ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

15 ต.ค. 2562

คำชี้แจง และตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

อ่านต่อ >
15 ต.ค. 2562

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ (วาระที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)

อ่านต่อ >
23 ส.ค. 2562

บทความเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ

อ่านต่อ >
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ.
รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ
สํานักตรวจราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
นางชื่นชีวัน  ลิมป์ธีระกุล
ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2283 4297, 08 1925 5129

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ส่วนบริหารงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ส.ก.ธ.จ.)

เบอร์โทรศัพท์/ โทรสาร 0 2283 4193 - 4

       นางสาวจันทร์วิไล  อยู่เจริญ
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

เบอร์โทรศัพท์ 08 5481 2407

นางดาหวัน อะมริต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ 08 5481 2410

นางสาวสมปอง ยิ่งสุขกมล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ 09 8280 7570

ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ (ภาค)
นางสาวรัตนากร อารมย์ยิ้ม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
รับผิดชอบงาน ก.ธ.จ. ภาคใต้

เบอร์โทรศัพท์ 0 2283 4188, 08 1946 0981นายอดุลย์ ซาลาหมัดเจริญ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
รับผิดชอบงาน ก.ธ.จ. ภาคเหนือ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2283 4185, 08 0121 7003

นายพรเทพ อยู่ชื่น
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
รับผิดชอบงาน ก.ธ.จ. ภาคกลางและภาคตะวันออก

เบอร์โทรศัพท์ 0 2283 4186, 06 3549 6254นายปฏิพัทธ์ ตรงชื่น
นิติกร
รับผิดชอบงาน ก.ธ.จ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2283 4295, 08 0772 9277

E-mail

ggc@opm.go.th

แบบฟอร์มการส่งข้อความหรือหารือแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบฯ
รูปภาพแคปต์ชาป้องกันหุ่นยนต์
เปลี่ยนรูปภาพ

หมายเหตุ : * กรุณากรอกรายละเอียด