ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

รูปภาพแผนที่ประเทศไทยแผนที่แสดงข้อมูล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
 • ภาคใต้ชายแดน
             ดูรายละเอียด >
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ระหว่าง 5 หน่วยงาน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
เขตพื้นที่ภาคเหนือ
 • นายนพพร บุญแก้ว
  นายนพพร บุญแก้ว

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายสันติ รัฐนิยม
  นายสันติ รัฐนิยม

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ถ้ำพรรณรา)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายคนึง ชูพงศ์
  นายคนึง ชูพงศ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาบอน)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายเจษฎา สมาธิ
  นายเจษฎา สมาธิ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

 • พันตำรวจเอกเดโช จุลแก้ว
  พันตำรวจเอกเดโช จุลแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ร่อนพิบูลย์)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายประยูร เจริญขุน
  นายประยูร เจริญขุน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปากพนัง)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นางวิภาวดี ชูช่วย
  นางวิภาวดี ชูช่วย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จุฬาภรณ์)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายสมเกียรติ แสงระวี
  นายสมเกียรติ แสงระวี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งใหญ่)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

 • นายสรรพชัย สุทิน
  นายสรรพชัย สุทิน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พิปูน)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายเสรี อิ้ววังโส
  นายเสรี อิ้ววังโส

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางขัน)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นางเสาวลักษณ์ ภักดีประพันธ์
  นางเสาวลักษณ์ ภักดีประพันธ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ฉวาง)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นางอาภรณ์ ศรีสมบัติ
  นางอาภรณ์ ศรีสมบัติ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งสง)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

 • นายสรพงษ์ คงสำราญ
  นายสรพงษ์ คงสำราญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นางอำภา จงจิต
  นางอำภา จงจิต

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พิปูน)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายปราโมทย์ วัฒนพฤกษ์
  นายปราโมทย์ วัฒนพฤกษ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายสุรศักดิ์ สุขเกื้อ
  นายสุรศักดิ์ สุขเกื้อ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เชียรใหญ่)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

 • นายจามร เจริญอภิบาล
  นายจามร เจริญอภิบาล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายประยูร เงินพรหม
  นายประยูร เงินพรหม

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายรุจาธิตย์ สุชาโต
  นายรุจาธิตย์ สุชาโต

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ปากพนัง)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

  นายอรรจน์ สุวรรณนุรักษ์
  นายอรรจน์ สุวรรณนุรักษ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ท่าศาลา)
  ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช

 • นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ
  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครศรีธรรมราช

  นางสาวกรรณิกา ยิ้มสวัสดิ์
  นางสาวกรรณิกา ยิ้มสวัสดิ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นครศรีธรรมราช

  นางสาวธันยพรรษ จันทร์ทอง
  นางสาวธันยพรรษ จันทร์ทอง

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.นครศรีธรรมราช

  พลตรีสมโชค แดงบรรจง
  พลตรีสมโชค แดงบรรจง

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.นครศรีธรรมราช

 • นางจิรา วงศ์สวัสดิ์
  นางจิรา วงศ์สวัสดิ์

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.นครศรีธรรมราช

  นายสมชาย เพชรมาตศรี
  นายสมชาย เพชรมาตศรี

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.นครศรีธรรมราช

  นายนพพร บุญแก้ว
  นายนพพร บุญแก้ว

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สงขลา

  นายเสถียร มณีโรจน์
  นายเสถียร มณีโรจน์

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสงขลา)
  ก.ธ.จ. สงขลา

 • นายจิรพงศ์ กำเนิดแก้ว
  นายจิรพงศ์ กำเนิดแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สะบ้าย้อย)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายชาญวิทูร สุขสว่างไกร
  นายชาญวิทูร สุขสว่างไกร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางกล่ำ)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายไพโรจน์ อ่อนเรือง
  นายไพโรจน์ อ่อนเรือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หาดใหญ่)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  ร้อยตรีภิรมย์ ทองจารึก
  ร้อยตรีภิรมย์ ทองจารึก

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.นาหม่อม)
  ก.ธ.จ. สงขลา

 • นางส่งศรี พิพัฒน์พงศธร
  นางส่งศรี พิพัฒน์พงศธร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เทพา)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นางสุภาพร อัมพรพงศ์
  นางสุภาพร อัมพรพงศ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ควนเนียง)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายอับดลม่าเหลก หัดเหม
  นายอับดลม่าเหลก หัดเหม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.จะนะ)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายอุรัตน์ ดิสโร
  นายอุรัตน์ ดิสโร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กระแสสินธุ์)
  ก.ธ.จ. สงขลา

 • นายพิษณุ หลีหีม
  นายพิษณุ หลีหีม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.รัตภูมิ)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายอมเรศ นันต์ธนะ
  นายอมเรศ นันต์ธนะ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หาดใหญ่)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายสนั่น อินทสระ
  นายสนั่น อินทสระ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.สิงหนคร)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายอุทิศ ทองอยู่
  นายอุทิศ ทองอยู่

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ควนเนียง)
  ก.ธ.จ. สงขลา

 • นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา
  นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.หาดใหญ่)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายสมหมาย เจ่งถาวร
  นายสมหมาย เจ่งถาวร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.หาดใหญ่)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายกิตติเทพ ถาวรสุข
  นายกิตติเทพ ถาวรสุข

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.หาดใหญ่)
  ก.ธ.จ. สงขลา

  นายมฤตย์ ไกรสุรสีห์
  นายมฤตย์ ไกรสุรสีห์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.กระแสสินธุ์)
  ก.ธ.จ. สงขลา

 • นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ
  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สงขลา

  นายปฐมพงษ์ ระมัด
  นายปฐมพงษ์ ระมัด

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สงขลา

  นางสาวกุลวตี คันธโชติ
  นางสาวกุลวตี คันธโชติ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สงขลา

  นายนิยม ชูชื่น
  นายนิยม ชูชื่น

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สงขลา

 • นายมูลสิทธิพงษ์ มากชูชิต
  นายมูลสิทธิพงษ์ มากชูชิต

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สงขลา

  นายจตุรงค์ พรหมอินทร์
  นายจตุรงค์ พรหมอินทร์

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.สงขลา

  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. กระบี่

  นายทวีชัย อ่อนนวน
  นายทวีชัย อ่อนนวน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกาะลันตา)
  ก.ธ.จ. กระบี่

 • นายธนชัย จิรัตน์ฐิกุล
  นายธนชัย จิรัตน์ฐิกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขาพนม)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายประเสริฐ ชาตวิทยบุตร
  นายประเสริฐ ชาตวิทยบุตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.อ่าวลึก)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายพล ไชยบุตร
  นายพล ไชยบุตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ลำทับ)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายสมยศ แก้วสุข
  นายสมยศ แก้วสุข

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คลองท่อม)
  ก.ธ.จ. กระบี่

 • นายสุวรรณ มุคุระ
  นายสุวรรณ มุคุระ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองกระบี่)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายเอกนัฐ บุญยัง
  นายเอกนัฐ บุญยัง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปลายพระยา)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายอุทิศ ชนะกุล
  นายอุทิศ ชนะกุล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ลำทับ)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายอุดม เดเช
  นายอุดม เดเช

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.คลองท่อม)
  ก.ธ.จ. กระบี่

 • นางนิสา คงประจันทร์
  นางนิสา คงประจันทร์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เขาพนม)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายสิริธร จุลชู
  นายสิริธร จุลชู

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองกระบี่)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายสมชาย ประชาบุตร
  นายสมชาย ประชาบุตร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ปลายพระยา)
  ก.ธ.จ. กระบี่

  นายหทัย ลูกหวาย
  นายหทัย ลูกหวาย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.คลองท่อม)
  ก.ธ.จ. กระบี่

 • นางนภาพร จันทร์สุข
  นางนภาพร จันทร์สุข

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.กระบี่

  นางสาววรีริน แย้มแสง
  นางสาววรีริน แย้มแสง

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.กระบี่

  นางสาวอุมาพร ชายณรงค์
  นางสาวอุมาพร ชายณรงค์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.กระบี่

  นายนพพร บุญแก้ว
  นายนพพร บุญแก้ว

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ชุมพร

 • นายคะนอง พรหมสุวรรณ
  นายคะนอง พรหมสุวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ละแม)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายจรวย ขลิบเคลื่อน
  นายจรวย ขลิบเคลื่อน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สวี)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายปิยะ สังขนฤบดี
  นายปิยะ สังขนฤบดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พะโต๊ะ)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายวิระ ปัจฉิมเพ็ชร
  นายวิระ ปัจฉิมเพ็ชร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หลังสวน)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

 • นายวิรัช เพชรพิรุณ
  นายวิรัช เพชรพิรุณ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองชุมพร)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  ร้อยตรีศุภชัย น้อยขาว
  ร้อยตรีศุภชัย น้อยขาว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าแซะ)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายสมคิด ทองรักษา
  นายสมคิด ทองรักษา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปะทิว)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายไพฑูรย์ ทองพิทักษ์
  นายไพฑูรย์ ทองพิทักษ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หลังสวน)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

 • นายธีระ ปิยวัฒน์
  นายธีระ ปิยวัฒน์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ปะทิว)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายสมบูรณ์ เล็กสุนทร
  นายสมบูรณ์ เล็กสุนทร

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หลังสวน)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายสุขเกษม รัตนวงศ์วโรภาส
  นายสุขเกษม รัตนวงศ์วโรภาส

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองชุมพร)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นายธวัชชัย นิรมิตศรีชัย
  นายธวัชชัย นิรมิตศรีชัย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ท่าแซะ)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

 • นายชำนิ ชุ่มจันทร์
  นายชำนิ ชุ่มจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.ท่าแซะ)
  ก.ธ.จ. ชุมพร

  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ
  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ชุมพร

  นางสาวกรรณิกา ยิ้มสวัสดิ์
  นางสาวกรรณิกา ยิ้มสวัสดิ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ชุมพร

  นางสิริกุล พันธุ์วิชาติกุล
  นางสิริกุล พันธุ์วิชาติกุล

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ชุมพร

 • นายสง่า ศรีภา
  นายสง่า ศรีภา

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ชุมพร

  นายอาสา จุลทับ
  นายอาสา จุลทับ

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ชุมพร

  นายธนวัฒน์ คล้ายรุ่ง
  นายธนวัฒน์ คล้ายรุ่ง

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.ชุมพร

  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ตรัง

 • นายอิศร เอกพิศาลกิจ
  นายอิศร เอกพิศาลกิจ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ย่านตาขาว)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายกรีฑา ดวงมณี
  นายกรีฑา ดวงมณี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ห้วยยอด)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายกฤตเมธ เพียรดี
  นายกฤตเมธ เพียรดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กันตัง)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  ว่าที่ร้อยตรีโชติรัตน์ ชุมสกุล
  ว่าที่ร้อยตรีโชติรัตน์ ชุมสกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.หาดสำราญ)
  ก.ธ.จ. ตรัง

 • นายวรรณศักดิ์ พานิช
  นายวรรณศักดิ์ พานิช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองตรัง)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายสายัณต์ ยงประเดิม
  นายสายัณต์ ยงประเดิม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สิเกา)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายสุริยงค์ มาลี
  นายสุริยงค์ มาลี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปะเหลียน)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายธนิต ชูเพ็ง
  นายธนิต ชูเพ็ง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.หาดสำราญ)
  ก.ธ.จ. ตรัง

 • นายสถาพร อ่อนสนิท
  นายสถาพร อ่อนสนิท

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองตรัง)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายทวีศักดิ์ คงรอด
  นายทวีศักดิ์ คงรอด

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ห้วยยอด)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  ดาบตำรวจเจริญ รักษา
  ดาบตำรวจเจริญ รักษา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.ปะเหลียน)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นายพิศาล วีรวรรณ
  นายพิศาล วีรวรรณ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองตรัง)
  ก.ธ.จ. ตรัง

 • นายสมปอง รัตนนำไชย
  นายสมปอง รัตนนำไชย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองตรัง)
  ก.ธ.จ. ตรัง

  นางนภาพร จันทร์สุข
  นางนภาพร จันทร์สุข

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ตรัง

  นางสาววรีริน แย้มแสง
  นางสาววรีริน แย้มแสง

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ตรัง

  นางโสภา ทับทวี
  นางโสภา ทับทวี

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ตรัง

 • นายชัยวุฒิ สวัสดิรักษ์
  นายชัยวุฒิ สวัสดิรักษ์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ตรัง

  นายพรชัย นาคพล
  นายพรชัย นาคพล

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ตรัง

  นายอารัต เมืองจร
  นายอารัต เมืองจร

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.ตรัง

  นายนพพร บุญแก้ว
  นายนพพร บุญแก้ว

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. นราธิวาส

 • นายกิจจา จันทสิโร
  นายกิจจา จันทสิโร

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ระแงะ)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

  นายกัมพล ฟังประเสริฐสุข
  นายกัมพล ฟังประเสริฐสุข

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.แว้ง)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

  นางกัลยาณี ชูกรณ์
  นางกัลยาณี ชูกรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สุไหงปาดี)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

  นางดรุณี นาดี
  นางดรุณี นาดี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สุคิริน)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

 • นายมนตรี มามะ
  นายมนตรี มามะ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สุไหงโก-ลก)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

  นายมะรอนิง ยูนุ
  นายมะรอนิง ยูนุ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองนราธิวาส)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

  นายมะรุสลี กือแน
  นายมะรุสลี กือแน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เจาะไอร้อง)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

  นายฮานาปี แวมิง
  นายฮานาปี แวมิง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.รือเสาะ)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

 • นายฮารง ฮาแว
  นายฮารง ฮาแว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีสาคร)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

  จ่าสิบเอกฮาริส มะรือสะ
  จ่าสิบเอกฮาริส มะรือสะ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เจาะไอร้อง)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

  นายอับดุลฆอนี อัสมะแอ
  นายอับดุลฆอนี อัสมะแอ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ยี่งอ)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

  นายต่วนอับดุลเลาะ ดือมุงกาปะ
  นายต่วนอับดุลเลาะ ดือมุงกาปะ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ศรีสาคร)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

 • นายชาญณรงค์ อภิบาลธนกิจ
  นายชาญณรงค์ อภิบาลธนกิจ

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.สุไหงโก-ลก)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

  นายนิเมธ พรหมพยัต
  นายนิเมธ พรหมพยัต

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.สุไหงโก-ลก)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

  นายยุทธการ นันทมงคลกุล
  นายยุทธการ นันทมงคลกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองนราธิวาส)
  ก.ธ.จ. นราธิวาส

  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ
  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นราธิวาส

 • นายปฐมพงษ์ ระมัด
  นายปฐมพงษ์ ระมัด

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.นราธิวาส

  นางเบ็ญจาทิพย์ ชูดำ
  นางเบ็ญจาทิพย์ ชูดำ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.นราธิวาส

  นายเชษฎา หะยีมะสาและ
  นายเชษฎา หะยีมะสาและ

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.นราธิวาส

  นายรพี มามะ
  นายรพี มามะ

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.นราธิวาส

 • นายอริญชัย ดีนา
  นายอริญชัย ดีนา

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.นราธิวาส

  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พังงา

  นายก้องเกียรติ วงศ์หนองเตย
  นายก้องเกียรติ วงศ์หนองเตย

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองพังงา)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายโกวิทย์ กุลสวรรค์
  นายโกวิทย์ กุลสวรรค์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กะปง)
  ก.ธ.จ. พังงา

 • นายนิรวิทธ์ จินดาพล
  นายนิรวิทธ์ จินดาพล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตะกั่วทุ่ง)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายลิขิต ลิ่มบุตร
  นายลิขิต ลิ่มบุตร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกาะยาว)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายวิษณุ เหล่าธนถาวร
  นายวิษณุ เหล่าธนถาวร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คุระบุรี)
  ก.ธ.จ. พังงา

  ร้อยตำรวจโทเศียร อุ่นเสียม
  ร้อยตำรวจโทเศียร อุ่นเสียม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทับปุด)
  ก.ธ.จ. พังงา

 • นายสมศักดิ์ ไชเดโช
  นายสมศักดิ์ ไชเดโช

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตะกั่วป่า)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายสุภาพ สุขารมณ์
  นายสุภาพ สุขารมณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองพังงา)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นางพรดารา ประมูลทรัพย์
  นางพรดารา ประมูลทรัพย์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองพังงา)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายชาณุ ทองมุสิทธิ์
  นายชาณุ ทองมุสิทธิ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ท้ายเหมือง)
  ก.ธ.จ. พังงา

 • นายทนงศักดิ์ ชุ่มจิตต์
  นายทนงศักดิ์ ชุ่มจิตต์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ทับปุด)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายวิริยะ หงษ์ขาว
  นายวิริยะ หงษ์ขาว

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.ตะกั่วป่า)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นายอานุภาพ อังคณากุลชัย
  นายอานุภาพ อังคณากุลชัย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.ตะกั่วทุ่ง)
  ก.ธ.จ. พังงา

  นางนภาพร จันทร์สุข
  นางนภาพร จันทร์สุข

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พังงา

 • นางสาววรีริน แย้มแสง
  นางสาววรีริน แย้มแสง

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พังงา

  นายธีรพงษ์ นิลรัตน์
  นายธีรพงษ์ นิลรัตน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.พังงา

  นายนิวัติ สุมาลี
  นายนิวัติ สุมาลี

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.พังงา

  นายวิโรจน์ มีเสน
  นายวิโรจน์ มีเสน

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.พังงา

 • นายเจิม เพ็ชรสุวรรณ
  นายเจิม เพ็ชรสุวรรณ

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.พังงา

  นายนพพร บุญแก้ว
  นายนพพร บุญแก้ว

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. พัทลุง

  นางกาญจนา ผอมดำ
  นางกาญจนา ผอมดำ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ศรีนครินทร์)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายก้อหลัด บุญมี
  นายก้อหลัด บุญมี

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กงหรา)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

 • นายจบ แก้วทิพย์
  นายจบ แก้วทิพย์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เขาชัยสน)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายชวภณ หนูเอียด
  นายชวภณ หนูเอียด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ควนขนุน)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายนิคม เกื้อสกุล
  นายนิคม เกื้อสกุล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บางแก้ว)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นางนิชาภา คงรักษ์
  นางนิชาภา คงรักษ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองพัทลุง)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

 • นายประเดิมชัย จิตคงสง
  นายประเดิมชัย จิตคงสง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ป่าพะยอม)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นางสาวพรพิศ พลเพชร
  นางสาวพรพิศ พลเพชร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ตะโหมด)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายสมปอง เทพสุริวงค์
  นายสมปอง เทพสุริวงค์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ปากพะยูน)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายสมพงศ์ เขียวหอม
  นายสมพงศ์ เขียวหอม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ป่าบอน)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

 • นายวิรัตน์ คงแก้ว
  นายวิรัตน์ คงแก้ว

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองพัทลุง)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายสายัญ แดงปรก
  นายสายัญ แดงปรก

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ตะโหมด)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายเฉลียว เทอดวีระพงศ์
  นายเฉลียว เทอดวีระพงศ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ควนขนุน)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายเคนทร์ หนูฤทธิ์
  นายเคนทร์ หนูฤทธิ์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองพัทลุง)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

 • นางภัคจิรา เณรพึ่ง
  นางภัคจิรา เณรพึ่ง

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองพัทลุง)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นายปรีชา อภัยยานุกร
  นายปรีชา อภัยยานุกร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองพัทลุง)
  ก.ธ.จ. พัทลุง

  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ
  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พัทลุง

  นางสาวกรรณิกา ยิ้มสวัสดิ์
  นางสาวกรรณิกา ยิ้มสวัสดิ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.พัทลุง

 • นางสาวจิณตกาญ เกตุแก้ว
  นางสาวจิณตกาญ เกตุแก้ว

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.พัทลุง

  นายสุธรรม คงเพชร
  นายสุธรรม คงเพชร

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.พัทลุง

  นายประพิศ คงหนู
  นายประพิศ คงหนู

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.พัทลุง

  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ภูเก็ต

 • นายพีรพิชญ์ อ่องเจริญ
  นายพีรพิชญ์ อ่องเจริญ

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองภูเก็ต)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นายเกรียงศักดิ์ สุขสมบูรณ์
  นายเกรียงศักดิ์ สุขสมบูรณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองภูเก็ต)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นายปภมัง คงพูล
  นายปภมัง คงพูล

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ถลาง)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นายมานะ พันธ์ฉลาด
  นายมานะ พันธ์ฉลาด

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กะทู้)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

 • นายศุภชาติ กิจดำเนิน
  นายศุภชาติ กิจดำเนิน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กะทู้)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นายณฐนนท โกยสมบูรณ์
  นายณฐนนท โกยสมบูรณ์

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองภูเก็ต)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นายสานุพงศ์ พรหมชัย
  นายสานุพงศ์ พรหมชัย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ถลาง)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นางสาวเกว็ณกนิษฐ์ พรมจักร์
  นางสาวเกว็ณกนิษฐ์ พรมจักร์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองภูเก็ต)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

 • นายสรายุทธ มัลลัม
  นายสรายุทธ มัลลัม

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด)
  (อ.เมืองภูเก็ต)
  ก.ธ.จ. ภูเก็ต

  นางนภาพร จันทร์สุข
  นางนภาพร จันทร์สุข

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ภูเก็ต

  นางสาววรีริน แย้มแสง
  นางสาววรีริน แย้มแสง

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ภูเก็ต

  นางสาวรวิพัณณ์ เวทประสิทธิ์
  นางสาวรวิพัณณ์ เวทประสิทธิ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ภูเก็ต

 • นายจรัล ส่างสาร
  นายจรัล ส่างสาร

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ภูเก็ต

  นายโสภณ เคี่ยมการ
  นายโสภณ เคี่ยมการ

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ภูเก็ต

  นายกฤติกร วรเดชานิติธร
  นายกฤติกร วรเดชานิติธร

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.ภูเก็ต

  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. ระนอง

 • นายนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง
  นายนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองระนอง)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  พันตำรวจเอกชัยพิสิทธิ์ สิทธิชัย
  พันตำรวจเอกชัยพิสิทธิ์ สิทธิชัย

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองระนอง)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นายนิคม ร่วมสุข
  นายนิคม ร่วมสุข

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กระบุรี)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นางประไพพรรณ พรหมคง
  นางประไพพรรณ พรหมคง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ละอุ่น)
  ก.ธ.จ. ระนอง

 • นายวันชาติ สุทธิศักดิ์
  นายวันชาติ สุทธิศักดิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.กะเปอร์)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นายอัมพร น้ำจันทร์
  นายอัมพร น้ำจันทร์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.สุขสำราญ)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นายพงษ์ศักดิ์ กองอาษา
  นายพงษ์ศักดิ์ กองอาษา

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองระนอง)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นายธีระ ธาราสุข
  นายธีระ ธาราสุข

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองระนอง)
  ก.ธ.จ. ระนอง

 • นายวิทยา หวันร่าหมาน
  นายวิทยา หวันร่าหมาน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.กะเปอร์)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นางจารุวรรณ เกียรติไพบูลย์
  นางจารุวรรณ เกียรติไพบูลย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองระนอง)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นายธัญวิทย์ ธรรมสุนทร
  นายธัญวิทย์ ธรรมสุนทร

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองระนอง)
  ก.ธ.จ. ระนอง

  นางนภาพร จันทร์สุข
  นางนภาพร จันทร์สุข

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ระนอง

 • นางสาววรีริน แย้มแสง
  นางสาววรีริน แย้มแสง

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.ระนอง

  นายอริยะ สุดโต
  นายอริยะ สุดโต

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.ระนอง

  ว่าที่ร้อยตรีกมล วิภาดาพิสุทธิ์
  ว่าที่ร้อยตรีกมล วิภาดาพิสุทธิ์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.ระนอง

  นายพรชัย เอี่ยมโสภณ
  นายพรชัย เอี่ยมโสภณ

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.ระนอง

 • นายสิปปกร กรสัจจา
  นายสิปปกร กรสัจจา

  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
  จ.ระนอง

  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
  นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สตูล

  นายชัยพร เอ้งฉ้วน
  นายชัยพร เอ้งฉ้วน

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.ละงู)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายกิตติศักดิ์ ชูแสง
  นายกิตติศักดิ์ ชูแสง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าแพ)
  ก.ธ.จ. สตูล

 • นางถนอม สังข์แก้ว
  นางถนอม สังข์แก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ควนกาหลง)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นางประจวบ คงแก้ว
  นางประจวบ คงแก้ว

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.มะนัง)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายพัชราวุธ ชื่นอารมณ์
  นายพัชราวุธ ชื่นอารมณ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ทุ่งหว้า)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายยูริด หมันตะหมีน
  นายยูริด หมันตะหมีน

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ควนโดน)
  ก.ธ.จ. สตูล

 • นายสุไลมาน อาดำ
  นายสุไลมาน อาดำ

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสตูล)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายฮะสัน อุศมา
  นายฮะสัน อุศมา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ละงู)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายอาบีดีน แลหมัน
  นายอาบีดีน แลหมัน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ละงู)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายอุดม เบ็ญก็เต็ม
  นายอุดม เบ็ญก็เต็ม

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ควนโดน)
  ก.ธ.จ. สตูล

 • นายสนั่น หวันสมัน
  นายสนั่น หวันสมัน

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.ละงู)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายสมชาย ตันติ์ศรีสกุล
  นายสมชาย ตันติ์ศรีสกุล

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.เมืองสตูล)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นายชวรณ สุธาพาณิชย์
  นายชวรณ สุธาพาณิชย์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองสตูล)
  ก.ธ.จ. สตูล

  นางนภาพร จันทร์สุข
  นางนภาพร จันทร์สุข

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สตูล

 • นางสาววรีริน แย้มแสง
  นางสาววรีริน แย้มแสง

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สตูล

  นายอภิวัฒน์ ยอดหวาน
  นายอภิวัฒน์ ยอดหวาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สตูล

  นายศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล
  นายศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สตูล

  นายวินัย อุมาจิ
  นายวินัย อุมาจิ

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สตูล

 • นายบุญมาก สองเมือง
  นายบุญมาก สองเมือง

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.สตูล

  นายนพพร บุญแก้ว
  นายนพพร บุญแก้ว

  ผู้ตรวจราชการ
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  ประธาน ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายประสิทธิ์ ชุมศรี
  นายประสิทธิ์ ชุมศรี

  รองประธาน ก.ธ.จ.
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เมืองสุราษฎร์ธานี)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายโกมล นกวิเชียร
  นายโกมล นกวิเชียร

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พนม)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

 • นายจำลอง คงสุข
  นายจำลอง คงสุข

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ดอนสัก)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายพิทักษ์ บาลเมือง
  นายพิทักษ์ บาลเมือง

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.บ้านตาขุน)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายพิสิฎฐ์ ภูมิไชยา
  นายพิสิฎฐ์ ภูมิไชยา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.ท่าฉาง)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายวิชิต ศักดา
  นายวิชิต ศักดา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.คีรีรัฐนิคม)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

 • นายวิทยา สุขสม
  นายวิทยา สุขสม

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เกาะสมุย)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายสำเริง ขาวบ้านนา
  นายสำเริง ขาวบ้านนา

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.พระแสง)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายแสนสุข ชัยสวัสดิ์
  นายแสนสุข ชัยสวัสดิ์

  กรรมการ
  /ภาคประชาสังคม
  (อ.เวียงสระ)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายสนชัย ศรีทองกุล
  นายสนชัย ศรีทองกุล

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เกาะพะงัน)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

 • นายณะรบ ทวยเจริญ
  นายณะรบ ทวยเจริญ

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เกาะสมุย)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายไพรัตน์ ชุมทอง
  นายไพรัตน์ ชุมทอง

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.พนม)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายสรรเสริญ โต๊ะบาย
  นายสรรเสริญ โต๊ะบาย

  กรรมการ
  /สมาชิกสภาท้องถิ่น
  (อ.เมืองสุราษฎร์ธานี)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายประเสริฐ แก่นราษฎร์
  นายประเสริฐ แก่นราษฎร์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.พุนพิน)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

 • นายสมชาย สินมา
  นายสมชาย สินมา

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (หอการค้าจังหวัด)
  (อ.กาญจนดิษฐ์)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายธนินท์รัฐ เมธีวัชรรัตน์
  นายธนินท์รัฐ เมธีวัชรรัตน์

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.กาญจนดิษฐ์)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นายสุทธินันท์ นาคน้อย
  นายสุทธินันท์ นาคน้อย

  กรรมการ
  /ภาคธุรกิจเอกชน
  (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  (อ.เมืองสุราษฎร์ธานี)
  ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี

  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ
  นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ

  เลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุราษฎร์ธานี

 • นางสาวกรรณิกา ยิ้มสวัสดิ์
  นางสาวกรรณิกา ยิ้มสวัสดิ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  จ.สุราษฎร์ธานี

  นายสมชาย เลื่อนนก
  นายสมชาย เลื่อนนก

  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานจังหวัด
  จ.สุราษฎร์ธานี

  นายพีรพล นันทวงษ์
  นายพีรพล นันทวงษ์

  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  จ.สุราษฎร์ธานี

  ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย ส้มเกลี้ยง
  ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย ส้มเกลี้ยง

  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  จ.สุราษฎร์ธานี

 • นายวิโรจน์ ช่วยพิทักษ์
  นายวิโรจน์ ช่วยพิทักษ์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  จ.สุราษฎร์ธานี

สื่อวีดิทัศน์
สื่อโทรทัศน์
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
27 ก.ย. 2566
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
27 ก.ย. 2566
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ ๕)
26 ก.ย. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2566
26 ก.ย. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2566
อ่านต่อ >
22 ก.ย. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2566
อ่านต่อ >
22 ก.ย. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2566
อ่านต่อ >