทพ โยธิคาร์
  นายอดิเทพ โยธิคาร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เลิงนกทา)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นายผดุงเกียรติ สลับศรี
  นายผดุงเกียรติ สลับศรี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นายลุย มิ่งขวัญ
  นายลุย มิ่งขวัญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นางธนมน วัฒนเรืองโกวิท
  นางธนมน วัฒนเรืองโกวิท

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

 • นายขวัญพัฒน์ เชื้อวณิชย์
  นายขวัญพัฒน์ เชื้อวณิชย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. ยโสธร

  นางแกมกาญจน์  อุ่นนันกาศ
  นางแกมกาญจน์ อุ่นนันกาศ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ยโสธร

  นายรักษ์ศักดิ์  สุขวิเศษ
  นายรักษ์ศักดิ์ สุขวิเศษ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ยโสธร

  นายทำนอง บุญเจริญ
  นายทำนอง บุญเจริญ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ยโสธร

 • นายวิชัย กองเพชร
  นายวิชัย กองเพชร

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ยโสธร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางกมลพร คำนึง

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ยโสธร

  พันตำรวจเอกเศวก โพนทัน
  พันตำรวจเอกเศวก โพนทัน

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ยโสธร

  นายประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์
  นายประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

 • นายยศพงศ์ พิมพ์ดี
  นายยศพงศ์ พิมพ์ดี

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองร้อยเอ็ด)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายเฉลิม ชมภูแดง
  นายเฉลิม ชมภูแดง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พนมไพร)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายเฉลิมชัย เบ็ญจะขันธ์
  นายเฉลิมชัย เบ็ญจะขันธ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อาจสามารถ)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายณัฐวัฒน์ สีตี
  นายณัฐวัฒน์ สีตี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกษตรวิสัย)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

 • นายธงชัย สิงห์ธวัช
  นายธงชัย สิงห์ธวัช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เชียงขวัญ)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  พันตำรวจเอกเปล่ง วีระชาติ
  พันตำรวจเอกเปล่ง วีระชาติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองพอก)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นางเพ็ญศรี จันทร์ภิรมย์
  นางเพ็ญศรี จันทร์ภิรมย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพนทราย)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายสมดี ไทยทองหลาง
  นายสมดี ไทยทองหลาง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพธิ์ชัย)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

 • นายสุดใจ สุทธิสน
  นายสุดใจ สุทธิสน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองฮี)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายถาวร ตรีบุญเมือง
  นายถาวร ตรีบุญเมือง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.อาจสามารถ)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายศักดิ์ชัย บุญเฉลียว
  นายศักดิ์ชัย บุญเฉลียว

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.โพนทอง)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายประสิทธิ์ ขุราษี
  นายประสิทธิ์ ขุราษี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ธวัชบุรี)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

 • นายสังเวียน วงษ์จีน
  นายสังเวียน วงษ์จีน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หนองฮี)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายปรีชา อารยะสัจพงษ์
  นายปรีชา อารยะสัจพงษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองร้อยเอ็ด)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายสุวัฒน์ ลีขจร
  นายสุวัฒน์ ลีขจร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองร้อยเอ็ด)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นายประสิทธิ์ สิงนิสัย
  นายประสิทธิ์ สิงนิสัย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองร้อยเอ็ด)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

 • นายบริหาร คงคมลานนท์
  นายบริหาร คงคมลานนท์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.โพธิ์ชัย)
  ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด

  นางสาวยุพดี สงวนเชื้อ
  นางสาวยุพดี สงวนเชื้อ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ร้อยเอ็ด

  นางวิยดา  บุพฤทธิ์
  นางวิยดา บุพฤทธิ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ร้อยเอ็ด

  นายวิชา สว่างขจร
  นายวิชา สว่างขจร

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ร้อยเอ็ด

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ดุสิต อุบลเลิศ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ร้อยเอ็ด

  นายวีระชัย ชมสาคร
  นายวีระชัย ชมสาคร

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. เลย

  นายจิรวัฒน์ วัฒนถนอม
  นายจิรวัฒน์ วัฒนถนอม

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เลย

  นายฉวี วงศ์กิตตะ
  นายฉวี วงศ์กิตตะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาด้วง)
  ก.ธ.จ. เลย

 • นายเฉลิมชัย อินทรชัยศรี
  นายเฉลิมชัย อินทรชัยศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองหิน)
  ก.ธ.จ. เลย

  ร้อยตำรวจโทบุญลือ คงน้อย
  ร้อยตำรวจโทบุญลือ คงน้อย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปากชม)
  ก.ธ.จ. เลย

  นายปรีชา เรืองศักดิ์
  นายปรีชา เรืองศักดิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วังสะพุง)
  ก.ธ.จ. เลย

  นางสมภาร บุษบก
  นางสมภาร บุษบก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ผาขาว)
  ก.ธ.จ. เลย

 • นายสิงห์รัน แก้วสุวรรณ
  นายสิงห์รัน แก้วสุวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาแห้ว)
  ก.ธ.จ. เลย

  นายสุริยา ดีอุดมจันทร์
  นายสุริยา ดีอุดมจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เชียงคาน)
  ก.ธ.จ. เลย

  นายพิพัฒน์พงษ์ วันทา
  นายพิพัฒน์พงษ์ วันทา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. เลย

  นายพิพัฒน์ ลีปา
  นายพิพัฒน์ ลีปา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. เลย

 • นายสว่าน บุดดาเวียง
  นายสว่าน บุดดาเวียง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. เลย

  นายวิโรจน์ เปี่ยมสกุล
  นายวิโรจน์ เปี่ยมสกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เลย

  นายไพศาล มณีกันตา
  นายไพศาล มณีกันตา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. เลย

  นางแกมกาญจน์  อุ่นนันกาศ
  นางแกมกาญจน์ อุ่นนันกาศ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เลย

 • นายรักษ์ศักดิ์  สุขวิเศษ
  นายรักษ์ศักดิ์ สุขวิเศษ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.เลย

  นายประยูร วัชราเรืองวิทย์
  นายประยูร วัชราเรืองวิทย์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.เลย

  นายไชยรัช ตียานุกูลมงคล
  นายไชยรัช ตียานุกูลมงคล

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.เลย

  นางสุรางค์ สิงหาคำ
  นางสุรางค์ สิงหาคำ

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.เลย

 • นายธีทัต อินทรจันทร์
  นายธีทัต อินทรจันทร์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.เลย

  นายสมพาศ นิลพันธ์
  นายสมพาศ นิลพันธ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายกู้ศักดิ์ ทับทิม
  นายกู้ศักดิ์ ทับทิม

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  สิบเอกบัณฑิต เชาว์วัลล์
  สิบเอกบัณฑิต เชาว์วัลล์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พังโคน)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

 • นายประภาส ในอรชร
  นายประภาส ในอรชร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กุดบาก)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นางสาววิจิตตา ผาใต้
  นางสาววิจิตตา ผาใต้

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โคกศรีสุพรรณ)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นางสวัสดิ์ ศรีหาผล
  นางสวัสดิ์ ศรีหาผล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านม่วง)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายสุนทร คนคล่อง
  นายสุนทร คนคล่อง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสกลนคร)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

 • สิบเอกสูงศักดิ์ พรรณขาม
  สิบเอกสูงศักดิ์ พรรณขาม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ส่องดาว)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายอรุณ ทุมมาพันธ์
  นายอรุณ ทุมมาพันธ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ภูพาน)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายอักษราวุธ เข็มรัตน์
  นายอักษราวุธ เข็มรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เจริญศิลป์)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายอักษราวุธ วัฒนขำ
  นายอักษราวุธ วัฒนขำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สว่างแดนดิน)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

 • นายชาญณรงค์ กุลสานต์
  นายชาญณรงค์ กุลสานต์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายโชคชัย สุรินทะ
  นายโชคชัย สุรินทะ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายนิมิต กุลโท

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายวัชระ ตีรสวัสดิชัย
  นายวัชระ ตีรสวัสดิชัย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

 • นายสุรพงษ์ สุริยะชัยศิริภา
  นายสุรพงษ์ สุริยะชัยศิริภา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายบุกเบิก แซ่คึง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นายสัจจา วาจาสัตย์
  นายสัจจา วาจาสัตย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สกลนคร

  นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์
  นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สกลนคร

 • นางวรารัตน์ ม่วงปาน
  นางวรารัตน์ ม่วงปาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สกลนคร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นางสาวหงส์ทอง อภิวงศ์ปัญญา

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สกลนคร

  รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล
  รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สกลนคร

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายพัฒนเดช ยศกรกุล

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สกลนคร

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายประพนธ์ แก้วกำพล

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.สกลนคร

  นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์
  นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายวิเชียร สัตตธารา
  นายวิเชียร สัตตธารา

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จอมพระ)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายบำรุง เป็นสุข
  นายบำรุง เป็นสุข

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสุรินทร์)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

 • นางประนอม ขาวงาม
  นางประนอม ขาวงาม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขวาสินรินทร์)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายประพันธ์ พาละพล
  นายประพันธ์ พาละพล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พนมดงรัก)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายประเสริฐ วงศ์ฉลาด
  นายประเสริฐ วงศ์ฉลาด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สนม)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นางเพียรพิศ อนุสรณ์ทรางกูร
  นางเพียรพิศ อนุสรณ์ทรางกูร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บัวเชด)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

 • นายวิเชียร ผลเจริญ
  นายวิเชียร ผลเจริญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศีขรภูมิ)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายสมหมาย สุขสำโรง
  นายสมหมาย สุขสำโรง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าตูม)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายอนุชิต สะอาดยิ่ง
  นายอนุชิต สะอาดยิ่ง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.รัตนบุรี)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นางธัญพร มุ่งเจริญพร
  นางธัญพร มุ่งเจริญพร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

 • นายเพิ่ม เลิศล้ำ
  นายเพิ่ม เลิศล้ำ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นางธิดา จันทินมาธร
  นางธิดา จันทินมาธร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายสุนทร ทุมไมล์
  นายสุนทร ทุมไมล์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายเกรียงศักดิ์ ปาลีคุปต์
  นายเกรียงศักดิ์ ปาลีคุปต์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

 • นายภูวดล โล้กูลประกิจ
  นายภูวดล โล้กูลประกิจ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายสุพจน์ ภัทรไพศาลสิน
  นายสุพจน์ ภัทรไพศาลสิน

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายวิจิตร์ การนา
  นายวิจิตร์ การนา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. สุรินทร์

  นายบุญชื่น ถิระสิทธิวัฒน์
  นายบุญชื่น ถิระสิทธิวัฒน์

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุรินทร์

 • นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ
  นางสาวจิตรานุช อยู่เจริญ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุรินทร์

  นางชญาณี โสภณโรจน์สกุล
  นางชญาณี โสภณโรจน์สกุล

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สุรินทร์

  นายปรีชา สุวรรณโสภี
  นายปรีชา สุวรรณโสภี

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สุรินทร์

  นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา
  นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สุรินทร์

 • นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์
  นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.สุรินทร์

  นายวีระชัย ชมสาคร
  นายวีระชัย ชมสาคร

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. หนองคาย

  นายรัฐ ชูกลิ่น
  นายรัฐ ชูกลิ่น

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  ดาบตำรวจทิรัตน์ พิทักษ์สฤษดิ์
  ดาบตำรวจทิรัตน์ พิทักษ์สฤษดิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สังคม)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

 • นายสวัสดิ์ เจริญสุข
  นายสวัสดิ์ เจริญสุข

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.รัตนวาปี)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นางสุนทวรี โพธิใย
  นางสุนทวรี โพธิใย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โพธิ์ตาก)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นายแสวง ราชพลแสน
  นายแสวง ราชพลแสน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เฝ้าไร่)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นายอดุลย์ อ่อนประทุม
  นายอดุลย์ อ่อนประทุม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สระใคร)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

 • นายอุทัย ยอดประทุม
  นายอุทัย ยอดประทุม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองหนองคาย)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นายปราการ อินทร์รอด
  นายปราการ อินทร์รอด

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายอภิชาต วิลาชัย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสุรัช ชมภูริเศษ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. หนองคาย

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมาน โสฬสจินดา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นายพฤทธิ์ โคตรจรัส
  นายพฤทธิ์ โคตรจรัส

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. หนองคาย

  นางแกมกาญจน์  อุ่นนันกาศ
  นางแกมกาญจน์ อุ่นนันกาศ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.หนองคาย

  นายรักษ์ศักดิ์  สุขวิเศษ
  นายรักษ์ศักดิ์ สุขวิเศษ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.หนองคาย

 • นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน
  นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.หนองคาย

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายปิยะฉัตร ไตรแสง

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.หนองคาย

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสาโรจน์ เราวิลัย

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.หนองคาย

  นางสาวเบญญาภา อินทร์รอด
  นางสาวเบญญาภา อินทร์รอด

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.หนองคาย

 • นายวีระชัย ชมสาคร
  นายวีระชัย ชมสาคร

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นายเกรียงไกร ไทยอ่อน
  นายเกรียงไกร ไทยอ่อน

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.โนนสัง)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นางกองแก้ว ไสยโสภณ
  นางกองแก้ว ไสยโสภณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีบุญเรือง)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นายประกาศ เหง้าแก้ว
  นายประกาศ เหง้าแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สุวรรณคูหา)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวินัย รัตนพลที

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นากลาง)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นายสุภาพ ชัยโสภา
  นายสุภาพ ชัยโสภา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองหนองบัวลำภู)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นายอุบล กรมโคตร
  นายอุบล กรมโคตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาวัง)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นายนวรัตน์ อินทะกนก
  นายนวรัตน์ อินทะกนก

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

 • นายไพบูลย์ แฝงเมืองคุก
  นายไพบูลย์ แฝงเมืองคุก

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายประดิษฐ์ แสนลุน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นายธีระวัฒน์ ธนศรีพนิชชัย
  นายธีระวัฒน์ ธนศรีพนิชชัย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (ไม่ระบุ)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นายไพรัช นุชิด
  นายไพรัช นุชิด

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (ไม่ระบุ)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

 • นายสมพงษ์ ไทตระกูลชัย
  นายสมพงษ์ ไทตระกูลชัย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (ไม่ระบุ)
  ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู

  นางแกมกาญจน์  อุ่นนันกาศ
  นางแกมกาญจน์ อุ่นนันกาศ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.หนองบัวลำภู

  นายรักษ์ศักดิ์  สุขวิเศษ
  นายรักษ์ศักดิ์ สุขวิเศษ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.หนองบัวลำภู

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสุวิทย์ สงคราม

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.หนองบัวลำภู

 • นายทวีศักดิ์ สุริยะสิงห์
  นายทวีศักดิ์ สุริยะสิงห์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.หนองบัวลำภู

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสุวิทย์ สงคราม

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.หนองบัวลำภู

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายชัยยา ยอดสง่า

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.หนองบัวลำภู

  นายวีระชัย ชมสาคร
  นายวีระชัย ชมสาคร

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

 • นายนิติพัฒน์ ทวีมารัตน์
  นายนิติพัฒน์ ทวีมารัตน์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นายเกษมสันต์ แสงสิงแก้ว
  นายเกษมสันต์ แสงสิงแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พนา)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นายธีระพล ดวงมาลย์
  นายธีระพล ดวงมาลย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลืออำนาจ)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นายสมชัย มหาโยธี
  นายสมชัย มหาโยธี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปทุมราชวงศา)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

 • นายสัมฤทธิ์ เคนอ่อน
  นายสัมฤทธิ์ เคนอ่อน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ชานุมาน)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นายประเสริฐ กานานนท์
  นายประเสริฐ กานานนท์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นายพิทยารัตน์ กัลยา
  นายพิทยารัตน์ กัลยา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งตระกูลวงศ์
  นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งตระกูลวงศ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

 • นายสมพร สีหาวงษ์
  นายสมพร สีหาวงษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ

  นางแกมกาญจน์  อุ่นนันกาศ
  นางแกมกาญจน์ อุ่นนันกาศ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อำนาจเจริญ

  นายรักษ์ศักดิ์  สุขวิเศษ
  นายรักษ์ศักดิ์ สุขวิเศษ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อำนาจเจริญ

  นายวัชระ กุดกุง
  นายวัชระ กุดกุง

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.อำนาจเจริญ

 • นายเพชร นางาม
  นายเพชร นางาม

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.อำนาจเจริญ

  นายสุรพล บุตรวงศ์
  นายสุรพล บุตรวงศ์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.อำนาจเจริญ

  นายโสนิ สุวรรณี
  นายโสนิ สุวรรณี

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.อำนาจเจริญ

  นายวีระชัย ชมสาคร
  นายวีระชัย ชมสาคร

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. อุดรธานี

 • นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง
  นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นางกุศล ไชยชาญ
  นางกุศล ไชยชาญ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กุมภวาปี)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นางคาราวดี ชมศิริ
  นางคาราวดี ชมศิริ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ประจักษ์ศิลปาคม)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายคำจันทร์ จันทร์จำปา
  นายคำจันทร์ จันทร์จำปา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านดุง)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

 • นายคำเพลิง วรยศ
  นายคำเพลิง วรยศ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ไชยวาน)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายจินดา วรประเสริฐ
  นายจินดา วรประเสริฐ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองวัวซอ)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายชวน บุญแสนแผน
  นายชวน บุญแสนแผน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เพ็ญ)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นางนันทิญา พันพรม
  นางนันทิญา พันพรม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นายูง)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

 • นายวิเชียร สุทธิประภา
  นายวิเชียร สุทธิประภา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งฝน)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นางหนูพิน คานทอง
  นางหนูพิน คานทอง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กุดจับ)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายมนตรี พึ่มชัย
  นายมนตรี พึ่มชัย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายธนศักดิ์ ธนสีลังกูร
  นายธนศักดิ์ ธนสีลังกูร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

 • นายจตุรงค์ จำปาศรี
  นายจตุรงค์ จำปาศรี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายบัวเรียน พลวาปี
  นายบัวเรียน พลวาปี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ
  นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นายสุธีพงศ์ ศงสนันทน์
  นายสุธีพงศ์ ศงสนันทน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

 • นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต
  นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุดรธานี

  นางแกมกาญจน์  อุ่นนันกาศ
  นางแกมกาญจน์ อุ่นนันกาศ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุดรธานี

  นายรักษ์ศักดิ์  สุขวิเศษ
  นายรักษ์ศักดิ์ สุขวิเศษ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุดรธานี

  นางนภาพร แก้วสี
  นางนภาพร แก้วสี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.อุดรธานี

 • ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ธวัช สุทธิกุลสมบัติ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.อุดรธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.อุดรธานี

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายอำนาจ ผการัตน์

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.อุดรธานี

  นายวีระชัย ชมสาคร
  นายวีระชัย ชมสาคร

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

 • นางพชร เตชะตานลท์
  นางพชร เตชะตานลท์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายคงภพ มณีวรรณ
  นายคงภพ มณีวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.วารินชำราบ)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายทนงศ์ศักดิ์ ทองภา
  นายทนงศ์ศักดิ์ ทองภา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บุณฑริก)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายทวีชัย ลัทธิรมย์
  นายทวีชัย ลัทธิรมย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สว่างวีระวงศ์)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

 • นางสาวนวลฉวี ลีลา
  นางสาวนวลฉวี ลีลา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สิรินธร)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายประเสริฐ ปักษาพันธ์
  นายประเสริฐ ปักษาพันธ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอนมดแดง)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายผดุงศักดิ์ นนทภักดี
  นายผดุงศักดิ์ นนทภักดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กุดข้าวปุ้น)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นางวิไลวรรณ ธานี
  นางวิไลวรรณ ธานี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.น้ำยืน)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

 • นายสมมาตร มะลิลา
  นายสมมาตร มะลิลา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เดชอุดม)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายสมัย กันตะบุตร
  นายสมัย กันตะบุตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตาลสุม)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายสุพจน์ แสงโสม
  นายสุพจน์ แสงโสม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พิบูลมังสาหาร)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นางอัฐฌาวรรณ พันธุ์มี
  นางอัฐฌาวรรณ พันธุ์มี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองอุบลราชธานี)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

 • นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์
  นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายคณศ ประมุขกุล
  นายคณศ ประมุขกุล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นายเสวย สุลินบูรณ์
  นายเสวย สุลินบูรณ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นางชูศรี กตัญญุตานันท์
  นางชูศรี กตัญญุตานันท์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

 • นายปวรวุฒิ ศรีธัญรัตน์
  นายปวรวุฒิ ศรีธัญรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นางชงโควรรณ พรรณพานิช
  นางชงโควรรณ พรรณพานิช

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  ก.ธ.จ. อุบลราชธานี

  นางแกมกาญจน์  อุ่นนันกาศ
  นางแกมกาญจน์ อุ่นนันกาศ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุบลราชธานี

  นายรักษ์ศักดิ์  สุขวิเศษ
  นายรักษ์ศักดิ์ สุขวิเศษ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.อุบลราชธานี

 • จ่าสิบตรีพงษ์สถิต อรอินทร์
  จ่าสิบตรีพงษ์สถิต อรอินทร์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.อุบลราชธานี

  นายปรีชา นุยืนรัมย์
  นายปรีชา นุยืนรัมย์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.อุบลราชธานี

  นายดุสิต สิงห์คีริ
  นายดุสิต สิงห์คีริ

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.อุบลราชธานี

  นายวิสิทธิ์ ศักดิ์สิงห์
  นายวิสิทธิ์ ศักดิ์สิงห์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.อุบลราชธานี

 • นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์
  นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายนิธิศ โหรหุตะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองขอนแก่น)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายเอกวัชร์ โชติธนธำรง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.มัญจาคีรี)
  ก.ธ.จ. ขอนแก่น

  นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์
  นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

 • นางจำรัส อิทธิกุล
  นางจำรัส อิทธิกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านเขว้า)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายบุญเรือง ไชยสงค์
  นายบุญเรือง ไชยสงค์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองบัวแดง)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายพิสิษฐ์ พลหาราช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แก้งคร้อ)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นางสาววดาวรรค์ พงศนันทน์
  นางสาววดาวรรค์ พงศนันทน์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองชัยภูมิ)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

 • นายสมชาย ทองสุข
  นายสมชาย ทองสุข

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บำเหน็จณรงค์)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายสมศักดิ์ พงษ์สุภา
  นายสมศักดิ์ พงษ์สุภา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองบัวระเหว)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  นายสมัย กาฬปักษิณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านแท่น)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  ภาพผู้ใช้งานตัวอย่าง
  ร้อยตำรวจตรีสายันต์ เชิดเขว้า

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ภูเขียว)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

 • นายอุดม พูนประสิทธิ์
  นายอุดม พูนประสิทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จัตุรัส)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายสุชีพ เศวตกมล
  นายสุชีพ เศวตกมล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองชัยภูมิ)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายสุริยันต์ หิรัญเขว้า
  นายสุริยันต์ หิรัญเขว้า

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บ้านเขว้า)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายเดช หิรัญพิศ
  นายเดช หิรัญพิศ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เกษตรสมบูรณ์)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

 • นายศุภชัย เอื้อไพโรจน์ถาวร
  นายศุภชัย เอื้อไพโรจน์ถาวร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.บำเหน็จณรงค์)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายบัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย
  นายบัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองชัยภูมิ)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายภูดิศ ศิริภาณุภัค
  นายภูดิศ ศิริภาณุภัค

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เทพสถิต)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นายรัฐการ ด่านกุล
  นายรัฐการ ด่านกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองชัยภูมิ)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

 • นายยงยุทธ อรุณวิไลรัตน์
  นายยงยุทธ อรุณวิไลรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.จัตุรัส)
  ก.ธ.จ. ชัยภูมิ

  นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์
  นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายชนินทร์ ชาญเรืองศิลป์
  นายชนินทร์ ชาญเรืองศิลป์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองบุรีรัมย์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายณภัทร กลางสวัสดิ์
  นายณภัทร กลางสวัสดิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านใหม่ไชยพจน์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

 • นายทิพากร หรรษาวงศ์
  นายทิพากร หรรษาวงศ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เฉลิมพระเกียรติ)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายปรีชา สมเย็น
  นายปรีชา สมเย็น

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กระสัง)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายไพรัตน์ ชื่นศรี
  นายไพรัตน์ ชื่นศรี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สตึก)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายวิชัย อำไธสง
  นายวิชัย อำไธสง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พุทไธสง)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

 • นายวิชิต สมศักดิ์
  นายวิชิต สมศักดิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านกรวด)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายสมชัย นาจำปา
  นายสมชัย นาจำปา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ละหานทราย)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายสมชาย วงศ์จอม
  นายสมชาย วงศ์จอม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หนองหงส์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายสวัสดิ์ บุราสิทธิ์
  นายสวัสดิ์ บุราสิทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลำปลายมาศ)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

 • นายพยุงรัฐ ชาเรืองเดช
  นายพยุงรัฐ ชาเรืองเดช

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองบุรีรัมย์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายประหยัด เทพนคร
  นายประหยัด เทพนคร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองบุรีรัมย์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายดำรงเดช แวงดงบัง
  นายดำรงเดช แวงดงบัง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พุทไธสง)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นางสาวประณิตา ลาวะลี
  นางสาวประณิตา ลาวะลี

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.นาโพธิ์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

 • นายชัชวาล ประหยัดรัตน์
  นายชัชวาล ประหยัดรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองบุรีรัมย์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายธรณิศ มาประจง
  นายธรณิศ มาประจง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองบุรีรัมย์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายธีระศักดิ์ ธีระวานิช
  นายธีระศักดิ์ ธีระวานิช

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

  นายมนตรี ดำรงมงคลกิจ
  นายมนตรี ดำรงมงคลกิจ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองบุรีรัมย์)
  ก.ธ.จ. บุรีรัมย์

สื่อวีดิทัศน์
 • การบรรยายโดย ร.นรม.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
 • สื่อโทรทัศน์
 • บทละคร
 • ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
18 ต.ค. 2560
29 ก.ย. 2560
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
21 ก.ย. 2560
ประมวลภาพกิจกรรมการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
07 ก.ย. 2560
โครงการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก)
อ่านต่อ >
03 ส.ค. 2560
การจัดงาน "ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี" เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่านต่อ >
22 มิ.ย. 2560
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
อ่านต่อ >